Hoşgeldin Misafir ! (GirişÜye Olun)

2013 Yılında Engelli Vatandaşların Yararlanabilecekleri Vergisel Düzenlemeler
Konuyu Açan Kişi: hust59®
Cevap Sayısı: 0
Görüntülenme Sayısı: 784

Cevapla 
 
Değerlendir:
  • 0 Oy - 0 Yüzde
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
2013 Yılında Engelli Vatandaşların Yararlanabilecekleri Vergisel Düzenlemeler
Yazar Mesaj
hust59®
İmtiyaz Sahibi
*******
Mesajlar: 5,612
Tarih: Jul 2007
Üye no: 4
Nerden: İstanbul / Bolu
Rep Puanı: 26
Mesaj: #1
2013 Yılında Engelli Vatandaşların Yararlanabilecekleri Vergisel Düzenlemeler
2013 Yılında Engelli Vatandaşların Yararlanabilecekleri Vergisel Düzenlemeler (E_Yaklaşım)

Başlıklı makalenin yasal tüm hakları

Yazar: Şibli GÜNEŞ (*) ' e ait olup

E-Yaklaşım / Haziran 2013 / Sayı: 246 ' da yayınlanmıştır

I- GİRİŞ

Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2002 yılı verilerine göre, ülkemiz nüfu­sunun %12,29’unu engelli kişiler oluşturmaktadır. Bu oran ve günümüz nü­fusu esas alındığında, ülkemizde 9 milyonu aşan engelli kişi bulunmaktadır. Bu kişilerin, çalışma güçlerinin bir kısmını veya tamamını kaybetmeleri sebebiyle vergi yasalarında lehlerine bir takım düzenlemeler yapılmıştır. Yapılan bu düzenlemelerin neler olduğu bu yazımızda irdelenecektir.

II- GELİR VERGİSİ KANUNU’YLA DÜZENLEMİŞ OLAN SAKATLIK İNDİRİMİ

A- SAKATLIK İNDİRİMİ NEDİR VE SAKATLIK İNDİRİMİ TUTARLARI NE KADARDIR?

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 31. maddesi hükmüne göre,

“Çalışma gücünün asgari % 80’ini kaybetmiş bulunan hizmet erbabı birinci derece sa­kat, asgari % 60’ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ikinci derece sakat, as­gari % 40’ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ise üçüncü derece sakat sayılır ve aşağıda sakatlık dereceleri itibariyle belirlenen aylık tutarlar, hizmet erba­bının ücretinden indirilir. Sakatlık İndirimi,

- Birinci derece sakatlar için 440.000.000 lira (01.01.2013’ten itibaren, 284 Seri No.lu GVGT ile 800 TL)

- İkinci derece sakatlar için 220.000.000 lira (01.01.2013’ten itibaren 284 Seri No.lu GVGT ile 400 TL),

- Üçüncü derece sakatlar için 110.000.000 liradır (01.01.2013’ten iti­baren 284 Seri No.lu GVGT ile 190 TL).

Sakatlık derecelerinin tespit şekli ile uygulamaya ilişkin esas ve usuller Maliye, Sağlık ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıklarınca bu konuda müştereken hazırlanacak bir yönetmelikle belirlenir.”

Yukarıda belirtilen hükme göre, çalışma gücünün asgari % 80’ini kay­betmiş bulunan hizmet erbabı birinci derece sakat; asgari % 60’ını kaybet­miş bulunan hizmet erbabı ikinci derece sakat; asgari % 40’ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ise üçüncü derece sakat sayılır. Sakat sayılanların çalışma gücü kayıp oranlarına göre belirlenen dereceler itibariyle Sakatlık indirimi tutarları 01.01.2013 tarihinden itibaren,

- Birinci derece sakatlar için 800 TL,

- İkinci derece sakatlar için 400 TL,

- Üçüncü derece sakatlar için 190 TL’dir.

Bu tutarlar, sakat ücretlilerde ve bakmakla yükümlü olduğu engelli kişi bulunan hizmet erbabının aylık tevkifat matrahından, serbest meslek faa­liyetinde bulunan engelliler ile bakmakla yükümlü olduğu serbest meslek erbabının ve basit usulde vergilendirilenlerin yıllık beyan edilecek gelirle­rinden indirilir.

B- SAKATLIK İNDİRİMİNDEN KİMLER FAYDALANACAKTIR?

Gelir Vergisi Kanunu’nun 31. maddesine göre sakatlık indiriminden sadece ücretliler yararlanmaktaydı. Bu Kanun’un 89/3. maddesinde 4842 sayılı Kanun’la yapılan değişiklik ile sakatlık indiriminin kapsamı genişle­tilmiştir. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 89/3. maddesine göre, serbest meslek faaliyetinde bulunan veya basit usulde vergilendirilen engellilerin beyan edilen gelirlerine, 31. maddede yer alan esaslara göre hesapla­nan yıllık indirim, gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirden indi­rilebilir. Anılan madde hükme göre, bu indirimden bakmakla yükümlü ol­duğu engelli kişi bulunan serbest meslek erbabı ile hizmet erbabı (tevkifat matrahı dahil) da yararlanır.

Bu durumda, sakatlık indiriminden aşağıdaki kişiler yararlanabilecek­tir:

- Ücretli olarak çalışan engelli hizmet erbabı,

- Serbest meslek faaliyetinde bulunan engelli serbest meslek erbabı,

- Basit usulde vergilendirilen engelliler,

- Bakmakla yükümlü olduğu engelli kişi bulunan serbest meslek erbabı,

- Bakmakla yükümlü olduğu engelli kişi bulunan ücretliler.

Bunlardan ücretli olarak çalışan engelli hizmet erbabı bu indirimden aylık yararlanır. Yani, aylık olarak belirlenen tutarlar bu kişilerin aylık üc­retlerinden indirildikten sonra gelir vergisi kesintisi yapılır.

Diğer taraftan, serbest meslek faaliyetinde bulunan engelliler ile basit usulde vergilendirilen engelliler tarafından Gelir Vergisi beyannamesi ile beyan edilen gelirlerinden, 31. maddede yer alan esaslara göre yıllık olarak hesaplanan sakatlık indirimi, Gelir Vergisi matrahına ulaşılırken in­dirim konusu yapılabilir. Yine, bakmakla yükümlü olduğu engelli kişi bu­lunan serbest meslek erbabı ile hizmet erbabı da söz konusu indirimi, gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirden düşebileceklerdir.

C- SAKATLIK İNDİRİMİ UYGULAMASI NASIL YAPILMAKTADIR?

Gelir Vergisi Kanunu’nun 31. maddesine göre hazırlanan “Sakatlık İn­diriminden Yararlanacak Hizmet Erbabının Sakatlık Derecelerinin Tespit Şekli İle Uygulanması Hakkında Yönetmelik”le engellilerin çalışma gücü kayıp oranları belirlenmektedir. Bu Yönetmelik esaslarına göre oluşturu­lan Merkez Sağlık Kurulu engelli vatandaşların yetkili sağlık kuruluşların­dan aldıkları raporları görüşerek ödevlilerin çalışma gücü kayıp oranlarını Devlet Bakanlığı’nca hazırlanan ve 16.07.2006 gün ve 26230 Resmi Gazete’de yayımlanan Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırılması ve Özürlülere Verile­cek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmeliğin Eki Cetvellere göre belirler. Belirlenen çalışma gücü kayıp oranlarına göre girecekleri derece­ler Başkanlıkça belirlenerek ödevlilere tebliğ edilir.

D- SAKATLIK İNDİRİM İÇİN NEREYE, HANGİ BELGELERLE BAŞVURULACAKTIR?

Sakatlık indiriminden faydalanmak isteyen ödevliler aşağıda belirtilen belgelerle birlikte Vergi Dairesi Başkanlığı olan illerde ilgili Grup Müdür­lüğüne, Valiliklerde ise Gelir Müdürlüğüne, Bağımsız Vergi Dairesi bu­lunan İlçelerde Vergi Dairesi Müdürlüğe, Vergi Dairesi olmayan yerlerde Malmüdürlüklerine bir dilekçe ile aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte başvurulacaktır.

1- Engelli hizmet erbabı ile hizmet erbabının bakmakla yükümlü olduğu engelli kişiler için; çalıştığı işyerinden alacağı hizmet erbabı olduğunu gösterir belge, üç adet fotoğraf, çalıştığı yerden alacağı hizmet erbabı olduğunu gösterir bel­ge, engelli kişilerin nüfus cüzdan örnekleri, engelli kişiye bakmakla yü­kümlü olduğunu gösterir belge gerekmektedir.

2- Engelli serbest meslek erbabı için; vergi kimlik numarasını gösteren belge, Nüfus cüzdanı örneği ve üç adet fotoğraf gerekmektedir.

3- Serbest meslek erbabının bakmakla yükümlü olduğu engelli kişi­ler için; serbest meslek erbabının vergi kimlik numarasını gösteren belge, engelli kişilerin nüfus cüzdanı örneği ve üç adet fotoğrafı, engelli kişiye bakmakla yükümlü olduğunu gösterir belge gerekmektedir.

4- Basit usulde vergilendirilen engelliler için; vergi kimlik numarasını gösteren belge, nüfus cüzdanı örneği ve üç adet fotoğraf gerekmektedir.

III- SIFIR ARAÇ ALIMINDA ÖTV İSTİSNASI

31.07.2004 tarihi itibariyle yürürlüğe giren 5228 sayılı Kanun’la Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun 7/2. maddesi hükmünde yapılan değişikle, bu Kanun’a ekli (I)I sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olanların ilk iktisabında engellilere tanınan istisnanın kapsamı genişletilmiştir. Anılan madde hükmüne göre,

“(II) sayılı listede yer alan kayıt ve tescile tâbi mallardan; a) 87.03 (motor silindir hacmi 1.600 cm³’ü aşanlar hariç), 87.04 (motor silindir hacmi 2.800 cm³’ü aşanlar hariç) ve 87.11 G.T.İ.P. numaraların­da yer alanların, sakatlık derecesi % 90 veya daha fazla olan malûl ve engelliler tarafından,

b) 87.03 (motor silindir hacmi 1.600 cm³’ü aşanlar hariç), 87.04 (motor silindir hacmi 2.800 cm³’ü aşanlar hariç) ve 87.11 G.T.İ.P. numarala­rında yer alanların, bizzat kullanma amacıyla sakatlığına uygun hareket ettirici özel tertibat yaptıran malûl ve engelliler tarafından,

Beş yılda bir defaya mahsus olmak üzere ilk iktisabı,” ÖTV’den istisna­dır.

Kanun’un 7. maddesinin 5228 sayılı Kanun’la değişik 2 numaralı fık­rası ile (II) sayılı listedeki kayıt ve tescile tabi mallardan 87.03 (motor si­lindir hacmi 1.600 cm³’ü aşanlar hariç), 87.04 (motor silindir hacmi 2.800 cm³’ü aşanlar hariç) ve 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alanların, sakatlık derecesi % 90 veya daha fazla olan malul ve engelliler ile bizzat kullanma amacıyla sakatlığına uygun hareket ettirici özel tertibat yaptıran malul ve engelliler tarafından beş yılda bir defaya mahsus olmak üzere ilk iktisabı vergiden istisna edilmiştir.

Öte yandan, Özel Tüketim Vergisi KDV’nin matrahına dahil olduğun­dan istisna tutarının %18’i tutarında KDV de hesaplanmayacaktır.

A- SAKATLIK DERECELERİ % 90 VE DAHA FAZLA OLAN MALÛL VE ENGELLİ­LER ADINA KAYITLI ARAÇLARDA İSTİSNA UYGULAMASI

(II) sayılı listedeki kayıt ve tescile tabi araçlardan 87.03 (motor silindir hacmi 1600 cm³’ü aşanlar hariç), 87.04 (motor silindir hacmi 2800 cm³’ü aşanlar hariç) ve 87.11 tarife pozisyonlarında yer alanların, sakatlık de­recesi % 90 veya daha fazla olan malul ve engelliler tarafından beş yılda bir defaya mahsus olmak üzere ilk iktisabı ÖTV’den müstesnadır. Bu is­tisnadan yararlanmak için, sakatlık derecesi % 90 veya daha fazla olan malûl ve engellilere ait taşıtın özel tertibatlı olması şartı aranmayacaktır. Sakatlık dereceleri, Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hak­kında Yönetmelik’le belirlenen esaslara göre tespit edilecektir. Söz konusu Yönetmeliğe göre sakatlık derecesi % 90 veya daha fazla olduğuna dair yetkili sağlık kuruluşlarından alınacak sağlık kurulu raporu, araçların ilk iktisabının yapılacağı motorlu araç ticareti yapanlar tarafından vergi dai­resine verilecek 2A numaralı ÖTV beyannamesine eklenecek ve beyanna­mede ÖTV hesaplanmayacaktır. Vergi dairesince kabul edilen beyanname ve ekleri incelenerek tahakkuk fişi ve istisna uygulandığını gösteren “ÖTV Ödeme Belgesi” düzenlenecek ve mükellefe verilecektir.

B- MALUL VE ENGELLİLER TARAFINDAN BİZZAT KULLANMAK AMACIYLA İLK İKTİSABI YAPILAN ARAÇLARDA İSTİSNA UYGULAMASI

(II) sayılı listedeki kayıt ve tescile tabi araçlardan 87.03 (motor silindir hacmi 1600 cm³’ü aşanlar hariç), 87.04 (motor silindir hacmi 2800 cm³’ü aşanlar hariç) ve 87.11 tarife pozisyonlarında yer alanların, bizzat kullan­mak amacıyla sakatlığına uygun hareket ettirici özel tertibat yaptıran malul ve engelliler tarafından ilk iktisabı ÖTV’den istisna edilmiştir. Bu istisna­dan yararlanan kişilerin istisna uygulanan ilk iktisaplarına ilişkin olarak mükellefler tarafından verilecek ÖTV beyannamesine;

- Alıcının maluliyeti veya sakatlığı ile özel tertibat yaptırılan araçları kullanabileceğine dair Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hak­kında Yönetmelik hükümleri uyarınca yetkili sağlık kuruluşlarından alınan sağlık kurulu raporu,

- Aracın sakatlığa uygun olarak tadil edildiğine dair teknik belgenin aslı veya noter onaylı örneği,

- Alıcının” sınıfı sürücü belgesinin fotokopisi,

eklenecek ve beyannamede ÖTV hesaplanmayacaktır.

Vergi dairesince kabul edilen beyanname ve ekleri incelenerek, araçta yapılan özel tertibatın raporda yazılı sakatlığa uygun hareket ettirici bir tadilat olduğu tespit edilecektir. Bu tespit üzerine tahakkuk fişi ve istisna uygulandığını gösteren “ÖTV Ödeme Belgesi” düzenlenecek ve mükellefe verilecektir.

C- İLK İKTİSABINDA İSTİSNA UYGULANAN TAŞITLARIN DEVRİ HALİNDE VERGİLEME

1- İlk İktisaptan İtibaren 5 Yıl İçinde Devredilen Taşıtlarda Vergileme

ÖTV Kanunu’nun 15. maddesinin 2 numaralı fıkrasının (a) bendi hükmü gereğince, (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olan­ların ilk iktisabında ÖTV istisnasından yararlananların, bu taşıtı istisnadan yararlanmayan bir kişi veya kuruma devretmesi halinde, bu devir dolayı­sıyla adına kayıt ve tescil işlemi yapılandan, ilk iktisaptaki matrah üze­rinden, kayıt ve tescil tarihindeki orana göre, bu tarihte tarh ve tahakkuku yapılacak olan ÖTV tahsil edilecektir.

Ancak, bu hükmün uygulanması için söz konusu taşıtların ilk iktisap tarihinden itibaren 5 yıl içinde satılması gerekir. Bu bakımdan, yukarıda bahsi geçen taşıtların malul ve sakatlar tarafından ilk iktisabından itibaren 5 yıl içinde satılması durumunda, ilk iktisaptaki matrah üzerinden, kayıt ve tescil tarihindeki orana göre, bu tarihte tarh ve tahakkuku yapılacak olan ÖTV tahsil edilecektir.

Anılan maddenin 3 numaralı fıkrasının Maliye Bakanlığı’na verdiği yet­kiye istinaden, bu işlemde alıcının beyanname vermesi suretiyle vergileme yapılması uygun görülmüştür.

Ancak ilk iktisabında istisna uygulanan söz konusu taşıt araçlarının veraset yoluyla intikallerinde bu hüküm uygulanmayacaktır. Yani, istisna nedeniyle alınmayan ÖTV’nin tarh ve tahakkuk ettirilerek istenmesi söz konusu olamayacaktır.

2- İlk İktisap Tarihinden İtibaren 5 Yıl Sonra Devredilen Taşıtlarda Vergileme

06.06.2008 tarihinde yayımlanan 01.07.2008 tarihinde yürürlüğe gi­ren olan 5766 sayılı Kanun’un 19. maddesi ile ÖTV Kanunu’nun 15. maddesinin (2) numaralı fıkrasının (a) bendinin sonuna yeni bir hüküm eklenmiş olup, bu hüküm uyarınca, malul ve sakatlar tarafından ÖTV istis­nasından yararlanarak iktisap edilen araçların iktisap tarihinden 5 yıl sonra devredilmesi durumunda ÖTV aranmayacaktır. Bu bakımdan, engellilerin ÖTV istisnasından yararlanarak ÖTV ödemeden ilk iktisap ettikleri araçla­rı 5 yıl geçtikten sonra satmaları halinde ÖTV istenmeyecektir.

IV- MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KANUNUYLA YAPILAN DÜZENLEMELER

5035 sayılı Kanun’un 22. maddesi ile Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’nun istisnalara ilişkin 4. maddesinin © bendi; “Sakatlık de­receleri %90 ve daha fazla olan malûl ve engellilerin adlarına kayıtlı ta­şıtlar ile diğer malûl ve engellilerin, bu durumlarına uygun hale getirilmiş özel tertibatlı taşıtlar.” olarak yeniden düzenlenmiştir. Bu yeni düzenleme, 01.01.2004 tarihi itibariyle geçerlilik kazanmıştır.

Yapılan düzenleme ile malûl ifadesine engelliler ifadesi eklenmiş, malûl ve engellilerin bu istisnadan yararlanma şartı olan “bizzat kullan­mak” zorunluluğu uygulamadan kaldırılarak; sakatlık dereceleri % 90 ve daha fazla olan malûl ve engellilerin adlarına kayıtlı taşıtlar ile diğer malûl ve engellilerin adlarına kayıtlı olan ve malûl ve engellilerin bu durumları­na uygun hale getirilmiş özel tertibatlı taşıtlar motorlu taşıtlar vergisinden istisna edilmiştir. Anılan istisnanın uygulama şekli aşağıda açıklanmıştır.

A- SAKATLIK DERECELERİ % 90 VE DAHA FAZLA OLAN MALÛL VE ENGELLİLERE AİT TAŞITLARDA İSTİSNA UYGULAMASI

Sakatlık dereceleri % 90 ve daha fazla olan malûl ve engellilerin bu durumlarını tam teşekküllü Devlet hastanesinden alınmış olan sağlık kuru­lu raporu ile ilgili vergi dairelerine belgelendirmeleri halinde, söz konusu malûl ve engellilerin kendi adlarına kayıt ve tescil edilmiş olan taşıtları, motorlu taşıtlar vergisine tabi tutulmayacaktır. Bu istisnadan yararlanmak için, söz konusu malûl ve engellilere ait taşıtın özel tertibatlı veya özel tertibatlı hale getirilmiş olması şartı aranmayacaktır.

B- DİĞER MALÛL VE ENGELLİLERE AİT TAŞITLARDA İSTİSNA UYGULAMASI

Sakatlık dereceleri % 90’dan az olan malûl ve engellilerin bu durumları­nı; tam teşekküllü Devlet hastanesinden alınan sağlık kurulu raporu ile bel­gelendirmeleri ve kendi adlarına kayıt ve tescilli olan taşıtların engellilik haline uygun özel tertibatlı veya özel tertibatlı hale getirilmiş taşıtlar oldu­ğunu belirten “Motorlu Araç Tescil Belgesi”nin ilgili tescil kuruluşlarınca onaylanmış örneği ile “Araçlar İçin Teknik Belge” ve “Proje Raporu”nun aslı veya noter onaylı örneğini ilgili vergi dairelerine ibraz etmeleri halinde bu istisna hükmünden yararlanabileceklerdir.

C- MALÛL VE ENGELLİLER İSTİSNASI İLE İLGİLİ BİLDİRİM

Malûl ve engelliler istisnasından yararlanacak olan malûl ve engelliler tarafından; genel tebliğ ekinde örneği bulunan (EK:1) “Malûl ve Engelliler Adına Kayıt ve Tescilli Taşıtlarda Motorlu Taşıtlar Vergisi İstisnası Bildi­rim Formu” düzenlenerek (Bildirim Formu’nun http://www.gib.gov.tr internet adresinde bulunan örneğinin düzenlenmesi mümkün bulunmaktadır.) istis­nadan yararlanmak için gerekli olan diğer belgeler ile birlikte ilgili vergi dairesine verilecektir.

V- EMLAK VERGİSİ KANUNU’YLA YAPILAN DÜZENLEME

Emlak Vergisi Kanunu’nun 8. maddesine göre; engellilerin Türkiye sınırları içinde brüt 200 m2’yi geçmeyen tek meskeni olması (intifa hakkına sahip olun­ması hali dahil) halinde, bu meskenlerine ait vergi oranlarını sıfıra kadar indirmeye Bakanlar Kurulu yetkili kılınmıştır. Bakanlar Kurulu da bu yet­kisini 2005/9827 sayılı Karar ile kullanması sonucu şartları taşıyan engellilerin emlak vergisi ödememeleri sağlanmıştır.

Bu düzenlemeye göre, Türkiye sınırları içinde; brüt yüzölçümü 200 m2’yi geçmeyen tek meskeni olan, tek meskende hisseye veya tek meskenin intifa hakkına sahip bulunan engelliler bu meskenleri için Bakanlar Kuru­lu’nca belirlenmiş olan indirimli (sıfır) bina vergisi oranından yararlanmak suretiyle emlak vergisi ödemeyecekler. Engellilerin indirimli bina vergisi oranından yararlanabilmeleri için bu durumlarını tam teşekküllü Devlet hastanesinden alınmış olan sağlık kurulu raporu ile ilgili belediyelere bel­gelendirmeleri gerekmektedir.

Emlak Vergisi muafiyetinden yararlanmak isteyen engelliler, http://www.ge­lirler.gov.tr adresinde örneği bulunan bir dilekçe ve “Tek Meskeni Olan (İntifa Hakkına Sahip Olanlar Dahil) Özürlülere Ait İndirimli Bina Vergisi Formu”nu düzenlenerek konutun bulunduğu yer belediye başkanlığına ve­recektir. Engel durumunu belgeleyen tam teşekküllü Devlet hastanesinden alınan sağlık kurulu raporunun aslı da dilekçeye eklenmesi gerekmektedir.

Öte yandan, indirimli vergi oranının uygulanması için meskende bizzat oturulması şart değildir. Bu nedenle, sahip olduğu tek meskeni kiraya ve­rip, kirada oturan engelli de diğer şartları taşımak kaydıyla emlak vergisi ödemeyecektir.

VI- SONUÇ

Çalışma güçlerinin bir kısmını veya tamamını kaybetmiş engelliler, toplum içerisinde daha iyi koşullarda yaşamayı hak etmektedirler. Bu bağ­lamda, vergi kanunlarında engellilerin lehine düzenlemeler yapılmış olup, bu düzenlemeler yukarıda ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Engelli kişilerin yaşam standartlarının daha iyi duruma gelmesi adına bu vergisel düzenle­melerin artarak devam etmesi yerinde olacaktır.


______________________________
(*) YMM, Vergi Denetim Kurulu E. Grup Başkanı
Yazarlar : 'ŞİBLİ GÜNEŞ'

Hüseyin ÜST
S.M.M.M.
03-07-2013 05:40 PM
Web Sayfasını Ziyeret Edin Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
« Önceki | Sonraki »
Cevapla Forum'a Git: