Hoşgeldin Misafir ! (GirişÜye Olun)

GÜMRÜK BEYANNAMESİ YERİNE SERBEST BÖLGE İSLEM FORMU DÜZENLENEN MALLARDA İHRACAT İSTİS
Konuyu Açan Kişi: Y.ERCAN
Cevap Sayısı: 0
Görüntülenme Sayısı: 3178

Cevapla 
 
Değerlendir:
  • 0 Oy - 0 Yüzde
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
GÜMRÜK BEYANNAMESİ YERİNE SERBEST BÖLGE İSLEM FORMU DÜZENLENEN MALLARDA İHRACAT İSTİS
Yazar Mesaj
Y.ERCAN
YÖNETİCİ
******
Mesajlar: 18,408
Tarih: May 2008
Üye no: 4845
Nerden: İstanbul
Rep Puanı: 86
Mesaj: #1
GÜMRÜK BEYANNAMESİ YERİNE SERBEST BÖLGE İSLEM FORMU DÜZENLENEN MALLARDA İHRACAT İSTİS
Konu:
ÜRETĐM GĐRDĐSĐ OLMAYAN, TÜKETĐLMEK VEYA KULLANILMAK
AMACIYLA SERBEST BÖLGEYE GÖNDERĐLEN VE GÜMRÜK ĐDARELERĐNCE
GÜMRÜK BEYANNAMESĐ YERĐNE SERBEST BÖLGE ĐSLEM FORMU
DÜZENLENEN MALLARDA ĐHRACAT ĐSTĐSNASI UYGULAMASI
3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu’nun 8. maddesi asağıdaki gibidir:
“Madde 8: Bölgedeki mallar
Serbest bölge ile Türkiye'nin diğer yerleri arasında yapılacak ticaret, dıs ticaret rejimine
tabidir. Serbest bölge ile diğer ülkeler ve serbest bölgeler arasında dıs ticaret rejimi
uygulanmaz.
(25.11.2008 tarih ve 27065 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 5810 sayılı Kanunun 5 inci
maddesiyle değisen sekli.) Bedeli 5000 ABD doları veya karsılığı Türk Lirasını geçmeyen
Türkiye mahreçli mallar, isteğe bağlı olarak ihracat islemine tabi tutulmayabilir.”
Gümrük Kanununun (152/b) ve (158/1) maddeleri uyarınca, ihracına bağlı olanaklardan
yararlanan esyaların serbest bölgelerde tüketilmesi veya kullanılmasının ya da gönderilme
asamasında bu bölgelerde kullanılmasının veya tüketilmesinin açık olması durumunda söz
konusu esyaların ihracata bağlı olanaklardan faydalanamayacağından bahisle, bu esyaların
serbest bölgelere sevkinde ilgili gümrük idareleri tarafından gümrük beyannamesi
düzenlenmediği hususunun Gelir Đdaresi Baskanlığına iletilmesi üzerine, GĐB ve ilgili
Müstesarlık arasında yapılan yazısmalara istinaden GĐB tarafından sirkülerimize ek “Đhracat
Đstisnası Hakkında Genel Yazı” yayınlanmıstır.
Genel yazıda yapılan açıklamalara göre;
Serbest bölgelere yürürlükteki ihracat ve gümrük mevzuatlarına uygun olarak doğrudan bir
üretimin girdisi olmaksızın serbest bölgelerde tüketilmek veya kullanılmak üzere yapılan
yiyecek, içecek, temizlik maddeleri gibi esyaların teslimi, serbest bölgedeki alıcılara
yapıldığının ve serbest bölgeye vasıl olduğunun gümrük beyannamesi yerine serbest bölge
islem formu ile tevsik edilmesi halinde de ihracat istisnası kapsamında değerlendirilecektir.

Buna göre, 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu hükümleri çerçevesinde kullanılan, serbest
bölgeye giren ve çıkan esyanın cins, nevi, miktar, kıymet gibi gümrük beyannamesinde yer
alan bilgileri ihtiva eden Serbest Bölge Đslem Formunun, serbest dolasımda bulunan esyanın
serbest bölgelerdeki alıcılara tesliminde KDV ihracat istisnasından yararlanılabilmesi için
tevsik edici belge olarak kullanılması mümkün bulunmaktadır.
Özetle, mükelleflerin serbest bölgelere teslim ettikleri ve 5.000 ABD Doları veya karsılığı
Türk Lirasını geçemeyen mallar için talepte bulunmaları halinde ihracat islemi hükümleri
uygulanmayabilecektir. (Bununla birlikte, ihracat islemi prosedürleri uygulanmaması talep
edilen bir mal için düzenlenecek faturada ise KDV hesaplanması gerekecektir.) 5.000 ABD
Doları veya karsılığı Türk Lirasını geçen mallar ise ihracat islemi hükümlerine tabidir.
Bununla birlikte, yetkili gümrük idarelerince Gümrük Kanunu hükümlerine göre, serbest
bölgelere bir üretim girdisi olmaksızın, sadece tüketilmek veya kullanılmak amacıyla yapılan
teslimler için gümrük beyannamesi düzenlenmemekte, yerine serbest bölge islem formu
tanzim edilmektedir. 84 Seri No.lı Katma Değer Vergisi Genel Tebliği'nin 1/1.1.3-i
bölümünde mal ihracında aranılacak belgelerde; gümrük beyannamesi, satıs faturalarının
fotokopisi veya listesi, ihracatın gerçeklestiği döneme iliskin olarak indirilecek katma değer
vergisi listesi ile ihraç edilen malın bünyesine giren vergi miktarına iliskin hesaplamaları
gösterir tablolar sayılmıstır. Uygulamada gümrük beyannamesi yerine serbest bölge islem
formu düzenlemesi nedeniyle mükelleflerin ihracat istisnası kaynaklı KDV iadesi taleplerinde
sorunlar yasanması üzerine Maliye Đdaresi yayınladığı Genel Yazı ile bu konudaki tereddütleri
gidermis ve serbest bölgelere bir üretim girdisi olmaksızın sadece tüketilmek veya
kullanılmak amacıyla gönderilen mallarla ilgili doğan ihracat istisnası kaynaklı KDV iadesi
taleplerinde serbest bölge islem formunun da kabul edileceğini açıklamıstır.

DENGE DENETİM YEMİNLİ
MALİ MÜSAVİRLİK A.S.
EK:
İhracat İstisnası Hakkında Genel Yazı

ĐHRACAT ĐSTĐSNASI HAKKINDA GENEL YAZI
Tarih 31/03/2008
Sayı B.07.1.GĐB.0.01.53/5373-32101
Kapsam
T.C.
MALĐYE BAKANLIĞI
Gelir Đdaresi Baskanlığı
SAYI : B.07.1.GĐB.0.01.53/5373-
KONU :
............................ VALĐLĐĞĐ'NE
(Defterdarlık: Gelir Müdürlüğü)
............................ VERGĐ DAĐRESĐ BASKANLIĞI'NA
Bilindiği üzere, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun ihracat istisnasını düzenleyen 11 ve 12 nci maddeleri
uyarınca, serbest bölgedeki alıcılara yapılan ve teslim konusu malın Türkiye Cumhuriyeti gümrük bölgesinden çıkarak bir
serbest bölgeye vasıl olduğu teslimler de ihracat istisnası kapsamında KDV'den istisnası olmaktadır.
Aynı Kanununun (11/2) maddesinin, ihracat istisnasının uygulamasına iliskin usul ve esasların tespiti hususunda Maliye
Bakanlığına verdiği yetkiye dayanılarak yapılan düzenlememelerle, Kanunun (12/1-a) maddesinde belirtilen sartlar dahilinde
gerçeklestirilen ihracat istisnası kapsamındaki teslimlerin tevsikinde asli belge olarak "gümrük beyannamesi" aranması
uygun görülmüstür.
Öte yandan, Bakanlığımızca, islemin niteliği ve durumun gerekliliği gözetilerek, gümrük beyannamesi yerine geçecek baska
belgeler de Gümrük Müstesarlığının olumlu görüsleri alınmak kaydıyla ihracat istisnası bakımından tevsik edici belge olarak
kabul edilerek uygulamaya yön verilmektedir.
Baskanlığımıza yansıyan olaylardan, Gümrük Müstesarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğünce tasra birimlerine verilen talimatlar
üzerine, serbest bölgede tüketilmek ve kullanılmak amacıyla bu bölgedeki alıcılara gönderilen mallarla ilgili olarak gümrük
müdürlükleri tarafından gümrük beyannamesi düzenlenmemeye baslanması nedeniyle, ihracat istisnası kapsamındaki söz
konusu teslimlerin tevsikinde gümrük beyannamesi yerine kullanılacak belge hususunda tereddüde düsüldüğü anlasılmıstır.
Gümrük Kanununun (152/b) ve (158/1) maddeleri uyarınca, ihracına bağlı olanaklardan yararlanan esyaların serbest
bölgelerde tüketilmesi veya kullanılmasının ya da gönderilme asamasında bu bölgelerde kullanılmasının veya tüketilmesinin
açık olması durumunda söz konusu esyaların ihracata bağlı olanaklardan faydalanamayacağından bahisle, bu esyaların
serbest bölgelere sevkinde ilgili gümrük idareleri tarafından gümrük beyannamesi düzenlenmediği hususunun Baskanlığımız
ıttılaına vasıl olması üzerine adı geçen Müstesarlıkla yapılan yazısma neticesinde alınan 25.02.2008 tarih ve 5074 sayılı
yazıda;
"...
Dolayısıyla, beyannamede yer alan bilgileri içeren ve bir örneği ilisikte gönderilen ......... tarih ve ......... sayılı tasra
birimlerimize yönelik yazımızda da belirtildiği gibi, Türkiye Gümrük Bölgesinde serbest bölgelere esya tesliminde serbest
bölge islem formunun kullanılmasının uygun olduğu bildirilmistir. Ayrıca bu konuda, Dıs Ticaret Müstesarlığı Serbest Bölgeler
Genel Müdürlüğü ile mutabık da kalınmıstır.
Bu çerçevede, serbest dolasımda bulunan esyanın Türkiye Gümrük Bölgesinden serbest bölgelere tesliminin serbest bölge islem formu ile yapılabilmesi de mümkün bulunmakta ve aynı sekilde gümrük gözetim ve denetimine konu olmaktadır.
..." denilmistir.
Buna göre, 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu hükümleri çerçevesinde kullanılan, serbest bölgeye giren ve çıkan esyanın
cins, nevi, miktar, kıymet gibi gümrük beyannamesinde yer alan bilgileri ihtiva eden Serbest Bölge Đslem Formunun, serbest
dolasımda bulunan esyanın serbest bölgelerdeki alıcılara tesliminde KDV ihracat istisnasından yararlanılabilmesi için tevsik
edici belge olarak kullanılması mümkün bulunmaktadır.
Bu açıklamalar çerçevesinde, serbest bölgeye yürürlükteki ihracat ve gümrük mevzuatlarına uygun olarak doğrudan bir
üretimin girdisi olmaksızın serbest bölgelerde tüketilmek veya kullanılmak üzere yapılan yiyecek, içecek,
temizlik maddeleri gibi esyaların teslimi, serbest bölgedeki alıcılara yapıldığının ve serbest bölgeye vasıl olduğunun
gümrük beyannamesi yerine serbest bölge islem formu ile tevsik edilmesi halinde de ihracat istisnası kapsamında
değerlendirilecektir.
Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Muhasebe ve Mevzuat Grubu

Hüseyin Ust Mevzuat Forumu Facebook Sayfası

Kişisel Blog Sayfam
16-07-2009 01:34 PM
Web Sayfasını Ziyeret Edin Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
« Önceki | Sonraki »
Cevapla Forum'a Git: