Hoşgeldin Misafir ! (GirişÜye Olun)

E- SÖZLEŞME VE DAMGA VERGİSİ
Konuyu Açan Kişi: SİNAN
Cevap Sayısı: 10
Görüntülenme Sayısı: 9145

Cevapla 
 
Değerlendir:
  • 0 Oy - 0 Yüzde
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
E- SÖZLEŞME VE DAMGA VERGİSİ
Yazar Mesaj
SİNAN
ÜSTAD
******
Mesajlar: 10,128
Tarih: May 2008
Üye no: 4866
Nerden: Türkiye
Rep Puanı: 39
Mesaj: #1
E- SÖZLEŞME VE DAMGA VERGİSİ
Sizlerinde malumunuz
213 sayılı Vergi Usul Kanununun (1)mükerrer 257 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden, elektronik beyanname uygulamasında aşağıda belirtilen değişiklikler yapılmıştır.
I- 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu(2) Genel Tebliğinin “V- ARACILIK YETKİSİ VERİLEN GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLER” başlıklı bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden, 3568 sayılı Kanun uyarınca yetki almış olup bağımsız çalışan Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin (meslek mensuplarının), mükelleflerin vergi beyannameleri, bildirim ve eklerini elektronik ortamda göndermeleri uygun görülmüştür.
Buna göre, elektronik beyanname gönderme aracılık yetkisi ile ilgili işlemler aşağıda belirtildiği şekilde yapılacaktır.
1- Aracılık Yetkisinin Talep Edilmesi ve Sözleşmelerin Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar
Elektronik beyanname gönderme aracılık yetkisi almak isteyen meslek mensuplarının örneği bu Tebliğin ekinde (Ek:2) yer alan, “Elektronik Beyanname Gönderme Aracılık Yetkisi Talep Formu” nu doldurarak bağlı oldukları vergi dairesine bizzat, tüzel kişilik şeklinde faaliyette bulunanların ise kanuni temsilcilerinin müracaat etmeleri gerekmektedir.
Elektronik beyanname gönderme aracılık yetkisi talep eden meslek mensubunun mesleği faal olarak icra ettiği hususu vergi dairesince dosya bilgilerinden teyit edildikten sonra müracaat anında sistem tarafından üretilecek kullanıcı kodu, parola ve şifreyi ihtiva eden kapalı bir zarf meslek mensubuna verilecektir. Şifre zarfının meslek mensubuna tesliminde, “... Vergi Dairesinin ... vergi kimlik numaralı mükellefi Serbest Muhasebeci/ Serbest Muhasebeci Mali Müşavir/ Yeminli Mali Müşavir .................. elektronik beyanname göndermeye aracılık etmek üzere kullanıcı kodu, parola ve şifreyi ihtiva eden zarf, kapalı olarak teslim edilmiştir.” şeklinde bir “Teslim Tutanağı” tanzim edilecek ve söz konusu tutanak meslek mensubu ile vergi dairesi müdürü veya müdür yardımcısı tarafından tarih konulmak suretiyle imzalanacaktır. Tanzim edilen Teslim Tutanağı ile Talep Formunun birer örneği meslek mensubunun dosyasında muhafaza edilecektir.
Elektronik beyanname gönderme aracılık yetkisi verilen meslek mensupları, aralarında hizmet sözleşmesi bulunan müşterilerine ait beyannamelerin yanı sıra, münferit olarak talepte bulunan müşterilerin beyannamelerinin gönderilmesine de aracılık edebileceklerdir. Bu durumda, Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesi uyarınca, meslek mensubu ile mükellef veya vergi sorumlusu arasında buna ilişkin özel bir sözleşme düzenlenmesi gerekmektedir.
Aracılık yetkisi verilen meslek mensuplarının kendi mükellefiyetleri ile ilgili vergi beyannamelerini de elektronik ortamda gönderebilecekleri tabiidir.
Yetki verilmiş meslek mensupları, aralarında hizmet sözleşmesi bulunan müşterilerine ait beyannameleri elektronik ortamda gönderebilmeleri için müşterileriyle bu Tebliğin ekinde (Ek:3) yer alan “Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi” ni, münferit talepte bulunan müşterileriyle de örneği bu Tebliğin ekinde (Ek:4) yer alan “Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesi” ni düzenleyecekler ve sözleşmelerin bir örneğini müşterilerine verecekler, bir örneğini de gerektiğinde ibraz edilmek üzere muhafaza edeceklerdir.
Mükelleflerin, beyannamelerin elektronik ortamda gönderilmesini teminen meslek mensuplarıyla Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi/Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesi düzenlemiş olması, beyannamelerin kanuni süresinde verilmesi ile ilgili yükümlülüklerinin yerine getirilmiş olduğu anlamına gelmeyeceğinden, mükelleflerin beyannamelerinin kanuni sürede elektronik ortamda verilip verilmediğini titizlikle takip etmeleri gerekmektedir.
2- Düzenlenen Sözleşmeler ile Süresi Sona Eren ya da İptal/Fesih Edilen Sözleşmelerin Elektronik Ortamda Bildirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar
Elektronik beyanname gönderme aracılık yetkisi verilmiş meslek mensupları, mükellefler ile imzalamış oldukları Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesine/Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesine veya bunların süresinin sona erdiğine ya da iptaline/feshine ilişkin bilgileri elektronik ortamda internet vergi dairesine girmek zorundadırlar.
Sözleşmelerin düzenlenmesine, süresinin sona ermesine, iptal ya da feshedilmesine ilişkin bilgi girişleri Gelir İdaresi Başkanlığının bilgisi dahilinde olan herhangi bir teknik arıza nedeniyle bu Tebliğ ile öngörülen sürelerin son gününe kadar yerine getirilememiş ise, Gelir İdaresi Başkanlığınca verilecek ek sürede bilgi girişleri yapılabilecektir.
2.1 Sözleşmelerin Elektronik Ortamda Bildirilmesi
Meslek mensupları ile mükellefler arasında düzenlenen Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesine/Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesine ait bilgilerin, meslek mensupları tarafından sözleşmenin düzenlendiği tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde elektronik ortamda https://intvd.gib.gov.tr/ adresinde yer alan internet vergi dairesine girişinin yapılması gerekmektedir.
Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce meslek mensupları ile mükellefler arasında düzenlenmiş ve hükmü devam eden Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesine/Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesine ait bilgilerin, meslek mensupları tarafından bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 15 gün içerisinde elektronik ortamda https://intvd.gib.gov.tr/ adresinde yer alan internet vergi dairesine girişinin yapılması gerekmektedir.
Aracılık yetkisi almış meslek mensuplarının aralarında Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi/Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesi düzenledikleri mükelleflere ait beyannameleri elektronik ortamda gönderebilmeleri için öncelikle Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesinin/Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesinin bilgi girişlerinin elektronik ortamda internet vergi dairesine yapılmış olması gerekmektedir.
Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmelerinin/Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmelerinin internet vergi dairesine elektronik ortamda bilgi girişi yapılmadan meslek mensuplarının sözleşme düzenledikleri mükelleflere ait beyannameleri elektronik ortamda göndermelerine izin verilmeyecektir. Bu nedenle, meslek mensupları tarafından sözleşme bilgilerinin elektronik ortamda bildirilmesi hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerekmektedir.
2.2 Süresi Sona Eren ya da İptal/Fesih Edilen Sözleşmelerin Elektronik Ortamda Bildirilmesi
Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmelerinin/Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmelerinin süresinin sona ermesi, iptal ya da feshedilmesi durumunda buna ilişkin bilgi girişinin, sürenin sona erme tarihinden ya da iptal/fesih tarihinden itibaren en geç 15 gün içerisinde meslek mensupları tarafından elektronik ortamda https://intvd.gib.gov.tr/ adresinde yer alan internet vergi dairesine yapılması gerekmektedir.
Diğer taraftan mükellefler, istemeleri halinde meslek mensupları ile aralarında düzenlenen sözleşmenin süresinin sona erdiğini ya da iptal/fesih edildiğini bir dilekçe ile sürenin sona erme tarihinden ya da iptal/fesih tarihinden itibaren en geç 15 gün içerisinde gelir/kurumlar vergisi yönünden bağlı oldukları vergi dairesine bildirebilecekleri gibi internet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifrelerinin bulunması durumunda sözleşmelerin sona erdiğine ya da iptal/fesih edildiğine ilişkin bilgi girişlerini https://intvd.gib.gov.tr/ adresinde yer alan internet vergi dairesine elektronik ortamda yapabileceklerdir. Adi ortaklık, kollektif ve adi komandit ortaklıklar adına düzenlenmiş sözleşmelerde ise sözleşmenin süresinin sona erdiğine ya da iptal/fesih edildiğine ilişkin dilekçe ortaklığın katma değer vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairesine verilecektir.”

Bu konuda daha bazı tereddütlerin giderilmesi için Bakanlık bir mukteza düzenlemiştir.
03.08.2011 tarih ve 711486 sayılı başvuru formunuzda; Bakanlığımızca yayımlanan 405 sayılı VUK Genel Tebliğ ile e-beyanname sözleşmesinin sistemden girilmesinde ki tereddütlerinizi belirtmektesiniz.

Tereddütlerinizi giderici açıklamalar aşağıda bulunmaktadır.

1. İptal edilen e-beyanname sözleşme bilgi girişi : Mükellef ile meslek mensubu arasında düzenlenen sözleşmenin herhangi bir nedenle (sözleşme süresinin sona ermesi hariç) sona erdirilmesi durumunda (mükellefin işini bırakması, mükellefin ölümü, meslek mensubunun herhangi bir nedenle işini bırakması, sehven girişi yapılan sözleşmeler ve mükellef ile meslek mensubu arasında çıkan ihtilaf v.b durumlarda bu menü seçilerek iptal girişi yapılacaktır.

2. Süresi sona eren e-beyanname sözleşme bilgi girişi : Mükellef ile meslek mensubu arasında düzenlenen sözleşmenin süresinde sona ermesi durumunda bu menü seçilerek iptal girişi yapılacaktır.

3. İptal edilen yerine süresi sona eren, süresi sona eren yerine iptal edilen bilgi girişlerinin yapılması : Bu tür girişlere dikkat edilmesi gerekir. Başkanlığımızca alınacak istatistikler açısından önemlidir.

4. İptal/Süresi sona erdiği halde, iptal süresi sona erme girişinin yapılmaması:

Bu husus söz konusu tebliğde oldukça açıktır. Mükellefin başka bir meslek mensubu ile sözleşme yapması halinde yapılan sözleşme girişini yeni sözleşme düzenleyen meslek mensubu yapamaz. Bu durumda mükellefin zarara uğraması durumunda iptal/süresi sona erme girişi yapmayan meslek mensubu hukuki açıdan zor durumda kalabilir.

5. İptal/Süresi sona erme bilgi girişi sonrasında beyannamelerin gönderilebilmesi:

Sözü edilen bu girişin yapıldığı tarihten önce mükellefin verilmemiş beyanname ve bildirimleri verilemez. Ancak verilmesi gereken beyannameleri verilme süreleri tarihleri dikkate alınarak verilebilir. (örnek: Mükellef temmuz / 2011 de terk ve mükellefin sözleşme girişi bu tarih dikkate alınarak iptal edilmiş ise, Haziran 2011 KDV beyannamesi verilemez. Temmuz 2011 KDV ve verilmesi gereken ilgili tarih aralığına ait verilmesi gereken diğer beyannameleri ile Mart 2012 de gerçek kişiler için 2011 yıllık gelir vergisi, tüzel kişiler için 2011 kurumlar vergisi beyannamesi verilebilir) Ayrıca terk fesih girişi yapılmış ancak mükellef faal ise söz konusu meslek mensubu tarafından bu mükellefe ait hiçbir beyanname verilemez.
Bilgi edinilmesini rica ederim.

SÖZLEŞMELERDEN DOĞAN DAMGA VERGİSİ

SÖZLEŞME SÜRESİ

Ücret sözleşmesi kapsamı “Ücret sözleşmeleri münferit ya da süreli olarak yapılabilir. Süreli sözleşmelerin en az bir yıllık olması şarttır. Sözleşmeler; ait oldukları işlemleri ve bunlara ait süreleri kapsayıp; diğer işlem ve sürelere uygulanamaz. Bu durumda, yeni sözleşme yapılması gerekir.

SÖZLEŞME SÜRESİNİN KENDİLİĞİNDEN UZAMASI
Sözleşmenin kendiliğinden uzaması halinde (yani her yıl yeniden sözleşme düzenlemek yerine) “sözleşmesi süresinin bitimine 15 gün kala hiçbir itirazda bulunulmaması durumunda sözleşme kendiliğinden uzar.” Hükümlerinde buna benzer ifadeler bulunan sözleşmelerde sürenin uzatılması değil kendiliğinden uzaması söz konusudur. Bu durumda yeni bir kağıt düzenlenmesine gerek olmadığı için ayrıca bir damga vergisi hesaplanmasına da gerek yoktur. Maliye Bakanlığı da verdiği birçok
Özelgede yeni bir kağıt düzenlenmeden veya ayrı bir şerh ve mektupla uzadığı belirtilmeyen Sözleşme ve kira sözleşmelerinde damga vergisi hesaplanmayacağını belirtmiştir.
Damga vergisi alacağının doğması için belli bir hukuki işlemle ilgili kağıdın eksiksiz olarak tekemmül etmiş olması gerekir. Kağıt düzenlenmemişse vergileme yapılmaz.

DAMGA VERGİSİNİ KİM ÖDER ?

Damga Vergisinin 3'üncü maddesi uyarınca bu verginin mükellefi, kağıtları imza edenlerdir. Bazı hallerde damga vergisine tabi olan kağıtlarla ilgili olarak, verginin bir tarafça üstlenileceği yönünde sözleşmelere özel hükümler konulmakta, bunun sonucunda damga vergisinin ödenmemesi halinde mevcut özel hüküm çerçevesinde diğer tarafın sorumlu olacağı ifade edilmektedir.
Oysa VUK 8'inci maddesi hükmü gereği olarak "Vergi kanunlarıyla kabul edilen haller müstesna olmak üzere, mükellefiyete veya vergi sorumluluğuna müteallik özel mukaveleler vergi dairelerini bağlamaz."
Gerçekte gerek mükellefiyet gerekse sorumlulukla ilgili esaslar vergi yasaları ile belli edilir. Vergi yasaları ile belli edilen haller dışında mükellef veya sorumluların, bunları özel mukavelelerle değiştirmeleri, mükellef ve sorumlu sıfatından doğan görevleri başkasına aktarmaları mümkün değildir. Eğer bu tarz bir mukavele yapılmışsa bu, vergi dairesini bağlamaz. Vergi uygulaması bakımında geçerlilik taşımaz.

DÜZENLENEN SÖZLEŞMENİN SAYISI

Sözleşmenin binde 8,25 nispetinde damga vergisine tabi tutulması, ayrıca söz konusu sözleşmenin 1’ den fazla düzenlenmesi halinde her nüshanın ayrı ayrı damga vergisine tabi tutulması gerekir.
Sözleşmelerin BİR ASIL olarak düzenlenmesi ve müşteriye sözleşmenin onaylı ve “ASLI GİBİDİR” kaşesini taşıyan bir fotokopisinin verilmesi, düzenlenecek sözleşmelerde yer alan “.....İşbu sözleşme 2 Nüsha düzenlendi” ibaresinin üstü çizilerek “.....İşbu sözleşme BİR ASIL olarak” şeklinde değiştirilmesi halinde vergi sadece bir defa ödenmiş olacaktır.

SONUÇ
Sözleşmelerin en az bir yıllık olması şarttır. Sözleşmeler; ait oldukları işlemleri ve bunlara ait süreleri kapsayıp; diğer işlem ve sürelere uygulanamaz. Bu durumda, yeni sözleşme yapılması gerekir.
Sözleşmenin kendiliğinden uzaması hali; Sözleşmeye süre bitimden bir itiraz olmaması halinde sözleşme kendiliğinden uzar veya buna benzer ifadesi olması halinde yeni bir sözleşme düzenlemesine gerek yoktur.
Sözleşme bir nüsha olarak yapılıyorsa, (Uygulamada böyle) damga vergisinin bir kez mükellef veya meslek mensubu tarafından ödenmesi, Sözleşme birden fazla nüsha olmak üzere yapılıyorsa, her nüsha için damga vergisinin ödenmesi gerekmektedir. Fotokopi ile çoğaltılarak karşı tarafa verilenler, suret kabul edildiğinden damga vergisine tabi değildir. Fotokopilere “aslı gibidir” yazılıp veren tarafından kaşelenip imzalanması, evrakın suret olma vasfını değiştirmemektedir. Bu durumda da suret için damga vergisi ödenmemesi gerektiği sirkülerde ifade ediliyor.


Kaynak : 213 sayılı Vergi Usul Kanunu
488 Sayılı Damga vergisi Kanunu

GÜLEREK KAYBETTİKLERİNİZİ AĞLAYARAK KAZANAMAZSINIZ..
(Bu Mesaj 13-01-2012 04:22 PM değiştirilmiştir. Değiştiren : SİNAN.)
26-12-2011 11:37 AM
Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
ParaderevoLT
Administrators
*******
Mesajlar: 10,681
Tarih: Jul 2007
Üye no: 1
Nerden: İstanbuL
Rep Puanı: 33
Mesaj: #2
RE: E- SÖZLEŞME VE DAMGA VERGİSİ
Sinan Bey elinize sağlık , aksam anasayfaya makaleyı koyacagım. inşallah

Technical support unit Ofline

New Personal Website =>>> SMMM Selahattin Şahin
26-12-2011 12:17 PM
Web Sayfasını Ziyeret Edin Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
fnd2005
MÜDAVİM ÜYE
Mesajlar: 397
Tarih: Apr 2008
Üye no: 3991
Nerden: izmir
Rep Puanı: 25
Mesaj: #3
RE: E- SÖZLEŞME VE DAMGA VERGİSİ
2011 yılı içinde işyerini kapatan ve vefat eden mükelleflerin sözleşme bildiriminde süresi sona erenden yapmıştım işlemleri iptal yapmadım bu durumda yanlışmı oldu?
09-01-2012 07:55 PM
Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
ParaderevoLT
Administrators
*******
Mesajlar: 10,681
Tarih: Jul 2007
Üye no: 1
Nerden: İstanbuL
Rep Puanı: 33
Mesaj: #4
RE: E- SÖZLEŞME VE DAMGA VERGİSİ
(09-01-2012 07:55 PM)fnd2005 Yazılan:  2011 yılı içinde işyerini kapatan ve vefat eden mükelleflerin sözleşme bildiriminde süresi sona erenden yapmıştım işlemleri iptal yapmadım bu durumda yanlışmı oldu?

Peki mükellef ne zaman vefat ettı ve ısyerı ne zaman kapanıs verıldı?

Technical support unit Ofline

New Personal Website =>>> SMMM Selahattin Şahin
09-01-2012 07:58 PM
Web Sayfasını Ziyeret Edin Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
fnd2005
MÜDAVİM ÜYE
Mesajlar: 397
Tarih: Apr 2008
Üye no: 3991
Nerden: izmir
Rep Puanı: 25
Mesaj: #5
RE: E- SÖZLEŞME VE DAMGA VERGİSİ
vefat eden 29/07/2011 terk eden 28/02/2011 30/09/2011
09-01-2012 08:04 PM
Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
ParaderevoLT
Administrators
*******
Mesajlar: 10,681
Tarih: Jul 2007
Üye no: 1
Nerden: İstanbuL
Rep Puanı: 33
Mesaj: #6
RE: E- SÖZLEŞME VE DAMGA VERGİSİ
2.2 Süresi Sona Eren ya da İptal/Fesih Edilen Sözleşmelerin Elektronik Ortamda Bildirilmesi

Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmelerinin/Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmelerinin süresinin sona ermesi, iptal ya da feshedilmesi durumunda buna ilişkin bilgi girişinin, sürenin sona erme tarihinden ya da iptal/fesih tarihinden itibaren en geç 15 gün içerisinde meslek mensupları tarafından elektronik ortamda https://intvd.gib.gov.tr/ adresinde yer alan internet vergi dairesine yapılması gerekmektedir.

3.seçenekteki süresi sona erdi şeklinde bildirilen onayda ;

Örn; 15.09.2011 tarihinde terk eden mükellefin bildirimi 30.09.2011 tarihine kadar bildirilmesi gerekir. Bu mükellefin bildirimi 30.09.2011 tarihinde yapılsın yani (sözleşme süresi sona erdi) densin. 2012/03 dönemi geldiğinde mükellefiniz sözleşmesinin süresi dolduğundan yeni sözleşme girişi yapmalısınız uyarısını alacağız.

2.seçenekteki iptal edilen e-sözleşme bilgi girişi şeklinde bildirilen onayda ise ;

Yine aynı Örn; 15.09.2011 tarihinde terk eden mükellefin bildirimi 30.09.2011 tarihine kadar bildirilmesi gerekir. Bu mükellefin bildirimi 30.09.2011 tarihinde yapılsın yani sözleşme iptal seçeneği ile gönderilsin . 2012/03 dönemi geldiğinde mükellefiniz sözleşmesinin süresi dolma gibi bir durumu yoktur terk tarihine kadar sözleşme devam eder, terk tarihinden sonra sözleşme biter .yani iptal edilir. Muhasebeci de doğal olarak mükellefinin işlerini kanunda belirtilen beyan sürelerine kadar devam ettirir. Aksi halde sözleşmeden kaynaklanan damga vergileri bir sonraki yıllar için fazladan ödemiş oluruz, veya bir sonraki yıla kadar muhasebe ücreti aldığımız kaç mükellefimiz var ,yok bu yüzden terk eden mükelleflerin sözleşmeleri kesinlikle iptal edilen sözleşmeler seçeneği ile onaylanmalıdır.

Technical support unit Ofline

New Personal Website =>>> SMMM Selahattin Şahin
09-01-2012 08:13 PM
Web Sayfasını Ziyeret Edin Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
ParaderevoLT
Administrators
*******
Mesajlar: 10,681
Tarih: Jul 2007
Üye no: 1
Nerden: İstanbuL
Rep Puanı: 33
Mesaj: #7
RE: E- SÖZLEŞME VE DAMGA VERGİSİ
Düşünürken aklıma şöyle bir yorum geldi.

İşyerini kapatan bir mükellefi, "Süresi Sona Eren E-Beyanname Sözleşmesi Bilgi Girişi" seçeneği ile kapatsak bile, yeni bir sözleşme yapmaya mahal olmaz. Zira mükellef terk etmiştir ve bu mükellef için artık yeni bir sözleşme yapmaya gerek kalmayacaktır. Aslında sonuç değişmez. Ancak BA-BS mağduriyetlerinde olduğu gibi bir takım abuk subuk gerekçelerle (yani "neden iptal seçeneğini kullanmadın") gibi gerekçlerle cezai işlem olması da muhtemeldir. Allah korusun.

Technical support unit Ofline

New Personal Website =>>> SMMM Selahattin Şahin
09-01-2012 08:14 PM
Web Sayfasını Ziyeret Edin Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
karakocerdal
MÜDAVİM ÜYE
Mesajlar: 507
Tarih: Jan 2009
Üye no: 15260
Nerden: istanbul
Rep Puanı: 6
Mesaj: #8
RE: E- SÖZLEŞME VE DAMGA VERGİSİ
Peki Şimdi Geçen Sene 2011 yılında mükellefle yapmış olduğumuz (yıılık muhasebe ücretleri üzerinden) ve ödemiş olduğumuz damga vergilerini bu sene yeniden sözleşme yapmadan kendiliğinden uzatırsak tekrar Damga vergisi ödemeyeceğiz öyle mi?? Doğru mu anlamışım???
09-01-2012 08:15 PM
Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
ParaderevoLT
Administrators
*******
Mesajlar: 10,681
Tarih: Jul 2007
Üye no: 1
Nerden: İstanbuL
Rep Puanı: 33
Mesaj: #9
RE: E- SÖZLEŞME VE DAMGA VERGİSİ
(09-01-2012 08:15 PM)karakocerdal Yazılan:  Peki Şimdi Geçen Sene 2011 yılında mükellefle yapmış olduğumuz (yıılık muhasebe ücretleri üzerinden) ve ödemiş olduğumuz damga vergilerini bu sene yeniden sözleşme yapmadan kendiliğinden uzatırsak tekrar Damga vergisi ödemeyeceğiz öyle mi?? Doğru mu anlamışım???


SÖZLEŞME SÜRESİNİN KENDİLİĞİNDEN UZAMASI
Sözleşmenin kendiliğinden uzaması halinde (yani her yıl yeniden sözleşme düzenlemek yerine) “sözleşmesi süresinin bitimine 15 gün kala hiçbir itirazda bulunulmaması durumunda sözleşme kendiliğinden uzar.” Hükümlerinde buna benzer ifadeler bulunan sözleşmelerde sürenin uzatılması değil kendiliğinden uzaması söz konusudur. Bu durumda yeni bir kağıt düzenlenmesine gerek olmadığı için ayrıca bir damga vergisi hesaplanmasına da gerek yoktur. Maliye Bakanlığı da verdiği birçok
Özelgede yeni bir kağıt düzenlenmeden veya ayrı bir şerh ve mektupla uzadığı belirtilmeyen Sözleşme ve kira sözleşmelerinde damga vergisi hesaplanmayacağını belirtmiştir.
Damga vergisi alacağının doğması için belli bir hukuki işlemle ilgili kağıdın eksiksiz olarak tekemmül etmiş olması gerekir. Kağıt düzenlenmemişse vergileme yapılmaz.

Technical support unit Ofline

New Personal Website =>>> SMMM Selahattin Şahin
10-01-2012 12:00 AM
Web Sayfasını Ziyeret Edin Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
fnd2005
MÜDAVİM ÜYE
Mesajlar: 397
Tarih: Apr 2008
Üye no: 3991
Nerden: izmir
Rep Puanı: 25
Mesaj: #10
RE: E- SÖZLEŞME VE DAMGA VERGİSİ
az önce gib vergi iletişim hattını aradım tebliğde mükellefin işini terk etmesi yada vefatı halinde sözleşme bildiriminin sona erme yada iptal olarak yapılmasıyla ilgili bir şey yazmadığı için bunun değerlendirmesini bizlere bıraktıklarını cezai bir durum söz konusu olmadığını sadece 15 gün içinde bildirim yapılmasının önemli olduğu bilgisini aldım sizlerle de paylaşmak istedim
10-01-2012 02:11 PM
Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
« Önceki | Sonraki »
Cevapla Forum'a Git: