Muhasebe-SMMM-Yeni TTK-Yeni Borçlar Kanunu-AGİ-2012-Pratik Bilgiler-SGK-Bağ-Kur-Emekli Sandığı-Beyanname Rehberi-Transfer Fiyatlandırması-Özelgeler-Yönetmelikler-Sirküler-Soru-Cevap-SMMM Staj Rehberi-Ücretsiz SMMM Sınavları-Mali Takvim-Basel II-YMM-Ekonomi-Finans-Maliye-Güncel Bilgi Kaynağı

Tam Görünüm: e-ticaret ihracat yönetmeliğine girdi
Şu anda Hafif Görüntüleme modundasınız. Siteyi normal görüntülemek için, Buraya Tıklayın
Dış Ticaret Müsteşarlığının (DTM) İhracat Yönetmeliğine, internet aracılığıyla yapılan satışlara yönelik ''yurtdışına e-ticaret'' tanımı da eklendi.
DTM'nin ''İhracat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği'' Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı.
Yönetmeliğin tanımlar bölümüne, uzaktan iletişim araçlarıyla başka bir ülkeye yönelik olarak gerçekleştirilen mesafeli mal satışını anlatan ''Yurtdışına e-Ticaret'' tanımı da eklendi.
Yönetmeliğin ''Konsinye İhracat (ihraç konusu malın kesin satışının yapılmadan ithalatçı tarafa gönderilmesi)'' başlıklı 9'uncu maddesi yeniden düzenlendi.
Buna göre, madde ve/veya ülke politikası açısından DTM tarafından getirilecek düzenlemeler kapsamındaki mallarla ilgili konsinye ihraç talepleri DTM'nin görüşü alındıktan sonra, bunun dışında kalan mallara ilişkin talepler ise doğrudan İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince sonuçlandırılacak.
Konsinye olarak gönderilen malın, konsinye ihraç izin süresi içinde satılamaması halinde, mal gümrük mevzuatı çerçevesinde yurda getirilecek.
Yönetmeliğin yeniden düzenlenen ''Diğer İhracat Şekilleri ve Transit Ticaret'' başlıklı 13'üncü maddesine göre, ticari kiralama yoluyla yapılacak ihracat ile yurtdışına e-ticaret kapsamındaki mal ihracıyla ilgili işlemler, dış ticaret ve gümrük mevzuatı hükümlerine tabi olacak. Uluslararası anlaşmalarla ticareti yasaklanmış mallar ile DTM'nin madde politikası itibariyle transit ticaretinin yapılmasını uygun görmediği mallar transit ticarete konu olamayacak. İthalat ve ihracat yapılması yasaklanmış ülkelerle transit ticaret yapılamayacak.
Yönetmeliğin ''Kredili İhracat'' başlıklı 8'inci maddesi ile uygun görülerek sonuçlandırılan taleplerin, aracı bankaya bildirilmesini içeren, ''Alıcısına Teslim Edilmeyen Mallar ve Malların Terk Edilmesi'' başlıklı 15'inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırıldı.
Yönetmeliğin, yeniden düzenlenen ''Diğer İhracat Şekilleri ve Transit İhracat'' başlıklı 13'üncü maddesi iki ay sonra, diğer maddeleri ise bugünden itibaren yürürlüğe girecek.
12 Temmuz 2008 CUMARTESİ
Resmî Gazete
Sayı : 26934


Başbakanlık (Dış Ticaret Müsteşarlığı)’tan:İHRACAT YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİKMADDE 1 – 6/6/2006 tarihli ve 26190 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracat Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (5) numaralı alt bendi, © ve (k) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; (ı) bendi yürürlükten kaldırılmış ve aşağıdaki (o) bendi fıkraya eklenmiştir.

"5) Konsinye ihracat ile yurt dışı müteahhitlik ve teknik müşavirlik kapsamındaki ihracatta, iznin verilmiş olmasını,"

"c) Bedelsiz İhracat: Karşılığında yurt dışından bir ödeme yapılmaksızın yurt dışına mal çıkarılmasını,"

"k) Offset: Kamu kuruluşları tarafından açılan uluslararası ihaleler çerçevesinde, ihaleyi kazanan firma veya kuruluş tarafından, Türkiye’de üretilen malların, gelir ve giderleri Türkiye’de kaydedilen yurt dışı müteahhitlik hizmetlerinin ve diğer hizmetlerin yeni alıcılara ihracatı veya mevcut alıcılara yönelik ihracat artışı ile taahhüt gereğince Türkiye’nin mevcut ihracat potansiyelinin geliştirilmesine yönelik Müsteşarlıkça onaylanan diğer işlemleri,"

"o) Yurtdışına e-Ticaret: Uzaktan iletişim araçlarıyla başka bir ülkeye yönelik olarak gerçekleştirilen mesafeli mal satışını"

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 9 – (1) Konsinye ihracat başvuruları ilgili İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine yapılır.

(2) Madde ve/veya ülke politikası açısından Müsteşarlıkça getirilebilecek düzenlemeler kapsamındaki mallarla ilgili konsinye ihraç talepleri Müsteşarlığın görüşü alındıktan sonra, bunun dışında kalan mallara ilişkin talepler ise doğrudan İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince sonuçlandırılır.

(3) İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince konsinye ihracat olarak onaylanmış gümrük beyannamelerinin otuz gün içinde gümrük idarelerine sunulması gerekir.

(4) İhracatçılar, konsinye olarak gönderilen malların kesin satışının yapılmasından sonraki otuz gün içinde durumu, kendileri tarafından düzenlenmiş kesin satış faturası veya örneği ve gerekli diğer belgeler ile birlikte izni veren İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine bildirir.

(5) Konsinye olarak gönderilen malın ihraç tarihinden itibaren bir yıl içinde kesin satışının yapılması gerekir. Bu süre, haklı ve zorunlu nedenlere istinaden müracaat edilmesi halinde, izni veren İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince iki yıl daha uzatılabilir.

(6) Konsinye olarak gönderilen malın, konsinye ihraç izin süresi içinde satılamaması halinde, malın gümrük mevzuatı çerçevesinde yurda getirilmesi gerekir."

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Diğer ihracat şekilleri ve transit ticaret

MADDE 13 – (1) Kayda bağlı ihracat, bedelsiz ihracat, savunma sanayii dışındaki alanlarda offset kapsamında yapılacak ihracat ile yurt dışı müteahhitlik ve teknik müşavirlik kapsamında yapılacak ihracata ilişkin usul ve esaslar Müsteşarlığın bağlı olduğu Bakanlıkça belirlenir.

(2) Ticari kiralama yoluyla yapılacak ihracat gümrük mevzuatı hükümlerine tabidir.

(3) Uluslararası anlaşmalarla ticareti yasaklanmış mallar ile Müsteşarlığın madde politikası itibariyle transit ticaretinin yapılmasını uygun görmediği mallar transit ticarete konu olamaz. İthalat ve ihracat yapılması yasaklanmış ülkelerle transit ticaret yapılamaz.

(4) Takas ve bağlı muamele işlemleri yürürlükteki ihracat ve ithalat rejimleri çerçevesinde yürütülür.

(5) Yurtdışına e-ticaret kapsamındaki mal ihracıyla ilgili işlemler, dış ticaret ve gümrük mevzuatı hükümlerine tabidir."

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 14 – (1) Alıcısı tarafından kabul edilmeyen mallar karşılığında aynı bedel ve şartlarla mal ihracına ilişkin talepler, durumu gösterir belgelere istinaden gümrük mevzuatı çerçevesinde giriş ve çıkışta ayniyeti tespit edilmek suretiyle gümrük idarelerince sonuçlandırılır.

(2) Alıcısı tarafından kabul edilmeyen malların başka bedel ve şartlarla aynı veya farklı alıcılara satışına ilişkin talepler, durumu gösterir belgeler ve yeni satış sözleşmesine ait İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince onaylı faturanın ibrazından sonra gümrük idarelerince sonuçlandırılır.

(3) Gümrük idarelerince sonuçlandırılan talepler ilgili İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine ve mükellefin bağlı bulunduğu vergi dairesine bildirilir.

(4) Alıcısı tarafından kabul edilmeyen malların bozulabilir nitelikte olması halinde, bu tür talepler İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği veya daha sonra İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine bilgi vermek kaydıyla Müsteşarlık yurt dışı teşkilatınca sonuçlandırılır. Müsteşarlık yurt dışı teşkilatınca sonuçlandırılan talepler, ilgili gümrük idaresine bildirilir.

(5) Yukarıda yer alan hususlar, ihracatın desteklenmesine yönelik mevzuat kapsamında yapılmış olması halinde, ait olduğu mevzuat hükümlerine tabidir."

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(4) Gümrük idarelerince tescil edilen gümrük beyannameleri üzerinde herhangi bir değişiklik yapılması veya gümrük beyannamelerinin iptal edilmesi halinde, bu husus işlemi yapan gümrük idaresi tarafından onayı/kaydı veren İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine, mükellefin bağlı bulunduğu vergi dairesine ve Türkiye İstatistik Kurumuna bildirilir."

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi ile 15 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7 – Bu Yönetmeliğin 3 üncü maddesi ile değiştirilen İhracat Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrası bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden iki ay sonra, bu Yönetmeliğin diğer maddeleri ise yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.
DTM'nin ''İhracat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği'' Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı.

Yönetmeliğin tanımlar bölümüne, uzaktan iletişim araçlarıyla başka bir ülkeye yönelik olarak gerçekleştirilen mesafeli mal satışını anlatan ''Yurtdışına e-Ticaret'' tanımı da eklendi.

Yönetmeliğin ''Konsinye İhracat (ihraç konusu malın kesin satışının yapılmadan ithalatçı tarafa gönderilmesi)'' başlıklı 9'uncu maddesi yeniden düzenlendi.

Buna göre, madde ve/veya ülke politikası açısından DTM tarafından getirilecek düzenlemeler kapsamındaki mallarla ilgili konsinye ihraç talepleri DTM'nin görüşü alındıktan sonra, bunun dışında kalan mallara ilişkin talepler ise doğrudan İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince sonuçlandırılacak.

Konsinye olarak gönderilen malın, konsinye ihraç izin süresi içinde satılamaması halinde, mal gümrük mevzuatı çerçevesinde yurda getirilecek.

Yönetmeliğin yeniden düzenlenen ''Diğer İhracat Şekilleri ve Transit Ticaret'' başlıklı 13'üncü maddesine göre, ticari kiralama yoluyla yapılacak ihracat ile yurtdışına e-ticaret kapsamındaki mal ihracıyla ilgili işlemler, dış ticaret ve gümrük mevzuatı hükümlerine tabi olacak.

Uluslararası anlaşmalarla ticareti yasaklanmış mallar ile DTM'nin madde politikası itibariyle transit ticaretinin yapılmasını uygun görmediği mallar transit ticarete konu olamayacak. İthalat ve ihracat yapılması yasaklanmış ülkelerle transit ticaret yapılamayacak.

Yönetmeliğin ''Kredili İhracat'' başlıklı 8'inci maddesi ile uygun görülerek sonuçlandırılan taleplerin, aracı bankaya bildirilmesini içeren, ''Alıcısına Teslim Edilmeyen Mallar ve Malların Terk Edilmesi'' başlıklı 15'inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırıldı.

Yönetmeliğin, yeniden düzenlenen ''Diğer İhracat Şekilleri ve Transit İhracat'' başlıklı 13'üncü maddesi iki ay sonra, diğer maddeleri ise bugünden itibaren yürürlüğe girecek
Referans Adresler