Hoşgeldin Misafir ! (GirişÜye Olun)

BEDELSİZ İHRACAT
Konuyu Açan Kişi: Y.ERCAN
Cevap Sayısı: 0
Görüntülenme Sayısı: 5969

Cevapla 
 
Değerlendir:
  • 0 Oy - 0 Yüzde
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
BEDELSİZ İHRACAT
Yazar Mesaj
Y.ERCAN
YÖNETİCİ
******
Mesajlar: 18,408
Tarih: May 2008
Üye no: 4845
Nerden: İstanbul
Rep Puanı: 86
Mesaj: #1
BEDELSİZ İHRACAT
I.GİRİŞ

Günümüzdeki rekabet ortamının artmasıyla birlikte firmalar yeni pazarlar edinmek, mallarına olan talebin arttırılmasını sağlamak amacıyla bir takım yollara başvurmaktadırlar. Bedelsiz ihracat uygulaması da bunlardan biridir. Bedeli tahsil edilmeyen bu emtialar ile mal kalitesini, çeşidini, tanıtımını vb. özellikleri müşteriye gösterme şansı bulunmaktadır. Yeni pazarlarda bu yolla ürünlerin daha kolay satılabilmesini sağlamak firmaların öncelikli amacıdır.

II. BEDELSİZ İHRACATI GERÇEKLEŞTİRİLEBİLECEK EŞYALAR

Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından yayımlanan İhracat 2008/12 sayılı Bedelsiz İhracat İlişkin Tebliğ’in 2. maddesinin birinci fıkrasında bedelsiz olarak ihraç edilebilecek mallar sayılmış olup, bu mallar aşağıdaki gibidir:

a) Gerçek veya tüzel kişiler tarafından götürülen veya gönderilen hediyeler, miktarı ticari teamüllere uygun numuneler ile reklam ve tanıtım eşyaları, yeniden kullanıma veya geri dönüşüme konu ithal edilmiş mal ve ambalaj malzemeleri,
b) Daha önce usulüne uygun olarak ihraç edilmiş malların bedelsiz gönderilmesinin ticari örf ve adetlere uygun parçaları, fireleri ile garantili olarak ihraç edilen malların garanti süresi içinde yenilenmesi gereken parçaları.
c) Yabancı misyon mensuplarının, Türkiye’de çalışan yabancıların, yurt dışına hane nakli suretiyle gidecek olan Türk vatandaşlarının, daimi veya geçici görevle yurt dışına giden kamu görevlilerinin, bu durumlarının ilgili merciler tarafından belgelenmesi şartıyla beraberlerinde götürecekleri, gönderecekleri veya adlarına gönderilecek eşya ve taşıtlar.
ç)Yurt dışında yerleşik tüzel kişiler, yabancı turistler ve yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının beraberlerinde götürecekleri, gönderecekleri veya adlarına gönderilecek eşya ve taşıtlar.

d) Kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler ve üniversitelerin; görevleri veya anlaşmalar gereği gönderecekleri mal ve taşıtlar,
e) Savaş, deprem, sel, salgın hastalık, kıtlık ve benzeri afet durumlarında; kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, üniversiteler, Kızılay ile kamu yararına çalışan dernek ve vakıfların gönderecekleri insani yardım malzemeleri.

Öte yandan, söz konusu Tebliğ’in 3. maddesinde yapılan açıklamalara göre, yukarıda (a) ve (b) bentlerinde yer alan mallardan değeri 250.000 ABD Dolarına kadar olan malların bedelsiz ihracat izni başvurularının doğrudan ilgili gümrük idaresine, değeri 250.000 ABD Doları ve üzeri olanların bedelsiz ihracat izni başvurularının ise, Tebliğ ekinde yer alan Bedelsiz İhracat Formu doldurularak İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine yapılması gerekmektedir. İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerinin verilen bedelsiz ihraç izinlerinin bir örneğini talep sahibine, bir örneğini de ilgili gümrük idaresine intikal ettirmesi zorunlu bulunmaktadır. Bedelsiz ihraç izinlerinin geçerlilik süresi ise 1 yıldır.

I. BEDELSİZ İHRACATTA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BAZI HUSUSLAR

Bedelsiz ihracat ile ilgili olarak özellikli durumlar da aşağıda belirtilmiştir:

· Kanun, kararname ve uluslararası anlaşmalarla ihracı yasaklanmış malların bedelsiz ihracatına izin verilmez. İhracı ön izne bağlı malların bedelsiz olarak ihraç edilmesi de, ancak ilgili merciin ön iznine istinaden mümkündür.
· İhracında Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'na prim kesintisi yapılan malların bedelsiz olarak ihraç edilebilmesi için, söz konusu primin ödendiğine dair banka dekontunun ibrazı gerekir. Ancak FOB değeri 1.000 (bin) ABD Dolarını geçmeyen malların bedelsiz ihracı Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu kesintisine tabi değildir.
· 6/6/2006 tarihli ve 26190 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat 2006/7) eki listedeki mallardan, değeri FOB 1.000 ABD Dolarını geçenlerin bedelsiz olarak ihracında kayıt şartı aranır.
· Bedelsiz ihracata konu mal, ihracatta uygulanan desteklerden yararlandırılmaz.
· Bu Tebliğ kapsamında yapılacak bedelsiz ihracat, standartlar ve ürünlere ilişkin teknik mevzuat hükümlerine tabi değildir.
· İkinci maddenin birinci fıkrasının (a), ©, (ç), (d) ve (e) bentleri kapsamında yapılacak bedelsiz ihracatta, İhracatçı Birliğine üye olma şartı aranmaz.

II. BEDELSİZ İHRACATIN KDV KARŞISINDAKİ DURUMU


KDV Kanunu’nun 11/1-a maddesi ile mal ihracatı KDV’den istisna edilmiş, 12/1. maddesinde ise, bir teslimin ihracat teslimi sayılabilmesi için aranılan şartlar aşağıdaki gibi belirlenmiştir:
- Teslim yurt dışındaki bir müşteriye veya bir serbest bölgedeki alıcıya ya da yetkili gümrük antreposu işleticisine yapılmalı veya mallar yetkili gümrük antreposu işleticisine tevdi edilmelidir.
- Teslim konusu mal Türkiye Cumhuriyeti gümrük bölgesinden çıkarak bir dış ülkeye veya bir serbest bölgeye vasıl olmalı ya da yetkili gümrük antreposuna konulmalıdır.
Karşılığında yurda herhangi bir bedel getirilmeksizin yurtdışına yapılan teslimlerin ihracat istisnası kapsamında değerlendirilebilmesi; söz konusu teslimin Katma Değer Vergisi Kanunu'nun ihracat istisnasını düzenleyen 12/1'inci maddesindeki şartlar çerçevesinde gerçekleştirildiğinin ve bedelsiz yapıldığının tevsiki halinde mümkün bulunmaktadır.

60 Seri No.lu KDV Sirkülerinin 3.1.6. maddesinde ihraç kaydıyla teslim edilen eşyanın ihracatçı firma tarafından bedelsiz ihraç edilmesi durumunda tecil-terkin uygulaması açıklanmaktadır. Buna göre, ihracatçı tarafından imalatçıdan ihraç kaydıyla temin edilen malların bedelsiz olarak ihraç edilmesi, bu işleme ilişkin olarak tecil-terkin uygulanmasına engel olmadığı belirtilmiştir. Söz konusu madde uyarınca, ihracatçı firma tarafından bedelsiz olarak ihraç edilen malların aşağıdaki şartları taşıması halinde imalatçının ilgili dönem beyannamesi ile beyan ettiği vergiden tecil edilen verginin terkini, tecil edilemeyen kısmın ise iadesi mümkün bulunmaktadır. Tecil-terkin uygulanmasına imkan sağlayan şartlar şunlardır:
1- İmalatçıları tarafından ihraç kaydıyla teslim edilmiş olması,

2- Teslim tarihini takip eden aybaşından itibaren üç ay (ek süre verilmiş olması halinde ise bu süre) içinde bedelsiz olarak ihracının gerçekleştiğine dair ihracatçının gümrük beyannamesinin vergi dairesine ibraz edilmesi.


V. FATURA DÜZENLEME

Maliye Bakanlığı’nın 15/08/2007 tarih ve 72539 sayılı yazısında bedelsiz ihracatta fatura düzenlemesi ile ilgili olarak, “İhracat 2006/5 sayılı Tebliğ kapsamında gerçekleştirilecek bedelsiz ihracat işlemlerinde satılan emtia veya iş karşılığında bedelinin sıfır veya bedelsiz olduğunu gösterecek şekilde fatura düzenlenmesi zorunludur.” denilmektedir.

Dolayısıyla, gerçekleştirilecek bedelsiz ihracat işlemlerinde satılan emtia veya iş karşılığı bedeli gösteren ve ilgili firmanın tam adı, adresi ve vergi kimlik numarası ile firma yetkilisinin imzasını ihtiva eden bir belgenin, sıfır veya bedelsiz olarak düzenlenecek olan fatura ile birlikte firmaların ihtiyaçları doğrultusunda ilgili gümrük idaresine ibrazı mümkün bulunmaktadır.

Bununla birlikte, düzenlenen bu faturalarda gösterilen bedellerin hasılat kaydedilmesi ve KDV hesaplanması söz konusu değildir. Dolayısıyla gümrük muameleleri nedeniyle faturada gösterilen ve tahsil edilmeyen bedel matraha dahil edilmeyecek olup, bedelsiz ihracat dolayısıyla yüklenilen vergilerin nakden veya mahsuben iadesinin talep edilmesi mümkün bulunmaktadır.KAYNAKÇA

· 60 Seri No.lu KDV Sirküleri
· 15.08.2007 tarih 72539 sayılı Maliye Bakanlığı yazısı
· KDV Kanunu
· Dış Ticaret Müsteşarlığı, 2008/12 sayılı Bedelsiz İhracat İlişkin Tebliğ

Ahenk ÜYÜCÜ
Denge Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.

Muhasebe ve Mevzuat Grubu

Hüseyin Ust Mevzuat Forumu Facebook Sayfası

Kişisel Blog Sayfam
28-05-2012 10:06 AM
Web Sayfasını Ziyeret Edin Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
« Önceki | Sonraki »
Cevapla Forum'a Git: