Hoşgeldin Misafir ! (GirişÜye Olun)

Adi ortaklıkta hisse devrinde kdv ve belge düzeni
Konuyu Açan Kişi: Y.ERCAN
Cevap Sayısı: 0
Görüntülenme Sayısı: 4935

Cevapla 
 
Değerlendir:
  • 0 Oy - 0 Yüzde
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Adi ortaklıkta hisse devrinde kdv ve belge düzeni
Yazar Mesaj
Y.ERCAN
YÖNETİCİ
******
Mesajlar: 18,408
Tarih: May 2008
Üye no: 4845
Nerden: İstanbul
Rep Puanı: 86
Mesaj: #1
Adi ortaklıkta hisse devrinde kdv ve belge düzeni
T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı
(Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü)

Tarih : 23.09.2009
Sayı : B.07.1.GİB.4.16.17.02.VUK-09-170/3070
Konu : ortaklıkta hisse devrinde kdv ve belge düzeni Adi… ORT.


İlgi : 10.09.2009 tarih ve 47449 evrak kayıt numaralı dilekçeniz.

İlgide kayıtlı dilekçenizden, … Vergi Dairesi Müdürlüğü’nün … dosya numarasında kayıtlı mükellef olduğunuz, 2002 yılında Bursa Büyükşehir Belediyesinin iki minibüse bir otobüs vermesi üzerine … ve … olarak adi ortaklık kurarak özel halk otobüsü işletmesi işi ile iştigal ettiğiniz, ancak 03.09.2009 tarihinde ortaklardan …’nun sahibi olduğu %50 hissesini …’e devrettiğini belirterek bu hisse devri sonucunda fatura düzenlenip düzenlenmeyeceği, ortaklık adına yeni defter tasdik ettirip ettirilmeyeceği ile bunların dışında yapılacak başka bir işlemin bulunup bulunmadığı hususlarında bilgi talebinde bulunduğunuz anlaşılmıştır.
Bilindiği gibi, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 1/1’nci maddesinde, Türkiye’de yapılan ticari, sınai, zirai ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin katma değer vergisine tabi olduğu hükme bağlanmıştır.
Adi ortaklıklardaki hisse devirlerinin katma değer vergisi karşısındaki durumu ile ilgili olarak Bakanlığımızca yayımlanan 25 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğin © bölümünde;
“1. Katma Değer Vergisi uygulamasında adi ortaklıklar bağımsız işletme birimleri olarak ayrı vergi mükellefiyetine sahiptir. Buna göre; adi ortaklıklarca defter tutma, belge düzenleme, muhafaza ve ibraz gibi vergi ödevleri ile beyanname verme ve vergi ödeme gibi mükellefiyetlerin ortaklardan ayrı olarak yerine getirilmesi, ortaklığın katma değer vergisi ile ilgili hesaplarının, ortakların varsa şahsi işletmelerindeki işlemlerden ayrı yapılması gerekmektedir.
Öte yandan; adi ortaklıklarda, ortaklığın sona ermesi sonucunu doğurmayan hisse devri işlemleri katma değer vergisine tabi olamayacak, ortaklığın sona ermesi sonucunu doğuran devir işlemlerinde ise vergi uygulanacaktır.
Buna göre; bir adi ortaklıkta, ortaklardan biri veya birkaçının hisselerini diğer ortaklara veya üçüncü şahıslara devretmesi, bu şekilde ortaklıktan bazı ortakların ayrılması veya ortaklığa yeni ortakların alınması halinde, mevcut adi ortaklık, ortak sayısındaki değişiklik dışında aynen devam ediyorsa, bu hisse devri işlemlerinde vergi uygulanmayacaktır.
Hisse devri işlemleri adi ortaklığın sona ermesi sonucunu doğuruyor veya ortaklık, ortakların kararı ile fesh ediliyorsa, bu devir işlemlerine vergi uygulanması gerekmektedir. Vergi uygulaması aşağıdaki şekilde yapılacaktır:
Ortaklardan biri veya birkaçının hisselerinin diğer ortak veya ortaklara devredilmesi suretiyle ortaklığın sona ermesi halinde; devralan ortak veya ortakların kendi hisseleri ile satın aldıkları hisseler dikkate alınmaksızın, ortaklıkça, devralan ortak veya ortaklara teslim edilen toplam mal bedeli üzerinden katma değer vergisi hesaplanacaktır. Ortaklık tarafından düzenlenecek olan faturada ayrıca gösterilecek olan bu vergi ilgili dönem işlemleri ile birlikte adi ortaklığın son beyannamesine dahil edilerek beyan edilecek, devralan ortak veya ortaklar tarafından ise genel hükümler çerçevesinde indirim konusu yapılabilecektir.
......................
......................
2. Katma değer vergisi yönünden işletme bazında değerlendirilen adi ortaklıklarda katma değer vergisi beyannamesi ortaklık adına düzenlenecek ve ortaklardan birisi tarafından imzalanmak suretiyle ilgili Vergi Dairesine verilecek olmakla birlikte, ortakların verginin ödenmesi bakımından müteselsil sorumluluk taşımaları nedeniyle, işlemlerde kolaylık sağlanması açısından adi ortaklık adına düzenlenecek beyannameye, ortakların adı, soyadı, adresleri ve bağlı bulundukları vergi dairelerini gösteren bir listenin eklenmesi gerekmektedir.
Ancak, ortaklık beyannamesine eklenen bu listede yer alan bilgilerde herhangi bir değişiklik meydana gelmediği sürece, listenin her dönem beyannamesine eklenmemesi uygun görülmüştür.
Liste muhteviyatı bilgilerde değişiklik söz konusu olduğu takdirde ise değişikliğe uygun olarak düzenlenecek listenin, değişikliğin vuku bulduğu dönem beyannamesine eklenmesinin gerektiği tabiidir.” açıklamalarına yer verilmiştir.
Yukarıda yapılan açıklamalar kapsamında; adi ortaklıktaki …’ya ait ortaklık payının (%50 hissenin) yeni ortak …’e devredilmesi suretiyle gerçekleştirilen hisse devrinin, ortaklığın sona ermesi sonucunu doğurmadığından katma değer vergisine tabi tutulmaması gerekmektedir.
Diğer taraftan; 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 229’uncu maddesinde; “Fatura satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır.” şeklinde tanımlanmıştır.
Anılan Kanunun 231’inci maddesinin 5’inci bendinde; “Fatura, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenlenir. Bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır.” hükmü yer almaktadır.
Öte yandan, vergi mevzuatımıza göre adi ortaklıklarda kayıt ve belge düzeni açısından ortaklık esas alınmaktadır. Bu nedenle kanuni defterler ortaklık adına tutulmakta, faturalar ortaklık adına bastırılmakta ve dönem sonu bilançosu ortaklık adına tanzim edilmektedir.
Bu itibarla, ortaklığın hisse devri tarihine kadar olan faaliyetlerine ilişkin yapılması gereken kayıtların bu ortaklığın defterlerinde izlenip, bu faaliyetler sonucu oluşan vergiye müteallik ödevlerin de anılan ortaklık tarafından yerine getirilmesi gerekir. Bu bağlamda, ortaklık payını devreden ortağın devir tarihi itibariyle, ortaklığın bu tarihe kadar olan faaliyetleri sonucu oluşan kazancından hissesine isabet eden tutarını varsa diğer gelirleri ile birlikte genel hükümler çerçevesinde yıllık beyanname ile beyan etmesi kanuni bir zorunluluktur.
Ayrıca, hissesini devreden ortağın devir karşılığında elde ettiği kazancın, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 80’inci maddesinde yazılı istisna tutarını (2009 yılı için 7.600 TL.) aşması halinde, aşan bu tutarın diğer gelirleri için verilecek yıllık beyannamede değer artış kazancı olarak beyan edilmesi gerekmektedir.
Buna göre, söz konusu adi ortaklıkta …’nun 03.09.2009 tarihi itibariyle ortaklıktan ayrılması ve yerine aynı tarih itibariyle yeni ortak …’in alınması, ortaklığın sona ermesi sonucunu doğurmayacağından Vergi Usul Kanunu uyarınca fatura düzenlenmesine ve yeniden defter tasdik ettirilmesine gerek bulunmamaktadır.
Bilgi edinilmesini rica ederim.

Muhasebe ve Mevzuat Grubu

Hüseyin Ust Mevzuat Forumu Facebook Sayfası

Kişisel Blog Sayfam
17-12-2009 11:54 PM
Web Sayfasını Ziyeret Edin Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
« Önceki | Sonraki »
Cevapla Forum'a Git: