Muhasebe-SMMM-Yeni TTK-Yeni Borçlar Kanunu-AGİ-2012-Pratik Bilgiler-SGK-Bağ-Kur-Emekli Sandığı-Beyanname Rehberi-Transfer Fiyatlandırması-Özelgeler-Yönetmelikler-Sirküler-Soru-Cevap-SMMM Staj Rehberi-Ücretsiz SMMM Sınavları-Mali Takvim-Basel II-YMM-Ekonomi-Finans-Maliye-Güncel Bilgi Kaynağı

Tam Görünüm: İtibari hizmet
Şu anda Hafif Görüntüleme modundasınız. Siteyi normal görüntülemek için, Buraya Tıklayın
DÜNYA / ALİ YÜKSEL / YARGITAY KARARLARI
http://www.dunya.com/itibari-hizmet-148154yy.htm

Yargıtay 21. Hukuk Dairesi 2010/ 3638 E. 2011/ 5220 K. ve 06.06.2011 tarihinde verdiği kararda davacının davalı işyerlerinde gece muhabiri olarak çalıştığı, polis telsizlerini dinleyerek öğrendikleri olayları haber haline getirerek çalıştıkları televizyonların haber merkezlerine ilettikleri, davacının çalışmasının bu haliyle 5953 sayılı Yasa'nın 2/2 sayılı yasa ile değişik 1. maddesinin öngördüğü 'fikir ve sanat işlerinde çalışma' olarak nitelendirilemeyeceği, davacının 5953 sayılı Yasa kapsamında bulunmadığından 506 sayılı Yasa'nın Ek-5. maddesinde yer alan itibari hizmet süresinden yararlanamayacağı anlaşılmakla mahkemece bu maddi ve hukuki olgular gözetilerek davanın reddine karar verilmesi gerekirken kabul kararı verilmesinin usul ve yasaya aykırı olduğunu belirterek kararı bozmuştur.
Mahkemece, davacının davalı işyerlerinde gece muhabiri olarak geçen çalışmalarının 5953 sayılı Yasa kapsamında kaldığı ve itibari hizmet süresinden yararlanma hakkı bulunduğu kabul edilerek X Haber Ajansı'na ait işyerine 203 gün, Y Televizyon Hizmetleri'ne ait işyerinde 3 gün itibari hizmet süresi bulunduğu ve itibari hizmet süresinin 506 sayılı Yasa'nın Ek-6. maddesinde belirtilen en az 3.600 gün koşulu gerçekleştiği takdirde yaşlılık aylığı isteminde hesaba katılması gerektiğinin tespitine karar verilmiştir.
Dosyadaki kayıt ve belgelerden, davacının 29.08.2000-30.04.2001 tarihleri arasında X Haber Ajansı'na ait ÖÖÖ. No'lu işyerinde, 01.05.2001-27.11.2002 tarihleri arasında X Haber Ajansı'na ait ÖÖÖNo'lu, 16.09.2003-17.11.2005 tarihleri arasında Y Televizyon Hizmetleri'ne ait ÖÖ no'lu, 18.11.2005-31.12.2005 tarihleri arasında Z Televizyon Yayıncılık şirketine ait ÖÖÖ. No'lu işyerinde geçen çalışmalarının kuruma bildirildiği, dosyada yer alan ödeme ve özlük belgeleri ile tanık anlatımlarına göre davacının gece muhabiri olarak görev yaptığı, dosyada davacıya ait 'sarı basın kartının' bulunmadığı anlaşılmaktadır.
Uyuşmazlık, gece muhabiri olan davacıya ait çalışmaların 5953 sayılı Yasa kapsamında kalıp kalmadığı ve davacının 506 sayılı Yasa'nın Ek-5. maddesinde yer alan itibari hizmet süresinden yararlanıp yararlanmayacağı noktasında toplanmaktadır. 506 Sayılı Yasa'nın Ek-5/I-a bendine göre 212 Sayılı Kanun'la değiştirilen 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetleri Düzenleyen Kanun kapsamına tabi olarak çalışan sigortalılar itibari hizmet süresinden yararlanırlar. Uyuşmazlığa çözüm aranırken sözü edilen 1/a bendinin yollamada bulunduğu 5953 Sayılı Yasa'nın 2/2 sayılı Yasa ile değişik 1. maddesinin öngördüğü "fikir ve sanat işlerinde çalışma" koşulu üzerinde durulmalıdır. Sözlük anlamında fikir, zihnin bir şey hakkında edindiği ve kurduğu kavram, bir şeyin zihinde temsili ve düşünülmesidir. Sanat ise, bu duygunun, bir tasarının veya güzelliğin ifadesinde kullanılan metotların tümü ve bu metotlar sonucunda ulaşılan üstün yaratıcılıktır. Görüldüğü üzere fikir ve sanat işlerinde çalışma zihinsel bir faaliyeti ve yaratıcılık yeteneğini gerektirmektedir. Somut olayda, davacının davalı işyerlerinde gece muhabiri olarak çalıştığı, polis telsizlerini dinleyerek öğrendikleri olayları haber haline getirerek çalıştıkları televizyonların haber merkezlerine ilettikleri, davacının çalışmasının bu haliyle 5953 Sayılı Yasa'nın 2/2 Sayılı Yasa ile değişik 1. maddesinin öngördüğü "fikir ve sanat işlerinde çalışma" olarak nitelendirilemeyeceği, davacının 5953 Sayılı Yasa kapsamında bulunmadığından 506 sayılı Yasa'nın Ek-5. maddesinde yer alan itibari hizmet süresinden yararlanamayacağı anlaşılmakla mahkemece bu maddi ve hukuki olgular gözetilerek davanın reddine karar verilmesi gerekirken kabulüne karar verilmesi Yargıtay 21. Hukuk Dairesi tarafından usul ve yasaya aykırı bulunarak bozulmuştur.
Referans Adresler