Hoşgeldin Misafir ! (GirişÜye Olun)

İktisat deneme snavı
Konuyu Açan Kişi: aycan
Cevap Sayısı: 0
Görüntülenme Sayısı: 1340

Cevapla 
 
Değerlendir:
  • 0 Oy - 0 Yüzde
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
İktisat deneme snavı
Yazar Mesaj
aycan
Moderators
*****
Mesajlar: 1,240
Tarih: Nov 2007
Üye no: 618
Nerden: İSTANBUL
Rep Puanı: 9
Mesaj: #1
İktisat deneme snavı
1. Aşağıdakilerden hangisi iktisadın tanımlarından biri değildir?
a.İktisat kıtlık bilimidir b.Tercih bilimidir c.Ulusal ve uluslararası ticaretin İncelenmesidir
d.Sınırlı kaynakların, sınırsız ihtiyaç karşılamak için nasıl dağıttıklarının ince¬lenmesidir
e. Ulusal ve uluslararası sosyal psikolojinin incelenmesidir

2. Bir firmanın üretim miktarının saptanması aşağıdaki iktisat bölümlerinin hangisinin konusunu oluşturur?
a.Mikro iktisat b.Makro iktisat c.Normatif iktisat d.iktisadi analiz e.Fırsat analizi

3. Aşağıdakilerden hangisi iktisadın teme! özelliklerinden biridir?
a. İktisat, insan davranışının psikolojik yönünü seçip inceler b.İktisat, anatomiktir
c. İktisat, insan davranışının iktisadi yönünü seçip inceler d.İktisat, kıt olmayan malların tüketimi ile ilgilidir
e. iktisat beşeri coğrafya ile ilgilidir

4. Her toplumun temel İktisadi sorunu aşağıdakilerden hangisidir?
a. Dünyada barışı korumak b.Ülkedeki ayaklanmaları bastırmak c.İktisadi kaynakların kıtlığı
d. Demokrasiyi korumak e.Sosyal barışı sağlamak

5. Diğer mallan üretmek üzere kullanılan makineler, araçlar ve fabrikalar bir üre¬tim faktörü olarak hangi gruba girer?
a. Doğal kaynaklar b.Sermaye c.Ara mallar d.Ana mallar e.Yatırım malları

6. Kapitalist sistemde ne, nasıl ve kimin için üretilecek sorusu aşağıdakilerden hangisi tarafından çözümlenir?
a. Planlama komitesi b.Fiyat mekanizması c.Toplumu temsil eden seçilmiş kişiler d.İktisat otoriteleri
e. Hiçbiri

7. Aşağıdakilerden hangisi makro İktisat İle ilgili değildir?
a. Toplulaştırılmış iktisadi faaliyetlerin incelenmesi
b.Tüketiciler, kaynak sahipleri ve işletmeler gibi bireysel karar birimlerinin dav¬ranışlarının incelenmesi
c. İşsizliğin nedenleri ile işsizliği azaltacak politikaların incelenmesi
d. Enflasyonun nedenlerinin incelenmesi
e. İnsan davranışının sadece iktisadi yönünü seçip incelemesi

8. Mikro iktisat insanların hangi ekonomik birimlerle olan ilişkilerini incelemez?
a. Piyasa b.Endüstri c.Firma d.Milli gelir e.Ekonomik küçük birimler

9. İktisadın değe yargısı içeren mevcut durumu irdeleyerek toplumsal refahın nasıl olması gerektiğini belirleyen bölümüne ne ad verilir?
a. Mikro iktisat b.Makro iktisat c.Normatif iktisat d.Pozitif İktisat e.özel iktisat

10. Aşağıda kilerden hangisi zorunlu ihtiyaçtır?
a. Su içmek b.Çay içmek c.Pasta yemek d.Spor yapmak e.Seyahat etmek

11. Aşağıdakilerden hangisi ihtiyacın özelliklerinden değildir?
a. İhtiyaç, şiddet bakımından farklılık gösterir b.Tatmin edildikçe, şiddeti azalır
c. İhtiyaç üretilen malın maliyetinde etkilidir d.Bazı ihtiyaçlar, tatmin edildikçe şiddetleri artar
e. İhtiyaçtan tatmine yarayan araçlar ikame edilebilirler

12. Aşağıdakilerden hangisi malın özelliklerinden biri değildir?
a. Fayda sağlar b. ihtiyaç giderir c. Ekonomik değeri vardır d.Fizikseldir e.Maddi özelliği yoktur

13. Bir malın üretimine karar verirken diğer bir malın üretiminden vazgeçilmesine ne ad verilir?
a. Üretim imkanları bitim eğrisi b.Fırsat maliyeti c.Üretim imkanları eğrisi d.Marjinal dönüşüm oranı
e. Toplam maliyet eğrisi

14. Üretim olanakları eğrisi aşağıdakilerden hangisini gösterir?
a. Belli bîr malın üretiminde ne kadar kaynak Kullanıldığını b.Üretilen iki malın çeşitli alternatif bileşimlerini
c.İktisadi işsizlik oranını d.Enflasyon oranını e.Rezerve oranını

15. Üretim olanakları eğrisinin solundaki noktalar aşağıdakilerden hangisini gösterir?
a. Faktör kaynaklarının daraldığını b.Üretim faktörlerinin etkin kullanıldığını
c. Üretim faktörlerinin etkin kullanılmadığını d.İşsizliğin göstergesini e.İktisadi daralmayı

16. Bir maldan bir birim daha fazla üretmek İçin öteki malın üretiminden ne kadar fedakarlık etmek gerektiğini gösteren oran, aşağıdakilerden hangisidir?
a. Üretim olanakları eğrisi b.Ölçülebilir fayda oranı c.Üretim imkanları eğrisi
d. Marjinal dönüşüm oranı e.Toplam maliyet eğrisi

17. Ekonomik büyümeye yol açan faktör aşağıdakilerden hangisidir?
a. Teknolojik gelişmeler b.Nüfusun çoğalması c.Talebin çoğalması
d. Nüfus sayısının azalması e.Arz ve talebin dengede olması


18. Temel ekonomik sorunlara ilişkin kararların merkezi otorite tarafından alındığı sisteme ne ad verilir?
a.Kapitalist sistem b.Kumanda ekonomileri sistemi c Karma ekonomik sistem d.Fiyat sistemi e.Hiçbiri

19. Ölçülebilen faydaya ne ad verilir?
a. Sayısal fayda b.Artan marjinal fayda c.Toplam maliyet d.Ortalama fayda e.Sırasal fayda

20. Aşağıdakilerden hangisi faydanın tanımıdır?
a. Malların ihtiyaçları karşılama hassasiyetidir b.İhtiyaçları karşılayan malların birim fiyatıdır
c. İhtiyacı karşılayan malların toplam değeridir d.İhtiyaçta kullanılan malların miktarıdır
e İhtiyaçta kullanılan malların fiziksel özelliğidir

21. Toplam fayda azaldığı zaman marjinal fayda nasıldır?
a. Marjinal fayda artar b.Marjinal fayda azalır negatif eğimlidir c.Marjinal fayda azalır pozitiftir.
d. Marjinal fayda en yüksek düzeydedir e.Marjinal fayda bire eşittir

22. Tüketicinin belirli koşullarda en yüksek fayda düzeyini sağlayan durumuna ne ad verilir?
a. Tüketici rasyonel davranışı b.Tüketici dengesi c.Tüketici zevk ve tercihleri
d. Sabit tüketici geliri e.Sabit tüketilen mal ve hizmet fiyatları.

23. Ceteris-paribus kavramının eş anlamlısı aşağıdaki terimlerden hangisidir?
a. Talep artar, arz değişmez b.Her arz kendi talebini yaratır c.Diğer koşullar sabittir
d. Diğer koşullar yarı değişkendir e.Tüm değişken giderler değişir

24. Talep şedülü (kanunu) belli bir dönemde, talep edilen mal miktarı ile neyin arasındaki ilişkiyi gösterir?
a. Malın fiyatı b.Tüketicilerin zevkleri c.Tüketicilerin parasal geliri d.İlgili diğer malların fiyatı
e. Üretim eğrileri

25. Bir malın piyasa talep ve arz eğrilerinin kesişmesi aşağıdakilerden hangisini belirlemez.?
a. Denge fiyatını b.Denge miktarını c.Talep fazlasının olmadığı bir noktayı
d. Arz fazlasının olmadığı bir noktayı e.Talebin arttığı noktayı

26. Piyasa talep eğrisi, denge fiyat ve miktarındaki aşağıdaki hangi değişmelerden dolayı, yukarıya doğru kayar?
a. Fiyat yükselir, miktar düşer ise b.Fiyat düşer, miktar yükselir ise c.Fiyat ve miktarın her ikisi de yükselirse
d. Fiyat ve miktarın her ikisi de düşer ise e.Fiyat ve miktarın her ikisi dengede olursa

27. Diğer değişkenler sabitken bir malın fiyatı arttığı zaman gelir sabit kaldığından gelirin satın alma gücünün ve satın alınmak İstenen mal miktarının azalmasına ne denir?
a. Gelir etkisi b.İkame etkisi c.Miktar etkisi d.Fiyat etkisi e.Değer etkisi

28. Aşağıdakilerden hangisi normal mal için talep eğrisini sağa doğru kaydırır?
a. Tamamlayıcı malların fiyatının düşmesi b.Zevk ve tercihler mal lehine değişmesi
c. İkamesi olan hizmetlerin fiyatlarının düşmesi d.Üretim faktörlerinin fiyatlarının artması
e. Malların fiyatlarının artması

29. Arz şedülü (kanunu) belli bir dönemde, arz edilen mal miktarı ile neyin arasın¬daki ilişkiyi gösterir?
a. Faktör fiyatları b.Malın fiyatı c.Teknoloji d.O malın üretimi e.üreticinin tercihi

30. Bir malın piyasa arzında, denge fiyat ve miktarındaki aşağıdaki hangi değişmelerden dolayı, aşağıya doğru bir kayma olur?
a. Fiyat artar, miktar düşer ise b.Fiyat düşer, miktar artar ise c.Hem fiyat hem de miktar artar ise
d. Hem fiyat hem de miktar düşer ise e.Hiçbiri

31. Bir mala ait arz eğrisinin sağa doğru kayması durumunda aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?
a. Toplam gelir düşer b.Toplam gelir artar c.Talep eğrisi esnekse toplam gelir artar
d. Talep eğrisi esnek değilse toplam gelir artar e.Arz eğrisi esnek değilse toplam gelir artar

32. Fiyattaki bir değişme talep edilen miktarda hiçbir değişmeye neden olmuyorsa talep esnekliği değeri kaçtır?
a. Ed < I b. Ed = I c. Ed > I d. Ed = 0 e. Ed ∞

33. Bir malın talep denklemi Q = 120 - 2P olarak verildiğinde malın fiyatı 10 TL ise talebin fiyat esnekliği kaçtır?
a..-20 b. -1 c. -0,2 d. 0 e. ∞

34. Aşağıdakilerden hangisi talebin fiyat esnekliğini etkileyen faktörlerden biri değildir?
a. Ürünün tüketici bütçelerindeki önemi b.Fiyat değişmelerinin geçici ve sürekli olması
c. Malın tatmin ettiği ihtiyacın niteliği d.Kısa ve uzun dönemde esneklik e.Zorunlu malların talep esnekliği

35. Gelir esnekliği katsayısı negatif olan mallara ne denir?
a. Normal mallar b.Düşük mallar c.Tamamlayıcı mallar d.İkame mallar e.Ucuz mallar
36. Çapraz talep esnekliği pozitif olan mallar hangileridir?
a. Tamamlayıcı mallar b.İlişkisiz mallar c.İkame mallar d.Dayanıklı mallar e.Ucuz mallar

37. Devletin arz piyasasındakileri korumak İçin aşağıdaki İfadelerden hangisi taban fiyat uygulamasına örnektir?
a. Üretim kotaları b.İthalat kotaları c.Vergiler d.Kira kontrolleri e.Asgari ücret

38. Devletin tüketicileri korumak amacıyla piyasada işlem görecek en yüksek fiyatı belirlemesine ne ad verilir?
a. Tavan fiyat b.Taban fiyat c.Cari piyasa fiyatı d.Maksimum fiyat e.Maliyet fiyatı

39. Devletin tavan fiyat uygulamasının sonucunda aşağıdakilerden hangisi meydana gelmez?
a.Talep fazlası oluşur b.Tayınlama olur c.Kara borsa olur d.Arz fazlası oluşur e.Malların kalitesi düşer

40. Aşağıdakilerden hangisi üretim kotası uygulaması sonucu meydana gelmez?
a. Piyasa daralır b.Fiyatlar artar c.Arz artar d.Üreticilerin geliri artar e.Üretim miktarı artar

41. Belirli bir parasal değerin yüzdesi şeklinde hesaplanıp alınan vergilere ne ad verilir?
a. Spesifik vergiler b.Advalorem vergiler c.Gelir vergisi d.Kurumlar vergisi e.Marjinal vergiler

42. Arz esnekliğinin sonsuz olması durumunda, verginin tamamı kime yansıtılır?
a. Tüketiciye b.Üreticiye c.Devlete d.Bir kısmı üreticiye bir kısmı tüketiciye e.Yansıtılmaz

43. Firmanın üretimini bir birim çoğaltması nedeniyle toplam maliyette meydana gelen değişmeye ne denir?
a. Ortalama maliyet b.Marjinal maliyet c.Ortalama değişken maliyet d.Ortalama sabit maliyet
e. Birim maliyet

44. Aşağıdaki piyasalardan hangisinde reklama İhtiyaç duyulmaz?
a. Tekelci piyasalarda b.Tam rekabet piyasalarında c.Oligopol piyasalarda
d. Eksik rekabet piyasalarında e.Monopol piyasalarda

45. Tam rekabet piyasasında faaliyet gösteren firmaların piyasada oluşan fiyatı etkileyememesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
a. Piyasaya girişin serbest olması b.Piyasada alıcı ve satıcı sayısının çok olması
c. Alıcıların piyasayı tanımada yeterli bilgiye sahip olması d.Piyasa fiyatının veri olarak alınabilmesi
e. Malların homojen olması

46. Hangi piyasalarda fiyat farklılaştırılması yapılmaktadır?
a. Oligopol piyasalarda b.Tam rekabet piyasalarında c.Tekel piyasalarında
d.Eksik rekabet piyasalarında e.Serbest piyasalarda

47. Aşağıdakilerden hangisi tam rekabetçi piyasa özellikleri arasında ver almaz?
a.Piyasaya girişin serbest oluşu b.Alıcı ve satıcı sayısının çokluğu c.Üretilen malların homojenliği
d. İkamesi olmayan malın satılması e.Alıcı ve satıcıların tam bilgiye sahip oluşları

48. Tekelci rekabet piyasasında kısa dönemde firma hangi üretim düzeyinde karını maksimize eder?
a. Marjinal gelir marjinal faydaya eşit olduğu üretim düzeyinde
b. Marjinal gelir marjinal faydandan büyük üretim düzeyinde
c. Marjinal faydanın marjinal gelirden büyük üretim düzeyinde
d. Marjinal gelirin marjinal maliyete eşit olduğu üretim düzeyinde
e. Marjinal gelirin marjinal maliyetten büyük olduğu üretim düzeyinde

49. Birbiri ile rekabet eden az sayıda büyük firmanın, her birinin üretimdeki değişmelerin, piyasa fiyatını etkileyecek durumda olduğu piyasa hangisidir?
a. Tekel b.Tam rekabet c.Oligopol d.Tekelci rekabet e.Rand piyasası

50. Aşağıdakilerden hangisi oligopol piyasa sınıflarından biri değildir?
a. Kısmı oligopol b.Tam oligopol c.Saf oligopol d.Farklılaştırılmış oligopol e.Marjinal oligopol

51. Tekelci rekabet piyasasındaki bir firmanın talep eğrisi aşağıdakilerden hangisidir?
a. Negatif eğimli esnektir b.Negatif eğimli esnek değildir c.Talep eğrisi yatay durumdadır
d. Pozitif eğimli esnek değildir e.Sonsuz esnekliğe sahiptir

52. İşgücü talep eğrisi özelliği gereği aşağıdakilerden hangisine bağlı değildir?
a. Ürün fiyatlarına b. Diğer faktör fiyatlarına c. Üretim teknolojisi d.Nüfusa e.İşçilerin verimliliklerine

53. Bir ülkede toplam nüfus 100 milyon, sivil işgücü 50 milyon iken 47 milyon işçi istihdam ediliyorsa bu ülkedeki işsizlik oranı yüzdesi kaçtır?
a. 3 b. 6 c. 7 d. 9 e. 10

54. Firmanın faktör piyasasında tam rekabet koşullarında çalıştığı zaman firmanın değişken faktör için talep eğrisi aşağıdakilerden hangisidir?
a. MRP eğrisidir b.MPP eğrisidir c.MRC eğrisidir d.MR eğrisidir e.MMR eğrisidir

55. Üretimin yarattığı marjinal özel maliyet {MPC) ile marjinal dışsal maliyetin (MEÇ) toplamına ne ad verilir?
a. Negatif dışsallık b.Marjinal dışsal maliyet c.Marjinal sosyal maliyet
d.Pozitif dışsallık e.Sübvansiyonlar

56. Kamusal mallarda etkin çıktı düzeyinin belirlenmesi için gerekli şartlar aşağı¬dakilerden hangisidir?
a. Marjinal sosyal fayda = Marjinal maliyet b.Marjinal sosyal fayda = Fiyat
c. Marjinal sosyal fayda = Ortalama toplam maliyet d.Marjinal maliyet = Fiyat
e. Marjinal maliyet = Ortalama toplam maliyet

57. Etkin kaynak kullanımının gerçekleşebilmesi için marjinal sosyal maliyetin aşağıdakilerden hangisine eşit olması gereklidir?
a. MEB b. MPC c. MSB d. MEC e. MPB

58. I. Vergiler
II.Sübvansiyonlar
III. Yasal düzenlemeler
IV. Üretimi üstlenme
Yukarıdakilerden hangisi devletin dışsallıkları içselleştirmek için kullandığı araçlardan biridir?
a. III,IV b. II,III c. I.II,III d. I e. I,II,III,IV

59. Aşağıdakilerden hangisi devletin negatif dışsallıkları içselleştirmek için kullan¬mış olduğu düzenleyici vergilerin amacıdır?
a. Bir mal veya hizmetin dışsal maliyetini marjinal özel maliyete eklemektir
b. Tüketici veya üretici tarafından yapılan ödemeleri azaltmaktır
c. Bir mal veya hizmetin dışsal maliyetini marjinal özel maliyetinden çıkarmaktır
d. Tüketici veya üretici tarafından yaratılan dışsallıkları desteklemektir
e. özel tüketim veya üretim faaliyetlerinin tüketici veya üretici tarafından öden¬meyen maliyetleridir

60. 1929 yılındaki ekonomik buhranında ortaya çıkan sorunlardan biri aşağıdakilerden hangisidir?
a. İşsizlik b. Staflasyon c. Talep fazlası d. Deflasyon e. Büyüme

61. Ekonominin tüm sektörlerinde yapısal nedenler ve sürekli durgunluk nedeniyle ortaya çıkan işsizliğe ne ad verilir?
a. Mevsimlik işsizlik b.Teknolojik işsizlik c.Yapısal işsizlik d.Gizli işsizlik e.Konjokturel işsizlik

62. Geçici işsizlik ne zaman ortaya çıkar?
a. Toplam talepte bir düşme olduğunda b.İşçiler mevsimsel olarak işsiz kaldıklarında
c. İşçilerin nitelikli eleman olmamaları sonucunda d.Toplam talebin toplam arzı aşması durumunda
e. Toplam talebin toplam arza eşit olması durumunda

63. Aşağıdakilerden hangisi iktisadi dalgalanmanın tanımıdır?
a. İktisadi faaliyet içindeki bir yıllık dalgalanmalardır
b. İktisadi faaliyette düzenli aralıklarla olmamakla birlikte tekrar tekrar ortaya çıkan ve bir yıldan daha az süren dalgalanmalardır
c. İktisadi faaliyette düzenli aralıklarla olmamakla birlikte tekrar tekrar ortaya çıkan ve bir yıldan daha uzun süren dalgalanmalardır
d. Ekonominin uzun dönemdeki genel gidişinden yüz yılda bir kez olan sapmadır
e. İktisadi faaliyette düzenli aralıklarla tekrar tekrar ortaya çıkan ve iki yıldan daha az süren dalgalanmadır

64. Ekonomideki tüm fiyatlarda görülen genel artışa ne ad verilir?
a. Hiper enflasyon b.Eflasyon c.Staflasyon d.Deflasyon e.Regulasyon

65. Genel fiyat düzeyinin çok hızlı artış göstermesi ne ile ifade edilir?
a. Hiper eflasyon b.Enflasyon c.Staflasyon d.Deflasyon e.Regulasyon

66. Aşağıdakilerden hangisi devletin makro ekonomiyi etkileyebilmek için kullanabile¬ceği araçlardan biridir?
a. Konjokturel politikalar b.Para politikası c.iktisadi politikalar
d.Sosyal politikalar e.Marjinal politikalar

67. Ekonomik birimler arasındaki ilişkileri gösteren diyagrama ne ad verilir?
a. Devresel akım diyagramı b.Konjokturel akım diyagramı c.Toplam maliyet diyagramı
d.Marjinal akım diyagramı e.Hiçbiri

68. Türkiye'de milli gelir, hangi kurum tarafından ölçülmektedir?
a. Başbakanlık b.Hazine Müsteşarlığı c.Devlet İstatistik Enstitüsü d.Merkez Bankası
e. Maliye Bakanlığı

69. Gayri safı milli hasıla hesaplanırken aşâğıdakilerden hangisi göz önüne alınır?
a. Ekonomide üretilen tüm tamamlanmış mal ve hizmetler b.Ev hanımları tarafından gerçekleştirilen hizmetler
c. Tamamıyla finansal nitelikte olan işlemler d.İkinci el malların satışı e.Transfer ödemeleri

70. Aşâğıdakilerden hangisi tamamlanmış mal ve hizmetlere yapılan toplanı harca¬ma miktarı değildir?
a. Tüketim harcamaları b. Yatırım harcamaları c. Kamu harcamaları d. Net ihracat e. Net ithalat

71. Kişisel gelirin tanımı aşâğıdakilerden hangisidir.?
a. Bir dönemde hane halkının elde ettikleri gelir toplamı
b.Bir dönemde hane halkının harcamak İçin sahip oldukları gelir miktarı
c. Milli gelirden dolaylı vergiler çıkartıldıktan sonra kalanı
d Bir dönemde hane halkının elde ettikleri ücretler ile faiz toplamı
e. Milli gelirden dolaysız vergiler çıkartıldıktan sonra kalanı

72. Reel GSMH' daki dalgalanmalara ne ad verilmektedir?
a. Konjonktür b. Depresyon c Bunalım d.Deflasyon e. Staflasyon

73. Bîr ülkede hesaplanan nominal GSMH 150 milyon ve fiyat endeksi 3 ise, reel GSMH kaç milyondur?
a. 40 b. 50 c. 60 d. 75 e. 85

74. Aşâğıdakilerden hangisi başlangıç yılındaki sabit fiyatlarla GSMH ile cari fiyat¬larla GSMH arasındaki ilişkiyi gösterir?
a. Sabit fiyatlarla GSMH, cari fiyatlarla GSMH'dan fazladır
b. Sabit fiyatlarla GSMH, cari fiyatlarla GSMH'ya eşittir
c. Sabit fiyatlarla GSMH, cari fiyatlarla GSMH'dan küçüktür
d. Sabit fiyatlarla GSMH, cari fiyatlarla GSMH arasında bir ilişki yoktur
e. Sabit fiyatlarla GSMH, cari fiyatlarla GSMH'dan büyüktür

75. Aşağıdakilerden hangisi yatırımı belirleyen faktörlerden biri değildir?
a. Faiz oranı b.Beklenen kâr c.Teknolojik değişim d.Demografik unsurlar e.Sermaye mallarının maliyeti

76. Serbest girişim sisteminde, işletmelerin üretim yapabilmeleri neye bağlıdır?
a. Hükümetin optimal üretim miktarı konusundaki kararlarına b.Arz edilen iktisadi kaynakların miktarına
c. Firmaların ürünlerini satabilmelerine d.Üretilen ürünleri devletin alma garantisine
e. İktisadi kaynak miktarına ve firmaların ürünlerini satabilmelerine

77. Bir hane halkının harcanabilir geliri 11.000 TL. olduğunda 10.000 TL. tüketmekte 12.000 TL. olduğu zamanda 10.500 TL. tüketmektedir. Buna göre marjinal tüketim eğilimi kaçtır?
a. 0.85 b. 0.60 c. 0.50 d. 0.92 e. 0.65

78. Yatırım harcamaları aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?
a. Yatırımın marjinal verimliliğine b.Yatırılabilir fonların faiz maliyetine
c. Sermaye stokuna yapılan ilavelerden beklenen gelirlere d.Fonların faiz oranına
e. Toplam tasarrufların toplam harcanabilir gelir oranına

79. Otonom yatırımdaki değişmelerin çarpan etkisinin nedeni hangisidir?
a. Toplam arzın gelir düzeyine bağlı olmasıdır b.Otonom tüketimin gelir düzeyine bağlı olmasıdır
c. Tüketimin gelir düzeyine bağlı olmasıdır d.Planlanmamış envanter yatırımlarının gelir düzeyine bağlı olmasıdır
e. Uyandırılmış tüketime bağlı olmasıdır

80. Toplam harcamaların otonom bileşenlerini düşüren değişkene, ne ad verilir?
a. Sızıntı b.Enjeksiyon c.Tasarruf paradoksu d.Harcama çarpanı e.Hiçbiri

81. Tam istihdam gelir düzeyinin üzerinde dengenin sağlanması durumunda ortaya çıkan harcama fazlasına ne denir?
a. Tasarruf paradoksu b. Harcama çarpanı c. Eflasyonist açık d. Deflasyonist açık e. Devalüasyon açığı

82. Devletin kamu harcamaları ve vergileri kullanarak makro ekonomik değişenleri etkileyebilmek için kullandığı politikaya ne ad verilir?
a. Devlet politikası b. Uluslararası politika c. Maliye politikası d. Kamusal politika e. Sosyal politika

83. Daraltıcı maliye politikası aşağıdakilerden hangisidir?
a. Vergi oranlarının azaltılması b.Piyasadan finans bonosu almak c.Kamu harcamalarını azaltmak
d. Reeskont oranlarını düşürmek e.Para arzını daraltmak

84. Hem mal olarak kullanıldığında bir değere sahip olan, hem de değişim aracı olarak kullanılabilen nesnelere ne ad verilir?
a. Kaydı para b.İtibari para c.Mal para d.Kağıt para e.Bozuk para
85. Aşağıdakilerden hangisi paranın işlevlerinden bir değer ölçüsünün özellidir?
a. Nihai ürünün değişimi için bir araçtır b.Değeri Ölçmek için ortak bir payda oluşturur
c. Gelecekteki paranın değerini ölçer d.Sahibine tam bir likidite sağlar
e. Kaynakların tahsisi ve ürünün dağıtımı için gerekli mekanizmayı sağlar

86. Türkiye'de paranın M2 tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
a. Kağıt para
b. Dolaşımdaki nakit + Mevduat bankalarındaki vadesiz mevduat + Merkez Bankası'ndaki vadesiz mevduat + Vadeli mevduat
c. Kağıt para, vadesiz mevduat ve banka dışı tasarruf kurumlarındaki mevduat
d. Kağıt para + Bozuk para
e. Kağıt parayı, vadesiz mevduatı, banka dışı tasarruf kurumlarındaki mevduatı ve ticari bankalardaki vadeli mevduat ile tasarruf mevduatını içerir

87. Para arzındaki artışı yavaşlatmayı ve faiz oranlarını yükseltmeyi sağlamaya yönelik para politikasına ne ad verilir?
a. Gevşek para politikası b.Genişlemeci para politikası c.Sıkı para politikası d.Devlet politikası
e. Maliye politikası

88. Aşağıdakilerden hangisi para politikası araçlarından biridir?
a. Vergiler b.Reeskont oranı c.Nüfus miktarı d.Gelirler toplamı e.Gider toplamı

89. Bankalar tarafından kredi İşlemleri sonucunda vadesiz mevduat şeklinde yaratılan paraya ne ad verilir?
a. Mal para b. Asli para c.Kaydi para d. İtibari para e. Kağıt para

90. 100 milyon başlangıç mevduatı ile zorunlu rezerv oranı % 25 olan banka siste¬minde yaratılabilecek kaydı para miktarı kaç milyondur?
a. 100 b. 400 c. 300 d. 500 e.600

91. I. Yatırımlar
II. Faiz oranları
III.Otonom vergiler
Keynesyen görüşe göre, para arzı artışı hangilerinde artış meydana getirir?
a. Yalnız I b. Yalnız II c. Yalnız III d.I ve II e. II ve III

92. Hangi para politikası talep eğrisinin safla doğru kaymasına neden olur?
a. Daraltıcı para politikası b.Genişlemeci para politikası c.Devlet politikası
d.üretim politikaları e.Ekonomik politikalar

93. Toplam arz eğrisinin yer değiştirmesine neden olan maliyet değişikliklerine ne ad verilir?
a. Ekonomik büyüme b.Yatırım c.Maliyet şokları d.Doğal felaketler e.Marjinal maliyet

94. Aşağıdakilerden hangisi sürekli enflasyonun tanımıdır?
a. Fiyatlar genel düzeyinin uzunca bir süre artmaya devam etmesi
b. Fiyatlar genel düzeyinin sürekli olarak düşmesi
c. Fiyatlar genel düzeyinde uzun süre değişiklik olmaması
d. Fiyatlar genel düzeyinin ani yükselmesi e.Hiçbiri

95. İki ülke arasındaki ticaret anlaşmasına ne ad verilir?
a. Kota b.Tarife dışı uygulama c.Çift taraflı tarife d.Gümrükleme e.Diş ticaret haddi

96. Diğer değişkenler sabit iken sabit kur sisteminde Türk Lirası hangi durumlarda Euro karşısında daha değerli hale gelebilir?
a. Yurt içi ve yurt dışı enflasyon eşit olduğunda b.Enflasyon düştüğünde c.Yurt içerisinde enflasyon arttığında
d.Euro dolar karşısında değer kazandığında e.Yurt İçi enflasyon yurt dışı enflasyondan yüksek olduğunda

97. Bir ülkenin kalkınmasını ikiye katlaması için 15 yıl gerekmektedir. 72 kuralına göre yıllık büyüme oranı nedir?
a. 4 b. 4,8 c. 4,5 d. 4,3 e. 4,6

98. Aşağıdakilerden hangisi dışa dönük kalkınma stratejilerinin özelliğinden değildir?
a.Kaynaklar tarımda kullanılacağına ihracata aktarılır b.Vergiler indirilir
c.Enflasyon oranı arttırılır d.Teşvik verilir e. Basan şansı rekabet avantajına bağlıdır

99. Dünya Bankası, gelişmekte olan ülkelere, uyguladıkları dış ticaret stratejine göre uluslararası ticareti tamamen serbest bırakan veya çok az kontrol uygulayan ülkeler bu stratejinin hangi grubunda yer alır?
a. Tamamen dışa dönükler b.Ilımlı dışa dönükler c.Çekimserler d.Tamamen içe dönükler
e. Ilımlı içe dönükler

100. Ödemeler bilançosunun cari işlemler kalemine aşağıda belirtilenlerden hangisi yer almaz?
a. İhracatlar b.İthalatlar c.Sübvansiyonlar d.Teşvikler e.Sermaye girişleri


İKTİSAT DENEME SINAVI CEVAP ANAHTARI


1. E
2. A
3. C
4. C
5. B
6. B
7. B
8. D
9. C
10. A
11. C
12. E
13. B
14. B
15. C
16. D
17. A
18. B
19. A
20. A
21. B
22. B
23. C
24. A
25. E
26. C
27. A
28. A
29. B
30. B
31. C
32. D
33. C
34. E
35. B
36. C
37. E
38. A
39. D
40. C
41. B
42. A
43. B
44. E
45. B
46. C
47. D
48. D
49. C
50. E
51. A
52. D
53. B
54. B
55. C
56. E
57. B
58. E
59. A
60. A
61. C
62. B
63. C
64. B
65. A
66. B
67. A
68. C
69. A
70. D
71. A
72. A
73. B
74. B
75. D
76. E
77. C
78. E
79. C
80. A
81. C
82. C
83. C
84. C
85. B
86. B
87. C
88. B
89. C
90. B
91. A
92. B
93. C
94. A
95. C
96. C
97. B
98. C
99. A
100. E

LİNKEDİN
http://www.linkedin.com/profile/edit?trk...b_pro_top]

Zaman kimseyi beklemez...
18-01-2012 12:47 AM
Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
« Önceki | Sonraki »
Cevapla Forum'a Git: