Her daim birlik ve beraberlik içinde, huzur ve sevgi dolu bayramlar geçirmek ümidiyle, üyelerimizin ve tüm islam aleminin Kurban Bayramını en içten dileklerimizle kutlarız.
 • Menü
 • Hoşgeldin Misafir ! (GirişÜye Olun)

  GÜMRÜK BEYANNAMESİ YERİNE SERBEST BÖLGE İSLEM FORMU DÜZENLENEN MALLARDA İHRACAT İSTİS
  Konuyu Açan Kişi: Y.ERCAN
  Cevap Sayısı: 0
  Görüntülenme Sayısı: 3001

  Cevapla 
   
  Değerlendir:
  • 0 Oy - 0 Yüzde
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  GÜMRÜK BEYANNAMESİ YERİNE SERBEST BÖLGE İSLEM FORMU DÜZENLENEN MALLARDA İHRACAT İSTİS
  Yazar Mesaj
  Y.ERCAN
  YÖNETİCİ
  ******
  Mesajlar: 18,409
  Tarih: May 2008
  Üye no: 4845
  Nerden: İstanbul
  Rep Puanı: 86
  Mesaj: #1
  GÜMRÜK BEYANNAMESİ YERİNE SERBEST BÖLGE İSLEM FORMU DÜZENLENEN MALLARDA İHRACAT İSTİS
  Konu:
  ÜRETĐM GĐRDĐSĐ OLMAYAN, TÜKETĐLMEK VEYA KULLANILMAK
  AMACIYLA SERBEST BÖLGEYE GÖNDERĐLEN VE GÜMRÜK ĐDARELERĐNCE
  GÜMRÜK BEYANNAMESĐ YERĐNE SERBEST BÖLGE ĐSLEM FORMU
  DÜZENLENEN MALLARDA ĐHRACAT ĐSTĐSNASI UYGULAMASI
  3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu’nun 8. maddesi asağıdaki gibidir:
  “Madde 8: Bölgedeki mallar
  Serbest bölge ile Türkiye'nin diğer yerleri arasında yapılacak ticaret, dıs ticaret rejimine
  tabidir. Serbest bölge ile diğer ülkeler ve serbest bölgeler arasında dıs ticaret rejimi
  uygulanmaz.
  (25.11.2008 tarih ve 27065 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 5810 sayılı Kanunun 5 inci
  maddesiyle değisen sekli.) Bedeli 5000 ABD doları veya karsılığı Türk Lirasını geçmeyen
  Türkiye mahreçli mallar, isteğe bağlı olarak ihracat islemine tabi tutulmayabilir.”
  Gümrük Kanununun (152/b) ve (158/1) maddeleri uyarınca, ihracına bağlı olanaklardan
  yararlanan esyaların serbest bölgelerde tüketilmesi veya kullanılmasının ya da gönderilme
  asamasında bu bölgelerde kullanılmasının veya tüketilmesinin açık olması durumunda söz
  konusu esyaların ihracata bağlı olanaklardan faydalanamayacağından bahisle, bu esyaların
  serbest bölgelere sevkinde ilgili gümrük idareleri tarafından gümrük beyannamesi
  düzenlenmediği hususunun Gelir Đdaresi Baskanlığına iletilmesi üzerine, GĐB ve ilgili
  Müstesarlık arasında yapılan yazısmalara istinaden GĐB tarafından sirkülerimize ek “Đhracat
  Đstisnası Hakkında Genel Yazı” yayınlanmıstır.
  Genel yazıda yapılan açıklamalara göre;
  Serbest bölgelere yürürlükteki ihracat ve gümrük mevzuatlarına uygun olarak doğrudan bir
  üretimin girdisi olmaksızın serbest bölgelerde tüketilmek veya kullanılmak üzere yapılan
  yiyecek, içecek, temizlik maddeleri gibi esyaların teslimi, serbest bölgedeki alıcılara
  yapıldığının ve serbest bölgeye vasıl olduğunun gümrük beyannamesi yerine serbest bölge
  islem formu ile tevsik edilmesi halinde de ihracat istisnası kapsamında değerlendirilecektir.

  Buna göre, 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu hükümleri çerçevesinde kullanılan, serbest
  bölgeye giren ve çıkan esyanın cins, nevi, miktar, kıymet gibi gümrük beyannamesinde yer
  alan bilgileri ihtiva eden Serbest Bölge Đslem Formunun, serbest dolasımda bulunan esyanın
  serbest bölgelerdeki alıcılara tesliminde KDV ihracat istisnasından yararlanılabilmesi için
  tevsik edici belge olarak kullanılması mümkün bulunmaktadır.
  Özetle, mükelleflerin serbest bölgelere teslim ettikleri ve 5.000 ABD Doları veya karsılığı
  Türk Lirasını geçemeyen mallar için talepte bulunmaları halinde ihracat islemi hükümleri
  uygulanmayabilecektir. (Bununla birlikte, ihracat islemi prosedürleri uygulanmaması talep
  edilen bir mal için düzenlenecek faturada ise KDV hesaplanması gerekecektir.) 5.000 ABD
  Doları veya karsılığı Türk Lirasını geçen mallar ise ihracat islemi hükümlerine tabidir.
  Bununla birlikte, yetkili gümrük idarelerince Gümrük Kanunu hükümlerine göre, serbest
  bölgelere bir üretim girdisi olmaksızın, sadece tüketilmek veya kullanılmak amacıyla yapılan
  teslimler için gümrük beyannamesi düzenlenmemekte, yerine serbest bölge islem formu
  tanzim edilmektedir. 84 Seri No.lı Katma Değer Vergisi Genel Tebliği'nin 1/1.1.3-i
  bölümünde mal ihracında aranılacak belgelerde; gümrük beyannamesi, satıs faturalarının
  fotokopisi veya listesi, ihracatın gerçeklestiği döneme iliskin olarak indirilecek katma değer
  vergisi listesi ile ihraç edilen malın bünyesine giren vergi miktarına iliskin hesaplamaları
  gösterir tablolar sayılmıstır. Uygulamada gümrük beyannamesi yerine serbest bölge islem
  formu düzenlemesi nedeniyle mükelleflerin ihracat istisnası kaynaklı KDV iadesi taleplerinde
  sorunlar yasanması üzerine Maliye Đdaresi yayınladığı Genel Yazı ile bu konudaki tereddütleri
  gidermis ve serbest bölgelere bir üretim girdisi olmaksızın sadece tüketilmek veya
  kullanılmak amacıyla gönderilen mallarla ilgili doğan ihracat istisnası kaynaklı KDV iadesi
  taleplerinde serbest bölge islem formunun da kabul edileceğini açıklamıstır.

  DENGE DENETİM YEMİNLİ
  MALİ MÜSAVİRLİK A.S.
  EK:
  İhracat İstisnası Hakkında Genel Yazı

  ĐHRACAT ĐSTĐSNASI HAKKINDA GENEL YAZI
  Tarih 31/03/2008
  Sayı B.07.1.GĐB.0.01.53/5373-32101
  Kapsam
  T.C.
  MALĐYE BAKANLIĞI
  Gelir Đdaresi Baskanlığı
  SAYI : B.07.1.GĐB.0.01.53/5373-
  KONU :
  ............................ VALĐLĐĞĐ'NE
  (Defterdarlık: Gelir Müdürlüğü)
  ............................ VERGĐ DAĐRESĐ BASKANLIĞI'NA
  Bilindiği üzere, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun ihracat istisnasını düzenleyen 11 ve 12 nci maddeleri
  uyarınca, serbest bölgedeki alıcılara yapılan ve teslim konusu malın Türkiye Cumhuriyeti gümrük bölgesinden çıkarak bir
  serbest bölgeye vasıl olduğu teslimler de ihracat istisnası kapsamında KDV'den istisnası olmaktadır.
  Aynı Kanununun (11/2) maddesinin, ihracat istisnasının uygulamasına iliskin usul ve esasların tespiti hususunda Maliye
  Bakanlığına verdiği yetkiye dayanılarak yapılan düzenlememelerle, Kanunun (12/1-a) maddesinde belirtilen sartlar dahilinde
  gerçeklestirilen ihracat istisnası kapsamındaki teslimlerin tevsikinde asli belge olarak "gümrük beyannamesi" aranması
  uygun görülmüstür.
  Öte yandan, Bakanlığımızca, islemin niteliği ve durumun gerekliliği gözetilerek, gümrük beyannamesi yerine geçecek baska
  belgeler de Gümrük Müstesarlığının olumlu görüsleri alınmak kaydıyla ihracat istisnası bakımından tevsik edici belge olarak
  kabul edilerek uygulamaya yön verilmektedir.
  Baskanlığımıza yansıyan olaylardan, Gümrük Müstesarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğünce tasra birimlerine verilen talimatlar
  üzerine, serbest bölgede tüketilmek ve kullanılmak amacıyla bu bölgedeki alıcılara gönderilen mallarla ilgili olarak gümrük
  müdürlükleri tarafından gümrük beyannamesi düzenlenmemeye baslanması nedeniyle, ihracat istisnası kapsamındaki söz
  konusu teslimlerin tevsikinde gümrük beyannamesi yerine kullanılacak belge hususunda tereddüde düsüldüğü anlasılmıstır.
  Gümrük Kanununun (152/b) ve (158/1) maddeleri uyarınca, ihracına bağlı olanaklardan yararlanan esyaların serbest
  bölgelerde tüketilmesi veya kullanılmasının ya da gönderilme asamasında bu bölgelerde kullanılmasının veya tüketilmesinin
  açık olması durumunda söz konusu esyaların ihracata bağlı olanaklardan faydalanamayacağından bahisle, bu esyaların
  serbest bölgelere sevkinde ilgili gümrük idareleri tarafından gümrük beyannamesi düzenlenmediği hususunun Baskanlığımız
  ıttılaına vasıl olması üzerine adı geçen Müstesarlıkla yapılan yazısma neticesinde alınan 25.02.2008 tarih ve 5074 sayılı
  yazıda;
  "...
  Dolayısıyla, beyannamede yer alan bilgileri içeren ve bir örneği ilisikte gönderilen ......... tarih ve ......... sayılı tasra
  birimlerimize yönelik yazımızda da belirtildiği gibi, Türkiye Gümrük Bölgesinde serbest bölgelere esya tesliminde serbest
  bölge islem formunun kullanılmasının uygun olduğu bildirilmistir. Ayrıca bu konuda, Dıs Ticaret Müstesarlığı Serbest Bölgeler
  Genel Müdürlüğü ile mutabık da kalınmıstır.
  Bu çerçevede, serbest dolasımda bulunan esyanın Türkiye Gümrük Bölgesinden serbest bölgelere tesliminin serbest bölge islem formu ile yapılabilmesi de mümkün bulunmakta ve aynı sekilde gümrük gözetim ve denetimine konu olmaktadır.
  ..." denilmistir.
  Buna göre, 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu hükümleri çerçevesinde kullanılan, serbest bölgeye giren ve çıkan esyanın
  cins, nevi, miktar, kıymet gibi gümrük beyannamesinde yer alan bilgileri ihtiva eden Serbest Bölge Đslem Formunun, serbest
  dolasımda bulunan esyanın serbest bölgelerdeki alıcılara tesliminde KDV ihracat istisnasından yararlanılabilmesi için tevsik
  edici belge olarak kullanılması mümkün bulunmaktadır.
  Bu açıklamalar çerçevesinde, serbest bölgeye yürürlükteki ihracat ve gümrük mevzuatlarına uygun olarak doğrudan bir
  üretimin girdisi olmaksızın serbest bölgelerde tüketilmek veya kullanılmak üzere yapılan yiyecek, içecek,
  temizlik maddeleri gibi esyaların teslimi, serbest bölgedeki alıcılara yapıldığının ve serbest bölgeye vasıl olduğunun
  gümrük beyannamesi yerine serbest bölge islem formu ile tevsik edilmesi halinde de ihracat istisnası kapsamında
  değerlendirilecektir.
  Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

  Muhasebe ve Mevzuat Grubu

  Hüseyin Ust Mevzuat Forumu Facebook Sayfası

  Kişisel Blog Sayfam
  16-07-2009 01:34 PM
  Web Sayfasını Ziyeret Edin Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
  « Önceki | Sonraki »
  Cevapla   Forum'a Git: