Her daim birlik ve beraberlik içinde, huzur ve sevgi dolu bayramlar geçirmek ümidiyle, üyelerimizin ve tüm islam aleminin Kurban Bayramını en içten dileklerimizle kutlarız.
 • Menü
 • Hoşgeldin Misafir ! (GirişÜye Olun)

  HAYVANCILIK MUHASEBESİ
  Konuyu Açan Kişi: GÜLDENN
  Cevap Sayısı: 0
  Görüntülenme Sayısı: 17937

  Cevapla 
   
  Değerlendir:
  • 1 Oy - 5 Yüzde
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  HAYVANCILIK MUHASEBESİ
  Yazar Mesaj
  GÜLDENN
  ADMİN SAĞ KOL
  Mesajlar: 3,440
  Tarih: Jul 2007
  Üye no: 15
  Nerden: Dünyalı
  Rep Puanı: 40
  Mesaj: #1
  HAYVANCILIK MUHASEBESİ
  BÜYÜKBAŞ HAYVANLARDA AMORTİSMANLAR, YENİDEN DEĞERLEME,
  MALİYET BEDELİ ARTIRIMI VE YENİLEME FONU*

  BAŞLIKLI MAKALENİN YASAL TÜM HAKLARI

  Dr. Azzem ÖZKAN** ' A AİTTİR

  GİRİŞ
  Amortisman; duran varlıkların kullanılacağı zaman süreci içinde değerlerinin
  bölümlere ayrılması, değer kayıplarının üretim maliyetine yansıtılması ve kaynak
  yaratacak duran varlıkların yenilenmesine imkan sağlamak üzere değerlerinin
  azaltılması ve sona erdirilmesidir1. Yetişmesi uzun süre alan ve yetiştikten sonra ürün
  veren hayvanlar da birer duran varlıktır. Bunlar literatürde canlı demirbaşlar olarak
  adlandırılır. Canlı demirbaşlar biyolojik organizmalar olarak kendi yaşamlarını
  sürdürürler, bu arada çeşitli ürünler verirler veya -iş hayvanı iseler- çeşitli işlerde
  kullanılırlar; belirli bir sürenin sonunda ise, ekonomik anlamda ürün veremez ya da iş
  yapamaz duruma gelirler. Doğal olarak canlı demirbaşlar için belirli bir yıpranma payı
  hesaplanması ve ekonomik ömürleri sonunda amorti edilmiş olmaları gerekir2.
  Aşağıda büyükbaş hayvancılık işletmelerinde hangi varlıklara amortisman
  ayrılacağı, uygulanacak amortisman oranı, amortisman yöntemi ve
  muhasebeleştirilmesine ilişkin açıklamalar yapılacaktır. Günümüzde iş hayvanları
  tarım işletmelerinde önemini kaybettiğinden sözkonusu hayvanlara ilişkin amortisman
  mevzu, inceleme konusu yapılmayacaktır.
  1. Büyükbaş Hayvanlarda Amortisman
  Bu kısımda büyükbaş hayvancılık işletmelerinde bulunan besi hayvanları,
  damızlık hayvanlar, yetişmekte olan hayvanlar ve süt hayvanlarına amortisman
  ayrılıp ayrılamayacağı konusu incelenecektir.
  * Bu çalışma, yazarın doktora tezinin bir kısmından oluşturulmuştur (Azzem ÖZKAN, Büyükbaş
  Hayvancılık İşletmelerinde Maliyetler ve Muhasebeleştirilmesi, Yayımlanmamış Doktora Tezi,
  Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2001)
  ** Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi.
  1 Oktay GÜVEMLİ: Amortismanlar Yeniden Değerleme ve Uygulamaları, 2. Baskı (İstanbul: Proje Danış
  Yayınları, 1989), s.8.
  2 Şevket YILDIRIM ve Canan ARIKBAY: Tarım İşletmelerinde Verimlilik Ölçümüne Uygun Kayıt Sistemlerinin
  Geliştirilmesi (Ankara: MPM Yayını No: 415, 1990), s.19.
  2
  a) Besi Hayvanlarında Amortisman
  Satmak amacıyla satın alınan hayvanlar, işletmede bir yıldan daha fazla süre
  kalsa bile amortisman ayrılamaz. Bunların tekdüzen hesap planında 153 Ticari Mallar
  hesabında; besiye alınan hayvanların ise 151 Yarımamül-Üretim hesabının “besiye
  alınan hayvanlar” yardımcı hesabında izlenmesi uygun olur3. Çünkü besi hayvanları
  demirbaş olarak nitelenmesi gereken hayvanlar değildir4. Yaşları ne olursa olsun,
  sabit değer niteliği taşımazlar5. Bu bakımdan da amortismana konu olmazlar. Nitekim
  benzer bir konuda yapılan çalışmada, yumurta tavukları için amortisman ayrılırken;
  etlik tavuklar için amortisman hesaplanmamıştır6.
  b) Damızlık Hayvanlarda Amortisman
  İşletmede bir yıldan fazla kalacak olan damızlık hayvanlar duran varlık olarak
  kayıtlarda gösterilir. Damızlık hayvanların ve meyve ağaçlarının ürün vermeye
  başlamadan önce amortismana tabi tutulmaları söz konusu değildir. Çünkü
  amortisman ayırmanın koşullarından biri, yıpranma ve aşınmanın meydana
  gelmesidir. Henüz ürün vermeyen hayvan veya bitkinin yıpranma veya aşınmaya
  maruz kalması sözkonusu olamaz. Bu bakımdan hayvanlarda amortisman ayırmaya,
  ürün vermeye veya hizmete hazır hale geldiği tarih itibariyle başlanmalıdır7. Keza,
  konuyla ilgili yapılan bir çalışmada da çiftçinin satın aldığı veya yetiştirdiği damızlık
  hayvana eskimesinden dolayı amortisman ayrılması gerektiği belirtilmiştir8.
  Örnek: Bir damızlık boğanın 800.000.000 TL’ye satın alındığını ve beklenen
  kullanım süresinin de üç yıl olduğunu, kullanımdan sonra da 200.000.000 TL’ye
  satılabileceğini kabul edelim. Bu durumda normal yönteme göre her yıl ayrılacak
  amortisman gideri 200.000.000 TL olacaktır. Tabiatıyla birinci yılın sonundaki net
  defter değeri 600.000.000 TL; ikinci yılın sonundaki ne defter değeri de 400.000.000
  TL olacaktır9.
  3 Besiye alınan hayvanların 15 hesap grubundaki boş hesaplardan birinde de izlenebileceğini belirten yazarlar
  mevcuttur. Sakıp ŞEKER: Dönem Sonu İşlemleri-Cilt-2: (Ankara: Yaklaşım Yayınları, 1999), s.797; Münir
  BELLEK: “Tarım Ürünleri ve Tekdüzen Hesap Planı”, Mükellefin Dergisi, Sayı:50 (Şubat 1997), s.48.
  4 Münir BELLEK: a.g.em., ss.46-47.
  5 Hasan DOĞAN: Çiftçinin Gelir Vergisi ve Tarım İşletmelerinde Muhasebe (Adana: 1975), s.128.
  6 Nalan AKDOĞAN: Tekdüzen Muhasebe Sisteminde Maliyet Muhasebesi Uygulamaları (Ankara: Gazi
  Kitabevi Yayınları, 1998), ss.750-761.
  7 Sakıp ŞEKER: a.g.e., s.796.
  8 John A. HOPKİNS and Earl O. HEADY: Farm Records and Accounting (IOWA: Iowa State University Press,
  1962), ss.252-253.
  9 Ford STURROCK: Farm Accounting and Management (Toronto: 1981), s.67.
  3
  Damızlık hayvanlar için ayrılan amortisman giderinin dönem gideri mi
  sayılacağı, üretim maliyeti mi kabul edileceği tartışmalıdır. Yapılan bir çalışmada
  damızlık hayvanların amortismana tabi tutulması gerektiği tarihten sonraki
  harcamaların iktisadi kıymetin değerini artırıcı olmayıp, varlığını sürdürmekle ilgili
  olduğu için genel gider sayılacağı belirtilmiştir10.
  Kanaatimizce bu giderler, damızlık hayvandan elde edilen ürünlerin maliyetine
  eklenmelidir. Keza, bir üretim işletmesinde makinaya yapılan bakım gideri, onun
  korunması ve daha iyi hizmet vermesiyle ilgilidir ve üretim maliyetinin bir unsurudur.
  Dolayısıyla canlı hayvanların amortisman giderleri de üretim maliyetine dahil
  edilmelidir.
  c) Yetişmekte Olan (Olgunlaşmamış) Hayvanlarda Amortisman
  İşletmede imal edilen sabit kıymetlere yapılan harcamalar, varlık işletmede
  kullanılır duruma gelinceye kadar tekdüzen hesap planındaki yapılmakta olan
  yatırımlar* hesabında izlenmektedir. Benzer şekilde ileride işletmede kullanılacak
  olan ve yetiştirilmesi devam eden canlı hayvanlar da bu hesapta izlenmelidir.
  Yetiştirme süresi içinde hayvanlara yapılan her türlü gider, onların maliyetine ilave
  edilmelidir. Canlı hayvanlar işletmede kullanılabilir hale geldiklerinde ise, yapılan
  giderlerin toplamı hayvanların maliyet bedeli olarak kabul edilmelidir. Amortismanlar
  da bu bedel üzerinden ve hayvanın işletmede kullanılabilir duruma geldiği hesap
  döneminden itibaren ayrılmaya başlanmalıdır11.
  Canlı hayvanın henüz işletmede kullanılamaz derecede küçük iken, işletme
  dışından satın alınması ve kullanılabilir duruma gelinceye kadar işletmede
  yetiştirilmesi durumunda, maliyet bedeli ve dolayısıyla amortisman matrahı şu
  unsurlardan oluşacaktır12: (1) Hayvanın iktisabı için ödenen satın alma bedeli (2)
  yetişme sürecinde ona yapılan her türlü giderler.
  10 Sakıp ŞEKER: a.g.e., s.797.
  * Tekdüzen hesap planında yetiştirilmekte olan hayvanlar için özel bir hesap açılmamıştır. Bu hayvanların
  yapılmakta olan yatırımlar olarak adlandırılması yanlış anlamalara sebep olabilir. Çünkü yapılmakta olan
  yatırımlar işletmede yapımı süren, yer altı ve yerüstü düzenleri, binalar, tesis makine ve cihazlar, taşıtlar ve
  demirbaşlar gibi duran varlıkları anımsatmaktadır. Canlı hayvanlar için yapılmakta olan yatırımlar yerine “verim
  aşamasına gelmemiş canlı hayvanlar” veya “yetişmekte olan canlı hayvanlar” ifadesi daha uygundur. Fakat, 25.
  hesap grubunda bu amaç için tahsis edilecek herhangi bir boş hesap bulunmamaktadır. Bu bakımdan “verim
  aşamasına gelmemiş canlı hayvanlar” için zorunlu olarak “258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı”
  kullanılmaktadır. Fakat sözkonusu canlı hayvanlar için yardımcı hesapların açılması uygun olur.
  11 N. Kemal GÜNDÜZ ve Necati PERÇİN: Amortismanlar ve Yeniden Değerleme (Ankara: Yaklaşım Yayınları,
  1997), s.82.
  12 N. Kemal GÜNDÜZ ve Necati PERÇİN: a.g.e., s.82.
  4
  d) Süt Hayvanlarında Amortisman
  Süt hayvanları (demirbaşlar gibi) belli hayat süresine ve değer kaybına
  uğrama özelliği olan, sabit kıymetlerdir. Bu hayvanların normal koşullar altında
  değerleri belli bir olgunluk çağına kadar artış gösterir, sonraları fayda ve hizmet
  nitelikleri azaldıkça değerleri de azalır ve özellikleri de kaybolur. Sütünden
  yararlanılan hayvanlar, yaşları ilerleyip verimden düştüğünde kasaplık hayvan olarak
  kesime verilir. Dolayısıyla süt hayvanının amortisman tutarı, hayvanın süt vermeye
  başlaması ile kasaplık hale gelmesi arasındaki geçen süreyi içermelidir13.
  Örnek: Bir canlı hayvanının maliyet değerinin 1.500.000.000 TL olduğunu
  kasaplık olarak satılması halinde de 500.000.000 TL’ye satılabileceğini kabul edelim.
  Bu durumda üzerinden amortisman hesaplanacak tutar (1.500.000.000 TL-
  500.000.000 TL) 1.000.000.000 TL olacaktır. Bu hayvanın sütünden 7 yıl
  faydalanılması esasına göre; amortisman giderleri 1/7 oranı ile %14 üzerinden
  hesaplanacaktır. Sözkonusu amortisman giderleri sütün üretim maliyetine
  eklenmelidir.
  Literatürde süt hayvanları için amortisman ayrılması hususunda fikir birliği
  bulunmaktadır. Nitekim yapılan çeşitli çalışmalarda, verimli çağa erişmiş olan süt
  ineklerinin, yaşlanma ve yıpranma nedeniyle amortismana tabi olacakları ifade
  edilmektedir14. Hayvansal ürünlerin üretiminde kullanılan canlı hayvanlar normal
  amortisman yöntemine göre %20; azalan bakiyeler yöntemine göre de %40 oranında
  amortismana tabi tutulabilecektir15.
  Süt hayvanlarının süt vermeye başladıktan sonra değerlerinde yavaş yavaş
  azalma olur. Fakat bu değer azalmasının hızı, zaman geçtikçe artar. Dolayısıyla süt
  hayvanları için ayrılacak amortisman gideri, ilk yıllarda daha az; son yıllarda daha
  fazla olmalıdır. Bu durumda artan oranlı amortisman uygulaması süt hayvanlarında
  uygun bir yöntem olabilir16. Artan oranlı amortisman yöntemi Türk Vergi Hukuku’nda
  yer almamaktadır. Ayrıca “TMS-8 Maddi, Maddi Olmayan Duran Varlıklar İle Özel
  Tükenmeye Tabi Varlıklar” standardı ile “TMS-9 Amortisman Muhasebesi”
  13 Mehmet Ali AKTUĞLU: Tarım İşletmeleri ve Muhasebesi (İzmir: Ege Üniversitesi İktisadi ve Ticari Bilimler
  Fakültesi Yayınları, Yayın No: 64/24, 1972), ss.126-128.
  14 John A. HOPKINS and Earl O. HEADY:a.g.e., ss.252-253; Ali ARAS: a.g.e., s.80.
  15 Mürsel Ali KAPLAN: “Hayvansal Ürünlerin Üretiminde Kullanılan Canlı Hayvanlar, Muhasebe Kayıtlarında Ne
  Şekilde İzlenecek ve Nasıl Bir İşleme Tabi Tutulacaktır” Maliye Postası, (15 Mart 2001), s.49.
  16 Amortisman hesaplama yöntemleri için bkz: Oktay GÜVEMLİ: Amortismanlar Yeniden Değerleme ve
  Uygulamaları, 2 Baskı (İstanbul: Proje Danış Yayınları, 1989), ss.63-110.
  5
  standardında da mevcut değildir. Konuyla ilgili TMS-8’in 26. maddesinde eşit tutarlar
  yöntemi, hızlandırılmış amortisman yöntemi ve üretim miktarını esas alan
  yöntemlerden söz edilmektedir17.
  2. Büyükbaş Hayvanlarda Yeniden Değerleme
  VUK’nun 298. maddesine göre bilanço esasına göre defter tutan Gelir ve
  Kurumlar Vergisi mükellefleri (imtiyazlı şirketler hariç, kollektif, adi komandit ve adi
  şirketler dahil) bilançolarına dahil amortismana tabi iktisadi kıymetleri ve bu kıymetler
  üzerinden ayrılmış olup bilançolarının pasifinde gösterilen amortismanları her hesap
  dönemi sonu itibariyle yeniden değerleyebilirler. Buna göre binalar, boş arsa ve
  araziler dışındaki amortismana tabi iktisadi kıymetler ve VUK 314. maddesinde
  belirtilen tarım işletmelerince oluşturulan faaliyetler yeniden değerleme
  kapsamındadır18.
  Buna göre;
  Boş arsa ve arazi ve boş arsalar amortismana tabi değildir.
  Ancak;
  1. Tarım işletmelerinde vücuda getirilen meyvalık, dutluk, fındıklık, zeytinlik ve
  güllüklerle incir bahçeleri ve bağları gibi tarım tesisleri,
  2. İşletmede inşa edilmiş olan her nev’i yollar ve harklar amortismana tabi
  tutulur.
  Açıklamadan da farkedileceği gibi, canlı hayvanların yeniden değerleme
  kapsamında olup olmadığı konusunda açık bir ifade mevcut değildir. Ancak VUK’nun
  298. maddesinin “...gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri bilançolarına dahil
  amortismana tabi iktisadi kıymetleri ve bu kıymetler üzerinden ayrılmış olup
  bilançolarının pasifinde gösterilen amortismanlar her hesap dönemi sonu itibariyle
  yeniden değerlenebilir” hükmü, tarım işletmelerinin bilançolarının aktifine kayıtlı
  amortismana tabi damızlık ve süt hayvanlarının da yeniden değerleme kapsamına
  17 TMS-8 ve TMS-9 Standardına ilişikin açıklamalar için bkz: Hüseyin TOKAY: “Duran Varlıkların 8 No.lu Türkiye
  Muhasebe Standardına Göre Aktifleştirilmesi”, Yaklaşım Dergisi, Yıl:7, Sayı: 77 (Mayıs 1999), ss.04-111; Hüseyin
  TOKAY: “Duran Varlıkların 8. No.lu TMS’ye Göre Aktifleştirme Sonrası İşlemleri”, Yaklaşım Dergisi, Yıl:7, Sayı:79
  (Temmuz 1999), ss.35-51; Hüseyin TOKAY: “Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklarla İlgili Türkiye Muhasebe
  Standartlarının Muhasebe Uygulamaları ve İlgili Vergi Yasaları İle Karşılaştırılması”, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi,
  Cilt:1, Sayı:1 (Nisan 1999), ss.43-51.
  18 Yurdakul ÇALDAĞ: Şirketler ve Muhasebesi (Ankara: Gazi Kitabevi Yayını, 1999), s.228.
  6
  girebileceğini belirtmektedir19. Fakat, henüz olgunlaşmamış olan yani ürün vermeyen
  biyolojik varlıklar ki, bunlar yapılmakta olan yatırımlardır, yeniden değerleme kapsamı
  dışındadır.
  İşletmenin aktifine kayıtlı bulunan “canlı demirbaşlar”ın yeniden değerlemeye
  tabi tutulmasındaki esaslar şöyledir20:
  -Yeniden değerlemeye tabi tutulacak MDV’lık bir yıl önceden aktife dahil olmalıdır.
  -Yeniden değerleme oranı her yıl Maliye Bakanlığı’nca aralık ayında yayınlanır.
  -Yeniden değerleme oranının altında da değerleme yapılabilir.
  -Yeniden değerleme işlemi, duran varlık ile onun birikmiş amortismanının değerleme
  oranı ile çarpımından ibarettir.
  -Ortaya çıkan değer artış fonu TTK’nunca yedek olarak kabul edilir.
  -Bu fon sermayeye ilave edilebilir.
  -Yeniden değerlemeye tabi tutulan MDV’lar duran varlığın her birinin değer artışları ve
  bunların hesaplamaları, amortisman kayıtlarında gösterilir.
  -Aylık mali tablo düzenleyen işletmelerde aylık tahmini olarak hesaplanan değer artış
  fonu ilgili hesaba alınır.
  -Yıllık mali tablo düzenleyen işletmelerde ise envanter işlemleri yapılırken
  amortismanlar hesaplanmadan önce yeniden değerleme işlemi yapılır ve ilgili hesaba
  kaydedilir.
  Zirai faaliyette bulunan tarım işletmelerinden bilanço usulüne göre defter
  tutanlar yeniden değerleme yapabilirler. Ancak, zirai işletme hesabı esasına göre
  defter tutan tarım işletmeleri yeniden değerleme yapamazlar.
  Bilanço usulüne göre defter tutmakla birlikte, kurumlar vergisi mükellefi
  olmayan zirai gelir vergisi mükellefleri, yeniden değerlemeden oluşan değer artış
  fonunu bilançoda tutabilirler, sermayeye ilave edemezler. Sermayeye ilave veya
  başka bir hesaba nakledildiğinde, işletmeden çekilen değer olarak kabul edilip
  vergilendirilir.
  19 Mürsel Ali KAPLAN: a.g.m., s.49.
  20 Yurdakul ÇALDAĞ: a.g.e., ss.228-229.
  7
  Zirai faaliyette bulunan kurumlar vergisi mükellefleri ise yeniden değerleme
  değer artış fonunu sermayeye ekleyebilirler. Ancak sermayeye ilave dışında başka
  bir hesaba nakil veya işletmeden çekme durumunda vergi doğacaktır.
  3. Büyükbaş Hayvanlarda Maliyet Bedeli Artırımı
  Gelir Vergisi Kanunu’nun 38. maddesinin son fıkrası uyarınca mükelleflerin
  iktisap tarihinden itibaren en az iki tam yıl* işletmelerinde kayıtlık bulunan
  gayrimenkul, iştirak hisseleri ve amortismana tabi iktisadi kıymetleri elden çıkarmaları
  halinde, bu iktisadi kıymetlerin maliyet bedeli bunların iktisap edildiği ve elden
  çıkarıldıkları yıllar hariç olmak üzere, her takvim yılı için VUK hükümlerine göre
  belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak kazancın tespitinde dikkate
  alınabilecektir21.
  Madde metni içinde yer alan “...bu hüküm 39’ncu madde gereğince işletme
  hesabı esasına göre ticari kazancın tespitinde de uygulanır” ifadesi; zirai işletme
  hesabı esasına göre defter tutan tarım işletmeleriyle serbest meslek kazanç defteri
  tutan serbest meslek erbaplarının bu uygulamadan yararlanamayacağını ifade
  etmektedir.
  Maliyet bedeli artırımında oluşan “maliyet artış fonu” kazancın tespitinde
  dikkate alınabilir. Maliyet bedelini artırımı sonucu oluşan fon bilançonun pasifinde
  “Maliyet Artış Fonu” hesabında izlenir. Maliyet artış fonu tutarı sermayeye ilave
  edilebilir. Sermayeye ilave dışında herhangi bir nedenle fon hesabından başka bir
  hesaba devri veya işletmeden çekilmesi durumunda ilgili dönemin geliri sayılacak
  vergi matrahına ilave edilecektir22.
  İktisadi kıymetlerin yeniden değerlemeye tabi tutulmuş olmaları, maliyet bedeli
  artırımına engel teşkil etmez23. Ayrıca elden çıkartılan iktisadi kıymetin yenilenmesine
  karar verilmesi durumunda ortaya çıkan kâr yenileme fonuna alınabilir24.
  Özetle, hangi faaliyet konusuyla iştigal ederse etsin, bilanço esasına göre
  defter tutan işletmeler maliyet bedeli artırımı yapabilirler. Tabiatıyla hayvansal ürün
  * Buradaki iki tam yıldan 24 ayı anlamak gerekir. 24.9.1998 tarih ve 0.51/5111-65 sayılı özelge.
  21 İsmail KOŞ: “Maliyet Bedeli Artırımı” Vergi Dünyası Sayı:208 (Aralık 1998), s.109.
  22 Maliyet bedeli artırımıyla ilgili geniş bilgi için bkz: Nalan AKDOĞAN ve Orhan SEVİLENGÜL: Türkiye
  Muhasebe Standartları İle Uyumlu Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulaması 9. Baskı (Ankara: Gazi
  Kitabevi Yayınları, 1999), s.464; Remzi ÖRTEN: Genel Muhasebe ve Tekdüzen Muhasebe Sistemi
  Uygulama Örnekleri (Ankara: Gazi Kitabevi Yayınları, 2000), ss.343-366; Remzi ÖRTEN: Ortaklıklar ve
  Muhasebe Uygulamaları (Ankara: Gazi Kitabevi Yayınları, 1999), ss.293-312.
  23 N. Kemal GÜNDÜZ ve Necati PERCİN: a.g.e., s.369.
  24 Safiye ÖNGEN: Vergi Muhasebesi (Ankara: Yaklaşım Yayınları, 2000), s.115.
  8
  üretiminde kullanılan canlı hayvanlar (damızlık ve süt hayvanı) için de maliyet
  bedeli artırımı yapılabilir25. Fakat, işletme hesabı esasına göre defter tutanlardan
  sadece ticari kazanç sahipleri maliyet bedeli artırımı yapabilirler, bunun dışındaki zirai
  kazanç sahipleri ile serbest meslek kazanç sahipleri bu uygulamadan
  yararlanamazlar.
  4. Büyükbaş Hayvanlarda Yenileme Fonu
  Amortismana tabi iktisadi kıymetlerin satılması veya sigortalı olanların hasara
  uğraması nedeniyle sigortadan tazminat alınması durumunda oluşan kâr veya zararın
  tespiti ve yenileme fonu ayrılması konuları VUK’nun 328 ve 329. maddelerinde
  düzenlenmiştir. Konuyla ilgili esaslar ve büyükbaş hayvancılık işletmelerindeki
  uygulama imkanı aşağıda inceleme konusu yapılmıştır.
  a) Büyükbaş Hayvanların Satılması Halinde Yenileme Fonu
  Amortismana tabi iktisadi kıymetlerin satılması halinde, alınan bedel ile
  bunların envanter defterinde kayıtlı değerleri arasındaki fark kar-zarar olarak dikkate
  alınacaktır. Fakat, satılan iktisadi kıymetin yenilenmesi işin mahiyetine göre zorunlu
  bulunursa ve işletme yöneticilerince bu konuda karar verilmiş ve teşebbüse
  geçilmişse, satıştan doğan kâr yenileme giderlerini karşılamak üzere, pasifte geçici
  bir hesapta azami üç yıl süre ile tutulabilir (VUK, 328). Her ne sebeple olursa olsun
  bu süre içinde kullanılmamış olan karlar üçüncü yılın vergi matrahına eklenir. Üç
  yıldan önce işin terki, devri veya işletmenin tasfiyesi halinde bu karlar o yılın
  matrahına eklenir.
  Bu esaslar dahilinde yeni değerlerin iktisabında kullanılan kar, yeni değerler
  üzerinden ayrılacak amortismanlara mahsup edilir. Bu mahsup tamamlandıktan
  sonra itfa edilmemiş olarak kalan değerlerin amortismanına devam edilir.
  Buna göre yenileme fonu uygulamasından yararlanılabilmesi için şu şartların
  yerine getirilmesi gerekir26:
  1. Yenileme fonu ayrılabilmesi için bilanço esasına göre defter tutulmalıdır27.
  Ayrıca uygulamadan yararlanıp yararlanmama işletmenin isteğine bırakılmıştır28.
  25 Mürsel Ali KAPLAN: a.g.m., s.50.
  26 Gürol ÜREL: “Sabit Kıymet Satış Karının Tespiti ve Yenileme Fonu Uygulaması”, Vergi Dünyası, Sayı:214
  (Haziran 1999), s.20.
  27 Hayrettin ERDEM: “Bütün Yönleriyle Yenileme Fonu ve Uygulaması” Yaklaşım Dergisi, Yıl:5; Sayı:59 (Kasım
  1997), ss.93-94.
  28 Necati PERÇİN: “Yenileme Fonu Uygulaması ve Muhasebesi” Vergi Sorunları, Sayı:100, s.38.
  9
  2. Satılan amortismana tabi iktisadi kıymetin yenilenmesinin zorunlu olması
  veya bu konuda işletmeyi yönetenlerce karar verilip girişimde bulunulmuş olması
  gerekir. Harekete geçme; piyasa araştırmaları ve yazışmalar yapma, yönetim kurulu
  kararı alma, proforma fatura alma olarak kabul edilebilir29.
  3. Yeni satın alınacak iktisadi kıymetin daha önce satılan kıymetle aynı türden
  olması gerekir. Dolayısıyla büyükbaş hayvancılık işletmesinde amortismana tabi
  iktisadi kıymet olarak yer alan bir süt hayvanı satılmışsa yenileme fonu ayırabilmek
  için satın alınacak hayvanın da süt hayvanı olması gerekir.
  Yapılan bazı çalışmalarda yasa metninde açık hüküm olmamakla birlikte tüm
  amortismana tabi iktisadi kıymetler için yenileme fonu uygulanamayacağı
  belirtilmektedir30. Çalışmalarda “maddi olmayan duran varlıkların” her ne kadar
  amortismana tabi iktisadi kıymet olsalar da bunların yeniden değerlemeye tabi
  olmadıkları, dolayısıyla yenileme fonu uygulanamayacağı ifade edilmiştir.
  Sonuç olarak, bilanço esasına göre defter tutan tarım işletmesi, aktifine kayıtlı
  amortismana tabi canlı hayvanları satması halinde ortaya çıkan karı azami üç yıl
  bilançonun pasifinde tutmak üzere yenileme fonu ayırabilecektir. Bu hayvanlar
  yukarıdaki kısımlarda da tartışıldığı gibi ürününden yararlanılan süt ve damızlık
  hayvanlarıdır. Yetiştirip satmak amacıyla işletmede tutulan ve amortismana tabi
  olmayan besi hayvanları; maliyet bedeli artırımından, yeniden değerlemeden ve
  yenileme fonu uygulamasından yararlanamayacaktır.
  b) Büyükbaş Hayvanların Sigorta Tazminatları ve Yenileme Fonu
  İşletmeler aktifine kayıtlı bulunan amortismana tabi iktisadi kıymetleri yangın,
  sel ve su basması gibi doğal afetlere karşı sigorta ettirebilirler. Doğal afet meydana
  geldiğinde ise sigorta şirketi, meydana gelen hasar için sözleşmedeki şartlara göre
  bir tazminat öder31. Büyükbaş hayvancılık yapan işletmeler de hayvanlarını;
  a) Her türlü adi ve bulaşıcı hastalıklara,
  b) Her türlü kazalara, kurt parçalamasına, başkası tarafından kasten yapılan
  zehirlemelere veya yaralamalara,
  29 Necati PERÇİN: “Yenileme...a.g.m., s.39.
  30 Necati PERÇİN: “Yenileme a.g.m. s.45; N. Kemal GÜNDÜZ ve Necati PERÇİN: “Yenileme Fonu Uygulaması
  ve Muhasebe Kaydı” Yaklaşım Dergisi, Yıl:7, Sayı:74 (Şubat 1999), s.63.
  31 Safiye ÖNGEN: “Amortismana tabi İktisadi Kıymetlerin Sigorta Tazminatı” Yaklaşım Dergisi, Yıl: 6, Sayı:64
  (Nisan 1998), s.158.
  10
  c) Güneş çarpması, soğuktan donma, tel, çivi, taş ve benzeri sert ve delici cisimlerin
  yutulmasına,
  d) Zehirli çayır otlarından yeme ve ilaçlanmış meralarda otlamalara,
  e) Fırtına, yıldırım, yer sarsıntısı veya toprak kayması ve su baskınına,
  f) Yangın veya infilak sebebiyle meydana gelecek ölüm, yaralanma veya zorunlu
  olarak öldürme veya kestirmelere karşı sigortalayabilirler32.
  Yukarıdaki faktörler sebebiyle, tamamen veya kısmen zarar gören
  amortismana tabi büyükbaş hayvanlar için alınan sigorta tazminatları, bunların
  değerinden fazla veya eksik olduğu takdirde, aradaki fark kâr veya zarar olarak
  dikkate alınır. Ancak bu iktisadi kıymetlerin yenilenmesi zaruri bulunur veya bu
  hususta işletme yönetimi karar vererek teşebbüse geçerse, bu takdirde ortaya çıkan
  kâr yenileme giderlerini karşılamak üzere, pasifte geçici bir hesapta azami üç yıl
  süreyle tutulabilir. Bu süre içinde sözkonusu iktisadi kıymet yenilenmezse, süre
  sonunda fonun kâr hesaplarına aktarılması gerekir33.
  Yenileme fonu uygulamasından yararlanabilmenin şartları bu çalışmanın
  amortismana tabi iktisadi kıymetlerin satılması kısmında geniş ölçüde ele alınmıştır.
  Oradaki şartlar sigorta tazminatları için de geçerlidir. Bu bakımdan konuyu bir örnekle
  somutlaştırmak yararlı olacaktır.
  Örnek: Kayıtlı değeri 800.000.000 TL, birikmiş amortismanı 160.000.000 TL
  olan bir damızlık boğa, bulaşıcı hastalık sonucu imha edilmiştir. Sözkonusu hayvanın
  derisi ve tırnakları 80.000.000 TL’ya satılmış, ayrıca sigorta şirketi 740.000.000 TL
  hayvan hayat sigorta tazminatı ödeyeceğini beyan etmiştir. İşletme yönetimi de bu
  damızlık hayvanın yenilenmesine karar vermiştir. Buna göre yapılacak kayıt şöyle
  olacaktır:
  /
  100 KASA 80.000.000
  136 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR 740.000.000
  136.20 XYZ Sigorta Şirketi
  257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR 160.000.000
  257.20 Damızlık Hayvan Amortismanı
  255 DEMİRBAŞLAR (CANLI D.BAŞ) 800.000.000
  255.20 Damızlık Hayvanlar
  679 DİĞ. OLAĞANDIŞI GEL. VE KAR. 180.000.000
  /
  32 İhlas Sigorta, “Hayvan Hayat Sigortası Genel Şartları”, md.1, 1.
  33 Özgür ŞİMŞEK: “Demirbaş Eşyanın Değerlemesi, Yeniden Değerleme ve Yenileme Fonu Uygulaması”, Vergi
  Dünyası, Sayı: 208 (Aralık 1998), s.197.
  11
  679 DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 180.000.000
  549 ÖZEL FONLAR 180.000.000
  549.10 Damızlık Hayvan Yenileme Fonu
  /
  Yenileme fonunun muhasebeleştirilmesine ilişkin farklı uygulama seçenekleri
  bulunmaktadır. Çalışma kapsamını genişleteceği düşüncesiyle buradaki uygulama
  vergi kanunları doğrultusunda yapılmıştır34.
  SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
  Büyükbaş hayvancılık işletmelerindeki canlı hayvanlar dört gruba
  ayrılmaktadır. Bunlar besi hayvanları, süt hayvanları, damızlık hayvanlar ve
  yetişmekte olan hayvanlardır.
  Damızlık hayvanlar ve süt hayvanları işletmenin canlı demirbaşlarını oluşturur.
  Dolayısıyla bu hayvanlar demirbaşların tabi olduğu değerleme ve muhasebe
  işlemlerine tabidir. Bu bakımdan söz konusu hayvanlara yeniden değerleme
  yapılabilir. Satıldıklarında maliyet bedeli artırımı uygulanabilir. Yenilenmeleri zaruri
  bulunur ve işletme yöneticilerince karar verilirse yenileme fonu ayrılabilir.
  Büyükbaş hayvancılık işletmelerindeki bir diğer hayvan grubu ise besi
  hayvanlarıdır. Bunlar canlı demirbaş niteliğinde olmayan ve belirli bir süre bakım
  yapıldıktan sonra satılacak olan kasaplık hayvanlardır. Dolayısıyla bu hayvanlar
  işletmenin üretimi devam eden yarımamülleri gibidir. Bunlar üretim işletmesindeki
  yarımamüllerin tabi olduğu değerleme ve muhasebeleştirme ilkelerine tabidir.
  Büyükbaş hayvancılık işletmelerindeki bir diğer hayvan grubu ise henüz
  yetişme aşamasını tamamlamamış olan hayvanlardır. Bunlar belirli bir bakım
  süresinden geçtikten sonra, işletmede canlı demirbaş olarak tutulacaklardır.
  Dolayısıyla yetişme aşaması süresince tekdüzen hesap planındaki 258 Yapılmakta
  Olan Yatırımlar hesabında izlenecektir. Ürün verir duruma geldiklerinde ise
  Demirbaşlar veya Diğer Duran Varlıklar hesabının yardımcı hesabına “canlı
  demirbaşlar” olarak kaydedilecektir. Maddi duran varlık olarak bu hesaplardan birine
  kaydedildikten sonra ise, demirbaşların tabi olduğu değerleme ve muhasebe
  işlemlerine tabi olacaktır.
  34 Farklı yaklaşımlar için bkz: Remzi ÖRTEN: “Yenileme Fonu ve Muhasebe Uygulamaları”, Yaklaşım Dergisi,
  Yıl:7; Sayı:76 (Nisan 1999), ss.16-21.
  12
  YARARLANILAN KAYNAKLAR
  AKDOĞAN, Nalan ve Orhan SEVİLENGÜL. Türkiye Muhasebe Standartları İle
  Uyumlu Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulaması 9. Baskı (Ankara: Gazi
  Kitabevi Yayınları, 1999).
  AKDOĞAN, Nalan. Tekdüzen Muhasebe Sisteminde Maliyet Muhasebesi
  Uygulamaları (Ankara: Gazi Kitabevi Yayınları, 1998).
  AKTUĞLU, Mehmet Ali. Tarım İşletmeleri ve Muhasebesi (İzmir: Ege Üniversitesi
  İktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesi Yayınları, Yayın No: 64/24, 1972).
  BELLEK, Münir. “Tarım Ürünleri ve Tekdüzen Hesap Planı”, Mükellefin Dergisi,
  Sayı:50 (Şubat 1997).
  ÇALDAĞ, Yurdakul. Şirketler ve Muhasebesi (Ankara: Gazi Kitabevi Yayını, 1999).
  DOĞAN, Hasan. Çiftçinin Gelir Vergisi ve Tarım İşletmelerinde Muhasebe
  (Adana: 1975).
  ERDEM, Hayrettin. “Bütün Yönleriyle Yenileme Fonu ve Uygulaması” Yaklaşım
  Dergisi, Yıl:5; Sayı:59 (Kasım 1997).
  GÜNDÜZ, N. Kemal ve Necati PERÇİN. “Yenileme Fonu Uygulaması ve Muhasebe
  Kaydı” Yaklaşım Dergisi, Yıl:7, Sayı:74 (Şubat 1999).
  GÜNDÜZ, N. Kemal ve Necati PERÇİN. Amortismanlar ve Yeniden Değerleme
  (Ankara: Yaklaşım Yayınları, 1997).
  GÜVEMLİ, Oktay. Amortismanlar Yeniden Değerleme ve Uygulamaları, 2. Baskı
  (İstanbul: Proje Danış Yayınları, 1989).
  HOPKİNS, John A. and Earl O. HEADY. Farm Records and Accounting (IOWA:
  Iowa State University Press, 1962).
  KAPLAN, Mürsel Ali. “Hayvansal Ürünlerin Üretiminde Kullanılan Canlı Hayvanlar,
  Muhasebe Kayıtlarında Ne Şekilde İzlenecek ve Nasıl Bir İşleme Tabi
  Tutulacaktır” Maliye Postası, (15 Mart 2001).
  KOŞ, İsmail. “Maliyet Bedeli Artırımı” Vergi Dünyası Sayı:208 (Aralık 1998).
  ÖNGEN, Safiye. Vergi Muhasebesi (Ankara: Yaklaşım Yayınları, 2000).
  ÖNGEN. Safiye. “Amortismana tabi İktisadi Kıymetlerin Sigorta Tazminatı” Yaklaşım
  13
  Dergisi, Yıl: 6, Sayı:64 (Nisan 1998).
  ÖRTEN, Remzi. “Yenileme Fonu ve Muhasebe Uygulamaları”, Yaklaşım Dergisi,
  Yıl:7; Sayı:76 (Nisan 1999).
  ÖRTEN, Remzi. Genel Muhasebe ve Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama
  Örnekleri (Ankara: Gazi Kitabevi Yayınları, 2000).
  ÖRTEN, Remzi. Ortaklıklar ve Muhasebe Uygulamaları (Ankara: Gazi Kitabevi
  Yayınları, 1999).
  PERÇİN, Necati. “Yenileme Fonu Uygulaması ve Muhasebesi” Vergi Sorunları,
  Sayı:100.
  STURROCK, Ford. Farm Accounting and Management (Toronto: 1981).
  ŞEKER, Sakıp. Dönem Sonu İşlemleri-Cilt-2: (Ankara: Yaklaşım Yayınları, 1999).
  ŞİMŞEK, Özgür. “Demirbaş Eşyanın Değerlemesi, Yeniden Değerleme ve Yenileme
  Fonu Uygulaması”, Vergi Dünyası, Sayı: 208 (Aralık 1998).
  TOKAY, Hüseyin. “Duran Varlıkların 8 No.lu Türkiye Muhasebe Standardına Göre
  Aktifleştirilmesi”, Yaklaşım Dergisi, Yıl:7, Sayı: 77 (Mayıs 1999).
  TOKAY, Hüseyin. “Duran Varlıkların 8. No.lu TMS’ye Göre Aktifleştirme Sonrası İşlemleri”,
  Yaklaşım Dergisi, Yıl:7, Sayı:79 (Temmuz 1999).
  TOKAY, Hüseyin. “Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklarla İlgili Türkiye Muhasebe
  Standartlarının Muhasebe Uygulamaları ve İlgili Vergi Yasaları İle Karşılaştırılması”,
  Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, Cilt:1, Sayı:1 (Nisan 1999).
  ÜREL, Gürol. “Sabit Kıymet Satış Karının Tespiti ve Yenileme Fonu Uygulaması”,
  Vergi Dünyası, Sayı:214 (Haziran 1999).
  YILDIRIM, Şevket ve Canan ARIKBAY. Tarım İşletmelerinde Verimlilik Ölçümüne
  Uygun Kayıt Sistemlerinin Geliştirilmesi (Ankara: MPM Yayını No: 415,
  1990).[/CENTER][/CENTER][/COLOR]

  [Resim: iloveaccountinght4.gif]
  (Bu Mesaj 28-01-2011 07:58 PM değiştirilmiştir. Değiştiren : hust59®.)
  15-10-2007 03:22 PM
  Web Sayfasını Ziyeret Edin Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
  « Önceki | Sonraki »
  Cevapla   Forum'a Git: