Muhasebe-SMMM-Yeni TTK-Yeni Borçlar Kanunu-AGİ-2012-Pratik Bilgiler-SGK-Bağ-Kur-Emekli Sandığı-Beyanname Rehberi-Transfer Fiyatlandırması-Özelgeler-Yönetmelikler-Sirküler-Soru-Cevap-SMMM Staj Rehberi-Ücretsiz SMMM Sınavları-Mali Takvim-Basel II-YMM-Ekonomi-Finans-Maliye-Güncel Bilgi Kaynağı

Tam Görünüm: SSK İŞYERİ YÖNETMELİĞİ
Şu anda Hafif Görüntüleme modundasınız. Siteyi normal görüntülemek için, Buraya Tıklayın
SSK İŞYERİ YÖNETMELİĞİ

28.08.2008 Tarihinde resmi gazetede yayınlanan, yeni sosyal sigorta işlem yönetmeliği ve bu yönetmelik çerçevesinde değişen ve dikkat edilmesi gereken önemli konuları aşağıda başlıklar halinde kısaca özetlenmiştir.


1- E-Sigorta Sistemi Geliyor;
Bilgi ve belgelerin Kuruma verilme usulü; Kurum, bu Yönetmelik gereği verilecek her türlü belge veya bilginin e-Sigorta ortamında gönderilmesi hususunda gerçek ve tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan idareleri, kurum ve kuruluşları zorunlu tutmaya veya zorunluluk esasını kaldırmaya yetkilidir. Bu Yönetmelikte belirtilen bilgi ve belgelerin e-Sigorta ortamında Kuruma gönderme zorunluluğu getirilmesine rağmen bu yükümlülüğün yasal süresi içinde veya yasal süresi dışında kağıt ortamında yerine getirilmesi halinde de bu belgeler işleme konulur. Bu durumda, Kanunun 102 nci maddesi uyarınca idari para cezaları uygulanır


2- İşten çıkan işciler 10 gün içinde bildirilecek;
Sigortalılığın sona ermesine iliskin bildirimler, Kanunun 4 uncu maddesi birinci fıkrasının (a)
ve (b) bentlerine tabi olanlar icin Ek-5, © bendine tabi olanlar icin ise Ek-5-A’da bulunan sigortalı isten ayrılıs
bildirgesiyle sigortalılığın sona ermesini takip eden on gun icinde e-sigorta ile yapılır.
Kanunun 4 üncü maddesi birinci fıkrası (b) bendi kapsamındaki sigortalılardan sigortalı işten ayrılış bildirgesini kâğıt ortamında verenler için, sigortalılığın sona ermesini takip eden on gün içinde sigortalı işten ayrılış bildirgesi iki nüsha düzenlenir. Biri düzenleyen kuruluşta kalır, diğeri ilgili üniteye gönderilir. Sigortalıya, sigortalılığının sona erdiği ilgili ünite tarafından yazı ile bildirilir.
(4) Yasal süresi dolmadığı için henüz Kuruma verilmeyen aylık prim ve hizmet belgesinde yer alacak sigortalı çalışmalarının Kurumca bilinmesini gerektiren diğer hâllerde de bu madde gereğince işlem yapılır. Ancak, on günlük süre dolmadan aylık prim ve hizmet belgesi verilmiş ise ayrıca sigortalı işten ayrılış bildirgesi verilmez.

3- Tc Kimlik Numarası Sigorta Sicil Numarası Oluyor;
Sigortalılar, Kuruma verilen ilk veya tekrar sigortalı işe giriş bildirgelerine göre Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları ile bilgisayar ortamında tutulan tescil kütüğüne kayıt edilir. Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, aynı zamanda sigortalıların sosyal güvenlik sicil numarasını oluşturur. Sigortalıların tescil, hizmet ve her türlü bilgisayar kayıtları ile diğer sosyal sigorta işlemleri, sosyal güvenlik sicil numarası altında tutulur. (2) Yabancı uyruklulara Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce verilecek kimlik numaraları aynı zamanda bunlar için sosyal güvenlik sicil numarası olarak kullanılır.


4- Kendi İşyerlerinde veya Ortak Oldukları İşyerlerinde Sigortalı Olunamıyor;
kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sayılanlar, kendilerine ait veya ortak oldukları işyerlerinden, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fırkasının (a) bendi kapsamında sigortalı bildirilemezler.


5- Çakışan Sigorta Süreleri ve Birleşme ;
(1) Sigortalının, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve © bentlerinde yer alan sigortalılık hâllerinden birden fazlasına aynı anda tabi olmasını gerektirecek şekilde çalışması hâlinde; öncelikle aynı maddenin birinci fıkrasının © bendi kapsamında, © bendi kapsamında çalışması yoksa ilk önce başlayan sigortalılık ilişkisi esas alınarak sigortalı sayılır.
(2) Bu sigortalılık hâli kesintiye uğrayıncaya kadar sigortalılık devam ettirilir. Kesintiye uğraması hâlinde, sonra başlayan sigortalılık hâli devreye girer. Sigortalının, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve © bentlerinde yer alan sigortalılık hâlleri ile 5 inci maddenin (a) ve (e) bentlerine tabi sigortalılık hâllerinin çakışması hâlinde, Kanunun 4 üncü madde kapsamında sigortalı sayılır ve birinci fıkra hükmü uygulanır.
(3) Sigortalının, bu madde hükmüne göre sigortalı sayılması gereken sigortalılık hâlinden başka bir sigortalılık hâli için prim ödemiş olması durumunda, ödenen primler birinci fıkraya göre esas alınan sigortalılık hâli için ödenmiş ve esas alınan sigortalılık hâlinde geçmiş kabul edilir.
(4) Bu maddede belirtilen statü değişikliklerinde, bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde belirtilen sigortalılığın sona erdiği tarihi takip eden günden itibaren, yeni statüye göre hak ve yükümlülükler başlar.

6- İşyeri Bildirgesi E-Sigortadan verilecek;
İşyerinde, Kanunun 4 üncü maddesi birinci fıkrasının (a) bendi ile © bendi kapsamında sigortalı çalıştıran, böyle bir işyerini devir alan veya bu nitelikte işyeri kendisine intikal eden işveren, Kanunun 11 inci maddesinde belirtilen sürelerde vermekle yükümlü olduğu örneği Ek-6 ve Ek-6-A’da bulunan işyeri bildirgesini düzenleyerek e-sigorta ile göndermek zorundadır.

7- Süresinden Sonra Verilecek işyeri Bildirgesi elden yada postayla;
Süresi içinde verilmeyip, sonradan verilen işyeri bildirgesi elden veya posta yoluyla Kuruma verilir. Adi posta veya kargo ile gönderilen veya Kuruma doğrudan verilen işyeri bildirgelerinde, bildirgenin Kurumun gelen evrak kayıtlarına intikal ettiği tarih; taahhütlü, iadeli taahhütlü veya acele posta servisi olarak gönderilenlerde ise postaya verildiği tarih bildirim tarihi olarak kabul edilir. Sonradan verilen işyeri bildirgelerinin e-sigorta ile kabul edilmesi hususunda Kurum yetkilidir.

8- 10 günden fazla olan raporlar Kurumca sözleşmeli hastanelerden olursa geçerli olacak;
isitirahat raporlarının Kurumla sözleşmeli sağlık hizmeti sunucuları tarafından düzenlenmesi şarttır. Kurumla sözleşmesiz sağlık hizmeti sunucuları tarafından verilen ve istirahat süresi 10 günü geçmeyen raporlar, Kurumla sözleşmeli resmî sağlık hizmeti sunucusu hekimi tarafından, 10 günü aşan raporlar ise Kurumla sözleşmeli resmî sağlık hizmeti sunucusu sağlık kurulunca onandığı takdirde geçerli olur.

9- Sosyal Güvenlik Destek Primi
kademeli olarak %15; Birinci fıkranın (a) ve (b) bentleri kapsamında olanlardan, tarımsal faaliyetlerde kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar hariç, almakta oldukları veya bağlanacak yaşlılık aylıklarının % 15’i oranında sosyal güvenlik destek primi kesilir. Yaşlılık aylığından kesilecek olan bu tutar, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine tabi sigortalılara ilgili yılın Ocak ayında ödenen en yüksek yaşlılık aylığından alınabilecek sosyal güvenlik destek priminden fazla olamaz.
b) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı sayılanlardan, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından alınacak belgelerle doğrulamak kaydıyla faaliyette bulunulmadığına ilişkin süreler hariç olmak üzere çalışılan süreleri için, sosyal güvenlik destek primi oranı olarak Kanunun 30 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendinde belirtilen hükümler uygulanır. Söz konusu maddede belirtilen oran, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 31/12/2008 tarihine kadar % 12 olarak, takip eden her yılın Ocak ayında bir puan artırılarak uygulanır. Ancak bu oran % 15’i geçemez. Kesilecek olan bu tutar, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine tabi sigortalılara ilgili yılın Ocak ayında ödenen en yüksek yaşlılık aylığından alınabilecek sosyal güvenlik destek priminden fazla olamaz. 506 sayılı Kanuna göre yaşlılık aylığı almakta iken, serbest avukat veya noter olarak çalışmalarını sürdürenler hakkında da bu bent hükümleri uygulanır.

10-Süresi Geçtikten sonra yapılan bildirge düzeltmeleri;
Yasal süresi içinde vermiş oldukları prim belgesi türünde yanlışlık yapıldığının anlaşılması üzerine, düzeltme amacıyla yasal süresi geçirildikten sonra verilen ek veya asıl aylık prim ve hizmet belgeleri süresinde verilmiş sayılır.

11-Yanlış verilen bildirgelerde ceza yok (sgdp yerine Tüm sigorta kolu olarak verilen) ;
işverenin; sigortalıların sosyal güvenlik destek primine tabi olarak çalışırken sehven tüm sigorta kollarından veya tüm sigorta kollarına tabi çalışırken sehven sosyal güvenlik destek primine tabi bildirildiğini ileri sürerek, yapılan bu yanlışlığı düzeltmek amacıyla verdiği iptal ve asıl/ek aylık prim ve hizmet belgeleri incelemeye gerek kalmaksızın işleme alınır. Bu amaçla verilen asıl/ek aylık prim ve hizmet belgelerine idarî para cezası uygulanmaz.

12-Defterin arka yüzüne yazılan ssk giderleri geçersiz sayılıyor;
tasdikli sayfalarının dolması üzerine, yeni defter tasdiki yerine, belgeli bilgilerin yazım sayfaları kalmayan defterin tasdiksiz sayfalarına kaydedilen ay veya aylara, ilişkin defter kayıtları geçerli sayılmaz. Kullanılmaya başlanmadan önce tasdik ettirilmesi zorunlu olduğu hâlde tasdiksiz tutulmuş olan defterler hakkında defter ve belgelerin ibraz edilmemesine ilişkin hükümler uygulanır.

13-İmzasız Bordrolar geçersiz;
işyerinin sicil numarası, bordronun ilişkin olduğu ay, sigortalının adı, soyadı, sigortalının sosyal güvenlik sicil numarası, ücret ödenen gün sayısı, sigortalının ücreti (aylık, haftalık, gündelik, saat veya parça başı ücreti), ödenen ücret tutarı ve ücretin alındığına dair sigortalının imzasını ihtiva etmeyen ücret tediye bordroları geçerli sayılmaz. Ücretlerin ve diğer ödemelerin makbuz mukabilinde veya banka aracılığı ile yapılması hâlinde ücret tediye bordrosunda imza şartı aranmaz.

14- Sosyal Güvenlik Destek Primi Geç Ödemede %3 Gecikme Cezası ;
Sosyal güvenlik destek primi, süresi içinde ve tam olarak ödenmezse, ödenmeyen kısmı sürenin bittiği tarihten itibaren ilk üç aylık sürede her bir ay için % 3 oranında gecikme cezası uygulanarak artırılır. Ayrıca, her ay için bulunan tutarlara ödeme süresinin bittiği tarihten başlamak üzere borç ödeninceye kadar her ay için ayrı ayrı Hazine Müsteşarlığınca açıklanacak bir önceki aya ait Türk Lirası cinsinden iskontolu ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetlerinin aylık ortalama faizi bileşik bazda uygulanarak gecikme zammı hesaplanır. Ancak, ödemenin yapıldığı ay için gecikme zammı günlük hesaplanır.

15- Zaman Aşımı Süresi Kademeli Oluyor;
İşyeri kayıt belgelerini saklama yönünden;
114.madde a) İşverenler, işyeri sahipleri ve alt işveren işyeri ile ilgili tüm defter ve belgeleri, istenilmesi hâlinde, Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiş ilgili memurlarına göstermek üzere, ilgili bulundukları yılı takip eden takvim yılından başlayarak 10 yıl süreyle, Kamu idareleri 30 yıl süreyle, tasfiye ve iflas idaresi memurları ise görevleri süresince saklamak zorundadırlar.
Bu Yönetmeliğin 114 üncü maddesinin birinci fıkrasında geçen defter ve belgeleri;
a) 10 yıl olan saklama süresi 2008 yılı için 5 yıl, 2009 yılı için 6 yıl, 2010 yılı için 7 yıl, 2011 yılı için 8 yıl, 2012 yılı için 9 yıl olarak,
b) 30 yıl olan saklama süresi ise 2008 yılı için 5 ve sonraki yıllarda 30 yıl tamamlanıncaya kadar her yıl birer yıl artırılarak, uygulanır.

16- Posta İle Yapılan Bildirimler;
Adi posta veya kargo ile gönderilmesi hâlinde Kurum kayıtlarına intikal tarihi, taahhütlü, iadeli taahhütlü veya acele posta ile yapılan bildirimlerde postaya veriliş tarihi Kuruma intikal tarihi olarak kabul edilir.

17-İşveren Numarası;
İşyeri numarasından önce gelmek üzere gerçek ve tüzel kişilere işveren numarası verilebilir. Bu numara gerçek kişi işverenlerde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, yabancı uyruklu gerçek kişi işverenlere Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce verilecek numarası, tüzel kişi işverenlerde ise vergi kimlik numarasıdır


Bu Yönetmelik hükümleri 2008 yılı Ekim ayı başında yürürlüğe girer.
28 Ağustos 2008 tarihinde resmi gazetede yayınlanan 135 maddeli, 24 geçici maddeli Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin ve 1 Ekimden sonra yürürlüğe girecek SGK’nın bazı maddelerinin çarpıcı olanlarını kısa kısa başlıklar halinde özetlenmiştir.

Madde 8 :Ek1, Ek2, İAB, İşgücü Çizelgelerinin bu madde ile kalkması beklenmektedir.

-Madde 9 : Bu maddede göze çarpan, A.Ş. kurucu ortaklarının sigortalı olma zorunluluğunun kalkmasıdır.

-Madde 11 : Sigortalının aynı gün bildiriminde inşaat işyerleri yanında balıkçılık ve tarım işyerlerinde çalışanlarda eklenmiştir.

-Madde 13 : “Kurumca belirlenecek işlemlerde, işlem yaptığı kişilerin sigortalılık bakımından tescilli olup olmadığını kontrol etmek ve sigortasız olduğunu tespit ettiği kişileri, Kuruma bildirmekle yükümlüdürler.” Özellikle bankalarda işlem yapan personelin sigortalı olup olmadığı bankaca sorgulanacak ve kuruma bildirilecek.

-Madde 14 : İş akdi sona eren Sigortalıları (4/1-a) ve işi terk eden Bağ-Kurluları (4/1-b) 10 gün içinde kuruma bildirim zorunluluğu getirilmiştir.

-Madde 15 : 4/1-a ve 4/1-b yani eski kanununa göre SSK’lı ve Bağ-kurluyu bildirim artık bir formdan yapılacak. http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2...28-5-1.rar adresinde bu yönetmelik eklerini indirebilirsiniz. “Ek 4 sigortalı işe giriş bildirgesi-4-a ve b.xls” dosyası ile bildirimde bulunabilirsiniz.

-Madde 16 : TC Kimlik numarası, 4/1-a, 4/1-b ve 4/1-c’liler için sigorta numarası yerine geçecek. Buda gösteriyor ki ilk işe girişlerinde internet üzerinden yapılması mümkün hale gelmektedir.

-Madde 26 : “Sigortalılığın sona ermesine ilişkin bildirimler, Kanunun 4 üncü maddesi birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerine tabi olanlar için Ek-5, © bendine tabi olanlar için ise Ek-5-A’da bulunan sigortalı işten ayrılış bildirgesiyle sigortalılığın sona ermesini takip eden on gün içinde e-sigorta ile yapılır.” Bu madde ile “sigortalı işten ayrılış bildirgesiyle” (Ek-5) tanışmış oluyoruz.

-Madde 29: İşyeri bildirgelerinin e-sigorta ile internetten bildirilmesi zorunluluğu getirilmiştir.

-Madde 31: İşyeri bildirgesi ile birlikte verilecek diğer belgelerin elektronik ortamda gönderilmesinin önü açıldı.Eklerin ne şekilde gönderileceği şimdilik belirsiz.

-Madde 38: İş kazalarında işçi ve işverenlere geçici iş göremezlik ödeneği ödenecek.

-Madde 97: İsteğe bağlı sigortalılık da gün şartı kaldırılmış. Ayrıca, 4/1-a(yani hizmet akdine başlı sigortalılar) ay içinde eksik çalışmalarını, isteğe bağlı sigorta ile tamamlayabilecekler.

-Madde 104: “Aylık prime esas kazanç, Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırı ile üst sınırı arasında kalmak şartı ile kendileri tarafından beyan edilecek günlük kazancın otuz katıdır. Sigortalılar prime esas kazançları ile ilgili aylık olarak beyanda bulunur.” Bu madde ile 4/1-b kapsamında olanlar(Bağ-kurlular) ödeyecekleri primleri kendileri tayin edebilecekler.

-Madde 109: Aylık Prim ve Hizmet belgesi bazı değişiklere uğramış. Sigorta kollarında, İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları, Analık Sigortası, Hastalık Sigortası kaldırılmış, yerine Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi ve Genel Sağlık Sigortası Primi gelmiştir.Eski formdan, Sigorta Sicil Numarası ve T.C. Kimlik Numarası alanları kaldırılmış, yerine Sosyal Güvenlik Sicil Numarası (TC No ile aynı) alanı getirilmiş. Prime Esas Kazanç alanı ise “Ücret” ve “Prim/İkramiye Vb.” olmak üzere ikiye ayrılmış.
Yine aynı maddede şöyle bir cümle mevcuttur; Hizmet belgesinin “, Kurumca çıkarılacak tebliğde belirtilen süre içinde Kuruma vermekle; sigortalıyı çalıştırmaya son verdiği veya sigortalının işten çıkması durumlarında, sigortalının işten ayrıldığı tarihten itibaren 15 gün içinde durumu ilgili üniteye bildirmekle yükümlüdür.” Buda kurumun aylık prim ve hizmet belgelerinin bildirim sürelerini geriye çekeceği sinyali anlamına geldiğini düşünüyorum. Ayrıca 15 günlük süre, madde 26’da 10 gün olarak belirtilmektedir. Burada da bir çelişki görülmektedir. Yine bu maddede ilk kez elektronik imzadan da söz edilmektedir.
Maddeye göre işveren, taşeronları (Alt işveren) adına da resen Aylık Prim ve Hizmet Bildirgesi düzenleyebilmektedir.

“(16) İşyerinde sigortalı çalıştırmaya ara verdiğini sigortalıyı çalıştırmaya son verdiği tarihten itibaren 15 gün içinde yazılı olarak bildiren işverenin, her ay ayrıca sigortalı çalıştırmadığına ve ücret ödemediğine ilişkin bir bildirimde bulunması gerekmez.” Bu cümle ile yine bizlere bir angarya doğdu. Dilekçeyi vermek ziyade, bunu hatırlamak daha zor.

Madde 110: Sigortalının tüm sigorta kollarına tabi olması gerekirken, SGDP olarak düzenlenmesi veya tam tersi durumlar için verilecek asıl ve ek bildirgelere İPC uygulanmayacak.

Madde 111: Bu maddede ise İPC’ler ele alınmış. 11 olumsuz koşulun gerçekleşmesi durumumda (Defterin tasdiksiz kullanılması, ücretin yazılmaması, ücret ödemesinin yazılmaması veya yanlış aya yazılması gibi…Wink her aya, belgelerin ibraz edilmemesi nedeniyle verilmesi gereken ceza tutarını aşmamak kaydıyla, asgari ücretin yarısı tutarında İPC cezaları uygulanacağı açıklanmıştır.

Madde 112: Ücret bordrosunda şu hususlardan birinin eksik bulunması durumunda geçersiz sayılacağı, her geçersizlik için asgari ücretin yarısı tutarında İPC cezaları uygulanacağı açıklanmıştır. İşyerinin sicil numarası, bordronun ilişkin olduğu ay, sigortalının adı, soyadı, sigortalının sosyal güvenlik sicil numarası, ücret ödenen gün sayısı, sigortalının ücreti, ödenen ücret tutarı ve ücretin alındığına dair sigortalının imzasının bulunması zorunludur.

Madde 114: Saklama süresi tekrar 5 yıldan 10 yıla çıktı. “İşveren, denetim ve kontrolle görevlendirilmiş ilgili memurlara uygun donanım ve yazılımlar, terminallere ulaşım imkânları ve uzman personel sağlamak zorundadır” Bu madde ile, incelemeyi işverenle yapmanın yolu da açılmış.

Madde 123: Daha önceki uygulamada da olduğu üzere, maliye ve diğer kamu kuruluşlarının sigortalının eksik çalıştırıldığına ilişkin tuttuğu tutanağın bir örneğini de SGK’na gönderecek.
Geçici Madde 6-(3): Noter ve Avukatların topluluk sigortası artık bitiyor. Bunun yerine 4/1-b kapsamında değerlendiriliyor. Ancak, Avukat ve Noterlerin 3 ay içinde Kurumca hazırlanacak belge örneğini düzenleyip verme zorunluluğu bulunmaktadır.
Geçici Madde 7-
(1) e-sigorta tamamlanıncaya kadar eski Bağ-kurluları yine kağıt ortamında bildireceğiz.(Formu madde 15’te )
(2) 04.10.2000 ile 01.10.2008 tarihleri arasında Bağ-kurlu olmayı gerektirecek işte çalışmış olup herhangi bir tescil yaptırmamış olanlar 80.Madde 2.fıkra a bendine göre (yani kendi belirleyecekleri kazançtan) %32 prim tahakkukunu 01.04.2009 tarihine kadar öderlerse bu dilim sigortalılık süresi olarak sayılacaktır.
(5) 01.10.2008 tarihinden önce Bağ-kur kaydı olanlar, 31.12.2008 tarihine kadar prime esas kazanç beyanında bulunmazlar ise, devam eden basamağa ait tutar prime esas kazanç olarak kabul edilecek.
(6) Bağ-kur kaydı olup 30.04.2008 tarihinden 5 yıl gerideki dönemde prim borcu olanların, bu dönemde borçlarını, bununla ilgili kurumca çıkartılacak tebliğin yayımından sonraki ayın başından itibaren 6 aylık süre içinde ödememeleri halinde, prim ödemesi bulunan sigortalıların daha önce ödedikleri primlerin tam olarak karşıladığı ayın sonu itibarıyla, , hiç prim ödemesi bulunmayan sigortalıların ise tescil tarihi itibarıyla sigortalılığı durdurulacak. Ancak sigortalı sonradan bu döneme ilişkin müracaat edebilecek.
(7) Emekli iken 4b kapsamında çalışmaya devam edenler (yani Gv mükellefi veya şirket ortakları) ilgili dosyasından 10 yıl süreyle sağlık sigortası veya genel sağlık sigortası primi ödememiş olanlardan, sağlık sigortası ve genel sağlık sigortası primi kesilmiş olan süreler düşülmek kaydıyla, aylıklarının % 10’u oranında ve 10 yılı tamamlayacak süreyle genel sağlık sigortası primi kesilecek.
(9) A.Ş. kurucu ortakları, SGK zorunluluğu kaldırılmıştır. Eğer prim ödemeye devam edecekler ise 6 ay içinde kuruma yazılı müracaat edecekler.
Geçici Madde 21
2-a. Emekli olup, 4a kapsamında çalışanlardan toplamda %30 SGDP primi alınacak (işçi 7,5 + işveren 22,5)
2-b. Emekli olup, 4b kapsamında çalışanlardan 31.12.2008 tarihine kadar %12, 31.12.2009 tarihine kadar %13, 31.12.2010 tarihine kadar %14, 31.12.2011 tarihine kadar %15 oranında maaşların kesinti yapılacak.
4- Sosyal güvenlik destek primi, süresi içinde ve tam olarak ödenmezse, ödenmeyen kısmı sürenin bittiği tarihten itibaren ilk üç aylık sürede her bir ay için % 3 oranında gecikme cezası uygulanarak artırılır.
5- 4b kapsamında (emekli olup, GV mükellefi veya şirket ortağı vs. olan) emekli olanlar, çalışmaya başladıkları halde emekli maaşlarından bir kesinti başlamış ve kuruma bilgi vermemişse yine , ödenmeyen kısmı sürenin bittiği tarihten itibaren ilk üç aylık sürede her bir ay için % 3 oranında gecikme cezası uygulanarak artırılır.
Geçici Madde 23
a) 10 yıl olan saklama süresi 2008 yılı için 5 yıl, 2009 yılı için 6 yıl, 2010 yılı için 7 yıl, 2011 yılı için 8 yıl, 2012 yılı için 9 yıl olarak uygulanacak.

MADDE 134 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri 2008 yılı Ekim ayı başında yürürlüğe gir
BU ÇOK ÖNEMLİ BİR KONU

MODLAR BUNU YENİ SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜNE SABİTLEYEBİLİRLER Mİ
arkadaşlar, ekim ayı için borcu olan mükellefe aylık prim ve hizmet belgesi verdim ve indirim uyguladı. Daha sonra düşündüm de yarın birgün bunlar ceza keserler, başımıza bela almayalım diye iptal verdim şimdi mükellefin borcunu ödeyip tekrar vermek istiyorum.
Daha önce iptal verdiğim için ek mi vermem gerekiyor ?
EVET EK OLARAK YOLLAMANIZ GEREKİYOR
Referans Adresler