Hoşgeldin Misafir ! (GirişÜye Olun)

basit usulden deftere geçiş
Konuyu Açan Kişi: korgan
Cevap Sayısı: 7
Görüntülenme Sayısı: 18027

Cevapla 
 
Değerlendir:
  • 0 Oy - 0 Yüzde
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
basit usulden deftere geçiş
Yazar Mesaj
korgan
Registered
Default Avatar
Mesajlar: 165
Tarih: Oct 2008
Üye no: 10423
Nerden: samsun
Rep Puanı: 3
Mesaj: #1
basit usulden deftere geçiş
değerli üstadlar basit usul bir mükellef deftere geçmek istiyor. hal böyleyken deftere tabi olmak için yapılacak işlemler nelerdir.
1- defter tastik zamanı
2- örneğin 01.04.2010 tarihinde dilekçe verildiği zaman ( gerçek usule geçiş hakkında )
a-) 2009 dönem sonu mal mevcudunun kdv açısından durumu ne olur.
b-) birde bu 3 aylık ( ocak şubat mart ) dönemi için gelecek yıl basit usul mükellefler için yıllık gelir vergisi beyannamesi vermemiz gerekir mi?
3- birde bu mükellef ağaç doğrama ve mobilya imalatı işi yapıyor. yazar kasa alması gerekir mi?
4- gerekli işlemleri sırasıyla konuyla uzman arkadaşlardan açıklayıcı bir bilgi
22-03-2010 12:31 PM
Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
ParaderevoLT
Administrators
*******
Mesajlar: 10,681
Tarih: Jul 2007
Üye no: 1
Nerden: İstanbuL
Rep Puanı: 33
Mesaj: #2
RE: basit usulden deftere geçiş
1- İlgili odadan basit usul evrakların iptalini yaptıracaksınız. İptal tutanağı ile beraber, dilekçe ile sicil servisine başvuracaksınız. Dilekçede hangi tarihten itibaren geçmek istediğinizi belirteceksiniz. En yakın tarih izleyen aybaşı - izleyen yıldır.
2- Yoklama yapılacak.
3- Yeni vergi levhası çıkarılacak. izleyen ay başından sonra.
4- Yazar kasa gerekiyorsa alınacak.
5- En önemli konu içerideki malın KDV sini indirim konusu yapabilirsin. Yapmazsan eğer ileride indirmediğin malın KDV.si başına bela olur.

Technical support unit Ofline

New Personal Website =>>> SMMM Selahattin Şahin
22-03-2010 01:09 PM
Web Sayfasını Ziyeret Edin Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
ParaderevoLT
Administrators
*******
Mesajlar: 10,681
Tarih: Jul 2007
Üye no: 1
Nerden: İstanbuL
Rep Puanı: 33
Mesaj: #3
RE: basit usulden deftere geçiş
5- Basit Usulden Gerçek Usule Geçenlerin Stoklarında Yera¬lan Mallara Ait KDV'nin İndirimi[1]:

Bilindiği üzere, 3065 sayılı KDV Kanunu’nun 4842 sayılı Kanunla değişik 17/4-a maddesinde, Gelir Vergisi Kanunu’na göre basit usulde vergilendirile n mükellefler tarafından yapılan teslim ve hizmetlerin KDV’den istisna olduğu hükme bağlanmıştır. Anılan hüküm 01.07.2003 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Teslim ve hizmetleri KDV’den istisna olan bu mükelleflerin mal ve hizmet alımları ile ithalatları ise KDV’ye tabi olup, alım ve ithalatlar nedeniyle yüklenilen KDV’lerin Kanun’un 30/a maddesine göre indirilmesi mümkün bulunmamaktadır. İndirimi mümkün bulunmayan bu KDV’lerin, GVK ve KVK’nın ilgili hükümlerine göre gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınması gerekmektedir.

Öte yandan, anılan Kanun’un 29/1-c maddesinde, götürü veya telafi edici usulde vergiye tabi mükelleflerden gerçek usulde vergilendirmey e geçenlerin çıkarılan envantere göre hesap dönemi başındaki mallara ait fatura veya benzeri belgelerde gösterilen KDV’yi indirebilecekl eri hüküm altına alınmıştır.

Uygulamada, anılan 29/1-c madde hükmünde “basit usul” ibaresinin yer almaması nedeniyle, basit usulden gerçek usule geçenlerin stoklarında yer alan mallara ait KDV’nin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı konusunda tereddüte düşülmekte, hatta bu konuda mükellefler cezalı tarhiyatlarla karşı karşıya kalabilmektedi rler.

Yukarıda yapılan açıklamalardan da fark edileceği üzere, Kanun’un 29/1-c maddesinde “götürü ve telafi edici usul” ibaresi yer aldığı halde, götürü usul yerine ihdas edilen “basit usul” ibaresi bulunmamaktadır. Madde hükmünde bu doğrultuda bir değişiklikte yapılmamıştır. Bunun nedeni ise, basit usulde vergilendirile n mükelleflere de başlangıçta KDV indirim hakkı verilmiş olmasıdır. Çünkü, basit usulde vergilendirile n mükelleflerin KDV indirim hakları bulunduğundan, bu mükelleflerin gerçek usule geçmeleri halinde KDV indirimi ile ilgili bir problem yaşamaları mümkün bulunmamaktaydı. Ancak daha sonra, KDV Kanunu’nun 17/4-a maddesinde 4842 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle, 01.07.2003 tarihinden itibaren basit usulde vergilendirile n mükelleflerin teslim ve hizmetleri KDV’den istisna edilmiş, bunun bir sonucu olarak da, bu mükelleflerin KDV indirim hakları ortadan kaldırılmıştır. Bize göre bu durumda bir Kanun değişikliği yapılarak, istisna ve indirim hakkı yasağının getirilmesine paralel olarak Kanun’un 29/1-c maddesi metninden “götürü ve telafi edici usul” ibaresi çıkarılıp yerine “basit usul” ibaresinin eklenmesi gerekirdi. Bu şekilde, basit usulde vergilendirili rken gerçek usule geçenlerin stoklarına ilişkin KDV indirimi sorunları da hiç bir tereddüte yer vermeyecek şekilde giderilmiş olacaktı.

Kişisel görüşümüze göre, Kanun’un şu anki hükümleri çerçevesinde de, basit usulden gerçek usule geçenlerin stoklarında yer alan mallara ait KDV’nin indirimi ile ilgili olarak da herhangi bir sorun bulunmamaktadır. Çünkü, KDV’nin temel prensibi, faaliyetlere ilişkin yüklenilen KDV’nin, Kanun’da aksine bir hüküm bulunmadıkça, indirim konusu yapılmasıdır. İndirimin mantığını ise mal ve hizmetlerin satılacağı ve bir katma değer yaratılacağı hususu oluşturmaktadır. Basit usulden gerçek usule geçilmesi halinde, stoklarda yer alan mallar artık KDV’li olarak satılacak ve bir katma değer yaratılacaktır. Dolayısıyla bu malların alımı sırasında yüklenilen KDV’de indirilebilmel idir. Kaldı ki, götürü usulün yerine basit usulün getirildiği hususu dikkate alındığında, herhangi bir değişiklik yapılmamış olsa dahi, madde hükmünün basit usulden gerçek usule geçenlere de uygulanmasında herhangi bir problem bulunmamaktadır. Bu konuda ortaya çıkabilecek farklı görüşlerin ise, Maliye Bakanlığı’nın vergi indiriminden doğacak aksaklıkları gidermeye yetkili olduğu hususu dikkate alındığında bir geçerliliği bulunmamaktadır.

Nitekim, Vergi İdaresi de aynı görüşte olup, tayin ettiği bir Özelge’de aynı doğrultuda idari görüş bildirmiştir. Söz konusu Özelge’nin[2] özeti aşağıdadır:

“Basit usule tabi iken gerçek usule geçen mükelleflerin devreden stokları nedeniyle yüklenmiş oldukları KDV’yi çıkaracakları envantere göre Kanun’un 29/1-c maddesi çerçevesinde indirim konusu yapmaları mümkün bulunmaktadır. Buna göre, basit usulden kendi isteği ile gerçek usulde gelir vergisi mükellefiyetine geçen mükellefin, basit usuldeyken satın aldığı mallar için yüklenmiş olduğu KDV’yi çıkarılacak envanterde göstermek şartıyla gerçek usule geçtiği dönemde indirim konusu yapması mümkündür. Ancak söz konusu verginin daha önce gider hesaplarında gösterilmesi halinde bu hesaplarda gerekli düzeltmenin yapılacağı tabiidir.”

Kişisel görüşümüz ve aynı yöndeki vergi idaresi görüşüne göre, basit usulden gerçek usule geçen mükelleflerin stoklarında yer alan mallara ait KDV’yi indirim konusu yapmaları mümkün bulunmaktadır. Bunun için, basit usulden gerçek usule geçiş tarihi itibariyle stoklarda bulunan malların ilgili vergi dairesine bildirilmesi gerekmektedir. Yazılı olarak verilmesi gereken stok bildirimi (envanteri) herhangi bir şekil şartına tabi değildir. Ancak bildirimde vergi kimlik numarası başta olmak üzere hüviyete ilişkin bilgiler ile stok olarak beyan edilecek malın cinsi, malın miktarı, birim fiyatı, toplam tutarı, KDV’si ve faturaların tarih ve numarası gibi bilgilere yer verilecektir. Bize göre, 215 Seri No.lu GVK Genel Tebliği ekinde yer alan “Götürü Usulden Basit Usule Geçen Mükellefler İçin Stok Bildirimi Ek: 4” formu, bir takım değişiklikler yapılarak stok bildirimi formu olarak kullanılabilir.

--------------------------------------------------------------------------------

[1] Hayrettin ERDEM- Zülfükar KORKMAZ, “Basit Usulden Gerçek Usule Geçenlerin Stoklarında Yeralan Mallara İlişkin KDV’nin İndirimi”, Yaklaşım, Sayı: 168, Aralık 2006, s. 130 vd.

[2] MB., GİB.’nin, 16.10.2006 tarih ve B.07.1.GİB.0.01.53/5317-2165/80396 sayılı Özelgesi. Bu Özelge’nin tam metnine elinizde bulunan sayımızın “Özelgeler ve İçgenelgeler” kısmından ulaşabilirsiniz.

Maliye Bakanlığı Özelgesi
Tarih : 16.10.2006

Sayı : B.07.1.GİB.0.01.53/5317-2165/080396

KDVK Md. 17/4-a, 18/1, 29/1-c

---------------------------------------------------------------------------------------------
BASİT USULDEN GERÇEK USULE GEÇEN MÜKELLEFİN STOKLARINDAKİ MALLARIN KDV’SİNİN İNDİRİM KONUSU YAPILMASI

Basit usule tabi iken gerçek usule geçen mükelleflerin devreden stokları nedeniyle yüklenmiş oldukları katma değer vergisini çıkaracakları envantere göre indirim konusu yapmaları mümkün olup, söz konusu verginin daha önce gider hesaplarında gösterilmesi halinde bu hesaplarda gerekli düzeltmenin yapılması gerekir.

Yazınız ve eklerinin incelenmesinde n, (...) Vergi Dairesinin basit usulde gelir vergisi mükellefi (...)’ın 19.01.2005 tarihinde verdiği dilekçe ile Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 17/4-a maddesi hükmünde yer alan istisnadan, aynı Kanun’un 18. maddesine istinaden 01.01.2004 tarihinden itibaren vazgeçme talebinde bulunduğu, 31.05.2005 tarihinde 1-2-3/2004, 4-5-6/2004, 7-8-9/2004 dönemlerine ait katma değer vergisi beyannamelerin i cezalı olarak, 10-11-12/2004 dönemine ait beyannamesini ise kanuni süresi içinde vergi dairesine verdiği, verilen beyannamelerde matrah ve hesaplanan katma değer vergisinin yanında indirilecek katma değer vergisinin de beyan edildiği, 1-2-3/2005 dönemi beyannamesinde ise önceki dönemden devreden katma değer vergisinin bulunduğu ve mükellef hakkında 04.07.2006 tarih ve 1924 sayılı özelgenizde yer alan açıklamalar çerçevesinde işlem yapıldığı anlaşılmıştır.

1- Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 18/1. maddesinde; “vergiden istisna edilmiş işlemleri yapanlar, ilgili vergi dairesine yazılı başvuruda bulunarak, belirtecekleri işlem türleri için vergiye tabi tutulmalarını talep edebilirler. Bu talebin dilekçede belirtilen ve dilekçe tarihinden sonra ifa edilen işlemlerin tamamını kapsaması şarttır. Şu kadar ki, mükellefiyetin devam etmekte olan işlemlere şümulü yoktur.” hükmü yer almaktadır.

Konu ile ilgili açıklamaların yer aldığı 23 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği’nde; 18. maddenin 2. fıkrasında sayılanlar hariç olmak üzere, vergiden istisna edilmiş işlemleri yapanların, diledikleri takdirde vergi dairesine başvurarak bu işlemleri dolayısıyla vergiye tabi tutulmalarını isteyebilecekl eri, bu talebin mükellefin istisnaya dahil olan işlemlerinin tamamını kapsamasının şart olduğu, ancak, talepten önce başlanmış işlerde bu hükmün uygulanmayacağı, devam edilmekte olan bu işler sonuçlanıncaya kadar istisna kapsamında işlem göreceği ifade edilmiştir.

Bu hükümlere göre, istisnadan vazgeçme talebinin prensip olarak bu yöndeki dilekçenin vergi dairesine verildiği tarih itibariyle hüküm ifade etmesi gerekmektedir. Başka bir deyişle dilekçe tarihinden önceki dönemlere ilişkin olarak istisnadan vazgeçme talebinde bulunulması mümkün bulunmamaktadır.

2- Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 29/1-c maddesinde götürü veya telafi edici usulde vergiye tabi mükelleflerden gerçek usulde vergilendirmey e geçenlerin çıkarılan envantere göre hesap dönemi başındaki mallara ait fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen katma değer vergisini yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden indirebilecekl eri belirtilmiştir.

Bu çerçevede, basit usule tabi iken gerçek usule geçen mükelleflerin de devreden stokları nedeniyle yüklenmiş oldukları katma değer vergisini çıkaracakları envantere göre indirim konusu yapmaları mümkün bulunmaktadır.

Buna göre, basit usulden kendi isteği ile gerçek usulde gelir vergisi mükellefiyetine geçen söz konusu mükellefin, basit usuldeyken satın aldığı mallar için yüklenmiş olduğu katma değer vergisini çıkarılacak envanterde göstermek şartıyla, gerçek usule geçtiği dönemde indirim konusu yapması mümkündür. Ancak, söz konusu verginin daha önce gider hesaplarında gösterilmesi halinde bu hesaplarda gerekli düzeltmenin yapılacağı tabiidir.

Technical support unit Ofline

New Personal Website =>>> SMMM Selahattin Şahin
22-03-2010 01:10 PM
Web Sayfasını Ziyeret Edin Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
ParaderevoLT
Administrators
*******
Mesajlar: 10,681
Tarih: Jul 2007
Üye no: 1
Nerden: İstanbuL
Rep Puanı: 33
Mesaj: #4
RE: basit usulden deftere geçiş
1.6. Basit Usulden Gerçek Usule Geçiş
Basit usule tabi olmanın genel ve özel şartlarından herhangi birini takvim yılı içinde kaybedenler, ertesi takvim yılı başından itibaren gerçek usulde vergilendirileceklerdir.

Basit usulün şartlarına haiz olanlardan, bu usulden yararlanmak istemediklerini yazı ile bildirenler bu talepleri doğrultusunda takip eden ay başından veya izleyen takvim yılı başından, yeni işe başlayanlar ise işe başlama tarihinden itibaren gerçek usulde vergilendirilirler.

Yapılan denetimlerde basit usulde vergilendirilen mükelleflerden sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenledikleri veya kullandıkları tespit edilenler basit usulden yararlanamazlar. Bu hususun kendilerine tebliğ tarihini takip eden aybaşından itibaren işletme hesabı esasına göre defter tutmak kaydı ile gerçek usulde vergilendirilirler.

Herhangi bir şekilde gerçek usulde vergilendirilecek olanlar ve gerçek usulde vergilendirilen mükellefler, bir daha hiçbir şekilde basit usulden yararlanamazlar. Daha önce gerçek usulde vergilendirilmekte iken işini terk eden mükellefler bu tarihten sonra işe başlamaları halinde yine gerçek usulde vergilendirileceklerdir.

Gerçek usulde vergilendirilen kişilerin aynı türden iş yapan eş ve çocukları da bu faaliyetleri nedeni ile basit usulden yararlanamazlar.

Örnek

Tokat ili sınırları içerinde öteden beri bakkallık faaliyetinde bulunan ve gerçek usulde vergilendirilen Bay (A), bu faaliyetini 2002 yılında terk etmiştir. Bu mükellef, herhangi bir faaliyeti nedeniyle yeniden mükellefiyet tesis ettirmesi halinde, GVK`nun 46 ncı maddesinin son fıkrasında yer alan, “herhangi bir şekilde gerçek usulde vergilendirilecek olanlar ve gerçek usulde vergilendirilen mükellefler bir daha hiçbir şekilde basit usulden yararlanamazlar” hükmü uyarınca basit usulden yararlanamayacağından, gerçek usulde vergilendirilecektir.

Technical support unit Ofline

New Personal Website =>>> SMMM Selahattin Şahin
22-03-2010 01:10 PM
Web Sayfasını Ziyeret Edin Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
ParaderevoLT
Administrators
*******
Mesajlar: 10,681
Tarih: Jul 2007
Üye no: 1
Nerden: İstanbuL
Rep Puanı: 33
Mesaj: #5
RE: basit usulden deftere geçiş
T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

Usul Müdürlüğü
Sayı : B.07.1.GİB.4.34.19.02/VUK-1/231-5-12623 12/03/2007*2020Konu : Basit usul ve gerçek usul mükellefi iken alınan araçların basit usul ve gerçek usul mükellefi iken satışında belge düzeni.……………………………………..İlgi : ………../2006 tarihli dilekçeniz.İlgi dilekçenizde; ………….plakalı minübüs ile servis taşımacılığı işinden dolayı ……………..Vergi Dairesinde …………..vergi kimlik numarası ile basit usul mükellefi olduğunuzu daha sonra ise …………..plakalı aracı aldığınızı, 24/11/2005 tarihinde ise …………….. plakalı aracınızı sattığınızı, 01/01/2006 tarihinde basit usulden gerçek usul gelir vergisi mükellefiyetine geçtiğinizi belirterek ……………plakalı araç satışında belge düzeninin ne şekilde olacağı hususu sorulmaktadır.Konuya ilişkin olarak Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğünün 05/02/2007 tarih ve 1932 sayılı yazılarında belirtilen görüşleri de dikkate alınarak gerekli açıklamalar aşağıda yapılmıştır.Bilindiği gibi, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun “Ticari kazancın tarifi” başlıklı 37. maddesinde; “Her türlü ticari ve sınai faaliyetlerden doğan kazançlar ticari kazançtır.” hükmü yer almaktadır.Aynı Kanunun “Basit usulde ticari kazancın tespiti” başlıklı 46. maddesinde: “(4369 sayılı Kanunun 31. maddesiyle değişen şekli) (01/01/1999 tarihinden geçerli olmak üzere) 47 ve 48. maddelerde yazılı şartları topluca haiz olanların ticari kazançları basit usulde tespit olunur.Basit usule tabi olmanın şartlarından herhangi birini takvim yılı içinde kaybedenler, ertesi takvim yılı başından itibaren gerçek usulde vergilendirilirler. Basit usulün şartlarına haiz olanlardan, bu usulden yararlanmak istemediklerini yazı ile bildirenler, bu talepleri doğrultusunda takip eden ay başından veya izleyen takvim yılı başından, yeni işe başlayanlar ise işe başlama tarihinden itibaren gerçek usulde vergilendirilirler. Herhangi bir şekilde gerçek usulde vergilendirilecek olanlar ve gerçek usulde vergilendirilen mükellefler, bir daha hiçbir şekilde basit usule dönemezler. Bu kişilerin aynı türden iş yapan eş ve çocukları da bu faaliyetleri nedeniyle basit usulden yararlanamazlar.” hükmü yer almaktadır.Yine aynı Kanunun “Basit Usulün Hududu” başlıklı 51. maddesinde; “Aşağıda yazılı olanlar, basit usulden faydalanamazlar:10. Şehirlerarası yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar ile treyler, çekici ve benzerlerinin sahip veya işleticileri (Yapısı itibariyle sürücüsünden başka ondört ve daha aşağı oturma yeri olan ve insan taşımaya mahsus motorlu kara taşıtları ile yolcu taşıyanlar hariç);

…” hükmü yer almaktadır.Diğer taraftan, konu ile ilgili olarak bağlı bulunduğunuz ……………..Vergi Dairesi Müdürlüğü ile yapılan yazışma sonucunda alınan cevabi yazıda; 13/09/2004 tarihinden itibaren ………….plakalı araçla servis taşımacılığından dolayı basit usulde gelir vergisi mükellefi olduğunuz, 07/04/2005 tarihinde …………….plakalı 2. bir araç aldığınız, 24/11/2005 tarihinde ilk aldığınız ………….plakalı aracınızı sattığınız, 31/01/2006 tarih ve 5297 sayılı dilekçe ile kendi isteğinizle gerçek usulde vergilendirmeyi seçmeniz üzerine 01/01/2006 tarihinden itibaren gerçek usulde mükellefiyetinizin tesis edildiği, 20/12/2006 tarihinde ise ……………plakalı aracınızı satarak işinizi terk ettiğiniz anlaşılmaktadır.Bu hüküm ve açıklamalara göre, basit usule tabi olmanın genel ve özel şartlarına haiz olmanız ve bağlı olduğunuz vergi dairesince basit usulün sınırlarının aşıldığı tespit edilmedikçe adınıza iki aracın birden kayıtlı bulunması basit usulden yararlanılmasına engel teşkil etmeyecektir.Ancak, herhangi bir şekilde gerçek usulde vergilendirilecek olanlar ve gerçek usulde vergilendirilen mükellefler, bir daha hiçbir şekilde basit usule dönemeyecek ve bu kişilerin aynı türden iş yapan eş ve çocukları da bu faaliyetleri nedeniyle basit usulden yararlanamayacak olup, isteğinizle gerçek usulde vergilendirmeyi seçmeniz nedeniyle 01/01/2006 tarihinden itibaren Gelir Vergisi Kanunu’nun 37. maddesine göre genel hükümler doğrultusunda vergilendirilmeniz gerekmektedir.Ayrıca; 230 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin “Amortismana Tabi İktisadi Kıymetlerin Satışında Belge Düzeni” başlıklı 4’ncü fıkrasının 2’nci paragrafında; “215 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin 32’nci paragrafında ise, basit usulde vergilendirilen mükelleflerin kullandıkları sabit kıymetleri gider yazamayacakları ve amortismana tabi tutamayacakları belirtilmiştir. 72 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinde ise; basit usule tabi mükelleflerin amortismana tabi iktisadi kıymetlere ait fatura ve benzeri belgelerde gösterilen katma değer vergisini indirim konusu yapamayacakları ve kıymetlerin teslimlerinin katma değer vergisine tabi bulunmadığı açıklanmıştır.Bu sebeple; basit usulde vergilendirilen mükelleflerin taşıt ve diğer sabit kıymetlerini satmaları dolayısıyla fatura düzenleme yükümlülükleri de bulunmamaktadır.Öte yandan; bu mükelleflerce yapılan taşıt satışının noter satış sözleşmesi ile diğer sabit kıymet satışlarının ise gider pusulası düzenlenerek tevsik edilmesi mümkün bulunmaktadır.” denilmektedir.Diğer taraftan, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 229’ncu maddesinde, fatura, “satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesika” olarak tanımlanmıştır.Anılan kanunun 232’nci maddesinde, “birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçiler;1- Birinci ve ikinci sınıf tüccarlara,

2- Serbest meslek erbabına,

3- Kazançları basit usulde tespit olunan tüccarlara,

4- Defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilere,

5- Vergiden muaf esnafaSattıkları emtia veya yaptıkları işler için fatura vermek ve bunlar da fatura istemek ve almak mecburiyetindedirler.”Vergi Usul Kanununun 267’nci maddesinde; “Emsal bedeli, gerçek bedeli olmayan veya bilinmeyen veyahut doğru olarak tespit edilemeyen bir malın değerleme gününde satılması halinde emsaline nazaran haiz olacağı değerdir…”Aynı Kanunun 328’inci maddesinde de, amortismana tabi iktisadi kıymetlerin satılması halinde alınan bedel ile bunların envanter defterinde kayıtlı değerleri arasındaki fark kâr ve zarar hesabına geçirilir. İşletme hesabı esasında defter tutan mükelleflerle serbest meslek kazanç defteri tutan mükellefler bu farkı defterlerinde hâsılat veya gider kayıt ederler. Amortisman ayrılmış olanların değeri ayrılmış amortismanlar düşüldükten sonra kalan meblağdır.Ayrıca 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun Geçici 5’nci maddesinde; “Bu kanunun mer’iyete girdiği tarihte veya müteakip yıllarda ticari, zirai veya mesleki kazançları dolayısıyla yeniden Gelir Vergisine girecek veya basit usulden gerçek usule geçecek olan mükellefler ile öteden beri faaliyete devam eden serbest meslek erbabının amortismana tabi iktisadi kıymetleri maliyet bedeli, maliyet bedeli bilinmiyorsa bizzat kendilerince alış tarihindeki rayice göre tahmin olunacak bedeli ile değerlenir. Şu kadar ki, bu kıymetlerin alış tarihleri ile mükellefiyete giriş veya gerçek usule geçiş tarihi arasındaki yıllara ait amortismanlar tutarı bu değerden düşülür ve bakiyesinin amortismanına devam olunur.”Hükümleri yer almaktadır.

Bu duruma göre; …………….plakalı aracınızı basit usul mükellefi bulunduğunuz 24/11/2005 tarihinde satmanız dolayısıyla, belge düzenleme zorunluluğunuz bulunmamaktadır. Ancak …………….plakalı aracınızı gerçek usul mükellefi olduğunuz dönemde satmanız nedeniyle gerçek satış bedeli üzerinden fatura düzenlemeniz gerekmektedir.Ancak Vedop sorgulamasında mükellefiyetinizin 20/12/2006 tarihinde kapatıldığı görülmüştür. Bu nedenle ……………plakalı aracınızın satış tarihi olan 20/12/2006 tarihinde fatura düzenlememiş olmanız halinde geriye dönük olarak belge düzenlemeniz mümkün bulunmamaktadır.Bilgi edinilmesini rica ederim.

Başkan a.
Grup Müdür V.

Technical support unit Ofline

New Personal Website =>>> SMMM Selahattin Şahin
22-03-2010 01:11 PM
Web Sayfasını Ziyeret Edin Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
korgan
Registered
Default Avatar
Mesajlar: 165
Tarih: Oct 2008
Üye no: 10423
Nerden: samsun
Rep Puanı: 3
Mesaj: #6
RE: basit usulden deftere geçiş
üstadıma teşekkür ediyorum.fakat daha ayrıntılı bilgilere ihtiyacım var ..... yanlış bir şey yapmayalım....
22-03-2010 01:11 PM
Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
g.bilge
ÜSTAD
******
Mesajlar: 2,568
Tarih: Sep 2007
Üye no: 243
Nerden: samsun
Rep Puanı: 47
Mesaj: #7
RE: basit usulden deftere geçiş
1-SINIF DEĞİŞTİRME TARİHİNDEN ÖNCE...
2-01.04.2010 İTİBARİ OLACAKSA BU GEÇİŞ DİLEKÇENİZİ EN GEÇ 31.03.2010 DA KURUMA VERMELİSİNİZ...
a-)EMTİA LİSTESİ KURUMA BİLDİRİLİR İLGİLİ KDV İNDİRİLECEK KDV OLARAK DEĞERLENDİRİLİR... (16.10.2006 TARİH 2165/80396 SAYILI ÖZELGE)
b-) MART AYINDA TEK BEYANDA İKİ HESABI BİRLEŞTİRİP BEYAN ETMELİSİNİZ...GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 215)
3-PERAKENDE SATIŞ YAPACAK İSE ÖKC ALMALIDIR...

İYİ ÇALIŞMALAR!

[Resim: 468x60.jpg]
22-03-2010 03:19 PM
Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
korgan
Registered
Default Avatar
Mesajlar: 165
Tarih: Oct 2008
Üye no: 10423
Nerden: samsun
Rep Puanı: 3
Mesaj: #8
RE: basit usulden deftere geçiş
g.bilge üstadadım teşekkürler
22-03-2010 04:33 PM
Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
« Önceki | Sonraki »
Cevapla Forum'a Git: