Muhasebe-SMMM-Yeni TTK-Yeni Borçlar Kanunu-AGİ-2012-Pratik Bilgiler-SGK-Bağ-Kur-Emekli Sandığı-Beyanname Rehberi-Transfer Fiyatlandırması-Özelgeler-Yönetmelikler-Sirküler-Soru-Cevap-SMMM Staj Rehberi-Ücretsiz SMMM Sınavları-Mali Takvim-Basel II-YMM-Ekonomi-Finans-Maliye-Güncel Bilgi Kaynağı

Tam Görünüm: MÜKELLEFLERİN KOD LİSTESİNE ALINMASININ YASAL DAYANAĞININ OLMADIĞI
Şu anda Hafif Görüntüleme modundasınız. Siteyi normal görüntülemek için, Buraya Tıklayın
Danıştay 3. Dairesi
Tarih : 28.11.2011
Esas No : 2011/3616
Karar No : 2011/6951

MÜKELLEFLERİN KOD LİSTESİNE ALINMASININ YASAL DAYANAĞININ OLMADIĞI

Mükelleflerin kod listesine alınmasına ilişkin işleme dayanak olabilecek yasal bir düzenleme bulunmadığı gibi, Anayasa’da buna izin veren bir hüküm de yer almadığından, kod listesine alınma işleminin iptali gerektiği hk.

İstemin Özeti: Davacının kod listesine alınmasına ilişkin işlemi; uyuşmazlık konusu işleme dayanak olabilecek yasal düzenleme bulunmadığı gibi, Anayasa’da buna izin veren bir hüküm de yer almadığından, yapılan sınıflandırmanın, çalışma barışını bozucu etki yaratacağı ve Anayasa’da güvence altına alınan temel hak ve hürriyetlere de aykırılık teşkil edeceği gerekçesiyle iptal eden Vergi Mahkemesinin kararının; dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı ileri sürülerek bozulması istenmiştir.

Karar: Dayandığı hukuki ve kanuni nedenlerle gerekçesi yukarıda açıklanan Vergi Mahkemesi kararı, aynı gerekçe ve nedenlerle Dairemizce de uygun görülmüş olup, temyiz istemine ilişkin dilekçede ileri sürülen iddialar sözü geçen kararın bozulmasını sağlayacak durumda bulunmadığından, temyiz isteminin reddine ve kararın onanmasına, oybirliğiyle karar verildi.
Referans Adresler