Muhasebe-SMMM-Yeni TTK-Yeni Borçlar Kanunu-AGİ-2012-Pratik Bilgiler-SGK-Bağ-Kur-Emekli Sandığı-Beyanname Rehberi-Transfer Fiyatlandırması-Özelgeler-Yönetmelikler-Sirküler-Soru-Cevap-SMMM Staj Rehberi-Ücretsiz SMMM Sınavları-Mali Takvim-Basel II-YMM-Ekonomi-Finans-Maliye-Güncel Bilgi Kaynağı

Tam Görünüm: Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin
Şu anda Hafif Görüntüleme modundasınız. Siteyi normal görüntülemek için, Buraya Tıklayın
Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan :

Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin
Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu Tebliği
(Tebliğ No: 2005/1)

Bu Tebliğ, Dünya Ticaret Örgütü Tarım Anlaşması çerçevesinde, Bakanlar Kurulu’nun 27/12/1994 tarihli ve 94/6401 sayılı “İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı”na dayanılarak hazırlanan, Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu’nun 2/3/2005 tarihli ve 2005/3 sayılı Kararı’na istinaden hazırlanmıştır.
Amaç
Madde 1 – Bu Tebliğ, ülkemiz tarımsal ürünlerinin uluslararası piyasalarda rekabet gücünün ve ihracat potansiyelinin artırılması amacıyla hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 2 - Bu Tebliğ’de geçen;
a) İhracat İade Miktarı : Fiziki birim başına yapılacak ödeme miktarıdır.
b) Miktar Barajı : Ürün bazında ihracat iadesi yardımlarına esas olacak kısmı belirten orandır.
c) Azami Ödeme Oranı : Mamulün ihracat bedeli dikkate alınarak yapılacak azami ödemeyi belirleyen orandır.
d) İhracat Bağlantılı Tarımsal Üretim Sözleşmesi : İhraç edilecek olan ürünlerin bünyesinde kullanılan tarım ürünlerinin üretimi ve ihracatçıya teslimi ile ilgili olarak, ihracatçı ile üretici arasında, ürünün idrak tarihinden asgari üç ay önce yapılan ve ilgili ihracatçı birliğine teslim edilen sözleşmedir.
İhracat iadesi yardımlarının verilmesinde uygulanacak yöntem
Madde 3 - İhracat iadesi ödemelerinde, Dünya Ticaret Örgütü Tarım Anlaşmasında öngörülen limitler içinde kalınır.
İhracat iadesi yardımlarından yararlanacak ürünler
Madde 4 - Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu ödenekleri çerçevesinde karşılanmak üzere, aşağıda belirtilen tarım ürünlerinin ihracatında ihracatı müteakip finansmanı, hizalarında gösterilen ABD Doları karşılığı Türk Lirası üzerinden, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde imalatçı/ihracatçı veya ihracatçı adına açılacak hesaptan, bu Tebliğ’de belirtilen giderler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kanalıyla mahsup yoluyla karşılanır. İmalatçı firmalar, kendi dış ticaret şirketleri ya da şirketlerinin de yer aldığı aynı kuruluş bünyesindeki bir dış ticaret firması kanalıyla ihracatı gerçekleştirmesi ve dış ticaret firmalarının hakedişlerini imalatçı firmalarına devretmesi durumunda teşvikten faydalanabilir. İhracatçı firmalar hakedişlerini ürünü satın aldıkları imalatçı firmalara devredebilir.


SIRA ARMONİZE İHRACAT MİKTAR AZAMİ
NO MADDE ADI GTİP İADE
MİKTARI BARAJI ÖDEME
ORANI

1 Buket yapmaya
elverişli veya süs 0603.10 205 $/Ton % 37 % 20
amacına uygun cinsten
çiçekler ve tomurcuklar

2 Sebzeler
(pişirilmemiş,
buharda veya suda
kaynatılarak pişirilmiş) 07.10
(0710.10 hariç) 79 $/Ton % 27 % 20
(dondurulmuş)

3 Kurutulmuş sebzeler
(bütün halde, 07.12 370 $/Ton % 20 % 10
kesilmiş, dilimlenmiş, kırılmış
veya toz halinde, fakat
başka şekilde hazırlanmamış)

4 Meyveler ve sert
çekirdekli meyveler 08.11 78 $/Ton % 41 % 20
(pişirilmemiş, buharda veya suda kaynatılarak
pişirilmiş, dondurulmuş )

5 Dondurulmuş Meyve
ve sebze ile 20.01, 20.02, 20.03,
20.04, 20.05, 20.06, 68 $/Ton % 51 % 20
meyve ve sebze işleme
sanayiine dayalı gıda
maddeleri


20.08 (2008.11,
2008.19.11, 2008.19.13, 2008.19.19.00.14,39, 49, 2008.19.91,93,99,
2008.19.95.00.14,39,49
hariç)

6 Bal 0409.00 65 $/Ton % 32 % 10

7 Reçel, jöle, marmelat,
meyve veya sert
kabuklu meyve püreleri
veya pastları 20.07 ( 2007.99.20,
2007.99.98.00.19 hariç) 63 $/Ton % 35 % 20SIRA
ARMONİZE
İHRACAT
MİKTAR
AZAMİ
NO MADDE ADI GTİP İADE
MİKTARI BARAJI ÖDEME ORANI

8 Meyve suları, meyve nektarları 20.09 (2009.90 hariç) 134 $/Ton % 17 % 20

9 Zeytinyağı 15.09,1516.20.91.00.14,
1516.20.98.00.11 150 $/Ton % 100 % 10

10
Hazırlanmış veya
konserve edilmiş balıklar 16.04 200 $/Ton % 100 % 15

11 Kümes hayvanları etleri
02.07 (0207.13..91,99,
0207.14.91, 0207.26.91,
99, 0207.27.91, 99,
0207.34, 0207.35.91,99, 0207.36.81,85,89 hariç) 186 $/Ton % 14 % 20

12 Yumurta 0407.00 6 $/1000Adet % 78 % 10

13 Kümes hayvanları etinden, sakatatından yapılmış sosisler ve benzeri ürünler ile kümes hayvanları etinden hazırlanmış veya konserve edilmiş ürünler 1601.00.99,
1602.31,
1602.32 250 $/Ton %22 %10

14 Çikolata ve kakao içeren gıda müstahzarları 18.06 119 $/Ton % 48 % 10


15 Bisküviler, gofretler, kekler 1905.31,32,
1905.90.45, 1905.90.60.00.14 119 $/Ton % 18 % 10

16 Makarnalar 19.02 66 $/Ton % 32 % 10

İhracat bağlantılı sözleşmeli tarımsal üretimin desteklenmesi
Madde 5 - 4 üncü maddenin 1,2,3,4,5 ve 6 ncı sıra numaralarında yer alan ürünlerin, İhracat Bağlantılı Tarımsal Üretim Sözleşmesi kapsamında temin edilerek ihraç edilmeleri halinde, 4 üncü maddede belirtilen ihracat iade miktarları ve azami ödeme oranları % 40 oranında artırılır. Bu suretle hesaplanacak % 40’lık artış tutarının % 80’i üreticiye nakit ödenir,
% 20’si ise, 4 üncü madde uyarınca ihracatçı adına açılmış olan mahsup hesabına alacak kaydedilir.
İhracat Bağlantılı Tarımsal Üretim Sözleşmesi kapsamında yukarıda belirtilen artırımlı iadelerden faydalanabilmek için, sözleşme ile birlikte ilgili ihracatçı birliğine, ürünün idrak tarihinden asgari üç ay önce ön müracaatta bulunulması zorunludur. Bu kapsamda iadeden faydalanılabilmesi için sözleşmeye konu ürünlerin, sözleşmeli üreticiler tarafından istihsal edilmesi esastır. İhracatçı, aynı zamanda tarımsal üretim faaliyetinde bulunması halinde, artırımlı iade miktarının sadece % 20’lik kısmından faydalandırılır. Artırımlı iadenin hesaplanmasında, ihraç ürününün bünyesinde yer alan sözleşmeli ürünlerin miktarları baz alınır.
İhracat Bağlantılı Tarımsal Üretim Sözleşmesinin şekil ve şartları Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından tespit edilir.
Diğer hususlar
Madde 6 - Bu Tebliğ kapsamında aşağıdaki giderler, kullanım oranları kadar mahsup edilecektir.
Giderler Kullanım Oranı (%)
a) Vergiler, gecikme zammı ve gecikme faizi ile vergi cezaları 100
-Kurumlar Vergisi (geçici vergi dahil)
-Kurumlar Vergisi tevkifatı,
-Gelir Vergisi (geçici vergi dahil),
-Gelir Vergisi Tevkifatı.
-Katma Değer Vergisi
b) SSK primleri, gecikme zammı ve faizi. 100
c) Haberleşme Giderleri, gecikme zammı ve faizi. 100
(telefon, telefaks vb.)
d) Enerji Giderleri, gecikme zammı ve faizi. 100
-Elektrik
-Doğalgaz
Madde 7 - Bu Tebliğ kapsamındaki mahsup işlemlerinden yararlanabilmek için, fiili ihraç tarihinden (ihraç eşyası, buna ilişkin gümrük beyannamesinin tescili sırasında bulunduğu durum ve niteliğini gümrük denetiminden çıktığı sırada da aynen muhafaza etmesi ve bu haliyle Türkiye Gümrük Bölgesini terk etmesi koşuluyla fiilen ihraç edilmiş sayılır) itibaren en geç bir yıl içerisinde, ibrazı zorunlu belgelerle birlikte, doğrudan bağlı bulunulan ya da kanuni merkez veya şubelerin bulunduğu yerdeki ihracatçı birliğine müracaat edilmesi gerekmektedir.
Madde 8 - a) Adına hesap açılacak imalatçı/ihracatçı veya ihracatçılardan, ihracatçı birliklerine başvuruları sırasında, Maliye Bakanlığı’na hitaben bir örneği ekte yer alan taahhütname alınacaktır.
b) İhracatçı birlikleri tarafından ABD Doları olarak belirlenerek Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na bildirilen her hakediş tutarı, hakediş belgesinin düzenlendiği tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası alış kuru itibarıyla Türk Lirası’na çevrilerek sabitleştirilir.
c) İhracat Bağlantılı Tarımsal Üretim Sözleşmesi kapsamında artırımlı olarak iadeden faydalandırıldığı ilgili ihracatçı birliği tarafından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na bildirilen hakediş tutarı içinde üretici payına tekabül eden miktar, üretici tarafından beyan edilmiş olan bir Devlet bankasındaki hesabına aktarılır.
Madde 9 - a) Mahsup işlemleri, imalatçı/ihracatçı veya ihracatçılara Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından verilen hakediş belgeleri üzerinde alacaklı kuruluşlar tarafından yapılır. Bu işlemler tahsil hükmündedir. (Ancak vergilerin ödenmesinde, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri doğrultusunda Maliye Bakanlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası arasında düzenlenecek protokol uyarınca işlem yapılır.)
b) Şubeler, mahsubu istenen meblağı imalatçı/ihracatçı veya ihracatçıların hesabından düşerek ilgili kurumun Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdindeki hesabına aktaracaktır. İlgili kurumlara alacak kaydedilen meblağların kurumlara transferinde, kurumun Hazine’ye borçlu olup olmadığına bakılacak, borçlu ise öncelikle kurumun borcundan mahsup yapılacaktır.
c) Bu Tebliğ kapsamında imalatçı/ihracatçı veya ihracatçıların giderleri ile ilgili mahsuplar sonucu DFİF’den Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kanalıyla ilgili kurumlara yapılacak ödemelerin uygulama usul ve esasları protokollerle belirlenecektir.
Madde 10 - a) İmalatçı/ihracatçı veya ihracatçıların açılacak hesaplardan kullanabilecekleri harcama kalemlerine ilişkin azami kullanım oranları 6 ncı maddede belirtilen şekilde olacaktır.
b) Tebliğ kapsamı mahsup işlemlerinde, hesapların kullanımı sırasında imalatçı/ihracatçı veya ihracatçılara hiçbir şekilde doğrudan nakden iade yapılmayacaktır.
Madde 11 - Bu Tebliğ’de yer alan tarım ürünleri ihracatında ihracatı müteakip imalatçı/ihracatçı veya ihracatçı adına açılacak mahsup hesabına alacak kaydedilecek meblağ, mamulün FOB ihraç bedeli üzerinden, ilgili mamulün karşısında gösterilen azami ödeme oranını aşamaz. Aştığı takdirde azami ödeme oranı uygulanır. İmalatçı/ihracatçı veya ihracatçı adına açılacak mahsup hesabına esas teşkil edecek ihracat iadesinin belirlenmesinde, beher sevkiyat için miktar barajı dikkate alınır.
Madde 12 - Mahsup hesabına 4 üncü maddede yer alan mamullerin;
a) İthalat rejimi çerçevesinde ithal edilmiş bulunan (yeni veya kullanılmış) yabancı malların ihracatı,
b) Transit ticareti,
c) Sınır ve kıyı ticareti,
d) Bedelsiz ihracatı,
e) Bağlı muamele ve takası,
f) 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 128 ila 134 üncü maddeleri hükümleri çerçevesinde ithal edilerek işlenmesi sonucunda ihracı,
g) 20/5/2000 tarihli ve 24054 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5/5/2000 tarihli ve 2000/674 sayılı Hariçte İşleme Rejimi Tebliği hükümleri çerçevesinde ihracı,
h) İhracat sayılan yurt içi satış ve teslimleri,
ı) Gümrük hattı dışı eşya satış mağazalarına yapılan ihracatı,
dahil edilmeyecektir.
Tebliğ kapsamındaki ürünlerin bünyelerine giren hammaddelerin 27/1/2005 tarihli ve 25709 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İhracat (2005/1) sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği hükümleri çerçevesinde ithal edilmesi halinde, sözkonusu ürünlere ilişkin ihracat iadesi hesaplamalarında net döviz girdisi esas alınacaktır.
4 üncü maddede belirtilen ürünlerin Türkiye’deki serbest bölgelere yapılan ihracatında, sözkonusu malın, serbest bölgeden yurt dışına gönderildiğinin tevsik edilmesi durumunda, ihraç edilen ürünün Türkiye’ye geri getirilmesi halinde iade edilmek kaydıyla, ihracat iadesi yapılır.
Madde 13 - Bu Tebliğ kapsamında yapılan konsinye ihracat kapsamında kesin satış faturasında belirtilen FOB birim ihraç fiyatının gümrük beyannamesinde belirtilen FOB birim ihraç fiyatının %50’sinin altında olması halinde mahsup işlemlerinden yararlandırılmaz.
Madde 14 - Bu Tebliğ’in 4 üncü maddesinin 5 inci sıra numarasında yer alan ürünlerden 20.01, 20.03, 20.05, 20.06, 20.08 G.T.İ.P. altında yer alan maddeler (zeytin için Madde 15 dikkate alınır.), 10 kg’ın (net ağırlık) üzerinde ambalajlarda ihraç edilmeleri halinde, geçici konserve olarak mütalaa edilir ve mahsup hesabına dahil edilmez. 20.08 pozisyonundaki fındık mamulleri için ambalaj sınırı uygulanmaz.
Madde 15 - Bu Tebliğ’in 4 üncü maddesinin 5 inci sıra numarasında yer alan ürünlerden 20.01, 20.05 G.T.İ.P. altında yer alan zeytinlerin 10 kg’ın üzerinde ambalajlarda ihraç edilmeleri halinde 14. Madde’de belirtilen azami 10 kg (net ağırlık) sınırı, zeytinler için 18 kg (net ağırlık) olarak uygulanır.
20.01, 20.04 ve 20.05 G.T.İ.P.’de yer alan zeytinlerin 5 kg’a kadar (5 kg dahil) (net ağırlık) ambalajlarda ihraç edilmeleri halinde ihracat iadesi miktarı 88 $/ton, miktar barajı % 51, azami ödeme oranı % 20 olarak uygulanır.
20.01, 20.04 ve 20.05 G.T.İ.P.’de yer alan zeytinlerin 1 kg’a kadar (1 kg dahil) (net ağırlık) ambalajlarda “tescilli Türk Markaları” ve “Made in Turkey” ibaresi ile ihraç edilmeleri halinde ihracat iadesi miktarı 108 $/ton, miktar barajı % 51, azami ödeme oranı % 20 olarak uygulanır.
Madde 16 – Bu Tebliğ’in 4 üncü maddesinin 9 uncu sıra numarasında yer alan zeytinyağı azami net ağırlığı 5 kg’a kadar (5 kg dahil) ambalajlarda ihraç edilmesi halinde mahsup hesabına dahil edilecektir.
Bu Tebliğ’in 4 üncü maddesinin 9 uncu sıra numarasında yer alan zeytinyağının ihracatının 1 kg.’a kadar (1 kg. dahil) (net ağırlık) ambalajlarda, “tescilli Türk Markaları” ve “Made in Turkey” ibaresi ile gerçekleştirilmesi halinde ihracat iadesi miktarı 300 $/ton, miktar barajı %100, azami ödeme oranı %15 olarak uygulanır.
Madde 17 - Bu Tebliğ’in 4 üncü maddesinin 3 üncü sıra numarasında yer alan ürünler için belirlenen ihracat iadesi oranları 9 uncu fasıldaki gıda maddesi olarak kullanılan kurutulmuş biberler için de uygulanır.
Madde 18 – Bu Tebliğ’in 4 üncü maddesinin 8 inci sıra numarasında yer alan 2009.69.51 GTİP ile tanımlı konsantre edilmiş üzüm suyu için ihracat iadesi miktarı 150 $/ton, miktar barajı % 100, azami ödeme oranı % 30 olarak uygulanır. Ayrıca, bu Karar’ın 4 üncü maddesinin 7 inci sıra numarasında yer alan 2007.99.39.00.11 GTİP ile tanımlı pekmez için ihracat iadesi miktarı 250 $/ton, miktar barajı % 100, azami ödeme oranı % 20 olarak uygulanır.
Madde 19 - Bu Tebliğ’in 4 üncü maddesinin 5 inci sıra numarasında yer alan ürünler için belirlenen ihracat iadesi oranları 19 uncu fasılda yer alan hububat içeren sebze konserveleri için de uygulanır.

Madde 20 - Bu Tebliğ’in 4 üncü maddesinin 8 inci sıra numarasında yer alan ürünler için belirlenen ihracat iadesi oranları 22 nci fasıldan kayda aldırılan meyve nektarları için de uygulanır.
Madde 21 - Bu Tebliğ’in uygulama usul ve esaslarının belirlenmesinde, bu çerçevede idari müeyyidelerin tespitinde ve ortaya çıkacak ihtilafların sonuçlandırılmasında Dış Ticaret Müsteşarlığı yetkilidir.
Madde 22 - İhracatçı tarafından yanıltıcı bilgi ve belge verilmesinden dolayı haksız olarak ödenen Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu primlerinin ilgililerden alınan taahhütname ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde geri almaya Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yetkilidir.
Madde 23 - 4 üncü madde gereğince imalatçı/ihracatçı veya ihracatçı adına açılacak mahsup hesabına esas olan fiili ihracat 1/1/2005 ile 31/12/2005 tarihleri arasında gerçekleştirilecek fiili ihracattır. Ancak bu tarihler arasında gerçekleştirilecek fiili ihracat neticesinde imalatçı/ihracatçı veya ihracatçı adına açılacak hesaptan 6 ncı madde kapsamında giderlerin mahsubuna 31/12/2005 tarihinden sonra da devam olunur.
Madde 24 - Bu Karar 1/1/2005 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.T A A H H Ü T N A M EMALİYE BAKANLIĞI’NATarımsal ürünlerde ihracat iadesi yapılmasına ilişkin ......... tarihli ve ........ sayılı Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu Tebliği çerçevesinde, ihracatçı birliği tarafından tespit edilen hakedişle ilgili olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde adıma açılan hesabımın haksız kullanımına yol açacak bir durumun tespiti halinde, bu tutarın mahsup tarihinden itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’da öngörülen gecikme zammına eşit oranda faiziyle birlikte başkaca bir ihbar ve ihtara gerek kalmaksızın derhal ve defaten geri ödeyeceğimizi, ayrıca bu tutarın ihracatçı birlikleri ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdindeki herhangi bir alacağımızdan mahsubunu kabul ettiğimizi kayıtsız ve şartsız kabul ve taahhüt ederiz..
Firma Unvanı :

Adres :

Tel :

Yetkili Kişi :

Yetkili İmza :
Referans Adresler