Muhasebe-SMMM-Yeni TTK-Yeni Borçlar Kanunu-AGİ-2012-Pratik Bilgiler-SGK-Bağ-Kur-Emekli Sandığı-Beyanname Rehberi-Transfer Fiyatlandırması-Özelgeler-Yönetmelikler-Sirküler-Soru-Cevap-SMMM Staj Rehberi-Ücretsiz SMMM Sınavları-Mali Takvim-Basel II-YMM-Ekonomi-Finans-Maliye-Güncel Bilgi Kaynağı

Tam Görünüm: İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2009/31)
Şu anda Hafif Görüntüleme modundasınız. Siteyi normal görüntülemek için, Buraya Tıklayın
17 Eylül 2009 PERŞEMBE
Resmî Gazete
Sayı : 27352

TEBLİĞ


Dış Ticaret Müsteşarlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2009/31)

Başvuru

MADDE 1 – (1) 4412 sayılı Kanunla değişik 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarih ve 23861 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde yerli üretici Anlaş Anadolu Lastik Sanayi ve Ticaret AŞ. Çin Tayvanı ve Vietnam menşeli “motosiklet iç ve dış lastikleri” ile Çin Tayvanı, Vietnam ve Sri Lanka menşeli “bisiklet iç ve dış lastikleri” ithalinde halen uygulanmakta olan dampinge karşı önlemlerin sona ermesinin damping ve zararın devamına veya yeniden tekrarına yol açacağı gerekçesiyle nihai gözden geçirme soruşturması açılması istemiyle başvuruda bulunmuştur.

Önleme tabi madde

MADDE 2 – (1) Önleme tabi madde 4013.90.00.00.11 ve 4011.40 gümrük tarife pozisyonları altında yer alan “motosiklet iç ve dış lastikleri” ile 4013.20.00.00.00 ve 40.11.50.00.00.00 gümrük tarife pozisyonlarında yer alan “ bisiklet iç ve dış lastikleri”dir.

(2) Ürün kapsamı ve tarife sınıflandırmasına ilişkin her türlü görüşün soruşturma kapsamında değerlendirmeye alınabilmesi için süresi içinde Dış Ticaret Müsteşarlığı İthalat Genel Müdürlüğü’ne yazılı olarak ulaştırılması gerekmektedir.

Mevcut önlemler

MADDE 3 – (1) 27/9/2004 tarih ve 25596 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2004/21 sayılı Tebliğ ile “motosiklet iç ve dış lastikleri”nin Çin Tayvanı ve Vietnam menşeli olanlarının ithalatında CIF değerin % 6 ile %49’u arasında değişen oranlarda; aynı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2004/22 sayılı Tebliğ ile “bisiklet iç ve dış lastikleri”nin Çin Tayvanı, Vietnam ve Sri Lanka menşeli olanlarının ithalatında CIF değerin % 30 ile %50’si arasında değişen oranlarda dampinge karşı önlem yürürlüğe konulmuştur.

Gerekçe

MADDE 4 – (1) Yapılan inceleme sonucunda, Çin Tayvanı ve Vietnam menşeli “motosiklet iç ve dış lastikleri” ile Çin Tayvanı, Vietnam ve Sri Lanka menşeli “bisiklet iç ve dış lastikleri” ithalinde uygulanmakta olan dampinge karşı önlemlerin yürürlükten kalkması halinde damping ve zararın devam etmesi veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu konusunda yeterli delillerin bulunduğu sonucuna varılmıştır.

Karar ve işlemler

MADDE 5 – (1) Nihai gözden geçirme soruşturmasının açılabilmesi için yeterli bilgi, belge ve delillerin mevcut olduğu anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu’nca Çin Tayvanı ve Vietnam menşeli “motosiklet iç ve dış lastikleri” ile Çin Tayvanı, Vietnam ve Sri Lanka menşeli “bisiklet iç ve dış lastikleri” için, Yönetmelik'in 35 inci maddesi çerçevesinde nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verilmiştir.

(2) Soruşturma, Dış Ticaret Müsteşarlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecektir.

(3) İthalatta Haksız Rekabetin Önlemesine İlişkin 2004/21 ve 2004/22 sayılı Tebliğlerin “Karar” başlıklı maddelerinde gösterilen meri tüm önlemler, Yönetmelik'in 35 inci maddesi gereğince, ilgili ürünlerdeki nihai gözden geçirme soruşturması sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam eder.

(4) Önlemlerin uygulanmasında başlamış işlem kavramı ve istisnası bulunmamaktadır.

Piyasa ekonomisi değerlendirmesi

MADDE 6 – (1) Dış Ticaret Müsteşarlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından Yönetmelik’in 40 ıncı ve 41 inci maddelerinde öngörülen hükümler saklı kalmak üzere soruşturma kapsamında normal değer tespitine karar verilmesi halinde; Vietnam’da soruşturmaya tabi üretici veya üreticilerin soruşturma konusu ürünün üretiminde ve satışında Yönetmelik Ek Madde 1’deki ölçütler çerçevesinde piyasa ekonomisi koşullarının geçerli olduğunu bu Tebliğ’in 8’inci maddesinde belirtilen süreler içinde yeterli deliller ile ispat etmesi durumunda bu üretici veya üreticiler için normal değerin tespitinde Yönetmelik’in 5 inci maddesi, aksi takdirde Yönetmelik’in 7 nci maddesi hükümleri uygulanır. Yönetmelik’in 7 nci maddesi hükümlerinin tatbiki halinde adı geçen ülke için serbest piyasa ekonomisi uygulayan emsal ülke olarak Türkiye’nin seçilmesi öngörülmektedir.

Soru formları ve bilgilerin toplanması

MADDE 7 – (1) Soruşturma için gerekli bilgilerin temini amacıyla, söz konusu maddenin yerli üreticilerine, bilinen ithalatçılarına ve soruşturma kapsamına giren bilinen yabancı üretici/ihracatçılarına soruşturmanın açılışına ilişkin bildirim gönderilecektir. Soruşturmaya taraf ithalatçıların ve yabancı üretici/ihracatçıların soru formunu Dış Ticaret Müsteşarlığının internet sayfasındaki ilgili bölümden indirmeleri mümkün bulunmaktadır.

(2) Ayrıca, ilgili ülkedeki üretici ve ihracatçıların bilgilendirilmesini kolaylaştırmak ve çabuklaştırmak amacıyla Vietnam’ın Ankara’daki büyükelçiliğine, Sri Lanka’nın Türkiye’ye akredite İsrail’deki büyükelçiliğine ve Taipei Ekonomi ve Kültür Misyonuna bildirim yapılacaktır.

Süreler

MADDE 8 – (1) Soru formunu cevaplandırma süresi, soruşturma açılmasına dair bildirimin gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dahil 37 gündür. Bildirimin gönderilmediği taraflar ise, bu Tebliğ’in yayımı tarihinden itibaren işleyecek 37 günlük süre ile bağlıdırlar.

(2) Soru formunda talep edilen bilgi ve belgelerin haricinde soruşturmayla ilgili olduğu düşünülen diğer bilgi, belge ve görüşlerin dikkate alınabilmesi için; söz konusu bilgi, belge ve görüşlerin, bu Tebliğ’in yayımı tarihinden itibaren en geç 37 gün içinde Dış Ticaret Müsteşarlığı İthalat Genel Müdürlüğü’ne yazılı olarak ulaştırılması gerekmektedir.

(3) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden, ancak bu Tebliğ’in 7 nci maddesi kapsamına girmeyen diğer ilgili tarafların da (ürünü girdi olarak kullanan işletmeler, bunların meslek kuruluşları, tüketici dernekleri, üretim dalındaki işçi veya işveren sendikaları, vb.) görüşlerini bu Tebliğ’in yayımı tarihinden itibaren 37 gün içinde yazılı olarak Dış Ticaret Müsteşarlığı İthalat Genel Müdürlüğü’ne bildirmeleri gerekmektedir.

İşbirliğine gelinmemesi

MADDE 9 – (1) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik’in 26 ncı maddesinde belirtildiği üzere, taraflardan birinin belirtilen süreler içinde gerekli bilgiyi sağlayamaması veya yanlış bilgi vermesi ya da bilgi vermeyi reddetmesi veya soruşturmayı engellediğinin anlaşılması halinde soruşturmaya ilişkin karar, olumlu veya olumsuz, mevcut verilere göre alınacaktır.

Yetkili merci ve adresi

MADDE 10 – (1) Soruşturmayla ilgili bilgi ve belgeler ile görüşlerin aşağıda belirtilen yetkili mercie iletilmesi gerekmektedir:

Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı

İthalat Genel Müdürlüğü

Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi

İnönü Bulvarı No: 36, 06510 Emek/ANKARA

Tel : +90 (312) 204 77 10; 204 77 26

Faks : +90 (312) 212 87 65 veya 212 87 11

E- Posta : dsd0931@dtm.gov.tr

Soruşturmanın başlangıç tarihi

MADDE 11 – (1) Soruşturma, bu Tebliğ’in yayımı tarihinde başlamış kabul edilir.

Yürürlük

MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.
Referans Adresler