Hoşgeldin Misafir ! (GirişÜye Olun)

Borçlar hukuku soru ve cevaplar
Konuyu Açan Kişi: aycan
Cevap Sayısı: 0
Görüntülenme Sayısı: 64908

Cevapla 
 
Değerlendir:
  • 0 Oy - 0 Yüzde
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Borçlar hukuku soru ve cevaplar
Yazar Mesaj
aycan
Moderators
*****
Mesajlar: 1,240
Tarih: Nov 2007
Üye no: 618
Nerden: İSTANBUL
Rep Puanı: 9
Mesaj: #1
Borçlar hukuku soru ve cevaplar
1-Aşağıdakilerden hangisi hukuka aykırılığı ortadan kaldıran hallerden biri değildir?

A)Kamu hukukundan kaynaklanan bir yetkinin kullanılması
B)Meşru Müdafaa
C)Iztırar halinin bulunması
D)Özel hukuktan kaynaklanan bir yetkinin kullanılması
E)Haksız fiil

2-Hukuka aykırı fiil ile meydana gelen zarar arasında bulunması gereken sebep-sonuç ilişkisine ne ad verilir?

A)Haksız fiil
B)Doğruluk karinesi
C)İlliyet rabıtası
D)Belediye zabıtası
E) Mutlak karine

3-Bazı istisnai durumlarda bir kimsenin yapmış olduğu hukuka aykırı fiil nedeniyle doğan zararı, kusurlu olmasa dahi ödemekle sorumlu olmasına ne ad verilir?

A)Kusursuz sorumluluk
B)Mutlak sorumluluk
C)Sorumsuzluk
D)Ciddi sorumluluk
E)Manevi sorumluluk

4-Aşağıdakilerden hangisi haksız fiilin unsurlarından biri değildir?

A)Hukuka aykırı fiil
B)Borca aykırılık
C)Kusurluluk
D)İlliyet rabıtası
E)Zarar

5-Aşağıdakilerden hangisi hukuka aykırılığı ortadan kaldıran hallerden değildir?

A)Mağdurun zarara razı olması
B)Iztırar hali
C)Bilimsel eleştiriler
D)Meşru müdafaa hali
E)Taksir

6-Bir kimsenin, kendisinin yada üçüncü bir şahsın kişi yada malvarlığına yönelmiş hukuka aykırı nitelikteki mevcut bir saldırıyı önlemek amacıyla faile karşı yaptığı savunmaya ne ad verilir?

A)Meşru müdafaa hali
B)Iztırar hali
C)Zorda kalma
D)Hakkını elde etmek için zor kullanma
E)Hiçbiri

7-Kusursuz sorumluluk halinde kanunda öngörülmüş olan zamanaşımı süresi hangisidir?

A)5 yıl ve her halde 10 yıl
B)1 yıl ve her halde 10 yıl
C)1 yıl ve her halde 5 yıl
D)Her halde 1 yıl
E)1 yıl ve her halde 3 yıl

8-İki malvarlığından birinin diğeri aleyhine hukuken geçersiz bir sebep bulunmaksızın artmış yada azalmamış olması haline ne ad verilir?

A)Haksız iktisap(zenginleşme)
B)Mutlak iktisap
C)Nispi iktisap
D)Objektif iktisap
E)Hırsızlık

9-Haksız iktisap teşkil eden işlemler sonucunda malvarlıklarında azalma meydana gelen kişilere, verdikleri şeyi alabilmeleri için hangi davayı açma hakkı tanınmıştır?

A)Tazminat davası
B)Boşanma davası
C)Vesayet davası
D)Kan davası
E)İstirdat davası

10-Aşağıdakilerden hangisi haksız iktisapla ilgili olarak yanlış bir ifadedir?

A)Zamanaşımına uğramış borcun ödenmesi halinde geri istenemez
B)Ahlaki bir görevin ifası yapılan ödemeler geri istenemez
C)Haksız yada ahlaka aykırı olarak yapılan ödemeler geri istenemez
D)Her türlü verilen para geri talep edilebilir
E)Haksız iktisap davalarında zamanaşımı süresi 1 yıl ve her durumda 10 yıldır

11-Haksız iktisapla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)Haksız iktisap Borçlar Kanunumuzda düzenlenmiş olan borç ilişkisinin kaynaklarından biridir
B)Haksız iktisapta malvarlığı azalan yada artmayan kimse alacaklı konumdadır
C)Haksız iktisap sonucunda açılan istirdat davası şahsi nitelikte bir davadır
D)Haksız iktisap davası iyiniyetli haksız müktesibe karşı açılamaz
E)Haksız iktisap davası 1 ve 10 yıllık zamanaşımı süresine tabidir

12-“Haksız iktisaptan söz edebilmemiz için iki malvarlığından birindeki azalmanın diğer malvarlığındaki artma sonucunda meydana gelmiş olması gereklidir”
Burada sözü edilen unsur haksız iktisabın hangi şartını tanımlamaktadır?

A)Menfi zenginleşme
B)Menfi fakirleşme
C)İlliyet rabıtası
D)Sebepsizlik
E)Müspet zenginleşme

13-Aşağıdakilerden hangisi BK 61 ve 62’de düzenlenmiş olan özel sebepsizlik hallerinden biridir?

A)Zamanaşımına uğramış borcun ödenmesi
B)Ahlaki bir görevin ifası için yapılan ödeme
C)Borç olmayan şeyin ödenmesi
D)Haksız bir amaç için yapılan ödeme
E)Ahlaka aykırı bir amaç için yapılan ödemeler

14-Haksız iktisap davası için öngörülen zamanaşımı süresi nedir?

A)1 yıl ve her halde 10 yıl
B)1 yıl ve her halde 5 yıl
C)1 yıl ve her halde 3 yıl
D)Her halde 10 yıl
E)6 ay ve her halde 1 yıl

15-Borcun ifasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A)Alacaklının bunda özel bir menfaati bulunuyorsa borç, borçlu tarafından ifa edilmelidir
B)Alacaklının özel bir menfaati bulunmadığı durumlara borcu başkası ifa edebilir
C)Üçüncü bir şahıs borca karşılık malını rehin verebilir
D)Borç mutlaka borçlu tarafından ifa edilmelidir
E)Hiçbiri

16-Para borçları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)Sözleşmede faiz ödenmesi gerektiğini kararlaştırmamış ise alacaklının faiz talep etme hakkı yoktur
B)Sözleşme bir ticari iş niteliğini haizse kararlaştırılmamış olsa dahi alacaklının faiz hakkı saklıdır
C)Asıl alacak zaman aşımına uğrarsa faiz de zamanaşımına uğrar
D)Faiz alacağı asıl alacaktan ayrı olarak devredilebilir, talep ve dava edilebilir
E)Faiz asıl alacaktan ayrı olarak devredilemez

17-Sözleşmeden doğan faizle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)Taraflar faiz miktarını diledikleri gibi tayin edebilir
B)Kanuni temerrüt faizi senelik %50 dir
C)Ödeme yerinde ve zamanındaki banka iskontosu %50 den daha yüksek ise temerrüt faizi TCMB kısa vadeli kredilere uyguladığı reeskont faizi oranına göre istenebilir
D)Kanuni faiz ve temerrüt faizi hesap edilirken birleşik faiz yürütülemez
E)Kanuni temerrüt faizi senelik %70 dir

18-Borçların ifa yeri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Para borcu ve parça borcu dışında kalan her tür borç borcun doğumu esnasında borçlunun ikametgahının bulunduğu yerde ifa olunur.
B)Borcun konusu ayırıcı nitelikleri ile belirlenmiş bir şey(parça borcu) ise, ifa yeri sözleşmenin yapıldığı zaman o şeyin bulunduğu yerdir
C)Para borçlarının ifa mahalli ödeme zamanındaki alacaklının ikametgahıdır
D)Her türlü borç borçlunun ikametgahında ifa olunur
E)Hiçbiri

19- Henüz vadesi gelmemiş olan borca “…………..” denir. Borcun vadesi yani ifa zamanı geldiği takdirde borç artık “…………” olur.
Yukarıdaki ifadede boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi ifadeler gelir?

A)müeccel-muaccel
B)muaccel-müeccel
C)müzeyyen-senar
D)müzisyen-diyetisyen
E)muazzez-ersoy

20-Borçlunun ifa etmek istemesine karşın alacaklının haklı bir nedene dayanmaksızın bu ifayı reddetmesi haline ne ad verilir?

A)Borçlunun temerrüdü
B)Alacaklının temerrüdü
C)Mutlak temerrüt
D)Objektif temerrüt
E)Objektif iyiniyet

21-“Faiz” ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A)Faiz asıl alacağa bağlı fer’i bir haktır
B)Asıl borcun ödenmesi halinde faiz borcuda sona erer
C)Asıl alacak devredildiğinde kural olarak faiz de devredilmiş olur
D)Faiz alacağı asıl alacaktan ayrı olarak devredilebilir
E)Asıl alacak için verilen makbuz kural olarak faiz alacağını da kapsar

22-“Tacir Y, alacaklısı A’ya 50 ton buğday borcuna karşılık paraya çevirterek içinden alacağını alması için bir bono temlik etmiştir.”
Bu ilişkide söz konusu olan özel duruma ne ad verilir?

A)İfa amacıyla edim
B)Nev’iyle muayyen borcun ifası
C)İfa yerine edim
D)Parça borcunun ifası
E)Ferdiyle muayyen borcun ifası

23- Borcun konusu bir şeyin yapılması ise alacaklının temerrüdü durumunda borçlu ne yapabilir?

A)Doğrudan borcundan kurtulmuş olur
B)Borcundan kurtulamaz
C)Alacaklıya uygun süre verdikten sonra akdi feshedebilir
D)Akdi süre vermeden feshedebilir
E)Hiçbiri

24- Borcun konusu bir şeyin teslimi ise alacaklının temerrüdü durumunda borçlu ne yapabilir?

A)Doğrudan borcundan kurtulmuş olur
B)Borcundan kurtulamaz
C)Alacaklıya uygun süre verdikten sonra akdi feshedebilir
D)O şeyi kendisine hakim tarafından gösterilecek bir yere bırakarak borcundan kurtulmuş olur
E)Hiçbiri

25- Borcun konusu olan şey ticari bir mal ise alacaklının temerrüdü durumunda borçlu ne yapabilir?

A)Doğrudan borcundan kurtulmuş olur
B)Borcundan kurtulamaz
C)Alacaklıya uygun süre verdikten sonra akdi feshedebilir
D)Akdi süre vermeden feshedebilir
E)Mal hakim kararına gerek kalmaksızın borçlu tarafından bir ardiyeye tevdi olunabilir

26- Borcun konusu olan şey niteliği gereği depolanmak, saklanmak gerektiriyorsa alacaklının temerrüdü durumunda borçlu ne yapabilir?

A)Doğrudan borcundan kurtulmuş olur
B)Borcundan kurtulamaz
C)Alacaklıya uygun süre verdikten sonra akdi fesheder
D)Alacaklıya bir ihtarda bulunur ve daha sonra hakim kararı ile satış bedelini tevdi eder
E)Hiçbiri

27-Parça borçlarının ifasında aksi kararlaştırılmadıkça ifa yeri aşağıdakilerden hangisidir?

A)Alacaklının ifa zamanındaki ikametgahı
B)Akdin yapıldığı anda eşyanın bulunduğu yer
C)Borçlunun akdin yapıldığı andaki ikametgahı
D)Borçlunun ifa zamanındaki ikametgahı
E)Alacaklının akdin yapıldığı andaki ikametgahı

28-Ticari iş niteliğine sahip bir sözleşmede taraflar faiz ödenmesini kararlaştırmış ancak oranını belirlememişlerse bu oran ne olur?

A)%30
B)%40
C)%50
D)%60
E)%100

29-Aşağıdakilerden hangisi borçlunun temerrüdünün şartlarından biri değildir?

A)Borcun ifasının mümkün olması
B)Borcun muaccel olması
C)Alacaklının ihtarda bulunmuş olması
D)Borçlunun kusurlu olması
E)Hiçbiri

30-Borçlunun asıl borcuna karşılık alacaklıya başka bir edimin ifasını teklife etmesi ve alacaklının bunu kabul ettiği anda borcun sona ermesine ne ad verilir?

A)İfa amacıyla edim
B)Parça borcunun ifası
C)İfa yerine edim
D)Borcun gereği gibi ifa edilmemesi
E)Kusursuz imkansızlıkCEVAPLAR


1)E 11)D 21)B
2)C 12)C 22)A
3)A 13)C 23)C
4)B 14)A 24)D
5)E 15)D 25)E
6)A 16)E 26)D
7)D 17)E 27)B
8)A 18)D 28)C
9)E 19)A 29)D
10)D 20)B 30)C

LİNKEDİN
http://www.linkedin.com/profile/edit?trk...b_pro_top]

Zaman kimseyi beklemez...
18-01-2012 01:21 AM
Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
« Önceki | Sonraki »
Cevapla Forum'a Git: