Hoşgeldin Misafir ! (GirişÜye Olun)

İdari Para Cezalarında yapılan 6270 S.K. yapılan değişiklikler
Konuyu Açan Kişi: Y.ERCAN
Cevap Sayısı: 0
Görüntülenme Sayısı: 1286

Cevapla 
 
Değerlendir:
  • 0 Oy - 0 Yüzde
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
İdari Para Cezalarında yapılan 6270 S.K. yapılan değişiklikler
Yazar Mesaj
Y.ERCAN
YÖNETİCİ
******
Mesajlar: 18,408
Tarih: May 2008
Üye no: 4845
Nerden: İstanbul
Rep Puanı: 86
Mesaj: #1
İdari Para Cezalarında yapılan 6270 S.K. yapılan değişiklikler
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 102. maddesinin ikinci fıkrası, 6270 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 11. maddesi ile(1);
"Mahkeme kararına, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca yapılan tespitler veya diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemelere ya da kamu idarelerinden alınan belgelere istinaden düzenlenenler hariç olmak üzere, bildirgenin veya belgenin yasal süresi geçtikten sonra ilgililerce kendiliğinden 30 gün içinde verilmesi ve söz konusu cezaların ilgililerce, yapılacak tebligat tarihini takip eden günden itibaren 15 gün içinde ödenmesi halinde, bu maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (g), (h) ve (j) bentlerinde öngörülen cezalar dörtte bir oranına karşılık gelen tutar üzerinden uygulanır."
şeklinde değiştirilmiştir.
5510 sayılı Kanun'un 102. maddesindeki bu değişiklikler sonucunda, anılan maddenin ikinci fıkrasına istinaden yapılmakta olan indirimin;
- Kapsamı genişletilmiş
- Yararlanma usulü değiştirilmiş,
- Oranı artırılmıştır.
Bu yazımızda, 5510 sayılı Kanun'un 102. maddesinin ikinci fıkrasında yapılan bu değişikliğe istinaden, hangi fiillerden dolayı uygulanan idari para cezalarının indirim kapsamına girdiği, indirimden ne şekilde yararlanılabileceği ve indirim sonrası ödenecek olan idari para cezası tutarlarının ne şekilde hesaplanacağı hususları açıklanacaktır.
II- İNDİRİM KAPSAMINA GİREN İDARİ PARA CEZALARI
5510 sayılı Kanun'un 102. maddesinin 6270 sayılı Kanunla değiştirilmeden önceki ikinci fıkrasına(2) istinaden, yalnızca işyeri bildirgelerinden dolayı tahakkuk eden idari para cezaları indirim kapsamında yer almakta idi. 6270 sayılı Kanunla yapılan değişiklik sonucunda,
- 5510-4/1a kapsamındakilere ilişkin sigortalı işe giriş bildirgelerinin,
- 5510-4/1a kapsamındakilere ilişkin sigortalı işten ayrılış bildirgelerinin,
- 5510-4/1b kapsamındakilere ilişkin sigortalı işe giriş bildirgelerinin,
- 5510-4/1b kapsamındakilere ilişkin sigortalı işten ayrılış bildirgelerinin,
- Geçici 20. madde kapsamındakilere ilişkin sigortalı işe giriş bildirgelerinin,
- Geçici 20. madde kapsamındakilere ilişkin sigortalı işten ayrılış bildirgelerinin,
- 5510-4/1a ve 4/1c kapsamında sigortalı çalıştırılan işyerlerine ilişkin işyeri bildirgelerinin,
- Kamu idarelerince, vazife malullüğüne sebep olan olayın,
- Kamu idareleri ile döner sermayeli kuruluşlar, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki kuruluşlar ve kanunla kurulan kurum ve kuruluşlarca, ihale yolu ile yaptırılan işleri üstlenenlerin ve bunların adreslerinin,
- Kamu idareleri ile bankalarca, sigortasız olduğu tespit edilen kişilerin,
- Ticaret sicil memurluklarınca, şirket kuruluşu aşamasında, çalıştıracağı sigortalı sayısını ve bunların işe başlama tarihini bildiren işverenlere ilişkin bildirimlerin,
- Valilikler, belediyeler ve ruhsat vermeye yetkili diğer kamu ve özel hukuk tüzel kişilerince, yapı ruhsatı veya ruhsat niteliği taşıyan işlemlerine ilişkin bilgi ve belgeler ile varsa bunların verilmesine esas olan istihdama ilişkin bilgilerin,
yasal süresi içinde bildirilmemesinden/verilmemesinden kaynaklanan fiiller dolayısıyla uygulanacak olan idari para cezaları da indirim kapsamına alınmıştır.
III- İNDİRİMDEN YARARLANMANIN USUL VE ESASLARI
Yukarıda belirtilen fiiller dolayısıyla uygulanacak olan idari para cezalarından dolayı 102. maddenin ikinci fıkrasında öngörülen indirimden yararlanılabilmesi için, söz konusu belge veya bildirgelerin Sosyal Güvenlik Kurumu'na ilgililerce kendiliğinden ve yasal verilme süresinin sona erdiği tarihten itibaren en geç otuz gün içinde verilmiş olması, ayrıca idari para cezasının tebliğ edildiği tarihi takip eden günden itibaren en geç onbeş gün içinde ödenmesi gerekmektedir.
Dolayısıyla, bahse konu indirimden yararlanılabilmesi için;
- Belge veya bildirgenin ilgililerce kendiliğinden düzenlenmiş olması,
- Söz konusu belge veya bildirgenin yasal verilme süresi geçtikten sonra en geç otuz gün içinde verilmiş olması,
- İdari para cezasının tebliğ edildiği tarihi takip eden günden itibaren en geç onbeş gün içinde ödenmesi
şartlarının birlikte gerçekleşmiş olması gerekmektedir.
Bu bağlamda, mahkeme kararına, denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarca yapılan tespitlere ya da resmi kurum ve kuruluşlardan alınan belgelere istinaden düzenlenen bildirge veya belgeler, yasal süresi geçirildikten sonra otuz günlük süre içinde Kurum'a verilse dahi söz konusu fiiller nedeniyle uygulanacak olan idari para cezaları indirim kapsamına girmediği gibi, yasal süresi içinde verilmiş olmakla birlikte Kurum'ca belirlenen şekle ve usule uygun olarak verilmeyen ya da e-Sigorta kanalıyla gönderilmesi zorunlu tutulduğu halde kağıt ortamında Kurum'a verilen belge veya bildirgelerden dolayı uygulanan idari para cezaları da indirim kapsamına girmemektedir.
Yine, söz konusu belge veya bildirgelerin işverenlerce kendiliğinden verilmiş olmakla birlikte, yasal verilme süresinin sona erdiği tarihten itibaren otuz günlük süre geçirildikten sonra verilmiş olması ya da otuz günlük süre içinde verilmiş olmakla birlikte, idari para cezasının, tebliğ edildiği tarihten itibaren onbeş günlük süre içinde ödenmemesi halinde söz konusu indirimden yararlanılması mümkün olamayacaktır.
IV- YARARLANILACAK OLAN İNDİRİM TUTARI
5510 sayılı Kanun'un 102. maddesinin beşinci fıkrasında yer alan "İdarî para cezalarının, Kurum'a itiraz edilmeden veya yargı yoluna başvurulmadan önce tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde peşin ödenmesi halinde, bunun dörtte üçü tahsil edilir." hükmüne istinaden, ikinci fıkrada yer alan fiiller nedeniyle uygulanacak olan idari para cezalarının tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde Kurum'a itiraz edilmeden veya yargı yoluna başvurulmadan ödenecek olması halinde, öncelikle ikinci fıkraya istinaden tebliğ edilen ceza tutarından 3/4 oranında indirim yapılacak, ardından indirim sonrası bakiye tutara beşinci fıkraya istinaden 1/4 tutarında ayrıca bir indirim daha yapılacaktır.
Dolayısıyla, kapsama giren idari para cezalarının tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde Kurum'a itiraz edilmeden ve yargı yoluna başvurulmadan ödenecek olması halinde, tebliğ edilen cezanın yalnızca 1/4'ünün 3/4'ü ödenecektir.
Örnek-1: 10.02.2012 tarihinde işe giren (A) sigortalısına ilişkin sigortalı işe giriş bildirgesinin, Sosyal Güvenlik Kurumu'na, işveren tarafından (kendiliğinden) 15.02.2012 tarihinde verildiği, söz konusu fiil dolayısıyla uygulanan 886,00 TL tutarındaki idari para cezasının 25.02.2012 tarihinde tebliğ edildiği ve idari para cezasının işveren tarafından 06.03.2012 tarihinde ödeneceği varsayıldığında, tebliğ edilen 886,00 TL tutarındaki cezanın yalnızca,
886,00 x 1 / 4 = 221,50
221,50 x 3 / 4 = 166,13 TL'si ödenecektir.
İndirim kapsamına giren idari para cezalarının tebliğ edildiği tarihi takip eden günden itibaren onbeş günlük süre içinde 1/4'ünün 3/4'ü ödendikten sonra, ilgililerce Kurum'a itiraz edilmiş veya yargı yoluna başvurulmuş olması ve itirazın da Kurum'ca veya mahkemece reddedilmiş olması halinde, 102. maddenin ikinci fıkrasına istinaden yapılan indirim geri alınmayacak, yalnızca beşinci fıkraya istinaden yapılan peşin ödeme indirimi kadar tutar, gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte işverenlerden tahsil edilecektir.
Örnek-2: 1 nolu örnekteki işveren tarafından 166,13 TL tutarındaki idari para cezası yasal süresi içinde ödendikten sonra, cezanın usulsüz uygulanmış olduğu hususunda Kurum'a itirazda bulunulduğu ve itirazın da Kurum'ca reddedildiği varsayıldığında, 102. maddenin beşinci fıkrasına istinaden yapılan indirim dolayısıyla eksik tahsil edilen,
221,50 - 166,13 = 55,37 TL tutarındaki idari para cezası, tahsil tarihine kadar hesaplanacak olan gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte tahsil edilecektir.
V- KANUN'UN YÜRÜRLÜK TARİHİNDEN ÖNCEKİ SÜRELERDE İŞLENEN FİİLLER
5510 sayılı Kanun'un 102. maddesinin ikinci fıkrasında yapılan değişiklik yayım tarihinde yürürlüğe girmiştir(3).
Hal böyle olmakla birlikte, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 7. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "Suçun işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanun ile sonradan yürürlüğe giren kanunların hükümleri farklı ise, failin lehine olan kanun uygulanır ve infaz olunur." hükmüne istinaden, kapsama giren ve yasal verilme süresi 26.01.2012 tarihinden önceki sürelerde sona ermiş olan belge veya bildirgelerin, yasal verilme süresinin sona erdiği tarihten itibaren otuz günlük süre içinde verilmiş olması ve tebliğ edilen idari para cezasının da on beş günlük süre içinde ödenecek olması durumunda da, 5510 sayılı Kanun'un 102. maddesinin 6270 sayılı Kanunla değişik ikinci fıkrasında öngörülen indirimden yararlanılması mümkün olacaktır.
Örnek-3: 18.09.2011 tarihinde işe ayrılan (B) sigortalısına ilişkin işten ayrılış bildirgesinin Sosyal Güvenlik Kurumu'na 12.10.2011 tarihinde verildiği ve söz konusu fiil dolayısıyla uygulanan 837,00 TL tutarındaki idari para cezasının 10.03.2012 tarihinde ilgiliye tebliğ edildiği varsayıldığında, idari para cezasına konu fiil her ne kadar 26.01.2012 tarihinden önce işlenmiş olsa da,
- İşten ayrılış bildirgesinin işveren tarafından kendiliğinden düzenlenmiş olması,
- Yasal verilme süresi geçtikten sonra otuz gün içinde verilmiş olması
nedeniyle, söz konusu cezanın tebliğ edildiği 10/3/2012 tarihinden itibaren onbeş günlük süre içinde ödenecek olması halinde, tebliğ edilen 837,00 TL tutarındaki cezanın yalnızca
837,00 x 1 / 4 = 209,25
209,25 x 3 / 4 = 156,94 TL'si ödenecektir.
VI- SONUÇ
5510 sayılı Kanun'un 102. maddesinin ikinci fıkrasında 6270 sayılı Kanun'un 11. maddesi ile yapılan değişiklikler sonucunda, 5510 sayılı Kanun'un 102. maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (g), (h) ve (j) bentlerinde yer alan fiillere konu olan belge veya bildirgelerin yasal süresi dışında olmakla birlikte;
- İlgililerce kendiliğinden düzenlenmiş olması,
- Yasal verilme süresi geçtikten sonra en geç otuz gün içinde verilmiş olması,
- İdari para cezasının tebliğinden itibaren en geç onbeş gün içinde ödenmesi
halinde, tebliğ edilen cezanın yalnızca 1/4'ünün 3/4'ü ödenecektir.
Buna karşın, belge veya bildirgenin mahkeme kararına, denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarca yapılan tespitlere ya da resmi kurum ve kuruluşlardan alınan belgelere istinaden düzenlenmiş olması veya yasal verilme süresinin sona erdiği tarihten itibaren otuz günlük süre geçirildikten sonra verilmiş olması ya da idari para cezasının tebliğ edildiği tarihten itibaren onbeş günlük süre içinde ödenmemesi halinde, indirimden yararlanılması mümkün olamayacaktır.


Yazar:Eyüp Sabri DEMİRCİ*
E-Yaklaşım / Mart 2012 / Sayı: 231
(*) Sosyal Güvenlik Kurumu, İşverenler Prim Daire Başkanlığı Şube Müdürü
(1) 26.01.2012 tarih ve 28185 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.
(2) 5510 sayılı Kanun'un 102. maddesinin 6270 sayılı Kanunla değiştirilmeden önceki ikinci fıkrasında, "Mahkeme kararına, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca yapılan tespitler veya diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemelere ya da kamu idarelerinden alınan belgelere istinaden düzenlenenler hariç olmak üzere, bildirgenin yasal süresi geçtikten sonra ilgililerce kendiliklerinden verilmesi halinde, bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde öngörülen cezalar üçte ikisi oranında uygulanır." hükmü yer almakta idi.
(3) 26.01.2012 tarih ve 28185 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış ve yürürlüğe girmiştir.

Muhasebe ve Mevzuat Grubu

Hüseyin Ust Mevzuat Forumu Facebook Sayfası

Kişisel Blog Sayfam
26-03-2012 06:48 PM
Web Sayfasını Ziyeret Edin Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
« Önceki | Sonraki »
Cevapla Forum'a Git: