Muhasebe-SMMM-Yeni TTK-Yeni Borçlar Kanunu-AGİ-2012-Pratik Bilgiler-SGK-Bağ-Kur-Emekli Sandığı-Beyanname Rehberi-Transfer Fiyatlandırması-Özelgeler-Yönetmelikler-Sirküler-Soru-Cevap-SMMM Staj Rehberi-Ücretsiz SMMM Sınavları-Mali Takvim-Basel II-YMM-Ekonomi-Finans-Maliye-Güncel Bilgi Kaynağı

Tam Görünüm: 5510 sayılı Kanunda İşveren Yükümlülükleri
Şu anda Hafif Görüntüleme modundasınız. Siteyi normal görüntülemek için, Buraya Tıklayın
T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU
(5510 sayılı Kanunda İşveren Yükümlülükleri)


SİGORTALILIK İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLER


Sigortalı Sayılanlar


-506 sayılı Kanunda, hizmet akdine dayanarak işveren tarafından çalıştırılanlar sigortalı sayılırken; 5510 sayılı Kanunla kapsam genişletilmiş ve hizmet akdinin yanı sıra, kendi nam ve hesabına çalışanlar ile kamu idarelerinde çalışanlar da sigortalı sayılmıştır.


Sigortalılığın Başlangıcı
• Hizmet Akdi İle Çalışanlar;
• --Çalışmaya, mesleki eğitime veya zorunlu staja başladıkları tarihten,
• Kendi Nam ve Hesabına Çalışanlar;
• --Gelir Vergisi mükellefiyetinin başladığı,
• --Şirket ortaklığının tescil edildiği,
• --Esnaf ve sanatkar sicili+meslek kuruluşuna kayıtlı oldukları,
• --Tarımsal faaliyetlerinin ilgili meslek kuruluşlarınca tescil edildiği,
• --Köy ve mahalle muhtarları seçildikleri,
• Kamu idarelerinde çalışanlar;
• --Göreve başladıkları veya okullarında eğitime başladıkları,
• Tarihten itibaren sigortalılıkları başlayacaktır.

Sigortalının Bildirimi
• Hizmet akdi ile çalışanların;
• --Daha önce tescil edilmiş olan işyerlerinde sigortalılık başlangıcından önce,
• --İnşaat işyerlerinde en geç çalışmaya başlatıldığı gün,
• --Yeni tescil edilecek işyerlerinde veya yabancı ülkelerde sefer esnasında ulaştırma araçlarına 1 ay içinde işe alınanlar en geç sözkonusu 1 aylık sürenin dolduğu tarihte,
• Kamu idarelerinde çalışanların;
• --Sigortalılık başlangıcından itibaren 15 gün içinde,
• Kendi nam ve hesabına çalışanların;
• --Kayıt ve tescili yapan ilgili kurum, kuruluş ve birlikler veya vergi daireleri tarafından en geç 15 gün içinde,
• Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi ile Kuruma internet veya elektronik ortamda bildirilecektir.

Sigortalıların Kendilerini Bildirmeleri
• 5510 sayılı Kanuna göre hizmet akdi ile çalışan sigortalılar , çalışmaya başladıklarını, çalışmaya başladıkları tarihten itibaren en geç 1 ay içinde Sigortalı Bildirim Belgesi ile Kuruma bildirmek zorundadırlar.


Kamu İdareleri ve Bankaların Sigortalılık Kontrolüne İlişkin Yükümlülükleri
• Kayıtdışı istihdamla daha etkin mücadele amacıyla Kamu idareleri ile bankalara, Kurumca sağlanacak elektronik altyapıdan yararlanmak suretiyle, Kurumca belirlenecek işlemlerde, işlem yaptığı kişilerin sigortalılık bakımından tescilli olup olmadığını kontrol etmek ve sigortasız olduğu tespit edilen kişileri, Kuruma bildirme yükümlülüğü getirilmiştir.
• Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde Kurumca ilgili kamu idaresi ve bankalara idari para cezası uygulanacaktır.

Sigortalılığı Sona Erenlerin Kuruma Bildirimi
• Hizmet akdi ile çalışanların;
• --Hizmet akdinin sona erdiği tarihten itibaren işverenleri tarafından en geç 10 gün içinde,
• Kamu idarelerinde çalışanların;
• --Ölüm veya aylık bağlanmasını gerektiren hallerde, bu tarihi takip eden ayın ilk gününden,
• ---Diğer hallerde ise görevden ayrıldıkları tarihten
• İtibaren işverenleri tarafından en geç 10 gün içinde,
• Kendi nam ve hesabına çalışanların;
• --- Vergi mükellefiyetlerinin veya faaliyetlerinin sona erdiği ya da oda kayıtlarının silindiği tarihten itibaren ilgili vergi dairesi, oda veya birlik tarafından en geç 10 gün içinde,
• Kuruma bildirilecektir.
İŞYERİ İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLER
İşyeri Tanımı
• 5510 sayılı Kanunda işyeri, sigortalı sayılanların maddi olan ve olmayan unsurlar ile birlikte işlerini yaptıkları yer olarak tanımlanmıştır.
• Ayrıca, işyerinde üretilen mal veya verilen hizmet ile nitelik yönünden bağlılığı bulunan ve aynı yönetim altında örgütlenen işyerine bağlı yerler ile dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım, beden veya meslek eğitim yerleri, avlu ve büro gibi diğer eklentiler ile araçlar da işyerinden sayılmıştır.
İşyerinin Kuruma Bildirimi
• İşverenler;
• --Yeni işyeri açmaları halinde, en geç sigortalı çalıştırmaya başladıkları tarihte,
• --İşyerinin nakli halinde, en geç nakil tarihini takip eden 10 gün içinde,
• --İşyerinin devri halinde, en geç devir tarihini takip eden 10 gün içinde,
• --İşyerinin miras yoluyla intikalinde ise, mirasçılar, ölüm tarihinden itibaren en geç 3 ay içinde,
• İşyeri Bildirgesini Kuruma vereceklerdir.

• Yeni dönemde işyeri bildirgesi internet ortamında Kuruma gönderilecek ve işverenler işyeri numarasını elektronik ortamda alacaklardır.
İşyeri Tescili Sonrasında Kurumca Yapılacak Olan Kontrol
• 1/1/2007 tarihinden sonra yapılacak olan işyeri tescil işlemlerinde, tescil tarihini takip eden bir ay içinde sosyal güvenlik kontrol memurlarınca mahallinde durum tespiti yapılarak, çalışan sayısı ve işkolu kodunun uygunluğuna ilişkin bilgilerin doğruluğu araştırılacak, ayrıca işverenlere sosyal güvenlik mevzuatı ile ilgili yükümlülükleri konusunda gerekli bilgilendirme yapılacaktır.

Birden Fazla İşyeri Kurulması Halinde Tescil İşlemi
• --Aynı işverenin, birden fazla işyeri kurması veya devir alması yahut kendisine intikal etmesi halinde her işyeri için ayrı işyeri bildirgesi düzenlenecektir.
• Ancak,
• 1-Aynı ünite bölgesinde olmak kaydıyla devamlı mahiyette işlem gören veya görecek olan aynı işverene ait işyerlerinin yazılı olarak talep edilmesi halinde tehlike sınıflarının en yükseği veya tehlike sınıfları aynı olanlar gruplandırılmak suretiyle ünitelerce,
• 2-Farklı ünite bölgesinde olanların ise, Genel Müdürlükçe
• Tek dosyada veya birden fazla dosyada işlem görmesine izin verilebilecektir.
• -- Aynı işverenlere ait olup, aynı işkolunda bulunan birden çok kara veya deniz yahut hava ulaştırma araçları için tek bir işyeri dosyası açtırılabilecektir.
Konsorsiyum ve İş Ortaklığı İşlerinin Tescili
• ihale suretiyle yapılan işlerin;
• ---Konsorsiyum şeklinde üstlenilmesi halinde, konsorsiyumu oluşturan üstlenicilerin her birine müstakilen istihkak ödenmesi ve bu üstleniciler tarafından idareye ayrı ayrı teminat verilmiş olması kaydıyla üstlenicilerin her birine, verecekleri işyeri bildirgelerine istinaden Kurumca ayrı ayrı sicil numarası verilmek suretiyle,
• --İş ortaklığı şeklinde üstlenilmesi durumunda ise, işyeri, iş ortaklığı adına ve tek işyeri sicil numarası verilmek suretiyle,
• İşyeri Tescili yapılacaktır.

Tek İhale İle Yapılan İşlerin Tescili
• Tek ihale ile birden çok işin yapılması halinde, istihkaklarının bir ödenmesi ve teminatlarının tek olması şartıyla, işe ilk başlanılan yeri çevresine alan üniteden alınacak tek bir işyeri sicil numarasından yükümlülükler yerine getirilebilecektir.
• Söz konusu ihaleli işe aynı anda birden fazla ilde işe başlanılması halinde, hangi ilde tek sicil numarası alınacağını işveren belirleyecektir.Birden Fazla İnşaat Ruhsatına Sahip İnşaat İşlerinin Tescili
• Aynı işveren tarafından yaptırılan ve birden fazla yapı ruhsatına sahip özel bina inşaatı işyerlerinde;
• 1-Parsellerin bitişik ya da yakın olması,
• 2- İşin aynı sigortalılar tarafından yapılması,
• Şartıyla, bu inşaat işlerine ilişkin yükümlü- lükler açtırılacak tek bir işyeri dosyasından yapılabilecektir.
İşyerinin Ticaret Sicil Memurluklarınca Kuruma Bildirimi
• Bürokratik işlemleri ortadan kaldırmak ve şirket kuruluşlarını kolaylaştırmak amacıyla, şirket kuruluşu aşamasında, çalıştıracağı sigortalı sayısını ve bunların işe başlama tarihini Ticaret Sicil Memurluklarına bildiren işverenlerin, bu bildirimleri Kuruma yapılmış sayıldığından, bu işverenlerin ayrıca İşyeri Bildirgesi vermelerine gerek bulunmamaktadır.
• Ticaret Sicil Memurlukları, kendilerine yapılan bu bildirimi en geç 10 gün içinde Kuruma göndereceklerdir.
Şirketlerde Nevi Değişmesi, Birleşme ve Katılma Durumunda İşyeri Bildirgesi Verme Yükümlülüğü
• TTK hükümlerine tabi şirketlerin nevilerinin değişmesi, birleşmesi veya diğer bir şirkete katılması durumunda, bu hususların ticaret siciline tesciline ilişkin ilan tarihini,
• Adi şirketlerde, şirkete yeni ortak alınması durumunda ise, en geç yeni ortağın alındığı tarihi,
• Takip eden 10 gün içinde, durum İşyeri Bildirgesi ile Kuruma bildirilecektir.
Valilikler, Belediyeler ve Ruhsat Vermeye Yetkili Diğer Kamu ve Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin İşyeri Bildirimi İle İlgili Yükümlülükleri

Kayıtdışı istihdamla mücadele ve işyerlerinin zamanında kanun kapsamına alınması amacıyla Valilikler, Belediyeler ve Ruhsat Vermeye Yetkili Diğer Kamu ve Özel Hukuk Tüzel Kişileri, yapı ruhsatı ve diğer tüm ruhsat veya ruhsat niteliğini taşıyan işlemlerine ilişkin bilgi ve belgeler ile varsa bunların verilmesine esas olan istihdama ilişkin bilgileri, verildiği tarihten itibaren 1 ay içinde Kuruma bildirmekle yükümlüdürler.


Alt İşverenlerin (Taşeronların) Yükümlülüklerinin Asıl İşverene Ait İşyeri Dosyasından Yerine Getirilmesi
• 5510 sayılı Kanunda, bir işverenden, işyerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin bir işte veya bir işin bölüm veya eklentilerinde, iş alan ve bu iş için görevlendirdiği sigortalıları çalıştıran üçüncü kişi alt işveren olarak tanımlanmış ve Sigortalıların, üçüncü bir kişinin aracılığı ile işe girmiş ve bunlarla sözleşme yapmış olsalar dahi, asıl işverenin, Kanunun işverene yüklediği yükümlülüklerden dolayı alt işveren ile birlikte sorumlu olduğu belirtilmiştir.
• Bu bağlamda,
• Alt işveren, asıl işverenin işyerinde çalıştırdığı sigortalıları, işverenle aralarında yaptıkları sözleşmeyi ibraz etmek suretiyle, Kurumdan alacağı özel bir numara (alt işveren numarası) ile asıl işverene ait işyeri dosyasından bildirecektir.


Alt İşveren ve Sigortalıyı Devir Alanın Bildirim Yükümlülüğü
• --Alt işverenler işe başladığı,
• --Geçici iş ilişkisi kurulan işveren ise sigortalıyı devraldığı,
Tarihten itibaren en geç 15 gün içinde, örneği Kurumca hazırlanan ve işverence onaylanan belgeyi, işverenle aralarında yaptıkları sözleşme ile birlikte ilgili üniteye bildireceklerdir.

KISA VADELİ SİGORTA KOLLARINA İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLER


İş kazası Bildirim Yükümlülüğü
• a) Hizmet akdine tabi sigortalıların iş kazası geçirmeleri halinde işverenleri tarafından kazanın olduğu yerdeki yetkili kolluk kuvvetlerine derhal, kazadan sonraki üç iş günü içinde de Kuruma,
• b) Kendi nam ve hesabına çalışan sigortalıların iş kazası geçirmeleri halinde; bir ayı geçmemek şartıyla kendisi tarafından rahatsızlığının bildirimine engel olmadığı günden sonraki üç iş günü içinde Kuruma,
• c) Kamu idarelerinde çalışan sigortalıların iş kazası geçirmeleri halinde ise; bunları çalıştıran işveren tarafından kazanın olduğu yerdeki yetkili kolluk kuvvetlerine veya kendi mevzuatına göre yetkili mercilere derhal ve en geç kazadan sonraki üç iş günü içinde de Kuruma,
• İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirgesi ile internet veya doğrudan ya da posta yoluyla ilgili üniteye bildirecektir.


Meslek Hastalığı Bildirim Yükümlülüğü
Meslek Hastalığı;
• a) Hizmet akdi ile çalışanlar ve kamu idarelerinde çalışan sigortalılar bakımından, sigortalının meslek hastalığına tutulduğunu öğrenen veya bu durum kendisine bildirilen işveren tarafından,

• b) Kendi nam ve hesabına çalışan sigortalı bakımından ise kendisi tarafından,

• Bu durumun öğrenildiği günden başlayarak üç iş günü içinde, İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirgesi ile Kuruma bildirilecektir.
• Bildirim doğrudan veya posta ile ya da internet ortamında yapılabilecektir.İş Kazası ve Meslek Hastalığında İşverenin Sorumluluğu
• 5510 sayılı Kanunun 21 inci maddesi uyarınca İş kazası ve meslek hastalığı, işverenin kastı veya sigortalıların sağlığını koruma ve iş güvenliği mevzuatına aykırı bir hareketi sonucu meydana gelmişse, Kurumca sigortalıya veya hak sahiplerine Kanun gereğince yapılan veya ileride yapılması gereken ödemeler ile bağlanan gelirin başladığı tarihteki ilk peşin sermaye değeri toplamı, sigortalı veya hak sahiplerinin işverenden isteyebilecekleri tutarlarla sınırlı olmak üzere, Kurumca işverene ödettirilecektir. Ancak, işverenin sorumluluğunun tespitinde kaçınılmazlık ilkesi dikkate alınacaktır.
• İş kazasının, Kanunda belirtilen sürede işveren tarafından Kuruma bildirilmemesi halinde, bildirim tarihine kadar geçen süre için sigortalıya ödenecek geçici iş göremezlik ödeneği, Kurumca işverenden tahsil edilecektir.

PRİME İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLER
Prime Esas Kazançlar
• Hizmet akdi ile çalışan sigortalılar ile kamu idarelerinde çalışanların prime esas kazançlarının hesabında;
• --Hak edilen ücretler ile prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkaktan o ay için yapılan ödemelerin brüt toplamı esas alınacaktır.
• Kendi nam ve hesabına çalışan sigortalıların aylık prime esas kazançları, prime esas günlük kazanç alt sınırı ile üst sınırı arasında kalmak şartı ile kendileri tarafından beyan edilecek günlük kazancın otuz katıdır.
• Ancak, bunlar aynı zamanda işveren ise beyan edeceği aylık kazancı, çalıştırdığı sigortalıların kazancının en yükseğinden az olamayacaktır.
Prime Tabi Olmayan Ödemeler
• Kamu Görevlileri ve hizmet akdi ile çalışan sigortalıların prime esas kazançlarının hesabında;
• 1-Ölüm, doğum ve evlenme yardımları, görev yollukları, kıdem tazminatı, iş sonu tazminatı veya kıdem tazminatı mahiyetindeki toplu ödemeler, keşif ücreti, ihbar ve kasa tazminatları, emekli ikramiyesi
• 2-Bakanlıkça tutarları yıllar itibarıyla belirlenecek yemek, çocuk ve aile zamları,
• 3-Özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen ve aylık toplamı asgarî ücretin % 30'unu geçmeyen özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payları tutarları,
• 4- Görevin yerine getirilmesi için zorunlu olarak yapılan aynî yardımlar
• 5-Bakanlıkça belirlenecek diğer aynî yardımların asgarî ücretin % 30'unu geçmeyen kısmı,
• Prime esas kazanca tâbi tutulmayacaktır.
Prime Esas Kazançların Maledileceği Aylar
• 1-Ücretler, hak edildikleri aya,
• 2-Diğer ödemeler ise, ödendiği ayın kazancına,
• Dahil edilmek suretiyle prime tabi tutulacaktır.
• Ancak, ücret dışındaki ödemelerin üst sınırı aşan kısmı, ödemenin yapıldığı ayı takip eden aydan başlanarak oniki ayı geçmemek üzere üst sınırın altında kalan sonraki ayların prime esas kazançlarına ilave edilmek suretiyle prime tabi tutulacaktır.
• Toplu iş sözleşmelerine tâbi işyerleri işverenlerince veya kamu idareleri veya yargı mercilerince verilen kararlara istinaden, sonradan ödenen ücret dışındaki ödemelerin hizmet akdinin mevcut olmadığı veya askıda olduğu bir tarihte ödenmesi durumunda, prime esas kazancın tâbi olduğu en son ayın kazancına dahil edilecektir.Kısmi Süreli Çalışma ve Çağrı Üzerine Çalışmanın Kuruma Bildirimi
• Sigortalıların günlük kazançlarının hesabında esas tutulan gün sayıları, aynı zamanda, bunların prim ödeme gün sayılarıdır.
• Ancak, işveren ve sigortalı arasında kısmî süreli hizmet akdinin yazılı olarak yapılmış olması kaydıyla, ay içerisinde günün bazı saatlerinde çalışan ve çalıştığı saat karşılığında ücret alan sigortalının ay içindeki prim ödeme gün sayısı, ay içindeki toplam çalışma saati süresinin 4857 sayılı İş Kanununa göre belirlenen haftalık çalışma süresine göre hesaplanan günlük çalışma saatine bölünmesi suretiyle bulunacak ve bu şekildeki hesaplamada gün kesirleri bir gün kabul edilecektir.
• İşveren ve sigortalı arasında çağrı üzerine çalışmaya dayalı yazılı iş sözleşmesinde taraflar arasında çalışma süresi gün, hafta ve ay olarak belirlenmemiş ise, sigortalının ay içindeki prim ödeme gün sayısı yukarıda belirtildiği şekilde hesaplanacaktır.

Prim Oranları
• a) Malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları prim oranı= %20
• b) Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı= % 1 ilâ % 6,5
• c) Öğrenci ve kursiyerler için prim oranı = % 1
• d) Yaşlılık aylığı almakta iken Kanuna tâbi bir işte çalışanlara uygulanacak sosyal güvenlik destek primi oranı=%33,5 ila %39
• e) Genel sağlık sigortası prim oranı;
--Kısa ve uzun vadeli sigorta kollarına tâbi olanlar için % 12,5
--Yalnızca genel sağlık sigortasına tâbi olanlar için % 12
• Devlet, sigortalının prime esas kazancı esas alınarak; malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları için % 5 oranında; genel sağlık sigortası için ise % 3 oranında katkı yapacaktır.Günlük Kazanç Sınırları
• Alınacak prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas tutulan;
• --Günlük kazancın alt sınırı, asgarî ücretin otuzda biri,
• --Üst sınırı ise günlük kazanç alt sınırının 6,5 katıdır.

• Sigortalıların aynı sigortalılık haline tâbi olacak şekilde birden fazla işte çalışması nedeniyle Kuruma ödenen primler toplamı, bu sigortalılık hali için belirlenen prime esas kazanç üst sınırı üzerinden hesaplanacak miktarı aşarsa, aşan kısmın tamamı, sigortalının talebi üzerine en geç talep tarihini takip eden ay içinde hissesi oranında sigortalıya defaten geri ödenecektir.
Prim Belgesi Verme Yükümlülüğü
• İşverenler bir ay içinde çalıştırdığı sigortalıların ve sosyal güvenlik destek primine tâbi sigortalıların;
• a) Ad ve soyadlarını, T.C. kimlik numaralarını,
• b) Prime esas kazançlarını,
• c) Prim ödeme gün sayıları ile prim tutarlarını,
• Gösteren Asıl veya Ek Aylık Prim ve Hizmet Belgesini,
• ait olduğu ayı takip eden ayın yirmibeşinci gününün sonuna kadar Kuruma verecek,
• Sigortalı çalıştırmadığı takdirde ise, bu hususu sigortalı çalıştırmaya son verdiği tarihten itibaren, onbeş gün içinde Kuruma bildirecektir.
• Kuruma gönderilen onaylı ve barkodlu APHB, işyerinde sigortalıların görebileceği yere asılmak zorundadır.
• Ay içinde 30 günden az çalıştığı bildirilen sigortalıların, bu durumlarını belgeleyen belgeler işverence Kuruma yasal süresi içinde Kuruma gönderilecektir.

Prim Ödeme Yükümlülüğü
İşverenler, bir ay içinde çalıştırdığı sigortalıların primlerine esas tutulacak kazançlar toplamı üzerinden Kanun gereğince hesaplanacak sigortalı hissesi prim tutarlarını ücretlerinden keserek ve kendisine ait prim tutarlarını da bu tutara ekleyerek en geç ertesi ayın sonuna kadar Kuruma ödeyeceklerdir.
• Hak edilen ancak, ödenmemiş olan ücretler üzerinden hesaplanacak primler hakkında da yukarıda belirtildiği şekilde işlem yapılacaktır.
Gecikme Cezası ve Gecikme Zammı Uygulaması
• Kurumun prim ve diğer alacakları süresi içinde ve tam olarak ödenmezse, ödenmeyen kısmı sürenin bittiği tarihten itibaren ilk üç aylık sürede her bir ay için % 3 oranında gecikme cezası uygulanarak artırılacak, ayrıca, her ay için bulunan tutarlara ödeme süresinin bittiği tarihten başlamak üzere borç ödeninceye kadar her ay için ayrı ayrı Hazine Müsteşarlığınca açıklanacak bir önceki aya ait Yeni Türk Lirası cinsinden iskontolu ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetlerinin aylık ortalama faizi bileşik bazda uygulanarak gecikme zammı hesaplanacaktır.
• Ödemenin yapıldığı ay için gecikme zammı günlük hesaplanacaktır.
• Bakanlar Kurulu, ilk üç ay için uygulanan gecikme cezası oranını iki katına kadar artırmaya veya bu oranı % 1 oranına kadar indirmeye, yeniden kanunî oranına getirmeye ve uygulama tarihini belirlemeye yetkili kılınmıştır.

İşyeri Kayıt ve Belgelerinin Saklanması Yükümlülüğü
İşyeri Defter, Kayıt ve Belgeleri İlgili Olduğu Yılı Takip Eden Yılbaşından Başlamak Üzere;
• İşveren ve İşyeri Sahipleri; 10 Yıl Süreyle

• Kamu İdareleri ; 30 Yıl Süreyle

• Tasfiye ve İflas İdaresi Memurları;

Görevleri Süresince Saklamak Ve
• İstenilmesi Halinde Kurum Denetim Ve Kontrol Memurlarına 15 Gün İçinde İbraz Etmek Zorundadırlar.Kurum Alacaklarında Zamanaşımı Uygulaması
• Kurumun prim ve diğer alacakları ödeme süresinin dolduğu tarihi takip eden takvim yılı başından başlayarak on yıllık zamanaşımına tâbidir.
• Kurumun prim ve diğer alacakları, hizmet tespiti veya asgarî işçilik uygulaması nedeniyle doğmuş ise zamanaşımı süresi; mahkeme kararının kesinleşme tarihinden, Kurum veya diğer kamu idarelerinin denetim ve kontrolle görevlendirilen memurları tarafından yapılan tespitler sonucunda doğmuş ise rapor tarihinden veya bu idareler tarafından düzenlenen belgelerden doğmuş ise belgenin Kuruma intikal ettiği tarihi takip eden yıl başından itibaren beş yıl olarak uygulanacak, ancak, bu durumda zamanaşımı süresi on yıldan az olamayacaktır.
• Bu alacaklar için gecikme cezası ve gecikme zammı, alacağın ait olduğu ayın veya dönemin sonundan itibaren hesaplanacaktır.
Tehlike Sınıfı ve Derecelerini Etkileyecek Değişikliklerin Bildirimi
• İşverenler ve 4/b kapsamındaki sigortalılar, tehlike sınıf ve derecesini etkileyebilecek her türlü değişikliği bir ay içinde Kuruma bildirmekle yükümlüdür.
• Bu bildirim üzerine Kurum, yaptıracağı incelemeler sonunda tehlike sınıf ve derecesini değiştirebilecektir.
• Tehlike sınıf ve derecesini etkileyebilecek değişikliğin bir ay içinde bildirilmesi halinde bu konuda Kurumca verilecek karar, değişikliğin meydana geldiği tarihten sonraki ay başından başlanarak uygulanacaktır.
• Tehlike sınıf ve derecesini etkileyebilecek değişikliğin bir ay içinde bildirilmemesi halinde;
• a) Tehlike sınıfı yükseliyorsa, değişikliğin meydana geldiği,
• b) Tehlike sınıfı düşüyorsa, değişikliğin Kurumca öğrenildiği,
• tarihler esas alınmak ve bu tarihlerden sonraki ay başından itibaren uygulanmak üzere, Kurumca karar alınarak, ilgililere tebliğ edilecektir.

Asgari İşçilik Uygulaması
Kurum önceden olduğu gibi;
1-Kamu idareleri, döner sermayeli kuruluşlar ile bankalar tarafından ihale mevzuatına göre yaptırılan işler,
2-Özel nitelikteki inşaat işleri
İle ilgili olarak asgari işçilik kontrolü yapacaktır.
İşverenin, işin emsaline, niteliğine, kapsam ve kapasitesine göre işin yürütümü açısından gerekli olan sigortalı sayısının, çalışma süresinin veya prime esas kazanç tutarının altında bildirimde bulunduğunun tespiti halinde, işin yürütümü açısından gerekli olan asgarî işçilik tutarı; yapılan işin niteliği, kullanılan teknoloji, işyerinin büyüklüğü, benzer işletmelerde çalıştırılan sigortalı sayısı, ilgili meslek veya kamu kuruluşlarının görüşü gibi unsurlar dikkate alınarak Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurları tarafından tespit edilecektir.


Kurumun Denetim ve Kontrol Faaliyetleri
• -5510 sayılı Kanunun uygulanmasına ilişkin işlemlerin denetimi, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurları eliyle yürütülecektir.
• - Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarının görevleri sırasında tespit ettikleri Kurum alacağını doğuran olay ve bu olaya ilişkin işlemler, yemin hariç her türlü delile dayandırılabilecektir.
• -Bunlar tarafından düzenlenen tutanaklar aksi sabit oluncaya kadar geçerli olacaktır.
• -İşverenler ve sigortalılar ile işyeri sahipleri, tasfiye ve iflâs idaresinin memurları, işle ilgili gerçek ve tüzel kişiler, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarına bilgi verilmek üzere çağrıldıkları zaman gelmek, gerekli olan defter, belge ve delilleri getirip göstermek ve vermek, görevlerini yapmak için her türlü kolaylığı sağlamak ve geciktirmeksizin yerine getirmekle yükümlüdürler.
• -5510 sayılı Kanunun uygulanması bakımından, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurları, 4857 sayılı İş Kanununda belirtilen denetim, teftiş ve kontrol yetkisini de haizdir.İdari Para Cezası Uygulaması-1
asgari ücretin yarısı
Aylık Prim ve Hizmet Belgesi /Ek
(kurumca resen düzenlenmesi )
sigortalı sayısı başına asgari ücretin 1/8
Aylık Prim ve Hizmet Belgesi /Ek
(aylık asgari ücretin 3 katını geçemez)
sigortalı sayısı başına asgari ücretin 1/5
Aylık Prim ve Hizmet Belgesi /Asıl
(aylık asgari ücretin 3 katını geçemez)
1 asgari ücret
İşyeri Bildirgesi
(deftere tabi olmayan)
2 asgari ücret
İşyeri Bildirgesi
(diğer defterlere tabi )
3 asgari ücret
İşyeri Bildirgesi
(kamu idareleri ile bilanço esasına tabi işyeri)

bir asgari ücret
GSS Giriş Bildirgesi

bir asgari ücret
Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi


İdari Para Cezası Uygulaması-2
2 Asgari Ücret
2 Asgari Ücret
½ Asgari Ücret
½ Asgari Ücret
3 Asgari Ücret
6 Asgari Ücret
12 Asgari Ücret
3 Asgari Ücret
Denetimin Engellenmesi Halinde- İlgiliye
APHB’nin İşyerine Asılmaması

Defterdeki Her Bir Geçersizlik Hali

Ücret Bordrosundaki Her Bir Geçersizlik
İŞYERİ KAYITLARININ 15 GÜN İÇİNDE İBRAZ EDİLMEMESİ – Deftere Tabi Olmayanlar

İŞYERİ KAYITLARININ 15 GÜN İÇİNDE İBRAZ EDİLMEMESİ – Diğer Defterleri Tutanlar
İŞYERİ KAYITLARININ 15 GÜN İÇİNDE İBRAZ EDİLMEMESİ – Bilanço Esasına Göre Deftere Tabi

Aylık Prim Hizmet Belgesi (Ek / Asıl )
(Mahkeme Kararına, Denetim Raporu Ve Kamu İdarelerinin Belgelerine Göre Eksik Gün Ve Kazanç Bildirimi Olması Hali)


Celal ÖZCAN
SSK Genel Müdür Yrd
Sosyal Güvenlik Kurumu
Referans Adresler