Hoşgeldin Misafir ! (GirişÜye Olun)

Bağımsız Denetçilikte Doğan Karmaşa
Konuyu Açan Kişi: hust59®
Cevap Sayısı: 0
Görüntülenme Sayısı: 824

Cevapla 
 
Değerlendir:
  • 0 Oy - 0 Yüzde
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Bağımsız Denetçilikte Doğan Karmaşa
Yazar Mesaj
hust59®
İmtiyaz Sahibi
*******
Mesajlar: 5,537
Tarih: Jul 2007
Üye no: 4
Nerden: İstanbul / Bolu
Rep Puanı: 26
Mesaj: #1
Bağımsız Denetçilikte Doğan Karmaşa
Bağımsız Denetçilikte Doğan Karmaşa

Başlıklı Makalenin yasal tüm hakları

Yazar: Tayfun ŞAHİN (*) ' e ait olup

Yaklaşım / Ağustos 2012 / Sayı: 236 ' de yayınlanmıştır
I- GİRİŞ

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun çoğu maddesi 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girmeden önce, üzerinde çeşitli tartışmalar yapılan maddelerinde 6335 sayılı Kanun ile değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklikler içerisinde Bağımsız Denetçilikle ilgili olanlar önemli bir yer tutmaktadır. Bağımsız Denetçilerin çalışma şekil ve görevleriyle ilgili değişikliklerin yanı sıra Bağımsız Denetçi olabilecekler konusunda da değişiklikler yapılmıştır. Gerçekleşen değişikliğin uygulaması yapılamadan 6102 sayılı TTK’nın geçici 6. maddesinin 4. fıkrası, 12 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6353 sayılı “Torba Yasa”nın 64. maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.

Bu makalede 6102 sayılı TTK’da Bağımsız Denetçi olabilecekler konusundaki hükümler birlikte değerlendirilecek, geçici düzenlemenin ve bu düzenlemenin kaldırılmasının doğuracağı karmaşanın etkileri üzerine bazı düşünceler tartışmaya açılacaktır.

II- BAĞIMSIZ DENETÇİLİKLE İLGİLİ TTK’DA YER ALAN DÜZENLEMELER

A- TTK’DA BAĞIMSIZ DENETÇİ OLABİLECEKLERLE İLGİLİ DÜZENLEME

Kimlerin Bağımsız Denetçi olabileceği 6102 sayılı TTK’nın “Denetçi Olabilecekler” başlıklı 400. maddesinde belirtilmiştir. Maddenin 6335 sayılı Kanunla değiştirilmeden önceki hükmüne göre “Denetçi, ancak ortakları, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir unvanını taşıyan bir bağımsız denetleme kuruluşu olabilir.”

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda değişiklik yapan 6335 sayılı Kanun’un 19. maddesi ile Bağımsız Denetçi olabileceklerle ilgili yukarıdaki hüküm değiştirilmiştir. Bu değişiklik sonrasında “Denetçi, bağımsız denetim yapmak üzere, 01.06.1989 tarih ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’na göre ruhsat almış yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir unvanını taşıyan ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu’nca yetkilendirilen kişiler ve/veya ortakları bu kişilerden oluşan sermaye şirketi olabilir.”

Yapılan değişiklikle;

1- 3568 sayılı Kanun zikredilerek ancak YMM ve SMMM’lerin Bağımsız Denetçi olabilecekleri belirtilmiştir.

2- 660 sayılı KHK ile kurulan ve 6102 sayılı Kanun’da yer almayan Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu’nun Bağımsız Denetçi olabilecekleri yetkilendirmeye yetkili olduğu belirtilmiştir.

Bu değişikliğe göre şirketlerin Bağımsız Denetçi olarak atayacakları kişilerin, 3568 sayılı Kanun’a göre YMM veya SMMM ruhsatı almış olmaları ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından Bağımsız Denetçi olarak yetkilendirilmiş olmaları gerekmektedir.

B- 6335 SAYILI KANUN’LA EKLENEN GEÇİCİ DÜZENLEME

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda değişiklik yapan 6335 sayılı Kanun’un 37. maddesi ile Kanun’un geçici 6. maddesine eklenen 4. fıkra, Bağımsız Denetçi olabileceklerle ilgili önemli değişiklikler yapmıştır. Eklenen fıkra şu şekildedir.

“(4) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle, 01.06.1989 tarih ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’na göre yeminli mali müşavirlik hakkını kazanmış olan meslek mensupları ile mülga 3143 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre ticaret şirketleri nezdinde denetim yetkisine en az on yıldır sahip olanlar, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu’nca öngörülen eğitimi tamamlamış olmaları halinde sınav veya başkaca bir şart aranmaksızın bağımsız denetçi olarak yetkilendirilir.”

Fıkranın daha iyi anlaşılması için meclis görüşmelerinde değişiklikle ilgili okunan gerekçenin de bilinmesinde fayda görülmektedir. Fıkranın gerekçesi; “Maddeye eklenen dördüncü fıkra ile bu maddede değişiklik öngören Kanun’un yürürlüğe girdiği tarih itibariyle 3568 sayılı Kanun’a göre, yeminli mali müşavir olabilmek için en az on yıl serbest muhasebeci mali müşavir olarak çalışılması ve 1) İleri Düzeyde Finansal Muhasebe, 2) Finansal Yönetim, 3) Yönetim Muhasebesi, 4) Denetim, Raporlama ve Meslek Hukuku, 5) Revizyon, 6) Vergi Tekniği, 7) Gelir Üzerinden Alınan Vergiler, 8) Harcama ve Servet Üzerinden Alınan Vergiler, 9) Dış Ticaret ve Kambiyo Mevzuatı ile 10) Sermaye Piyasası Mevzuatı konularından oluşan sınavdan başarılı olunması gerekmektedir. Bu sınavlarda başarılı olan ve denetim konusunda da uzmanlık sahibi olan yeminli mali müşavirler ile denetim elemanlarının bağımsız denetçi olarak tekrar sınava girmelerine gerek olmadığından verilecek eğitim sonrasında bu kişilerin Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu’nca yetkilendirilmeleri sağlanmaya çalışılmıştır. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle geçiş döneminde maddede sayılanların eğitime tabi tutulmak suretiyle yetkilendirilmeleri, geçiş dönemi sonrasında ise yetkilendirmenin sınavla yapılmasının sağlanması amaçlanmıştır.”

C- 6335 SAYILI KANUNLA EKLENEN GEÇİCİ DÜZENLEMENİN İPTALİ

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda değişiklik yapan 6335 sayılı Kanun’un 37. maddesi ile Kanun’un geçici 6. maddesine eklenen 4. fıkra, 12 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6353 sayılı “Torba Yasa”nın 64. maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Torba Yasa’nın ilgili maddesi şu şekildedir.

“Madde-64: 13.01.2011 tarih ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun geçici 6. maddesinin dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.”

Yukarıdaki düzenlemeyle ilgili görüşmeler sırasında TBMM’de bir gerekçe okunmamıştır.

III- BAĞIMSIZ DENETÇİLİKLE İLGİLİ DÜZENLEMELER ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

Bağımsız Denetçilik 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu içerisinde önemli bir yer tutmaktadır. Bu önemi nedeniyle yeni TTK yürürlüğe girmeden yapılan değişiklikler içerisinde Bağımsız Denetçilikle ilgili hem 400. maddede hem de geçici 6. maddede yeni düzenlemeler yapılmıştır. Yapılan değişikliklerin anlamı ve etkileri daha tartışılmadan ve uygulaması da başlamadan bu kez 6353 sayılı “Torba Yasa” ile geçici maddedeki düzenleme yürürlükten kaldırılmıştır.

Tüm bunlar, Bağımsız Denetçilik konusunun bir süre daha tartışma konusu olmaya devam edeceğini göstermektedir. Aşağıda TTK’nın geçici maddesinde yapılan değişiklikle ortaya çıkan durum ve bu düzenlemenin yürürlükten kaldırılmasıyla ortaya çıkan karmaşa değerlendirilmeye çalışılacaktır.

A- SMMM VE YMM’LERİN BAĞIMSIZ DENETÇİ OLABİLMELERİ BAKIMINDAN SINAV YAPILMASI ŞART DEĞİLDİR

6102 sayılı TTK’nın 400. maddesi, YMM ve SMMM’lerin Kamu Gözetimi Kurulu tarafından yetkilendirileceğini belirtmekle birlikte bu yetkilendirmenin nasıl yapılacağını belirtmemektedir. Öte yandan 660 sayılı KHK’nın Kurul’un görev ve yetkileri başlıklı 9. maddesinin (f) bendinde “Bağımsız denetim yapacak meslek mensuplarına yönelik sınav, yetkilendirme ve tescil yapmak” kurulun görevleri arasında sayılmış ancak, başkaca bir belirleme yapılmamıştır. Bu durumda YMM ve SMMM’lerin Bağımsız Denetçi olarak yetkilendirmesinin ne şekilde gerçekleşeceği hususu, Kamu Gözetimi Kurulu tarafından yapılacak yönetmelik düzenlemeleriyle açıklığa kavuşacaktır. Konuyla ilgili Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu’nun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Yönetmelik, 08.07.2012 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. Yönetmeliğin 4. maddesinde Kurul’un görevleri arasında “ç) Bağımsız denetçiler ile bağımsız denetim kuruluşlarının yetkilendirilme şartlarını ve çalışma esaslarını belirlemek, gerekli şartları taşıyan kuruluşları ve bağımsız denetim yapacak meslek mensuplarını yetkilendirerek resmi sicile kaydetmek” Eğitim ve Yetkilendirme Daire Başkanlığı’nın görevlerinin sayıldığı 7. maddesinde ise, “b) Kurum tarafından yapılacak eğitim, sınav, yetkilendirme, mühür ve tescil işlemlerini yürütmek” yer almaktadır.

6102 sayılı TTK’nın 400. maddesi, 660 sayılı KHK ve ilgili Yönetmelik birlikte değerlendirildiğinde SMMM ve YMM’lerin Bağımsız Denetçi olarak yetkilendirilmesi konusunda Kamu Gözetimi Kurulu tarafından sınav yapılmasının zorunlu olmadığı görülecektir. 6102 sayılı TTK ve 660 sayılı KHK’da Bağımsız Denetçi yetkilendirmesi için sınavın koşul olduğu yönünde bir hüküm bulunmamaktadır. Bağımsız Denetçi yetkilendirmesi bakımından açık ve tartışmasız olan kural, yetkilendirilecek olanların SMMM ve YMM olmalarıdır. SMMM ve YMM olmayanların herhangi bir şekilde, sınav da yapılsa Bağımsız Denetçi olarak yetkilendirilmesi mümkün değildir. Kamu Gözetimi Kurulu’nun görevleri arasında sayılan “Bağımsız denetim yapacak meslek mensuplarına yönelik sınav, yetkilendirme ve tescil yapmak” görevi, Bağımsız Denetçi yetkilendirmesi bakımından meslek mensuplarının sınava girmelerinin zorunlu olduğu şeklinde değil, sınav yapılabilmesine imkân tanındığı şeklinde bir düzenleme olarak anlaşılmalıdır. Kamu Gözetimi Kurulu meslek mensuplarının Bağımsız Denetçi olarak yetkilendirmesinde belirleyeceği koşullar içerisinde sınav uygulayabileceği gibi, sınav yapmadan belirleyeceği eğitimin tamamlanmasını da yeterli görebilecektir.

Bağımsız Denetçi yetkilendirmesi için Kamu Gözetimi Kurulu tarafından sınav yapılması durumunda bu sınava üç farklı itiraz gündeme gelebilecektir.

1- SMM ve YMM’lerin aynı sınava tabi tutulmaları, SMMM’lerin YMM olabilmek için sınava girmek zorunda olmaları nedeniyle YMM’lerin itirazına neden olacaktır.

2- SMMM ve YMM’lerin farklı sınava tabi tutulmalarına ise, 6102 sayılı TTK’da birlikte sayılmaları nedeniyle aralarında farklılık olmadığı ileri sürülerek SMMM’ler tarafından itiraz edilecektir.

3- SMMM’ler sınava tabi tutulurken YMM’lerin sınava tabi tutulmamalarına ise, 6102 sayılı TTK’nda birlikte sayılmaları nedeniyle aralarında farklılık olmadığı ileri sürülerek SMMM’ler tarafından yine itiraz edilecektir.

Bu durumda Kamu Gözetimi Kurulunun Bağımsız Denetçi yetkilendirmesi için, yukarıda sıralanan olası itirazları dikkate alarak ve yetkilendirme için yapılacak bir sınava girme koşulunun getirilmemiş olmasını da dikkate alarak SMMM’ler ile YMM’ler bakımından aynı ya da farklı koşullar arayan ya da koşul aramayan bir yöntem belirlemesi beklenmektedir.

B- GEÇİCİ MADDE DÜZENLEMESİ İLE YMM VE SMMM’LER ARASINDA OLUŞAN FARKLILIK

6102 sayılı TTK’nın 400. maddesi ve 660 sayılı KHK birlikte değerlendirildiğinde YMM ve SMMM’lerin Bağımsız Denetçi olarak yetkilendirmesinin aynı kurallara bağlanması gerektiği söylenebilir. Ancak, 6102 sayılı TTK’nın geçici 6. maddesinde yapılan değişiklik konuya başka bir açıdan bakmamıza neden olmaktadır. Geçici maddeyle yapılan düzenleme SMMM’ler ile YMM’ler arasında Bağımsız Denetçilik bakımından bir farklılık olduğunu tespit etmekte ve bu gerekçeyle geçiş dönemine mahsus olmak üzere YMM’lerin herhangi bir sınava tabi tutulmadan Bağımsız Denetçi olarak yetkilendirilmesi gerektiğini hükmetmektedir.

Geçici maddeyle YMM’lere tanınan sınav ya da başka bir koşul aranmadan Bağımsız Denetçi olarak yetkilendirilme hakkı, madde gerekçesinde de belirtildiği üzere 3568 sayılı Kanun’a göre SMMM ve YMM’ler arasında var olduğu tespit edilen farklılıktan kaynaklanmıştır. Bu farklılık, 3568 sayılı Kanun’a göre bugün vardır ve bugünden sonra da bir değişiklik olmadığı sürece olmaya devam edecektir. Bu nedenle, geçici madde ile tanınan sınavsız Bağımsız Denetçi olarak yetkilendirilme hakkının sonradan da ileri sürülebilme olasılığını taşıdığı söylenebilir. Bir başka anlatımla, geçici maddeyle tanınan sınavsız Bağımsız Denetçi olarak yetkilendirilme hakkının geçici maddenin uygulanmasından bağımsız olarak sonraki dönemlerde de YMM’ler tarafından talep edilerek hukuksal bir ihtilafa neden olabilecektir. Bu durumda, geçici maddeyle yapılan düzenlemeyle SMMM ve YMM’ler arasında var olduğu tespit edilen farklılığın kalıcı hale dönüşmesine varan bir hukuksal ihtilaf ortaya çıkacaktır.

C- GEÇİCİ MADDEYLE TİCARET BAKANLIĞI MÜFETTİŞLERİNE TANINAN YETKİ

6102 sayılı TTK’nın geçici 6. maddesinde yapılan düzenlemeyle ticaret şirketleri nezdinde denetim yetkisine en az on yıldır sahip olan Ticaret Bakanlığı Müfettişlerinin de sınav ya da başka bir koşul aranmadan Bağımsız Denetçi olarak yetkilendirileceği hüküm altına alınmıştır.

Bu hüküm, 6102 sayılı TTK’nın 400. maddesi ve 660 sayılı KHK’ya göre Bağımsız Denetçi olarak yetkilendirilecek olanların SMMM ve YMM olmaları kuralının dışında yeni bir düzenlemedir. Geçici maddeyle yapılan ve geçici olarak (sadece bir kez) uygulanması düşünülen sınavsız Bağımsız Denetçi olarak yetkilendirilme hakkının da ticaret şirketleri nezdinde denetim yetkisine en az on yıldır sahip olan Ticaret Bakanlığı Müfettişleri tarafından sonradan da ileri sürülebilme olasılığını taşıdığı söylenebilir. Bir başka anlatımla, geçici maddeyle tanınan sınavsız Bağımsız Denetçi olarak yetkilendirilme hakkının geçici maddenin uygulanmasından bağımsız olarak sonraki dönemlerde de ticaret şirketleri nezdinde denetim yetkisine en az on yıldır sahip olan Ticaret Bakanlığı Müfettişleri tarafından talep edilmesi ile farklı bir hukuksal ihtilaf ortaya çıkacaktır.

D- SPK SINAVIYLA DENETÇİ OLANLARIN DURUMU

6102 sayılı TTK’nın geçici 6. maddesinde yapılan düzenleme, bugüne kadar bağımsız denetçilik yapmakta olan ve SPK Mevzuatına göre yapılan sınav ile bu yetkiyi almış olanları dikkate almamıştır. SPK Mevzuatına göre yapılan sınav ile bu yetkiyi almış olanların geçici maddede yapılan düzenlemede kendilerine bir yer bulma beklentileri karşılık bulamaması 6335 sayılı Yasa’da yer alan geçici madde düzenlemesinin önemli bir eksikliği ya da tercihi olarak dikkat çekmektedir. SPK mevzuatına göre yapılan sınavla bağımsız denetçilik yetkisini almış olanların aynı zamanda SMMM ve YMM olmalarına karşın SPK tarafından sağlanan yetkilendirmenin dikkate alınmamış olmaları, bugüne kadar gerçekleştirilen bağımsız denetimlerin de dikkate alınmadığı anlamını içinde barındırması nedeniyle tartışılabilecek bir düzenlemedir.

Öte yandan 660 sayılı KHK’nın yürürlük tarihi olan 02.11.2012 tarihinden önce SPK tarafından başlatılan ancak, sonuçlandırılmayan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Lisans Sınavı işlemlerinin geçiş döneminde Kamu Gözetimi Kurulunun gözetimi altında Sermaye Piyasası Kurulu ile birlikte 31.12.2012 tarihine kadar tamamlanacağına ilişkin bir duyuru Kamu Gözetimi Kurulu tarafından duyurulmuştur. Bu durumda, SPK tarafından yetkilendirilen bağımsız denetçiler gerek 6102 sayılı Kanun’un 400. maddesinde gerekse 6335 sayılı Kanunla yapılan değişikliklerde ve geçici madde düzenlemesinde hiç yer alamazlarken Kamu Gözetimi Kurulu tarafından başlatılmış ancak sonuçlanmamış sınavın yani yarım kalan bir sınavın kazanılmış hak olarak dikkate alınarak tamamlanacağının duyurulması dikkat çekici bir durum doğurmaktadır. Gerçekten yarım kalan sınavın bu şekilde tamamlanması durumunda sınavları yarım kalmayan ve ellerinde SPK tarafından verilmiş belgeleri olan bağımsız denetçilerin de yetkilendirilmeyi talep etmeleri söz konusu olabilecektir.

E- GEÇİCİ MADDENİN İPTALİYLE DOĞAN KARMAŞA

6102 sayılı TTK’nın geçici 6. maddesinin 4. bendiyle yapılan geçici düzenlemenin 6353 sayılı Yasayla yürürlükten kaldırılması, YMM’lere tanınan sınav ya da başka bir koşul aranmadan Bağımsız Denetçi olarak yetkilendirilme hakkının tümüyle ortadan kalkması sonucunu doğuracak mıdır? Geçici maddenin 6353 sayılı Yasa’nın yürürlüğe girdiği süreye kadar yürürlükte olması ne gibi sonuçlar doğuracaktır?

Yukarıdaki soruların sorunu çözücü bir anlayışla değerlendirilmesi, sorun oluşmadan çözümünü sağlayacaktır. Kamu yönetiminde fazla karşılaşılmayan bu anlayışla konuya yaklaşılması durumunda, TBMM’nin iradesiyle YMM ve Ticaret Bakanlığı Müfettişlerine tanınan sınav ya da başka bir koşul aranmadan Bağımsız Denetçi olarak yetkilendirilme hakkının bir gereği olarak Kamu Gözetimi Kurulu tarafından gerekli yetkilendirme yapılır. Bu yapılmayıp geçici maddenin yürürlükten kaldırılması nedeniyle geçici maddeyle sağlanan hakkın mevcut olmadığı iddia edildiğinde konunun çözüm yeri idari yargı olacaktır. 6335 sayılı Kanunla yürürlüğe giren ve 6353 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılan yasa hükmü bu arada geçen 11 gün boyunca yürürlükte kalmıştır ve bu hükmün yürürlükte kalmasının hukuksal bir anlamı bulunmalıdır. Bu süre boyunca yürürlükte kalmış olmasının bir anlamının olmadığını ileri sürmek TBMM’nin iradesinin gereğini yerine getirmemek olacaktır. Bu nedenle idari yargının tanınmış olan hakkın gereğinin yerine getirilmesi şeklinde bir karar alacağı düşünülmektedir.

IV- SONUÇ

1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı TTK, ticari hayata ilişkin birçok konuyu gündeme getirmiştir. Bunlar arasında Bağımsız Denetçilik, 6335 ve 6353 sayılı Yasalarla yapılan düzenlemelerin de etkisiyle daha sıcak tartışmalara neden olmuştur. Yapılan geçici düzenlemelerin sonradan yürürlükten kaldırılmış olmasıyla doğan karmaşanın akılcı bir şekilde çözüme kavuşturulması beklenmektedir.

YMM ve Ticaret Bakanlığı Müfettişlerine tanınan sınav ya da başka bir koşul aranmadan Bağımsız Denetçi olarak yetkilendirilme hakkının SPK tarafından yetkilendirilmiş ve yıllardır fiilen bağımsız denetçilik yapmakta olanlara tanınmaması 6335 sayılı Yasa’da yer alan geçici madde düzenlemesinin önemli bir eksikliği ya da tercihi olarak dikkat çekmektedir. Öte yandan 02.11.2012 tarihinden önce SPK tarafından başlatılan ancak, sonuçlandırılmayan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Lisans Sınavı işlemlerinin geçiş döneminde Kamu Gözetimi Kurulu’nun gözetimi altında Sermaye Piyasası Kurulu ile birlikte 31.12.2012 tarihine kadar tamamlanacağına ilişkin duyuru, SPK’dan alınmış bağımsız denetçi belgelerinin geçerliliğini de gündeme getirebilecek bir karmaşa doğurabilecektir.

6335 sayılı Yasa’da yer alan geçici madde düzenlemesiyle YMM’lere ve Ticaret Bakanlığı Müfettişlerine tanınan sınav ya da başka bir koşul aranmadan Bağımsız Denetçi olarak yetkilendirilme hakkının kalıcı hale dönüşmesi olasılığı söz konusu iken 6353 sayılı yasayla bu düzenlemenin yürürlükten kaldırılmış olması da geçici maddeyle getirilen düzenlemenin geçerliliği konusunda bir karmaşa doğurmaktadır.
Bağımsız Denetçilikle ilgili sürekli uygulamanın dayanağı olan 6102 sayılı Kanun’un 400. maddesiyle 660 sayılı KHK, SMM ve YMM’leri meslek mensubu olarak belirlemekte, Bağımsız Denetçi yetkilendirmesinin bunlar arasından yapılacağını belirlemekte, ancak bu yetkilendirme için bir sınavı şart koşmamaktadır. Bu durumda, yetkilendirmenin sınav şartına bağlanması da sınavın özelliğine göre farklı itirazlara neden olabilecektir. Bu nedenle Kamu Gözetimi Kurulu tarafından geçiş dönemi sonrasında gerekli yetkilendirmeler yapılırken olası itirazları dikkate alan ve haklı itirazlara neden olmayacak bir yöntem belirlenerek uygulamanın şekillendirilmesi beklenmektedir.* Vergi Başmüfettişi (E. Maliye Başmüfettişi)

(1) Bu yazıda yer alan görüşler tümüyle yazarına ait olup, hiçbir biçimde yazarın görev yaptığı Kurum’un görüşü olarak değerlendirilemez.

Yazarlar : 'TAYFUN ŞAHİN'

Hüseyin ÜST
S.M.M.M.
31-07-2012 02:28 PM
Web Sayfasını Ziyeret Edin Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
« Önceki | Sonraki »
Cevapla Forum'a Git: