Muhasebe-SMMM-Yeni TTK-Yeni Borçlar Kanunu-AGİ-2012-Pratik Bilgiler-SGK-Bağ-Kur-Emekli Sandığı-Beyanname Rehberi-Transfer Fiyatlandırması-Özelgeler-Yönetmelikler-Sirküler-Soru-Cevap-SMMM Staj Rehberi-Ücretsiz SMMM Sınavları-Mali Takvim-Basel II-YMM-Ekonomi-Finans-Maliye-Güncel Bilgi Kaynağı

Tam Görünüm: İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2009/4)
Şu anda Hafif Görüntüleme modundasınız. Siteyi normal görüntülemek için, Buraya Tıklayın
6 Şubat 2009 CUMA
Resmî Gazete
Sayı : 27133

TEBLİĞ

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(2009/4)İthalatçı Beyanı, Üretici-İhracatçı Beyanı ve Menşe Şahadetnamesi

MADDE 1 – (1) EK-1’deki tabloda yer alan dampinge karşı önleme tabi mallardan, karşılarında belirtilen ülkeler menşeli olanlarının Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi çerçevesinde ithalinde; gümrük beyannamesinin tescili öncesinde elektronik ortamda Dış Ticaret Müsteşarlığı internet sitesinde yer alan (http://www.dtm.gov.tr/dtmadmin/upload/IT...anket.cfm) "İthalatçı Beyanı" (EK-2), elektronik olarak doldurulur.

(2) Gümrük beyannamesinin tescili aşamasında söz konusu “İthalatçı Beyanı”nın yeminli mali müşavir onaylı bir çıktısı, ilgili üretici ihracatçı firma tarafından onaylanmış, ıslak imzalı “Üretici-İhracatçı Beyanı” (EK-3) ile menşei konusunda ciddi şüphe bulunması nedeniyle, A.TR Dolaşım Belgesi ibraz edilmiş olsa dahi eşyanın menşeini tevsik eden belge ilgili gümrük idaresine ibraz edilir.

Eksik, Yanlış veya Yanıltıcı Beyan

MADDE 2 – (1) Beyanların ve belgelerin eksik, yanlış veya yanıltıcı şekilde düzenlenmesi, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ithalatta haksız rekabetin önlenmesi mevzuatı çerçevesinde önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı bir soruşturma başlatılması ve dampinge karşı verginin, verginin yürürlüğe girdiği tarihe kadar geriye dönük tahsil edilmesi sonucunu doğurabilecek kararlara mesnet teşkil edebilecektir.

İstisna

MADDE 3 – (1) Sevkiyat bazında CIF değeri 2.500 ABD Doları’nı geçmeyen eşya ithalinde bu Tebliğ hükümleri uygulanmaz.

Yürürlük

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ 16/2/2009 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.EK-1G.T.İ.P.
MADDE İSMİ
ÜLKELER

55.13

55.14

55.15

55.16
Sentetik veya suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat


Bangladeş

Birleşik Arap Emirlikleri

Bulgaristan

Malezya58.01
Dokunmuş kadife, pelüş ve tırtıl mensucat (58.02 veya 58.06 pozisyonlarındaki mensucat hariç)


Birleşik Arap Emirlikleri

Güney Kore

Malezya5903.20.10.10.00
Mensucat, poliüretanla emdirilmiş - deri taklidi.
Birleşik Arap Emirlikleri

Çin Tayvanı5903.20.10.90.00
Mensucat, poliüretanla emdirilmiş - diğerleri

5903.20.90.10.00
Mensucat, poliüretanla sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş - deri taklidi.

5903.20.90.90.00
Mensucat, poliüretanla sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş – diğerleri.

7010.20.00.00.00
Cam kapak


Birleşik Arap Emirlikleri

Endonezya

Güney Kore7307.19
Boru bağlantı parçaları


Belçika

Birleşik Arap Emirlikleri

Çin Tayvanı7312.10.81.00.00

7312.10.83.00.00

7312.10.85.00.00

7312.10.89.00.00

7312.10.98.00.00
Halat ve kablolar (kapalı halatlar dahil)


Birleşik Arap Emirlikleri

Güney Kore

İtalya

Çin Tayvanı

Ukrayna7315.20.00.00.00


Patinaj zincirleri


Birleşik Arap Emirlikleri

Güney Kore

İspanya

İtalya

Slovenya8302.10.00.00.00
Diğer menteşeler


Birleşik Arap Emirlikleri

Hong Kong

İtalya

Malezya

Polonya

Singapur

Çin Tayvanı

Yunanistan8302.50.00.00.00
Sabit askılıklar, şapka askıları, dirsekler, benzeri eşya

8302.42.00.00.00
Diğer mobilyalar için diğer adi metallerden donanım, tertibat ve benzeri eşya

8415.10.90
Yalnız duvar tipi split klimalar


Birleşik Arap Emirlikleri

Malezya

Tayland8415.81.00
Yalnız duvar tipi split klimaların dış ünitesi (Değişken soğutucu debili split klima sistemleri dış ünitesi hariç)

8415.82.00
Yalnız duvar tipi split klimaların iç ünitesi

8715.00.10.00.00
Çocuk arabaları, pusetler


Birleşik Arap Emirlikleri

Malezya8715.00.90.00.00
Yalnız şasiler

9105.21.00.00.00
Elektrikle çalışan duvar saatleri


Birleşik Arap Emirlikleri

İran

Hindistan9607.11

9607.19
Kayarak işleyen fermuarlar


Birleşik Arap Emirlikleri

Güney Kore

Suriye9608.10.10.10.00
Plastikten mürekkepli bilyalı kalemler


Birleşik Arap Emirlikleri

Endonezya

9608.40.00.10.00
Plastikten dolma kurşun kalemler

9609.10
Kurşun kalemler ve kurşun boya kalemleri


Birleşik Arap Emirlikleri

Endonezya

Güney Kore

Hindistan

İran

Kuzey Kore

Malezya

Tayland

Çin Tayvanı9613.10.00.00.00

9613.20.10.00.00

9613.20.90.00.00

9613.90.00.00.11
Çakmak ve aksamı


Birleşik Arap Emirlikleri

Vietnam
EK-2

Eşyanın ithalatçısı tarafından firmanın antetli kağıdına yazı makinesi ile düzenlenmesi gereken "İthalatçı Beyanı" örneği aşağıda yer almaktadır:İTHALATÇI BEYANI

Tarih:... /... /......

.............. GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜNE.... tarihli .... sayılı Gümrük Beyannamesi kapsamında gerçekleştirmek istediğimiz ithalata ilişkin aşağıda belirtilen bilgilerin doğruluğunu tasdik ederim. Sipariş, satın alma, ödeme ile bağlantılı tüm kayıtlarımızı Dış Ticaret Müsteşarlığı İthalat Genel Müdürlüğü’nün yerinde doğrulama araştırmasına açık tutmayı taahhüt ederim. Bu beyan ve Üretici-İhracatçı Beyanı, İthalatçı Beyanı Formunun çıktısı, ihraç faturası, taşıma belgesi, eşyanın menşeini tevsik eden belge ile gümrük beyannamesinin birer nüshası eksiksiz olarak kurye/taahhütlü posta ile Dış Ticaret Müsteşarlığı İthalat Genel Müdürlüğüne iletilmiştir.Yetkili adı, soyadı, unvanı ve imzası

Firma Kaşesi

DAĞITIM: DTM İthalat Genel Müdürlüğüne

1 - İthalatçının;

a) Firma Unvanı:

b) İrtibat için yetkili kişinin adı, unvanı:

c) Adres, telefon, faks, varsa e-posta, internet sayfası bilgileri:

d) Vergi No:

e) Bağlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası:

2 - İthal edilecek ürünün;

a) Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu:

b) Tanımı ve kullanım alanı:

c) Fatura tarih ve numarası:

d) Ürün tipleri ve miktarları:

e) Ürün tipleri ve CIF Değerleri:

f) Menşe ülke:

g) Döviz transferinin yapıldığı ülke:

h) Ödeme şekli, aracı banka ve şube ismi, varsa akreditif numarası:

i) Ödemenin yapıldığı firma/kişi ismi:

j) Teslim Şekli:

3 - Menşe kazandıran esaslı işlem ve işçiliği gerçekleştiren üreticinin, biliniyorsa;

a) Firma unvanı:

b) Firmayı tanıtıcı vergi/kimlik vb. numara:

c) Satışla ilgili kişinin adı ve unvanı:

d) Adres, telefon, faks, varsa e-posta, internet sayfası bilgileri:

e) Menşe kazandıran üretimin gerçekleştiği fabrika adresi:

f) Eşyanın üretiminin hangi temel safhalarının üretici firma tarafından gerçekleştirildiğine dair açıklama:

g) Üretici tesislerinin ziyaret edilip edilmediği, edildi ise ziyareti gerçekleştiren firmanız yetkilisinin isim ve unvanı, ziyaretin gerçekleştirildiği yıl:

h) Üretici tesisleri ziyaret edilmedi ise, üreticiden alım yapmanızı sağlayan üreticiye ilişkin bilgi kaynaklarınız:

i) Daha evvel üreticiden söz konusu ürün ithalatı yapılmış ise, ürüne ilişkin dampinge karşı önlemin yürürlüğe giriş yılından önceki yıl/yıllarda yapılan son ithalata ait beyanname tescil tarih ve numarası:

j) Eşyanın menşeini tevsik eden belge üzerinde belirtilen ihracatçının farklı olması halinde üreticiye ilişkin yukarıda sağlanan bilgilerin kaynağı (Bilgilerin temin edildiği yazışma, belge vb. ekleyiniz.):

4 - Eşyanın üreticisi ile ihracatçısının farklı olması halinde ihracatçının;

a) Firma unvanı:

b) Firmayı tanıtıcı vergi/kimlik vb. numara:

c) Satışla ilgili kişinin adı ve unvanı:

d) Adres, telefon, faks, varsa e-posta, internet sayfası bilgileri:

e) İhracatçının tercih edilme nedeni:

f) Daha evvel ihracatçıdan söz konusu ürün ithalatı yapılmış ise, ürüne ilişkin dampinge karşı önlemin yürürlüğe giriş yılından önceki yıl/yıllarda yapılan son ithalata ait gümrük beyanname tescil tarih ve numarası:EK-3Eşyanın üreticisi/ihracatçısı tarafından firmanın antetli kağıdına yazı makinesi ile İngilizce lisanında düzenlenmesi gereken "Üretici-İhracatçı Beyanı"nın örneği aşağıda yer almaktadır.

COMPANY LETTERHEAD (as printed)

PRODUCER-EXPORTER CERTIFICATE

1. Issue date and place:

2. The name, full address and web page of the exporter (if different than producer):

3. Contact person in the exporter (name, title, telephone, fax and e-mail):

4. The name and full address of the customer in Turkey:

5. The date, number and addressee of your invoice to which (certificate of origin / EUR.1 or invoice declaration / Form A) that you provided relates:

6. Full description and quantity of the goods:

7. Origin of the goods:

8. The name, full address and web page of the producer of the goods:

9. The full address of the production facilities:

10. The full description of the main production stages completed by the producer:

11. Other information deemed useful to prove the origin:

12. Certification clause to be signed by the exporter or the producer where apropriate:

EXPORTER: "I, the undersigned, certify that the information in this certificate is accurate and verifiable. I agree to present documentation to support this certificate and provide information about the producer upon request of the Undersecretariat for Foreign Trade. I am aware that non-cooperation may lead to anti-circumvention investigation."

PRODUCER: "I, the undersigned, certify that the goods covered by this certificate were manufactured by my company. I undertake that the information provided in this certificate is correct and verifiable. I agree to present documentation to support this certificate and provide further information upon request of the Undersecretariat for Foreign Trade. I am aware that non-cooperation may lead to anti-circumvention investigation."

13. The name, title and signature of the authorized person of the exporter/producer
Referans Adresler