Muhasebe-SMMM-Yeni TTK-Yeni Borçlar Kanunu-AGİ-2012-Pratik Bilgiler-SGK-Bağ-Kur-Emekli Sandığı-Beyanname Rehberi-Transfer Fiyatlandırması-Özelgeler-Yönetmelikler-Sirküler-Soru-Cevap-SMMM Staj Rehberi-Ücretsiz SMMM Sınavları-Mali Takvim-Basel II-YMM-Ekonomi-Finans-Maliye-Güncel Bilgi Kaynağı

Tam Görünüm: Gümrük Genel Tebliği (Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı) (Seri No: 1)
Şu anda Hafif Görüntüleme modundasınız. Siteyi normal görüntülemek için, Buraya Tıklayın
28 Ocak 2010 PERŞEMBE
Resmî Gazete
Sayı : 27476

TEBLİĞ

Gümrük Müsteşarlığından:GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ

(POSTA VE HIZLI KARGO TAŞIMACILIĞI)

(SERİ NO: 1)Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketler ve Posta İdaresine 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 225 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca dolaylı temsil yetkisi tanınması ile 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın 126 ncı maddesinde belirtilen eşyanın gümrük beyanı dahil tüm gümrük işlemlerinin bu kişiler tarafından dolaylı temsil yoluyla takip edilip sonuçlandırılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Hukuki dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 10 ve 225 inci maddeleri ile 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın 126, 127 ve 128 inci maddelerine istinaden hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ’de geçen;

a) Başvuru: 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın 126 ncı maddesinde belirtilen eşyanın gümrük beyanı dahil tüm gümrük işlemlerinin dolaylı temsil yoluyla yapılması yetkisi için yapılan başvuruyu,

b) Başvuru formu: Ek-1’de yer alan dolaylı temsil yetkisi başvuru formunu,

c) Doküman: Bir kişiden diğer bir kişiye gönderilen kişisel yazılı mesaj, kartpostal ile herhangi bir ticari değer taşımayan basılı materyal şeklindeki gönderileri,

ç) Gönderi: Bir kişiden diğer bir kişiye gönderilen, içerisinde ticari veya gayri ticari nitelikte eşya bulunan paket, koli, poşet vb.yi,

d) Karar: 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nı,

e) Kişi: Gerçek ve tüzel kişiler ile hukuken tüzel kişilik statüsüne sahip olmamakla birlikte yürürlükteki mevzuat uyarınca hukuki tasarruflar yapma yetkisini haiz kişiler ortaklığını,

f) Müsteşarlık: Gümrük Müsteşarlığını,

g) Operatör: Hava yolu ile hızlı kargo taşımacılığı kapsamındaki gönderilerin gümrük beyanı dahil tüm gümrük işlemlerini dolaylı temsil yoluyla yapmaya yetkili tüzel kişileri,

ğ) Posta İdaresi: Türkiye Cumhuriyeti Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğünü,

h) Yetki: 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın 126 ncı maddesinde belirtilen eşyanın gümrük beyanı dahil tüm gümrük işlemlerinin dolaylı temsil yoluyla yapılmasına yönelik verilen yetkiyi,

ifade eder.

Başvuru koşulları

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ ile verilen yetki kapsamında işlem yapmak isteyen operatörlerin;

a) Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce "hava kargo acentesi" olarak yetkilendirilmiş olması,

b) Bu Tebliğ kapsamındaki işlemlerin ifası, takibi ve sonuçlandırılması için şirket bünyesinde gümrük müşaviri istihdam ediyor olması,

c) Yönetim Kurulu üyeleri, sermayesinin yüzde onundan fazlasına sahip gerçek kişiler ile gümrük ve dış ticaret işlemlerinde temsil yetkisini haiz çalışanlarının Gümrük Yönetmeliği’nin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen suçlardan kesinleşmiş cezası veya mahkumiyet kararı bulunmaması,

ç) Kesinleşmiş gümrük vergisi ve ceza borcu bulunmaması,

d)Bu Tebliğ kapsamındaki eşyanın konulacağı geçici depolama yerlerinde, gönderilerin gümrük müdürlüğünce muayene ve kontrolünü kolaylaştırmak üzere teknik özellikleri Müsteşarlıkça belirlenecek X-ray cihazı ve kamera sistemi bulundurulması ve Müsteşarlıkça gerekli görülecek diğer altyapının kurulmuş olması,

e) Yetki kapsamı işlemlere ilişkin olarak, sonradan yapılacak kontroller sonucunda doğabilecek kamu alacağının garanti edilmesi amacıyla, 250.000 Türk lirası tutarında teminat göstermesi,

zorunludur.

(2) Posta İdaresi için birinci fıkranın (d) bendi dışındaki koşullar aranmaz.

Başvuruda aranacak belgeler

MADDE 5 – (1) Başvuruda aşağıda belirtilen belgeler aranır:

a) Ek-1/B’de yer alan başvuru formu,

b) Şirketin kuruluşu ile faaliyet alanı içerisinde uluslararası hava kargo taşımacılığı olduğunu gösterir ticaret sicil gazetesinin aslı veya noterce, ticaret sicil memurluğunca ya da bağlı bulunulan odaca onaylı örneği,

c) Şirketin yönetim kurulu üyeleri ile sermayesinin son durumu ve sermayesine iştirak eden pay sahiplerinin pay oranlarını gösterir ticaret sicil gazetesinin aslı veya noterce, ticaret sicil memurluğunca ya da bağlı bulunulan odaca onaylı örneği,

ç) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının © bendinde belirtilen kişiler için, aynı bentte sayılan suçlardan hüküm giymediklerine dair başvuru tarihinden geriye dönük en geç iki ay içerisinde resmi kuruma verilmek üzere alınan adli sicil belgeleri asılları,

d) Gümrük müşaviri istihdam edildiğine ilişkin kanıtlayıcı belge,

e) Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce verilen hava kargo acentesi yetki belgesinin noter onaylı örneği,

f) Sonradan yapılacak kontroller sonucunda doğabilecek kamu alacağının garanti edilmesi amacıyla alınacak 250.000 Türk lirası tutarında teminat.

(2) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının © bendinde belirtilen kişilerden sürekli olarak yurt dışında ikamet eden yabancı uyruklular için, birinci fıkranın (ç) bendinde belirtilen belge aranmaz.

(3) Posta İdaresi için birinci fıkrada belirtilen belgeler aranmaz; yazı ekinde Ek-1/A’da yer alan başvuru formu ile başvuruda bulunulur.

Başvuru şekli

MADDE 6 – (1) Başvuru, 5 inci maddede belirtilen belgelerle birlikte, ilgili Başmüdürlüğe yapılır.

Başvurunun değerlendirilmesi

MADDE 7 – (1) Başvurunun eksiksiz yapılmış olduğunun anlaşılması halinde Başmüdürlükçe oluşturulacak bir heyet marifetiyle gerekli şartların sağlanıp sağlanmadığı yerinde tespit edilerek bir tutanağa bağlanır. Söz konusu tespit sonuçları başvuru evrakı ve Başmüdürlük görüşü ile birlikte başvuru tarihinden itibaren 15 gün içinde Müsteşarlığa gönderilir.

2) Müsteşarlıkça talep 15 gün içinde karara bağlanır.

Yetkilendirme ve yetkinin kapsamı

MADDE 8 – (1) İbrazı gereken belgelerin tam olduğunun ve aranan koşulların varlığının tespit edilmesi halinde, kişiye Müsteşarlıkça yetki verilir.

(2) Operatörlerce istihdam edilen gümrük müşavirlerinin mevcut kullanıcı kodlarına bloke konularak bu Tebliğ kapsamında dolaylı temsil yoluyla işlem yapmak üzere yeni bir kullanıcı kodu verilir.

(3) Operatörler, yetki kapsamındaki işlemlerin yapılmasında alıcı/göndericiyi ayrıca başka bir işleme gerek kalmadan temsil eder. Operatörlerce yetki kullanılırken vekaletname ibrazı aranmaz. Gönderilerin teslim ve tesellümüne ilişkin belgelerin alıcı/gönderici tarafından imzalanması bu yetkinin kendileri hesabına kullanıldığının kabul edildiği anlamına gelir.

Gönderilerin tasnifi

MADDE 9 – (1) Gönderiler; doküman, Karar’ın 45 inci maddesinde belirtilen eşya, yetki kapsamında beyan edilebilecek diğer gönderiler ve yetki kapsamı dışında kalan gönderiler olmak üzere dört kategoriye ayrılır. Ayrıca, gerekli önlemlerin alınmasını teminen, içerisinde ithali veya ihracı yasak eşya bulunan gönderilerden gümrük müdürlüğü derhal haberdar edilir.

(2) Birinci fıkrada belirtilen bir, iki ve üçüncü kategori kapsamı her bir gönderiye ilişkin cins, kıymet, miktar ve Müsteşarlıkça gerekli görülen diğer bilgiler, barkod okuyucusu tarafından okunacak şekilde gönderi üzerinde yer almalıdır.

Gönderilerin beyanı

MADDE 10 – (1) Yetki kapsamındaki gönderiler, gümrük müdürlüğünce kontrol ve muayene işlemleri yapılmadan önce operatör tarafından gümrüğe beyan edilir.

(2) Doküman olarak ayrılan gönderiler için gümrük beyannamesinde asgari olarak alıcı, gönderici, eşya cinsi, miktarı, brüt ağırlığı, rejim kodu bilgileri yer alır.

(3) Karar’ın 45 inci maddesi kapsamı eşya için gümrük beyannamesinde ikinci fıkrada belirtilen bilgilere ilaveten kıymete ve varsa sekizli tarife alt pozisyonuna ilişkin bilgi yer alır.

(4) Üçüncü kategoride yer alan gönderiler için üçüncü fıkrada belirtilen bilgilere ilaveten eşyanın sekizli tarife alt pozisyonu, menşe ve çıkış ülkesi bilgileri yer alır.

Gönderilerin kontrol ve muayenesi

MADDE 11 – (1) Yetki kapsamındaki gönderiler risk analizine dayalı kontrol ve muayeneye tabi tutulur.

(2) Kontrol ve muayene için X-Ray cihazının kullanılmasına ilişkin usul ve esaslar Müsteşarlıkça belirlenir.

(3) Eşyanın cins ve tanımı ile değerinin doğru ve eksiksiz olarak beyan edilmesi operatörün sorumluluğundadır. Aksi durumlarda Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu dahil meri mevzuat kapsamında cezai işlem tesis edilir.

Vergilerin ödenmesi

MADDE 12 – (1) Müsteşarlıkça, gönderilerin tahakkuk edecek gümrük vergilerinin ödenmesi usulüne ilişkin olarak kolaylık sağlayan düzenlemeler yapılabilir.

Yanlışlıkla gelen gönderi

MADDE 13 – (1) Gönderilerin yanlışlıkla Türkiye'ye gelmesi halinde, operatörün beyanı doğrultusunda gönderinin geldiği ülkeye veya gönderileceği ülkeye gitmesine izin verilir.

Gümrük müdürlüğünce alınacak tedbirler

MADDE 14 – (1) Gümrük müdürlüğü gümrük işlemlerinin yapılmasını teminen gerekli tedbirleri alır.

(2) Gümrük muafiyeti ve bu Tebliğ’de öngörülen yetki kapsamında ithalat ve ihracata konu edilen eşya ve adına işlem yapılan kişiye ilişkin istatistiki veriler risk analizi kapsamında dikkate alınır.

Belgelerin saklanması

MADDE 15 – (1) Yetki kapsamında beyan edilecek gönderilere ilişkin ticari belgeler gümrük müdürlüğünce talep edildiğinde ibraz edilmek üzere operatörlerce kağıt ortamında beş yıl süreyle saklanır.

Bildirim yükümlülüğü

MADDE 16 – (1) Başvuru formunda yer alan bilgilerde değişiklik olması halinde, form güncellenerek en kısa sürede Müsteşarlığa bildirimde bulunulur.

Müeyyide

MADDE 17 – (1) Bu Tebliğ’in 4 üncü maddesinde yer alan koşullardan bir veya birden fazlasının operatörce kaybedildiğinin anlaşılması halinde, bu koşul veya koşullar yeniden sağlanılıncaya kadar operatörün bu Tebliğ kapsamındaki yetkiden faydalanmasına izin verilmez.

(2) Karar’ın Onuncu Kısmına aykırı hareket ettiği tespit edilen operatörler hakkında Karar’ın 128 inci maddesi uyarınca işlem yapılır.

(3) Bu maddenin uygulanmasında posta hizmetlerine ilişkin uluslararası yükümlülükler dikkate alınır.

(4) Bu Tebliğ’de düzenlenen hususlara aykırı hareket ettiği tespit edilen operatörler hakkında fiil daha ağır bir cezai yaptırımı gerektirmemesi halinde, 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 241 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca işlem yapılır.

Diğer hükümler

MADDE 18 – (1) Bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasında Karar’ın 112 nci maddesi hükmü dikkate alınır.

(2) Bu Tebliğ hükümleri kapsamında yapılan ihracatta ihracatçı birliği onayı aranmaz.

(3) Bu Tebliğ’de öngörülmeyen hususlarda, yürürlükteki gümrük mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde işlem yapılır.

Özel ve zorunlu durumlar

MADDE 19 – (1) Müsteşarlık bu Tebliğ’in uygulanmasını temin etmek amacıyla gerekli göreceği her türlü tedbiri almaya, özel ve zorunlu durumlar ile bu Tebliğ’de yer almayan hususları inceleyip sonuçlandırmaya yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 20 – (1) 11/10/2002 tarihli ve 24903 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 20 seri no.lu Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) ve 8/2/2003 tarihli 25018 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 25 seri no.lu Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) yürürlükten kaldırılmıştır.

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ’in yürürlüğe girdiği tarihten önce hızlı kargo taşımacılığında basitleştirilmiş usul kapsamında işlem yapma izni verilenlerce, bu Tebliğ kapsamında işlem yapılmak istenmesi durumunda, bu Tebliğ’in yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altmış gün içinde 5 inci maddede belirtilen belgelerle birlikte Gümrük Müsteşarlığına (Gümrükler Genel Müdürlüğü) başvuruda bulunulması zorunludur.

(2) Birinci fıkrada belirtilen süre zarfında yetkilendirme yapılıncaya kadar 20 seri no.lu Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) hükümleri çerçevesinde işlem yapılmaya devam edilir.

(3) Birinci fıkrada belirtilen kişiler, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen koşulu bu Tebliğ’in yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içerisinde karşılamak zorundadırlar.

Yürürlük

MADDE 21 – (1) Bu Tebliğ yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 22– (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür.EK-1/A

DOLAYLI TEMSİL YETKİSİ BAŞVURU FORMU

EK-1/B

DOLAYLI TEMSİL YETKİSİ BAŞVURU FORMU
Referans Adresler