Hoşgeldin Misafir ! (GirişÜye Olun)

E-BEYANNAME TEVKİFATLI SATIŞ BİLDİRİMİ
Konuyu Açan Kişi: Y.ERCAN
Cevap Sayısı: 0
Görüntülenme Sayısı: 14590

Cevapla 
 
Değerlendir:
  • 1 Oy - 5 Yüzde
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
E-BEYANNAME TEVKİFATLI SATIŞ BİLDİRİMİ
Yazar Mesaj
Y.ERCAN
YÖNETİCİ
******
Mesajlar: 18,408
Tarih: May 2008
Üye no: 4845
Nerden: İstanbul
Rep Puanı: 86
Mesaj: #1
E-BEYANNAME TEVKİFATLI SATIŞ BİLDİRİMİ
KATMA DEĞER VERGİSİNDE SORUMLULUK UYGULAMASI VE ÇERÇEVESİ (TEVKİFAT SURETİYLE KDV TAHSİL EDİLMESİ UYGULAMASININ DAYANAĞI MEVZUAT, MUHASEBE KAYITLARI, BEYAN VE ÖZELLİKLERİ)

Prof. Dr. Salim ŞEN
Yeminli Mali MüşavirGiriş:
Çalışmanın başlangıç noktası 91 seri no.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinde belirtilen açıklamalar olacaktır. Bu tebliğde yer verilen açıklamalara göre “Katma Değer Vergisi Kanunu Madde 9 gerekli görülen hallerde vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutma konusunda Bakanlığa yetki vermiş, bu yetkiye dayanılarak, Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli daireler, il özel idareleri, belediyeler ve bunların teşkil ettikleri birlikler, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, üniversiteler (vakıf üniversiteleri hariç), kanunla kurulan veya tüzel kişiliğe haiz emekli ve yardım sandıkları, bankalar ve özel finans kurumları, kamu iktisadi teşebbüsleri, özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar, organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil bütün borsalar (hisse senetleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsasına Kote edilmiş şirketler (bunlar yalnızca yapım işleri temizlik çevre ve bahçe bakım hizmetleri özel güvenlik hizmetleri ile yemek servis hizmetlerine ait katma değer vergisini tevkifata tabi tutacaklardır - 95 seri no.lu KDVGT Madde 5.1), yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan kurum ve kuruluşlara ait olan (tek başına ya da birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler, birbirlerine karşı ifa ettikleri hariç olmak üzere, hesaplanan katma değer vergisini tevkifata tabi tutacaklardır.
Tevkifat Sınırı:
108 seri nolu KDVGT Madde B-3) “Tarımsal amaçlı kooperatifler hariç, sermayesinin % 51 veya daha fazlası kamuya ait işletmelerin ve özelleştirme kapsamındaki kuruluşların teslimlerinde tevkifat uygulanmamaktadır. Diğer mükelleflerde ise VUK 232’nci maddesinde belirtilen fatura düzenleme sınırının altında olan işlem bedelleri ile düzenledikleri fatura üzerinden tevkifat uygulanmayacaktır”. 91 seri no.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği Madde A/7 fatura düzenleme haddini 440 milyon olarak belirlemiş ancak 92 seri no.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği Madde 4’de 2005 yılı için bu had 480 YTL, 1.1.2008 tarihinden sonra 600 YTL olarak belirtilmiştir.
Hizmet Konuları:
Tevkifata tabi tutulacak hizmetlerin bir kısmı, temizlik, bahçe ve çevre bakım (bina temizliği, sağlık kuruluşlarının hijyenik temizliği ve hastane atıklarının imhası, çöp toplama, park temizliği ve bakımı, haşere mücadelesi, demiryolu ve kara nakil vasıtalarının temizliği), özel güvenlik (şirketler giriş çıkış kontrolü, danışma hizmeti, santral, trafik hizmeti, yangınla mücadele, değerli evrak, nakit, maden gibi kıymetlerin bir yerden başka bir yere taşınması, ikaz-ihbar, ilk yardım, alarm izleme ve koruma hizmetleri), danışmanlık ve denetim hizmetlerinde (teknik, ekonomik, mali ve hukuki alanda sunulan danışmanlık ve denetim hizmetleri, etüt piyasa araştırma ve ekspertiz hizmetleri) olarak belirlenmiştir. Bu işlerdeki tevkifat oranı % 50’dir. 104 seri no.lu KDVGT ile Özel güvenlik hizmetlerinde uygulanmakta olan % 50 tevkifat oranı, 1 Mayıs 2007 tarihinden itibaren, 4/5 olarak belirlenmiştir.
Tevkifata tabi tutulacak Diğer Hizmetler (yapım işleri, bunlara ilişkin mühendislik-mimarlık, etüt proje hizmetleri, her türlü inşaat işleri, ihrazat, nakliye, tamamlama (boya badana dahil), restorasyon, çevre düzenlemesi, sondaj, yıkma, güçlendirme ve montaj işleri) Makine teçhizat demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım hizmetleri olarak ifade edilmiştir. Bu işlerdeki tevkifat oranı, 1/3’ü (99 seri no.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği ile 13 Temmuz 2006 tarihinden itibaren 1/6 olarak tespit edilmiştir. Buna göre fatura üzerinde gösterilen bedel üzerinden hesaplanan KDV’nin 5/6’sı işi yapanlara ödenecek, 1/6’sı ise işi yaptıran kurum, kuruluş ve işletmeler tarafından 2 no.lu KDV beyannamesi ile sorumlu sıfatıyla beyan edilecektir) oranında katma değer vergisi tevkifatı yapmak zorundadır”.
Tevkifat Uygulamasına Son Verilmesi:
99 seri no.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği Madde 5.2/son paragraf: “30.04.2006 (dahil) tarihinden önce ihalesi tamamlanmış yapım işlerine ilişkin olup bu tebliğin yayımı tarihinden (11 Temmuz 2006) sonra, düzenlenecek faturalarda gösterilen KDV tutarı tevkifata tabi tutulmayacaktır”.
Tevkifat Uygulanacak İşlemler Hizmettir:
91 seri no.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinde “Yukarıda sayılan kurum ve kuruluşların, yapım işleri ile bu işlere ilişkin mühendislik-mimarlık ve etüt proje hizmetleri, temizlik, bahçe ve çevre bakım hizmetleri, özel güvenlik hizmetleri, makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım hizmetleri, her türlü yemek servisi, danışmanlık ve denetim hizmetleri alımlarına ait bedel üzerinden hesaplanan KDV aşağıda belirtilen oranlara göre belirlenecek kısım, bu kurum ve kuruluşlarca sorumlu sıfatıyla beyan edilmek ve ödenmek üzere tevkifata tabi tutulacaktır. Tevkifat kapsamına giren bu işlemlerin tamamı “hizmet” mahiyetindedir.
KDV Kanununun 2’nci maddesinde tanımı verilen “teslim” mahiyetindeki işlemler bu bölümde düzenlenen tevkifat uygulaması kapsamına girememektedir. Buna göre yukarıda sayılan kurum ve kuruluşların, tevkifat kapsamına giren hizmetlerde kullanılacak olanlar da dahil olmak üzere, piyasadan yapacakları her türlü mal alımında tevkifat uygulanmayacaktır. Ancak, kapsama giren hizmetleri ifa edenlerin, bu amaçla kullandıkları mal, madde ve malzemelere ait tutarlar, hizmet bedelinden düşülmeyecek, tevkifat kullanılan malzemelere ait tutarlar da dahil olmak üzere, toplam hizmet bedeli üzerinden hesaplanacaktır” açıklamalarına ve bir örneğe yer verilmektedir.
Belge Düzeni ve KDV Beyannamesine Dahil Edilmesi:
Tevkifat kapsamına giren hizmetleri ifa eden mükellefler, düzenleyecekleri faturada işlem bedelini, hesaplanan KDV’sini, tevkifat miktarını ve tahsil edilecek toplam meblağı gösterecektir.
İşlem bedeli 100
Hesaplanan KDV 18
Toplam 118
(-) Tevkif edilen KDV (18YTL (1/3)) - 6
Tahsil edilecek toplam tutar 112
Muhasebe Kaydı:
–––––––––––––––––––––––– / ––––––––––––––––––––––––––––––––––––
………………………………………….……. ………………………………………….…….
120 ALICILAR HESABI 112
…… Kurumu
600 YURTİÇİ SATIŞLAR 100
Tevkifata Tabi Satışlar
391 HESAPLANAN KDV 12
Tevkifata tabi fatura kaydı
–––––––––––––––––––––––– / ––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Vergi Dahil bedel olan durumda KDV- (Vergili Bedel x KDV Oranı) / (100 vergi oranı) bağıntısı ile (2.255 x18)/(100+18)= 343.98 YTL olarak belirlenecektir.
Mükellefler tevkifat uygulanan işlem bedelinin tamamını ilgili dönem KDV beyannamesinin 6’ncı satırına dahil edeceklerdir. Oran sütununa tevkifat oranı 1/3 olan işlemler için % 12, oranı % 50 olanlar için % 9 yazılacaktır. 91 seri no.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği, Madde 8(b) beyanname düzenleme konusundaki ayrıntıları ihtiva etmektedir.
İade:
91 seri no.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği, Madde 8 © yüklenilen vergilerin nakden veya mahsuben iade miktarına bakılmaksızın sadece banka teminat mektubu veya inceleme raporu karşılığında yerine getirilecek, teminat mektupları vergi inceleme raporunun düzenlenmesinden sonra çözülecektir. Ancak, 95 seri no.lu KDVGT ile KDV alacağının iadesine ilişkin usul ve esaslar yeniden belirlenmiştir.
95 seri no.lu KDVGT Madde 5.3.1 Ağustos 2005 tarihinden geçerli olmak üzere Teminatsız ve İncelemesiz, tevkifat uygulamasından doğan KDV alacaklarının kendi vergi borçlarına mahsubunu isteyen mükelleflerin 1.000 YTL (dahil) aşmayan mahsup taleplerinin, ilgili belgelerin tamamlanmış olması şartıyla, inceleme raporu ve teminat aranılmaksızın yerine getirilecektir açıklamasına yer vermiştir.
95 seri no.lu KDVGT Madde 5.3.2 ise yapım işlerine ait KDV tevkifatından doğan ‘mahsuben’ iade taleplerinin, Ağustos 2005 tarihinden geçerli olmak üzere, banka teminat mektubu ve inceleme raporu yanında, Yeminli mali müşavir tasdik raporu karşılığında yerine getirilmesi uygun görülmüştür. YMM tasdik raporlarında mal ihracı için görülen limit geçerli olacaktır. Yeminli mali müşavir tasdik raporu ile mahsuben iade, 86 seri nolu KDV Tebliği (B/3) ‘de belirtilen (mükellefin kendisinin, ortaklarının mal ya da hizmet satın aldığı kişilerin vergi borçlarına, ithalat sırasında uygulanan vergilere,) vergi ve SSK prim borçları için geçerlidir. Mükellefin kendi vergi borçları için mahsup talep etmiş olması halinde, yukarıda 5.3.1’de belirtilen açıklamalar çerçevesinde teminat, inceleme raporu, yeminli mali müşavir tasdik raporu aranılmayacaktır.
107 seri no.lu KDVGT Madde 2 altında belirtilenlere göre KDV alacaklarının iadesinde, mal ihracında iade uygulamasına ilişkin usul ve esaslar geçerli olacaktır. İade Talebi bir dilekçe ile yapılacak dilekçeye: - tevkifata tabi ürünlerin satış faturalarının dökümünü gösteren liste,
- iade talebinin yapıldığı döneme ilişkin indirilecek KDV listesi” eklenecektir. İade yapılabilmesi için alıcının bu tevkifatla ilgili 2’no.lu KDV beyannamesini vergi dairesine vermiş olması zorunludur.
Tevkifat uygulanan işlemlere ait faturalarının aslına uygunluğunu belirten bir şerh taşıyan örnekleri veya bu faturaların dökümünü ihtiva eden bir liste ile yüklenilen vergilerin listesi başvuruya eklenecektir.
İade Alacağı ilgili dönem KDV Beyannamesi üzerinde yapılan hesaplamalara göre belirlenmektedir.
Muhasebe Kaydı:
–––––––––––––––––––––––– / ––––––––––––––––––––––––––––––––––––
………………………. …………………………..
136 DİĞER ALACAKLAR X
KDV Tevkifatı Nedeniyle İadesi Talep Edilecek KDV
391 HESAPLANAN KDV X
KDV Tevkifatına Tabi Satışlarda KDV –
Tevkifata Tabi Olmayan Satışlarda KDV –
190 DEVREDEN KDV X
191 İNDİRİLECEK KDV X
Tevkifata Tabi Tutulan KDV’de iade edilecek miktarın belirlenmesi kaydı
–––––––––––––––––––––––– / ––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kaynak: Muhasebe Finans: Tevkifatlı İşlemlerde Muhasebe Kaydı: Tevkifata Tabi Hizmetleri İfa Eden Mükelleflerin Yapacakları İşlemler.
93 seri no.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği Madde 5- FAZLA VE YERSİZ TEVKİF EDİLEN VERGİNİN İADESİ başlığını taşımakta, gerekli düzeltmelerin nasıl yapılacağı konusuna açıklık getirmektedir. 1.1.5 “İstisna kapsamında yapılan teslimlere ilişkin bedeller KDV beyannamesine dahil edilecek, matrahtan düşülecektir.”
% 90 Oranında KDV Tevkifat Sorumluluğu Olanlar: 96 seri no.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği, Madde 5.1 “Katma değer vergisi mükelleflerinden bazıları, işgücünü alt işletmelerden veya bu alanda faaliyette bulunan diğer kurum, kuruluş veya organizasyonlardan satın almakta, KDV 9’uncu maddenin verdiği yetkiye dayanılarak, Aralık 2005’den itibaren KDV mükelleflerinin alt işverenlerden veya diğer işletmelerden temin ettikleri işgücü hizmetine ait KDV’nin % 90’ının tevkifata tabi tutulması ve bunlar tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilmesi (97 seri no.lu KDVGT Madde 2.1 paragraf 2) uygun görülmüştür”.
91 seri nolu KDVGT’inde belirtilenlere göre hizmet alımlarında tevkifat uygulaması gereken kurum, kuruluş ve işletmelerin, bu bölümde belirtilen türden işgücü hizmeti vermeleri halinde, işgücü hizmet bedelleri üzerinden hesaplanan KDV tevkifata tabi olmayacaktır. Tevkifat kapsamına alınan bu işlem nedeniyle iadesi gereken KDV’nin nakden veya mahsuben iadesi miktarına bakılmaksızın, sadece banka teminat mektubu veya vergi inceleme raporu karşılığında yerine getirilecek, teminat mektupları vergi inceleme raporu sonucuna göre çözülebilecektir.
Mükellef işi yüklenicilere yatırıyorsa, yüklenicilerin düzenleyecekleri faturalarda da KDV hesaplanmayacak, ancak yüklenicilerin bu işle ilgili mal ve hizmet alışlarında genel hükümler çerçevesinde KDV uygulanacaktır. Öte yandan yüklenicinin yaptığı işin bütünü için 93 seri no.lu KDVGT’de (liman ve hava meydanları inşa, yenileme ve genişletme işlerini yap işlet devret modeli çerçevesinde bizzat veya başkaları adına yatıran mükelleflerin de istisnadan faydalanabilecekleri açıklanmıştır) istisna kapsamına dahil edilmeyen mal ve hizmetlerin bulunması halinde, bunların ayrıca fatura edilmesi ve bu teslim veya hizmet bedelleri üzerinden KDV hesaplanması gerekmektedir.
96 seri no.lu KDVGT Madde 5.3 Yapım işlerinde tevkifat uygulamasından doğan nakden iade talepleri konusunda tevkifat uygulamasından doğan nakden iade taleplerinin YMM tasdik raporu ibraz edilmek suretiyle de yerine getirilmesi uygun görülmüş, Kasım 2005 vergilendirme dönemi dahil, tevkifat uygulamasından doğan nakden iade talepleri, YMM tasdik raporu ile yerine getirilecektir.
Fason Olarak Yaptırılan Tekstil ve Konfeksiyon İşlerinde Tevkifat Uygulaması:
Bu konuda 107 seri no.lu KDVGT Madde 1’de tevkifat oranının, 4 Ocak 2008 tarihinden itibaren, 1/2 olacağı belirlenmiştir. Devamla “Doğan KDV alacaklarının ise münhasıran vergi inceleme raporu ile iade edileceği karara bağlanmıştır. İade talebi vergi inceleme raporunun vergi dairesine intikal ettiği tarih itibariyle geçerlik kazanacaktır. Tevkifat’tan doğan KDV alacağı (mükellefin isteğine bağlı olarak nakden ve/veya mahsuben) iade edilecektir. KDV alacağının indirimli oran uygulamasından doğan kısmı, inceleme raporu yılı içinde vergi dairesine intikal ederse, mahsuben yıl geçtikten sonra intikal ederse nakden ve/veya mahsuben iade edilecektir. Mükellefin aynı dönemde başka iade hakkı doğuran işlemlerinin bulunması halinde, bu işlemlere ait iade talebinin, söz konusu işlem veya işlemlerle ilgili usul ve esaslar çerçevesinde sonuçlandırılacağı tabidir” açıklamaları getirilmiştir.
Pamuk Tiftik Yün ve Yapağı İle Ham Post ve Deri Teslimlerinde KDV Tevkifat Uygulaması:
107 seri no.lu KDVGT Madde 2’de, 5 Ocak 2008 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 1/2 oranı ile kapsanmıştır. Ancak 108 seri no.lu KDVGT Madde B/1 ile 27 Şubat 2008 tarihinden itibaren bu oran % 90 olarak tespit edilmiştir.108 seri no. lu KDVGT Madde B/4 ile bildirim zorunluluğu getirilmiş, 15 Mart 2008 tarihine kadar tevkifat uygulanan satışları ile satış yaptıkları alıcılara ait bir listeyi vergi dairesine vermek zorundadırlar. Tevkifat uygulanan her satış faturası itibariyle, faturanın tarih ve numarası, tevkifat uygulanan malın cinsi, miktarı, tutarı, teslimin tabi olduğu KDV oranı, toplam hesaplanan KDV tutarı, alıcı tarafından tevkif edilen ve satıcı tarafından beyan edilecek KDV tutarları, alıcının kimlik bilgileri ile bağlı olduğu vergi dairesi ve vergi kimlik numarası, liste kapsamında yer alacaktır. Mükellefler listenin doğruluğunu imza ve kaşe tatbik etmek suretiyle onaylayacak ve vergi dairesine vereceklerdir. Bu sure içinde listeyi veremeyen veya eksik veren satıcılar, alıcının tevkifat tutarını beyan etmemesi veya beyan etmekle birlikte vergi dairesine ödememesi halinde, Hazineye intikal etmeyen vergi tutarlarının ödenmesinden alıcılar ile birlikte müteselsilen sorumlu olacaklardır” açıklaması getirilmiştir.
ÖZET
Konuya ilişkin bilgiler bir araya getirilmiş ve sunulmuştur. Birçok durumda, tebliğ içeriği aynen makalede yanısıtılmış ve gereken yerlerde açıklamalar metin içine konularak, konunun tam anlaşılmasının sağlanması hedef alınmıştır. Sık sık değişen oranlar, kaldırılan oranlar ile çalışma gerektiren bu alana dikkat edilmesi gerekmektedir. Kimlerin tevkifat yapacağı da dikkat edilmesi gereken bir özellik. Ancak, açık bir şeklide tevkifatın sağlanan hizmetler için düzenlenen faturaları kapsadığı belirtilmektedir. Nakden ve mahsuben iade konusunda, YMM yetkileri, sonraki tebliğler ile verilmesine rağmen, bazı hallerde mahsupla sınırlı tutulmaya devam edilmektedir. Daha önce YMM çalışma alanı içine alınmamış sadece teminat ve inceleme raporu ile sınırlı tutulmuş olan bu konu, daha sonraki açıklamalara göre, YMM raporlarına da açılmış olduğundan, bu ilk çalışma ile konu, bu kadarıyla, mümkün olduğu kadar değişik özellikleri ve oranları ile yansıtılmaya gayret edilmiş ve sunulmuştur. Bütün açıklamalar bakımından, tebliğlerdeki açıklamalar geçerli olacağından, çalışmalar sırasında, burada belirtilenlerden hareketle, ilgili tebliğlere bakılması zorunludur.


[Resim: 84611367jy6.png]
[Resim: 83921681ag3.png]
[Resim: 38665735is9.png]
[Resim: 70758994dc3.png]

Muhasebe ve Mevzuat Grubu

Hüseyin Ust Mevzuat Forumu Facebook Sayfası

Kişisel Blog Sayfam
24-09-2008 11:06 PM
Web Sayfasını Ziyeret Edin Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
« Önceki | Sonraki »
Cevapla Forum'a Git: