Muhasebe-SMMM-Yeni TTK-Yeni Borçlar Kanunu-AGİ-2012-Pratik Bilgiler-SGK-Bağ-Kur-Emekli Sandığı-Beyanname Rehberi-Transfer Fiyatlandırması-Özelgeler-Yönetmelikler-Sirküler-Soru-Cevap-SMMM Staj Rehberi-Ücretsiz SMMM Sınavları-Mali Takvim-Basel II-YMM-Ekonomi-Finans-Maliye-Güncel Bilgi Kaynağı

Tam Görünüm: İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2009/12)
Şu anda Hafif Görüntüleme modundasınız. Siteyi normal görüntülemek için, Buraya Tıklayın
18 Nisan 2009 CUMARTESİ
Resmî Gazete
Sayı : 27204

TEBLİĞ

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(2009/12)

BİRİNCİ KISIM

Genel Bilgi ve İşlemler

Soruşturma

MADDE 1 – (1) Yerli üretici Depar Deri Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DEPAR) tarafından yapılan ve Doğuş Suni Deri Kösele Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Flokser Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından desteklenen başvuru üzerine; Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli “koagüle suni deriler” için 13/2/2008 tarihli ve 26786 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2008/9 sayılı Tebliğ (Açılış Tebliği) ile başlatılan damping soruşturması Dış Ticaret Müsteşarlığı (Müsteşarlık) İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülerek tamamlanmıştır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 4412 sayılı Kanunla Değişik 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarih ve 99/13482 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde yürütülen damping soruşturması sonuçlarını içermektedir.

Bilgilerin toplanması ve değerlendirilmesi

MADDE 3 – (1) Soruşturma açılmasını müteakip, soruşturma konusu ürünün yerli üreticilerine, Müsteşarlıkça tespit edilen ithalatçılarına ve ÇHC’de yerleşik bilinen ihracatçılarına soru formları gönderilmiştir.

(2) Öte yandan, soruşturma konusu ülkede yerleşik diğer üretici/ihracatçılara iletilebilmesini teminen söz konusu soru formunun bir örneği bu ülkenin Ankara’daki temsilciliğine de gönderilmiştir.

(3) Tarafların soru formunu yanıtlamaları için posta süresi dahil 37 gün süre tanınmıştır. Soruşturma konusu ülkede yerleşik işbirliğine gelen üretici/ihracatçı firma olmamıştır. İthalatçıların süre uzatımı yönündeki makul talepleri ise karşılanmıştır.

(4) Soruşturma konusu maddenin ithalatını yaptığı tespit edilen ve kendilerine soru formu gönderilen 10 ithalatçı firmadan 5 tanesi usulüne uygun olarak soru formuna cevap vermiştir.

(5) DEPAR, Doğuş Suni Deri Kösele San. ve Tic. A.Ş. ve Flokser Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. soruşturma konusu ürünün Türkiye’deki bilinen üreticileridir. Bu nedenle, yerli üretimi temsil yeteneğini haizdir. DEPAR, soru formuna usulüne uygun şekilde yanıt vermiş, gerektiğinde talep edilen ilave bilgi ve belgeleri temin etmiştir.

Yerinde doğrulama soruşturmaları

MADDE 4 – (1) Yönetmeliğin 21 inci maddesi çerçevesinde, zarara ilişkin bilgilerin güncellenmesi ve doğrulanması için yerli üretici DEPAR’ın İstanbul’daki idari ofisinde ve üretim tesislerinde yerinde doğrulama soruşturması gerçekleştirilmiştir.

(2) Soruşturmaya konu ÇHC’de yerleşik üretici/ihracatçılardan işbirliği olmadığından yurtdışında yerinde doğrulama soruşturması gerçekleştirilmemiştir.

(3) İthalatçılarca sunulan bilgilerin yeterli delillerle desteklenenleri dikkate alınmış olup, ithalatçılar nezdinde yerinde doğrulama soruşturmasına gerek görülmemiştir.

İlgili tarafların bilgilendirilmesi ve dinlenmesi

MADDE 5 – (1) Soruşturma açılmasını müteakip, ÇHC’de yerleşik bilinen üretici/ihracatçılara ve ayrıca anılan ülkede yerleşik diğer üretici/ihracatçılara iletilebilmesini teminen ÇHC Ankara Büyükelçiliği’ne soru formu, şikâyetin gizli olmayan özeti ve Açılış Tebliği’nin birer örneği gönderilmiştir.

(2) Soruşturma çerçevesinde hazırlanan nihai bildirim ilgili taraflara iletilip, bu bildirime ilişkin görüşleri alınmıştır.

(3) Soruşturma sırasında ilgili taraflardan gelen dinleme toplantısı talepleri karşılanmış olup, yerli üretici ve ithalatçıların bir arada yer aldığı ve kendilerine gönderilen nihai bildirim ile soruşturmaya ilişkin diğer hususlardaki görüşlerini sunma imkânı veren bir kamu dinleme toplantısı düzenlenmiştir.

(4) İlgili taraflara soruşturma boyunca, soruşturmaya ilişkin görüşleri ile bu görüşlerle alâkalı bilgi ve belgeleri sunma imkanı verilmiş ve söz konusu görüş ve belgeler değerlendirilmiştir. Soruşturma sırasında sunulan nesnel görüşlere, işbu Tebliğ içerisinde yeri geldiğinde değinilmiştir.

(5) Öte yandan, ilgili taraflardan alınan bilgi ve belgelerin gizli olmayan özetleri talep eden bütün ilgili tarafların bilgisine sunulmuştur.

Soruşturma dönemi (SD)

MADDE 6 – (1) Damping belirlemesi için 1/1/2007–31/12/2007 tarihleri arası soruşturma dönemi (SD) olarak kabul edilmiştir. Zarar belirlemesinde ise, veri toplama ve analiz için 1/1/2005-31/12/2007 arasındaki dönem esas alınmıştır.

İKİNCİ KISIM

Soruşturma Konusu Ürün ve Benzer Ürün

Soruşturma konusu ürün ve benzer ürün

MADDE 7 – (1) Şikayete konu ürün, koagüle metodla üretilmiş tülbentlerin fiksaj ve finisaj işlemlerine tabi tutulmasıyla elde edilen dokunmamış mensucatın poliüretanla sıvanması, kaplanması veya lamine edilmesi suretiyle elde edilir. Soruşturma konusu ürün astarlık, yüzlük yarı mamul ve mamul şeklinde üretilip pazara sunulmaktadır.

(2) Soruşturma konusu ürün temel olarak 5603.14 gümrük tarife pozisyonunda yer alıp; bu ürünün sentetik ve suni filamentlerden yapılmamış olanları 5603.94 gümrük tarife pozisyonunda yer almaktadır. Ancak, 5603.94 pozisyonuna ilişkin istatistikler şu aşamada kaydadeğer bir ithalata işaret etmediğinden soruşturma 5603.14 gümrük tarife pozisyonu çerçevesinde yürütülmüştür.

(3) Halihazırda dampinge karşı önleme tabi 5903.20 GTİP’nda bulunan suni deri ile soruşturma konusu 5603.14 GTİP’nda yer alan koagüle suni derinin farkı ilkinde alt taşıyıcı astarın dokunmuş mensucat, diğerinde dokunmamış mensucat olmasıdır. Ancak bu fark, iki ürünün birbirini ikame edebilmesine istisnai durumlar hariç bir engel teşkil etmemektedir.

(4) Soruşturma konusu ürün, sıhhi ve ekolojik bir ürün olup, nefes alabilirlik, yumuşaklık, teknik değerler ve görünüm bakımından doğal deriye çok yakın özellikler taşımaktadır. Bu ürün, ayakkabı sanayinde ayakkabı sayası olarak, saraciye sektöründe çanta ve valiz imalinde, mobilya ve otomotiv sektörlerinde döşeme malzemesi olarak çok yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Bunun yanında, ince ve yumuşak koagülelerle imal edilen suni deriler konfeksiyon sanayinde de kullanılmaktadır.

(5) Bazı ithalatçılar soruşturmaya konu ürün çeşitlerinin çok farklı renk ve desenlere sahip olduğunu ancak yerli üreticilerin bu çeşit zenginliğini yakalayamadığını ifade etmişlerdir. Yerli üretim dalı nezdinde yapılan incelemede, yerli üretim dalı ürün gamının çok farklı renk ve desenleri kapsadığı görülmüştür. Kaldı ki, benzer ürün tanımının karşılanması için yerli üreticinin soruşturma konusu ürünün mevcut olan bütün tip veya çeşitlerini soruşturma dönemi içinde üretmiş olması gibi bir gereklilik bulunmamaktadır.

(6) Yönetmelik’in 4 üncü maddesi çerçevesinde, soruşturma konusu ülkeden ithal edilen ürün ile yerli üretim dalı tarafından üretilen ürünün benzer ürün olup olmadığı hususunda yapılan incelemeler neticesinde, soruşturma konusu ülkeden ithal edilen koagüle suni deriler ile yerli üretim dalı tarafından üretilen koagüle suni derilerin teknik ve fiziki özellikleri, çeşitleri, dağıtım kanalları, kullanım alanları, kullanıcıların ürünü algılaması ve birbirini ikame edebilmeleri açısından benzer özelliklere sahip olduğu ve soruşturma konusu ülkeden ithal edilen ürünün yerli üretim dalı tarafından üretilen ürünle doğrudan rekabet içinde olduğu, bu nedenle de benzer ürün olarak kabul edilebileceği anlaşılmıştır.

(7) Soruşturma konusu ürün ile ilgili açıklamalar genel içerikli olup, uygulamaya esas olan GTİP ve karşılığı eşya tanımıdır. Bununla beraber, soruşturma konusu eşyanın Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan tarife pozisyonlarında ve/veya tanımlarında yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına halel getirmez.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Dampinge İlişkin Belirlemeler

Genel

MADDE 8 – (1) ÇHC’de yerleşik üretici/ihracatçılardan işbirliği yapan firma olmamıştır. Bu çerçevede, damping belirlemelerinde (normal değer, ihraç fiyatı ve fiyat ayarlamaları) Yönetmelik’in 26 ncı maddesi hükümlerine uygun olarak mevcut veriler kullanılmıştır.

Normal değer

MADDE 9 – (1) Normal değerin tespitinde Açılış Tebliği’nde belirtildiği üzere, Yönetmelik’in 7 nci maddesi hükümleri çerçevesinde, serbest piyasa ekonomisi uygulayan emsal ülke olarak Türkiye alınmış ve emsal ülke seçimine ilgili taraflardan süresi içerisinde herhangi bir itiraz alınmamıştır. Bu kapsamda, normal değer Türkiye’deki yerli üretim dalının imalat maliyetlerine satış, genel ve idari giderler ile makul bir kâr oranının eklenmesi suretiyle hesaplanmıştır. Söz konusu normal değer fabrika çıkış aşamasında kabul edilmiştir.

İhraç fiyatı

MADDE 10 – (1) İhraç fiyatı, işbirliğinde bulunan ithalatçılar tarafından sağlanan veriler çerçevesinde tespit edilmiştir.

Fiyat karşılaştırması

MADDE 11 – (1) Adil bir karşılaştırmanın yapılabilmesini teminen, normal değer ile ihraç fiyatı fabrika çıkış aşamasına getirilerek aynı ticari aşamada karşılaştırılmıştır.

Damping marjı

MADDE 12 – (1) Yapılan fiyat karşılaştırması neticesinde ÇHC menşeli soruşturma konusu ürün için hesaplanan damping marjı CIF değerinin %141’i veya spesifik olarak 4,00 ABD Doları/Kg’dır.

DÖRDÜNCÜ KISIM

Zarara İlişkin Belirlemeler

BİRİNCİ BÖLÜM

Dampingli İthalat

Genel

MADDE 13 – (1) Yönetmelik’in 17 nci maddesi çerçevesinde, soruşturma konusu ülke menşeli ithalatın hacminde mutlak anlamda ya da Türkiye tüketimine oranla önemli ölçüde bir artış olup olmadığı ile bu ithalatın iç piyasadaki benzer mal fiyatları üzerindeki etkisi incelenmiştir.

Maddenin genel ithalatı

MADDE 14 – (1) 2005 yılında soruşturma konusu ürün ithalatı 6.810 ton olarak gerçekleşirken, 2006 yılında 7.883 tona, SD’de 9.035 tona çıkmış olup, 2005-SD arasında miktar bazında %33 artış gerçekleşmiştir.

(2) Soruşturmaya konu ürünlerin tutar bazında ithalatı ise 2005 yılında 22,8 milyon ABD Doları iken, 2006 yılında 30,4 milyon ABD Dolarına, SD’de ise 37,9 milyon ABD Dolarına çıkmış olup, 2005-SD arasında %66 artış gerçekleşmiştir.

Dampingli ithalat

MADDE 15 – (1) Soruşturma konusu ülkeden yapılan dampingli ithalat 2005 yılında 1.515 ton ile toplam ithalatın %22’sini oluştururken, 2006 yılında 2.162 ton ile toplam ithalatın %27’sine çıkmış, SD’de ise artmaya devam ederek 2.964 ton ile toplam ithalatın %33’üne ulaşmıştır. Buna göre 2005-SD arasında dampingli ithalat miktar bazında %96, değer bazında ise 3,5 milyon ABD dolarından 8,6 milyon ABD dolarına çıkarak %146 oranında artış göstermiştir.

Maddenin üçüncü ülkelerden ithalatı

MADDE 16 – (1) Üçüncü ülkelerden yapılan ithalat 2005 yılında 5.295 ton ile toplam ithalatın %78’ini oluştururken, 2006 yılında 5.721 ton ile %73’e gerilemiş, SD’ de kısmen artarak 6.071 ton olmuş, ancak toplam ithalat içerisindeki payı %67’ye gerilemiştir.

Dampingli ithalatın pazar payındaki değişim

MADDE 17 – (1) Soruşturma konusu ürün için yurtiçi tüketim, yerli üreticilerin ilgili üründeki yurtiçi satışları ile söz konusu üründeki genel ithalat rakamlarının toplanması suretiyle hesaplanmıştır. Yerli üretim dalı toplam satışı hesaplanırken, soruşturma konusu üründe DEPAR firmasının yerli üretimin yaklaşık %80'ini gerçekleştirdiğinden hareketle DEPAR firmasının yerli üretim dalı satışının da %80'ini gerçekleştirdiği kabul edilmiştir. Bu çerçevede DEPAR firmasının iç piyasadaki satışları esas alınarak yerli sanayi satışları hesaplanmıştır.

(2) Soruşturma konusu ürün için oluşturulan toplam tüketim endeksi, 2005 yılında 100 iken, 2006 yılında 115’e, SD’de ise 130’a çıkmıştır.

(3) İncelemede dampingli ithalatın pazar payı endeksi 2005 yılında 100 kabul edildiğinde, 2006 yılında 125’e, SD’ de ise 151’e çıkmıştır. Buna göre 2005-SD arasında dampingli ithalatın pazar payı %51 artış göstermiştir.

(4) Yerli üretim dalının pazar payı ise 2005 yılında 100 olarak kabul edildiğinde dampingli ithalatın etkisiyle 2006 yılında 81’e, SD’de ise 58’e gerilemiştir.

İthalatın fiyatlarının gelişimi

MADDE 18 – (1) TÜİK kayıtlarından soruşturma konusu ürünün toplam ithalatının ortalama fiyatları 2005-SD için CIF bazında incelenmiştir. Söz konusu incelemeye göre, dampingli ithalatın ortalama birim fiyatları, 2005 yılında 2,3 ABD Doları/Kg, 2006 ve SD’de ise 2,9 ABD Doları/Kg olarak gerçekleşmiştir.

(2) Diğer ülkelerden ithal edilen soruşturma konusu ürünün birim fiyatları ise 2005 yılında 3,6 ABD Doları/Kg iken, 2006 yılında 4,2 ABD Doları/Kg’a, SD’de ise 4,8 ABD Doları/Kg’a çıkmıştır.

(3) Ayrıca, zarar inceleme döneminde en büyük, SD’de ise ÇHC ile ithalatta hemen hemen aynı paya sahip olup ikinci büyük tedarikçi ülke olan İtalya’nın birim fiyatları 2005-2007 yılları süresince 3,6 ABD Doları/Kg, 4,4 ABD Doları/Kg ve 4,8 ABD Doları/Kg olarak gerçekleşmiştir.

(4) Söz konusu verilerden de anlaşılacağı üzere soruşturmaya konu ülkeden yapılan koagüle suni deri ithalatının fiyatları diğer ülkelerin ortalama fiyatlarının oldukça altında kalmaktadır.

Fiyat kırılması ve baskısı

MADDE 19 – (1) Fiyat kırılması ve baskısı, soruşturma dönemi için ithalatçı beyanlarında yer alan işlemler esas alınarak hesaplanmıştır. Fiyat kırılması, ithal ürün fiyatlarının Türkiye piyasasında yerli üreticinin yurt içi satış fiyatlarının ne kadar altında kaldığını göstermektedir. Fiyat kırılması hesaplanırken, CIF fiyatın üzerine gümrük vergisi ve diğer ithal masrafları eklenerek ithal ürünün Türkiye piyasasına giriş fiyatı bulunmuştur. Bulunan değerler, yerli üreticinin koagüle suni deri için geçerli ortalama yurtiçi satış fiyatları ile karşılaştırılmıştır.

(2) Fiyat baskısı ise ithal ürünün fiyatlarının, Türkiye piyasasında yerli üreticinin yurt içi satış fiyatlarını olması gereken seviyeye göre ne kadar baskı altında tuttuğunu gösterir. Fiyat baskısı hesaplanırken, benzer şekilde CIF fiyatın üzerine gümrük vergisi ve diğer ithal masrafları eklenerek ürünün Türkiye piyasasına giriş fiyatı bulunmuştur. Bulunan değerler, şikayetçi yerli üreticinin koagüle suni deri için ticari maliyetlerine eklenen makul kâr oranı ile elde edilen olması gereken yurtiçi satış fiyatı ile karşılaştırılmıştır.

(3) Buna göre, ÇHC menşeli soruşturma konusu ürün için fiyat kırılması, CIF değerin %88’i, fiyat baskısı ise CIF değerin %121’i olarak hesaplanmıştır.

(4) Söz konusu incelemede fiyat baskısının fiyat kırılmasına göre yüksek oranda tespit edilmiş olması, dampingli fiyatlarla gerçekleşen ithalat nedeniyle yerli üretim dalı satış fiyatlarının olması gereken satış fiyatları seviyesinin oldukça altında seyrettiğini göstermektedir.

İKİNCİ BÖLÜM

Yerli Üretim Dalının Durumu

Yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri

MADDE 20 – (1) Dampingli ithalatın yerli üretim dalı üzerindeki etkisinin belirlenmesinde, yerli üretimi temsil eden şikayetçi firma DEPAR’ın verileri esas alınmıştır.

(2) DEPAR, soruşturma konusu koagüle suni deri dışında PVC esaslı suni deri ve akrilik esaslı floklu suni deri de üretmektedir. Bu nedenle; büyüme, sermaye artışı, net dönem kârı gibi ekonomik faktörler soruşturma konusu ürünle birlikte firmanın tamamına ilişkin verileri de içermektedir.

(3) Öte yandan, eğilimin sağlıklı bir şekilde incelenmesi amacıyla Türk Lirası bazındaki veriler için yıllık ortalama Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranları kullanılarak hesaplanmış reel değerler kullanılmıştır. Miktar bazındaki verilerin endekslenmesinde ise firmanın sağlamış olduğu değerler esas alınmıştır.

a) Üretim

(1) Yerli üretim dalının ilgili üründe 2005 yılında 100 olan üretim miktar endeksi, 2006 yılında 110’a, SD’de 124’e yükselmiştir.

b) Satışlar

(1) Yerli üretim dalının ilgili üründe 2005 yılında 100 olan yurtiçi satış miktar endeksi 2006 yılında 96’ya, SD’de ise 78’e düşmüştür.

(2) Yerli üretim dalının ilgili üründe 2005 yılında 100 olan yurtdışı satış miktar endeksi 2006 yılında 86’ya düşmüş, SD’de ise 492’ye yükselmiştir.

c) Satış hasılatı

(1) Yerli üretim dalının ilgili üründe 2005 yılında 100 olan yurtiçi satış hasılat endeksi, 2006 yılında 84’e, SD’de ise 55’e düşmüştür.

ç) Yurtiçi Fiyatlar

(1) Yerli üretim dalının ilgili üründe ağırlıklı ortalama yurtiçi satış fiyat endeksi 2005 yılında 100 iken, 2006 yılında 87’ye, SD’de ise 69’a gerilemiştir.

d) Maliyetler

(1) Yerli üretim dalının 2005 yılında 100 olan ağırlıklı ortalama birim ticari maliyet endeksi, 2006 yılında 80’e, SD’de ise 73’e düşmüştür.

e) Pazar payı

(1) Yerli üretim dalının ilgili üründe 2005 yılında 100 olan yurtiçi pazar payı endeksi, 2006 yılında 81’e, SD’de ise 58’e gerilemiştir.

f) Üretim kapasitesi ve kapasite kullanım oranı (KKO)

(1) Yerli üretim dalının ilgili üründe üretim kapasitesi 2005-SD dönemi boyunca değişmemiştir.

(2) Yerli üretim dalının ilgili üründe kapasite kullanım oranı incelenen dönemde sırasıyla %31, %34 ve %38 olarak gerçekleşmiştir.

g) Stoklar

(1) Yerli üretim dalının ilgili üründe 2005 yılında 100 olan stok miktar endeksi, 2006 yılında 737’ye yükselmiş, SD’de ise 559 olarak gerçekleşmiştir.

h) İstihdam

(1) Yerli üretim dalının ilgili ürünün üretiminde çalışan işçi sayısı endeksi 2005 yılında 100 olarak kabul edildiğinde, 2006 yılında 96 ve SD’de 119 olarak gerçekleşmiştir.

ı) Ücretler

(1) Yerli üretim dalının ilgili ürünün üretiminde çalışan işçilerin aylık brüt ücret endeksi 2005 yılında 100 iken, 2006 yılında 119’a çıkmış, SD’de ise 117’ye gerilemiştir.

i) Verimlilik

(1) Yerli üretim dalının ilgili ürünün üretiminde çalışan başına verimlilik endeksi 2005 yılında 100 iken, 2006 yılında 103’e yükselmiş, SD’de ise 83’e gerilemiştir.

j) Nakit Akışı

(1) Yerli üretim dalının reel nakit akışı, 2005 yılında 100 olarak kabul edildiğinde, 2006 yılında 150 ve SD’de 167 olarak gerçekleşmiştir.

k) Yatırımlardaki Artış

(1) Yerli üretim dalının 2005-SD dönemi boyunca ilgili ürüne ilişkin yenileme veya tevsi yatırımı gerçekleşmemiştir.

l) Kârlılık

(1) Yerli üretim dalının 2005 yılında zararda olması nedeniyle bu yıl (-) 100 olarak kabul edilen birim kârlılık endeksi, 2006 yılında 911 ve SD’de (-)527 olarak gerçekleşmiştir.

m) Büyüme

(1) Yerli üretim dalının bütün faaliyetleri ile ilgili olarak 2005 yılında 100 olan aktif büyüklüğü, 2006 yılında 107’ye, SD’de ise 121’e yükselmiştir.

n) Sermaye Artışı

(1) Yerli üretim dalının bütün faaliyetleri ile ilgili olarak 2005 yılında 100 olarak kabul edilen öz sermayesi, 2006 yılında 96’ya düşmüş, 2007 yılında bir miktar yükselerek 99’a ulaşmıştır.

o) Net Dönem Kârı/Zararı

(1) Yerli üretim dalının bütün faaliyetleri ile ilgili olarak 2005 yılında 100 olan net dönem kârı, 2006 yılında 123’e, SD’de ise 155’e yükselmiştir.

ö) Yatırımların geri dönüş oranı

(1) Yerli üretim dalının özkaynak kârlılığı 2005 yılında %3,58 iken 2006 yılında %4,58’e, SD’de ise %5,61’e yükselmiştir. Bugün yapılan üretime ilişkin bir yatırımın yaklaşık 18 yıl gibi uzun bir süre içinde geri dönmesini ifade eden bu oranlar, yerli üretim dalında gerçekleşen kârların olması gereken kârların çok altında olduğuna işaret etmektedir.

p) Aktif Kârlılık

(1) Yerli üretim dalının aktif kârlılığı, 2005 yılında %2,77 iken, 2006 yılında %3,18, SD’de ise %3,54 olarak gerçekleşmiştir. Bu oranlar da özkaynak kârlılığında olduğu gibi yerli üretim dalında gerçekleşen kârların çok düşük düzeyde olduğuna işaret etmektedir.

Yerli üretim dalının ekonomik göstergelerindeki gelişimin değerlendirilmesi

MADDE 21 – (1) Dampingli ithalatın fiyatlarının yerli üretim dalı fiyatlarını kırdığı ve önemli ölçüde baskı altında tutarak firmanın fiyatlarını olması gereken seviyede belirlemesine engel olduğu tespit edilmiştir.

(2) Soruşturmaya konu ülkeden yapılan dampingli ithalatın ekonomik etkileri incelendiğinde, yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinde olumsuzluk yaşandığı anlaşılmaktadır. Firmanın iç pazarda dampingli ithalat ile fiyat rekabetine girmesi mümkün olmamıştır. Bu sebeple, yerli üretim dalının yurtiçi satış miktarında büyüyen iç pazara rağmen düşüş gözlemlenmiş; satış fiyatlarını maliyetlerinin altında tutup zarar ettiği halde pazar payını kaybetmiştir. Yerli üretici iç pazarda yaşadığı olumsuzlukları ve stoklarındaki büyük artışı ihracat satışlarıyla bir nebze düşürmeye çalışmıştır. Üretim miktarında görülen kısmi artış da ihracat satışlarındaki bu artıştan kaynaklanmaktadır.

(3) Bu durumun yansıması olarak 2005-SD arası firmanın soruşturma konusu ürüne ilişkin toplam ve birim kârlılığında önemli ölçüde bozulma yaşandığı görülmüştür.

(4) Damping marjının önemli oranlarda olması ve fiyat baskısı ile fiyat kırılma oranlarının yüksekliği dikkate alındığında, yerli üretim dalının dampingli ithalat ile fiyat bazında rekabet etmesinin çok zor olduğu anlaşılmıştır.

BEŞİNCİ KISIM

Dampingli İthalat ile Zarar Arasındaki Nedensellik Bağı

Dampingli ithalatın etkisi

MADDE 22 – (1) Zarar inceleme döneminde soruşturma konusu ürün ithalatının, nispi ve mutlak olarak arttığı, toplam ithalat miktar bazında %33 oranında artarken soruşturma konusu ülke menşeli dampingli ithalatın %96 oranında arttığı ve bu dönem boyunca soruşturma konusu ülke menşeli fiyatların diğer ülke fiyatlarının oldukça altında kaldığı belirlenmiştir. Ayrıca, incelenen dönemde Türkiye pazarının %30 oranında büyümesine rağmen yerli üretim dalının iç piyasa satışlarının %25 ve pazar payının %42 oranında düştüğü belirlenmiştir.

(2) Bahse konu dönemde dampingli ithalatın fiyatlarının yerli üretim dalının fiyatlarını önemli ölçüde baskı altında tuttuğu ve yerli üretim dalının fiyatlarını zarar inceleme dönemi boyunca maliyetlerindeki düşüşten daha fazla düşürmek zorunda kalıp yine de pazar payını ÇHC menşeli ürünlere kaybettiği; bunun sonucunda da yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinde yukarıda ifade edilen olumsuzlukların ortaya çıktığı tespit edilmiştir.

(3) Bu tespitler ışığında, 2005-SD arasında soruşturmaya konu ülke menşeli dampingli ithalatın miktar ve değerinde gözlenen mutlak ve nispi artış ile yerli üretim dalında gözlenen olumsuz gelişmelerin paralellik arz etmesi nedeniyle, söz konusu ülke menşeli dampingli ithalat ile yerli üretim dalı üzerinde oluşan zarar arasında illiyet bağı olduğu sonucuna varılmıştır.

Üçüncü ülkelerden ithalat ve diğer unsurların etkisi

MADDE 23 – (1) Üçüncü ülkelerden yapılan ithalat, 2005-SD yılları arasındaki dönemde miktar bazında %14,7 oranında artmış olmasına karşın bu ithalatın toplam ithalat içindeki payı %14 ve iç pazardaki payı %11 oranında düşmüştür. Ayrıca, bu ithalatın ortalama birim fiyatlarının şikayete konu ülke birim fiyatlarının oldukça üzerinde seyrettiği belirlenmiştir. Fiyat seviyesi ve hacmindeki eğilim göz önünde bulundurulduğunda bu ithalatın yerli üretim dalında ortaya çıkan zarara esas teşkil edebilecek bir unsur olmadığı görülmüştür.

(2) Yönetmelik’in 17 nci maddesi hükümleri uyarınca, soruşturma konusu ülke menşeli dampingli ithalattaki gelişim ile söz konusu ithalatın fiyatlarının yerli üretim dalı üzerindeki etkisinin yanı sıra yerli üretim dalında zarara yol açabilecek diğer olası unsurlar da araştırılmış; ancak, ne ilgili taraflarca sağlanan bilgilerde ne de incelemeler neticesinde yerli üretim dalında meydana gelen zarara sebebiyet verecek ölçüde diğer unsurların varlığına rastlanılmıştır.

ALTINCI KISIM

Sonuç

Karar

MADDE 24 – (1) Soruşturma sonucunda dampingin, yerli üretim dalında zararın ve her ikisi arasında illiyet bağının mevcut olduğu tespit edildiğinden, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu’nun kararı ve Bakan’ın onayı ile aşağıda tanımı ve menşe ülkesi belirtilen eşyanın Türkiye’ye ithalatında karşısında belirtilen miktarda dampinge karşı vergi yürürlüğe konulmuştur.GTİP Eşyanın Tanımı Menşe Ülke Dampinge Karşı Vergi Miktarı5603.14
Yalnız, poliüretanla kaplanmış, sıvanmış veya lamine edilmiş dokumaya elverişli suni ve sentetik liflerden m2 ağırlığı 150 gr’ı geçen dokunmamış mensucat
Çin Halk Cumhuriyeti
1,9 ABD Doları/Kg
Uygulama

MADDE 25 – (1) Gümrük idareleri, Karar maddesinde gümrük tarife istatistik pozisyon numarası, tanımı ve menşe ülkesi belirtilen eşyanın ithalatında karşısında gösterilen miktarda dampinge karşı vergiyi tahsil ederler.

Yürürlük

MADDE 26 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 27 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.
Referans Adresler