Muhasebe-SMMM-Yeni TTK-Yeni Borçlar Kanunu-AGİ-2012-Pratik Bilgiler-SGK-Bağ-Kur-Emekli Sandığı-Beyanname Rehberi-Transfer Fiyatlandırması-Özelgeler-Yönetmelikler-Sirküler-Soru-Cevap-SMMM Staj Rehberi-Ücretsiz SMMM Sınavları-Mali Takvim-Basel II-YMM-Ekonomi-Finans-Maliye-Güncel Bilgi Kaynağı

Tam Görünüm: MALİYET MUHASEBESİ
Şu anda Hafif Görüntüleme modundasınız. Siteyi normal görüntülemek için, Buraya Tıklayın
MALİYET MUHASEBESİ

Maliyet ve maliyet muhasebesi kavramlarına geçmeden önce Ticaret ve Ticaret muhasebesi kavramlarını belirlememiz konumuza yardımcı olacaktır. Çünkü ticaret muhasebesi diğer adıyla genel muhasebe hem diğer muhasebelerin kaynağını hem de o muhasebe sistemlerinin temelini oluşturmaktadır. Onun için ticaret ve ticaret muhasebesine değinmemiz gerekir.

Ticaret ve Ticaret Muhasebesi :
Çevremizde bakkal manav konfeksiyoncu gibi küçük ve orta ölçekli işletmelere rastlamaktayız. Pazarlamakta oldukları malları kendileri üretmemişler üretilmiş malları üreticiden yada toptancıdan temin ederek bu mallara katkıda bulunmadan olduğu gibi belli bir karla tüketicilere satarlar. Yapılan bu faaliyete ticari faaliyet yada kısaca ticaret diyoruz.

Üretici Kuruluşlar____Toptancılar___Perakendeciler_____Tüketiciler

Yukarıda ki şekilde görüldüğü üzere mal üretici kuruluşlarca üretilmiştir. Gerek toptancı gerek perakendeci kuruluşların malın üretiminde etkileri katkıları olmamıştır. Bu kuruluşlar üretilmiş malları alıp üzerine karlarını koyup satmaktadırlar. Yaptıkları bu iş ticaret olduğundan bu işletmelere de ticari işletme demek yerinde olmuştur. Ticari işletmelerin faaliyet akışı Alış kar ve satış olduğundan bu akışı izleyen muhasebeye Ticari muhasebe denmesi yerinde olmuştur. Ticari işletmede alıştan satışa kadar mal akışını fiyatı da dikkate alarak bir şekil üzerinde izleyecek olursak:

ALIŞ ALIŞ MALİYET KAR SATIŞ

FİYATI------- GİDERLERİ------FİYATI FİYATI
100 20 120 30 150


Yukarıdaki şekil şu gerçekleri ortaya çıkarmıştır.
- Bir üretim işletmesinin üretime başlamadan önce ilk madde ve malzeme edinmesi gerekir. Edinilen bu maddeler muhasebede İlk madde ve malzeme hesabında izlenir. Bu stoklara üretim öncesi stok denilmektedir.

- “Stok kullanımları” ya da “varlık tükenmeleri” “gider” olarak üretime yüklenmektedir. Daha sonra bu giderler birikerek üretilen mamullerin maliyetini oluştururlar.
- Bundan sonra üretilen mamullerin maliyeti, satılan mamullerin maliyeti, kâr ve satış fiyatı kolayca saptanabilecektir. Satılmayan mamullerse “MAMULLER” hesabında görünecektir. Bu stok; “üretim sonrası stokları” olarak da tanımlanmaktadır. Dilerseniz bir de “STOKLAR” açısından bir şekil çizelim.

İLK MAD.MLZ.-------------------------ÜRETİM----------------------MAMUL STOKLARI
STOKLARI
üretim öncesi stok üretim sonrası stok

Buraya kadar yaptığımız açıklama ve çizdiğimiz şekillerde gördük ki; Bir üretim işletmesinin öncelikle “varlıklar” edinmesi gerekiyor. Edinilen bu varlıklar “üretimde kullanıldıkça” gider’e dönüşecek giderlerse birikerek, üretilen mamullerin maliyetini” oluşturacaktır.

MALİYET MUHASEBESİNİN AMÇALARI

1- Üretilen mal ve hizmetlerin birim maliyetlerini ölçmek ,
2- Stokların değerlerini hesaplamak
3- Geleceğe yönelik planların yapılmasına yardımcı olmak
4- Giderlerin kontrolünü ve kalite standardını korumak koşulu ile olanaklar ölçüsünde maliyetlerin düşürülmesini sağlayacak yöntemleri geliştirmek
5- Seçenekler arasında karar vermek durumunda olan yöneticilere maliyetle ilgili düzenli etkili ve güvenilir bilgiler vermek.

MALİYET KAVRAMI
Maliyet karşımıza değişik görünüm ve hemde her konuda karşımıza çıkan bir kavramdır.
Genel anlamıyla maliyet amaçlanan bir sonuca ulaşmak için katlanılması gereken esirgemezliklerin parayla ölçülen toplamıdır

GİDER – MALİYET İLİŞKİSİ

GİDER: Ekonomik bir yarar sağlamak üzere varlıkların tüketilmesine denir.

İşletmenin amacına ulaşması için, edindiği varlıklar, bilançonun “aktif” kesiminde görünür. İşletme amacına ulaşabilmek için bu varlıklarından kullanmak zorundadır. Bu kullanım sonucunda işletme varlıklarında “tükenme”, azalma olacaktır. İşte işletme varlıklarının tükenmesiyle ortaya çıkan bu azalma “GİDER” dir. Varlıklar çeşitli amaçlarla kullanılmaktadır. Tükenme’nin amaçlarının çeşitli oluşu “GİDERLERİN ÇEŞİTLİLİĞİ” ni ortaya çıkarır. Bu anlamda; işletme varlıklarının tükenmesiyle oluşan giderleri amaçlarına göre 3 grupta toplayabiliriz.
1- İşletme varlıklarındaki tükenme, “gelir elde etmek” için oluşmuşsa; bu giderlere “DÖNEM GİDERLERİ” diyoruz. Bu giderlerin üretilen mamullerin maliyetini etkilemesi elbette söz konusu değildir. (Örnek: Fırındaki unun olduğu gibi satılması, ekmeğin maliyetini etkilemez).
2- İşletme varlıklarındaki tükenme “üretim için” oluşmuşsa bu giderlere “ÜRETİM GİDERLERİ” diyoruz, çünkü bu giderler üretilen mamullerin maliyetlerini oluşturacaktır. (Örnek: Unun ekmek yapımında kullanılması durumunda kullanılan un maliyeti, ekmeğin maliyetini oluşturacaktır).
3- Bir de işletme varlıklarının “amaçsız” “boşa tükenme” durumu var ki bu tükenmenin tamamının “ZARAR” olarak düşünülmesi gerekiyor.
Giderlerle ilgili söylediklerimizi bir şekil üzerinde göstermek istersek :
Şekil – 6

İŞLETME Gelir elde etmek için tüketilmişse .DÖNEM GİDERİDİR.
VARLIKLARI Üretim için tüketilmişse................ÜRETİM GİDERİDİR.
Amaçsız, boşa tüketilmişse............ZARARDIR.


Şimdi, “ÜRETİM GİDERLERİ”Nİ biraz daha yakından izleyelim;

GİDERLERİN SINIFLANDIRILMASI
GİDERLER;
• Çeşitlerine,
1- İlk madde ve malzeme giderleri
2- İşçi ücret ve giderleri
3- Memur ücret ve giderleri
4- Dışardan sağlanan fayda ve hizmetler
5- Çeşitli giderler
6- Vergi resim ve harçlar
7- Amortismanlar
8- Finansman giderleri

• Fonksiyonlarına göre,
1- Stok maliyet giderleri
• Alış giderleri
• Üretim giderleri
a) Direkt ilk madde ve malzeme giderleri
b) Direkt işçilik giderleri
c) Genel üretim giderleri
2) Dönem giderleri
• Araştırma geliştirme giderleri
• Pazarlama satış ve dağıtım giderleri
• Genel yönetim giderleri
• Finansman giderleri

• Giderlerin Ürünlere yüklenmesine göre sınıflandırılması
1- Direkt Giderler
Belirli bir mal veya hizmetin üretime doğrudan doğruya herhangi bir dağıtım anahtarı kullanmadan yüklenebilen giderlerdir.

2- Endirekt giderler
Belirli bir mal veya hizmetin üretim maliyetine doğrudan doğruya yüklenmeyip birtakım dağıtım ölçüleri ile yüklenebilen giderlerdir.

• Giderlerin Faaliyet hacmi ile olan ilişkisine göre
1- Sabit giderler
Belirli bir zaman dilimi ve hacmi içinde faaliyet hacmindeki atış ve azalışlardan etkilemeden aynı kalan giderlerdir.
2- Değişken giderler
Faaliyet hacmine bağlı olarak artan veya azalan giderlerdir.
3- Yarı değişken yarı sabit giderler
-Yarı değişken giderler; Faaliyet hacmi durduğunda tamamen ortadan kalkmayan ancak faaliyet hacmine bağlı olarak artan veya azalan giderlerdir. Bakım onarım giderleri
-Yarı sabit giderler; Belirli bir faaliyet aralığında sabit olan bu hacım aşıldığında sıçramalar gösteren giderlerdir.

Gider Yerleri;
Üretim ve hizmetlerin yapıldığı ve maliyetlerin oluştuğu birim içindeki bir yeri ifade eder. Bunlar ;
Esas Üretim gider yerleri
Yardımcı üretim gider yerleri
Yardımcı hizmet gider yerleri
Üretim yerleri yönetimi gider yerleri
Araştırma geliştirme gider yerleri
Genel yönetim gider yerleri
Finansman gider yerleri
Yatırım gider yerleri
5 – ÜRETİM GİDERLERİ – (MALİYET GİDERLERİ)
Üretim giderleri, mamulün ortaya çıkması için yapılması zorunlu olan giderlerdir. Bu giderler olmadan üretim olmaz, mamul elde edilemez. Çünkü üretilen mamulün maliyetini bu giderler oluşturur.
Üretim giderlerini üç grupta toplayabiliriz :
1- İlk madde ve malzeme giderleri,
2- İşçilik giderleri,
3- Genel üretim giderleri) .
Bu giderler; mamulün maliyetini doğrudan etkiliyorsa “direkt” , dolaylı yoldan etkiliyorsa “endirekt” giderler olarak adlandırılırlar.
“Direkt giderlerle” “Endirekt giderlerin” toplamı mamulün maliyetini oluşturur. Şimdi de “MALİYET” sözcüğünü ele alalım:
6 – MALİYET (Toplam Maliyet – Birim Maliyet)
Üretimde kullanılan ilk maddenin, işçiliğin ve diğer üretim giderlerinin maliyeti, bize “MAMUL MALİYET” ni verir. Mamul giderlerinin maliyeti önce “toplam maliyet” şeklinde ortaya çıkar. Örnek; On takım elbise üretimi için: 5.000.000.- TL.lik madde ve malzeme, 1.000.000.-TL işçilik ve 2.000.000.-TL de diğer üretim gideri yapılmışsa, toplam maliyet : 8.000.000.-TL dır. Birim maliyet ise : mamulün toplam maliyetinin, üretilen mamul sayısına bölünmesi suretiyle bulunur, bu mamulün bir birim maliyetini ifade eder. Örneğimizde birim maliyet: (8.000.000/10) = 800.000.-TL.dir. Bu açıklamalardan sonra, “maliyet muhasebesi” sisteminde işlemlerin akışını bir şema üzerinde görmenin zamanı gelmiştir.
Şimdi bunu görelim.
7 – GİDERLERİN AKIŞI TABLOSUNUN TAŞIDIĞI ANLAM :

A – GENEL MUHASEBE – MALİYET MUHASEBESİ : (Tablonun Üst Kısmı)
- İşletme varlıklarının (stoklarının edinilmesi; üretilen mamullerin elden çıkarılması (satışı) gibi işlemlerin “genel muhasebe” prensipleriyle izlenebileceğini vurguluyor.
- “Maliyet Muhasebesi” stokların üretime alınmasıyla başlayıp, üretimin sonuçlanmasına dek kullanılabilecek bir “iç muhasebe” görünümündedir.

B – İŞLEMLERİN SIRASI VE AKIŞI : ( Tablonun alt kısmı )
- Öncelikle ilk madde ve malzemenin satın alınması, stoklanması; stokların kullanılması (üretime gönderilmesi) üretim, üretim sonrası stoklama (mamul stok ) ve mamul satış işlemlerinin bir sıra düzeninde izleneceğini vurguluyor.

C – HESAPLAR ARASINDAKİ AKIŞ VE İLİŞKİ : ( Tablonun Hesaplar Kısmı )
- Tabloda görüldüğü gibi öncelikle; üretimde kullanılacak ilk madde ve malzemeler ediniliyor, bunlar stoklar hesabında izleniyor (1).
- Stoklar üretimde kullanıldıkça, kullanılan kısımlar “gider’e dönüştürülerek, “DİREKT GİDERLER” ya da “ENDİREKT GİDERLER” (genel üretim giderleri) hesaplarında izleniyor (2).
- Gider hesaplarında biriken “maliyet giderleri ” daha sonra yansıtma hesabı vastasıyla “Yarı mamul üretim hesabı”na yüklenirler (3).
- YARI MAMUL-ÜRETİM HESABI : Üretim dönemi süresince “direkt” ve “endirekt” tüm giderleri, yarı mamul-üretim hesabında toplanır. Bu hesapta toplanan maliyetler üretim dönemi sonunda “ Üretimi tamamlananlar Mamuller aktarılır (4).
- YARI MAMULLER : Üretimi tamamlanan, yani satışa hazır mamuller; maliyet değerleriyle MAMULLER HESABI na; işlemi tamamlanmayanlar, maliyet değerleriyle “YARI MAMUL ÜRETİM HESABI” da kalırlar. (6).
- SATILAN MAMUL, MALİYETİ – SATIŞ HESAPLARI : Satışa hazır mamullerden satılanlar; maliyet değerleriyle “mamuller hesabından” çıkartılarak, “satılan mamullerin maliyeti hesabına” alınırlar (5). Satılan mamullerin işletme için bir tüketim olduğunu kabulleniyorsak, “SATILAN MAMULLERİN MALİYETİ”de işletme için bir üretim gideri hesabıdır. Bu hesap dönem sonunda ana sonuç hesap olan; “DÖNEM KÂR / ZARAR” hesabına aktarılarak kapatır (7). Satılan mamullerin (maliyet artı kâr) ilişkisi dikkate alınarak “satış fiyatı” saptanır. Satılan mamuller, bu satış fiyatı üzerinden “YURT İÇİ SATIŞLAR HESABI”na alınırlar (5). Bu gelir hesabı da dönem sonunda DÖNEM KÂR / ZARAR hesabına devredilir. Böylece “maliyet” işlemlerinden dolayı “gelir ve giderler” bir hesapta karşılaştırılmış olurlar (5) ve (7).

- DÖNEM GELİR VE GİDERLERİ HESABI – KÂR / ZARAR HESABI : Üretimle ilgili olmayan varlık kullanımları (yada doğrudan doğruya gelir elde etmek amacıyla yapılan varlık tüketimleri) “DÖNEM GİDERLERİ” hesaplarından birisinde izlenir. Üretimle ilgili olmayan “gelirler; Diğer Gelirler Ve Kârlar Veya Diger Olağan Dışı Gelir Ve Karlar Hesaplarında, GİDERLER ise ” Olağan Gider VE Zararlar Veya Diğer Olağan Dışı Gider Ve Zarar hesaplarında izlenirler Dönem sonunda sonuç hesaplarında toplanan giderler , “DÖNEM KÂR / ZARAR HESABI”na aktarılırlar ( ve (9).
Böylece; üretimle ilgisi olan ve olmayan “tüm gelir ve giderler” dönem sonu itibariyle ana sonuç hesabında (DÖNEM KÂR / ZARAR) toplanmış olurlar.
Bu hesabın kalanı ise, üretim işletmesinin “dönemsel faaliyetinin genel sonucunu” gösterir.

KAYIT DÜZENİ
ÖRNEK : 1 Mart 2002 tarihinde faaliyete başlayan bir üretim işletmesinin bu üretim dönemine ilişkin işlemleri aşağıda verilmiş ve bunun gerektiği kayıtlar hemen altında yapılmıştır.
1– 1 Mart 2002 tarihinde 3.600.000.-TL. İlk madde, 1.200.000.-TL İşletme malzemesi, ayrıca %12 KDV ödenerek satın alınmıştır. KDV dahil tutarın 1/3 nakit ödenmiş, kalanı için senet verilmiştir.
01.03.2002
150 İLK MADDE VE MALZ. HS. 4.800.000
191 İNDİRİLECEK KDV. HS. 576.000
KASA HS. 1.792.000
BORÇ SENETLERİ HS. 3.584.000
İlk madde ve malzeme alımı

2 – 10 Mart 2002 tarihinde 800.000.-TL direkt ilk madde ve malzeme, 600.000.TL lık endirekt ilk madde ve malzeme kullanıldığı saptanmıştır.
10.03.2002
710 DİREKT İLK MAD.MLZ.GİDERLERİ HS. 1.800.000
730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ HS. 600.000
İLK MAD.MLZ.STOK HS. 2.400.000
İlk madde ve malzeme kullanımı

3 - Mart ayı içinde gerçekleşen üretici işçilik : 2.500.000.-TL yardımcı işçilik; 2.400.000.-TL dir. Bu ay içinde SSK işveren payı; 700.000.-TL işçi payı; 650.000.-TL. Gelir Vergisi kesintisi; 450.000.-TL ve damga vergisi kesintisi; 20.000.-TL ise; bu işlemin kaydı;
31.03.2002
720 DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ HS. 2.500.000.-
730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ HS. 2.400.000.-
360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HS. 470.000.-
Gelir Vergisi 450.000
Damga Vergisi 20.000
361 ÖDENECEK SOS. GÜV.KES. HS. 1.350.000.-
SSK İşv.Payı 700.000
SSK İşv.Payı 650.000
335 PERSONELE BORÇLAR HS. 3.080.000.-
Mart ayı işçilik ücretlerinin kaydı

4 – Üretimde kullanılan varlıkların mart ayına düşen amortisman gideri 900,000tl elektrik saatinden yapılan tespite göre bu maliyet döneminde kullanılan elektrik gideri toplamı 700,000tl dir.
31.03.2002
730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ HS. 4.600.000.-
373 MALİYET GİDER KARŞILIĞI
00 AMORTİSMAN GİDERL.Rİ . 900.000.-
03DIŞ. SAĞ.FAY.VE HİZMTL.. 700.000.-


5 – Şimdiyse, mamulün maliyetini oluşturacak giderlerin “YARI MAMUL ÜRETİM HESABI”NA devredilerek, “üretimin maliyeti” saptanmalıdır.
31.03.2002
151 YARI MAMUL - ÜRETİM HS. 8.900.000.-
711 DİREKT İLK MAD.MLZ.GİD.HS. 1.800.000.-
721 DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ HS. 2.500.000.-
731 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ HS. 4.600.000.-

Üretim giderlerinin devir kaydı.

6 – Mart ayı içerisinde üretimi tamamlanan mamullerin maliyetleri:
7.500.000.-TL olsun. Bu durumda dönem sonunda üretimi tamamlanmayan (yarı mamullerin) maliyeti ise: (8.900.000 – 7.500.000) : 1.400.000.-TL olur.
Kayıt ise;
31.03.2002
152 MAMUL HS. 7.500.000.-
151 YARI MAMUL ÜRETİM HS. 7.500.000.-
Üretim maliyetinin devir kaydı

7 - Mart ayında üretilen mamullerden maliyeti : 2.000.000.-TL. olan bir bölümü %12 KDV ile 2.800.000.-TL ye nakit olarak satılmış ise;
31.03.2002
100 KASA HS. 3.136.000
600 YURT İÇİ SATIŞLAR HS. 2.800.000
391 HESAPLANAN KDV. 336.000
Mamul satışlarının kaydı

İşletme sürekli envanter yöntemini uyguluyorsa; Bu maddeye ek olarak, satılan mamullerin maliyet tutarıyla “mamuller” hesabından “satılan mamullerin maliyeti” hesabına aktarılması gerekecektir. Şimdi onu yapalım :
31.03.2002
620 SATILAN MAMULLERİN MALİYETİ HS. 2.000.000.-
152MAMULLER HS. 2.000.000.
Satılan mamullerin stoktan devir kaydı

8 – “SATILAN MAMULLERİN MALİYETİ” hesabı “GİDER” “MAMUL SATIŞLARI” hesabı “GELİR” nitelikli olduğundan, bu hesapların ana sonuç hesabı olan “DÖNEM KÂR / ZARAR” hesabına devredilmeleri gerekecektir.
31.03.2002
690 DÖNEM KÂR / ZARAR HS. 2.000.000.-
620 SAT. MAMULLER MALİYETİ HS. 2.000.000.-
Satılan mamul maliyetlerinin devri

31.12.2002
600 YURT İÇİ SATIŞLAR HS. 2.800.000.-
690 DÖNEM KÂR / ZARAR HS 2.800.000.-
Satışlarının sonuç hesabına devri

Uygulama 1:

1,1, tarihinde faaliyete geçen Mavi Sanayi AŞ nin ocak ayı sonu stokları ile ocak ayı işlemleri aşağıda verilmiştir.

1) 1,1,.... KDV hariç 200.000.000tl İlk Madde ve Malzeme, 100.000.000 yardımcı madde, 40.000.000tl işletme malzemesi alınmış karşılığında 100.000.000tl çek, KDV+Kalanı için bono düzenlenip verilmiştir. Bu malların nakliyesi için KDV hariç 10.000.000tl ödenmiştir.

2) Ocak ayı ilk madde ve malzeme tüketimi aşağıdaki şekilde olduğu saptanmıştır.
Üretimde kullanılan İlk madde ve malzeme 140.000.000 tl
Üretimde kullanılan endirekt madde ve malzeme 60.000.000 tl
Üretimde kullanılan işletme malzemesi 30.000.000 tl

3) 31,1.... tarihinde, Fabrikada çalışan işçilerin Ocak ayı ücretleri toplamı 500.000.000tl dır.Bu ücretlerden gerekli kesintiler ( 70,000,000tl SSK primi, 10,000,000tl işsizlik pirimi 2,000,000tl damga vergisi 154,800,000tl gelir vergisi) i yapıldıktan sonra işçi ve usta başlarına ücretleri ödenmiştir. Brüt ücretlerin analiz edilmesinde 350,000,000tl direkt işçilik, 150,000,000tl endirekt işçilik olduğu saptanmıştır. İşverene ilişkin SSK primi 97,500,000tl, İşsizlik pirimi 15,000,000tl dır.

4) 31,1.... tarihinde Fabrikadaki ana elektrik sayacı ilgili personel tarafından okunmuş ve 31,12, tarihinden sonra tüketilmiş enerji bedelinin 100.000.000tl olduğu hesaplanmıştır.

5) Ocak ayı Fabrika binasının amortisman gideri 20,000,000tl iş makinelerinin amortisman gideri 15,000,000tl olarak hesaplanmıştır.

6) Ocak ayında üretimi tamamlanan mamullerin üretim maliyeti 633,500,000tl olarak saptanmıştır.

7) 31,1.... tarihinde yurt içinde bir toptancıya KDV hariç üretim maliyeti 506.000.000tl lık mamuller 840,000,000tl satışı yapılmış bunun 20.00.000tl kısmı daha önce kendisinden alınan avans mahsup edildikten sonra 125.000.000tl çek kalan ve KDV için senet alınmıştır.

Maliyet dönemi sonu nedeniyle tüm hesaplar kapatılmıştır.

İSTENEN: a) 7/A ve 7/B seçeneklerine göre eş zamanlı kayıt yöntemine göre kayıtlayınız.
b) Maliyet akım şemasında gösteriniz.
c) Satılan Mamul Maliyeti tablosunu düzenleyiniz.

Satışların Maliyeti tablosu
Örnek: A sanayi işletmesinin satışların maliyeti tablosu ile ilgili verileri aşağıdaki gibidir.
A) Stoklar 01.01.2003 31,1,2003
İ.M.Malz 48,500,000 64,800,000
Y.Mamul 39,400,000 52,750,000
Mamul 75,500,000 101,800,000
B) Dönem içinde 258,000,000tl hammedde alınmıştır
“ 158,000,000tl direkt işçilik gideri ödenmiştir.
“ 126,400,000tl genel üretim gideri yapılmıştır.
“ yapılan satışlar toplamı 529,600,000tl dır.
İstenen: Satışların maliyet tablosunu düzenleyin.Dönem içinde 10,000 adet mamul üretildiğine göre toplam ve birim maliyetleri ve brüt satış karını hesaplayın.
Teşekkürler Üstadım...
Referans Adresler