Hoşgeldin Misafir ! (GirişÜye Olun)

İktisat deneme snavı
Konuyu Açan Kişi: aycan
Cevap Sayısı: 0
Görüntülenme Sayısı: 1527

Cevapla 
 
Değerlendir:
  • 0 Oy - 0 Yüzde
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
İktisat deneme snavı
Yazar Mesaj
aycan
Moderators
*****
Mesajlar: 1,240
Tarih: Nov 2007
Üye no: 618
Nerden: İSTANBUL
Rep Puanı: 9
Mesaj: #1
İktisat deneme snavı
1-) Az sayıda ve büyük ölçüde toplulaştırılmış değişkenlerin analiziyle ilgilenen ekonomi dalı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dışsal ekonomi B) Mikro ekonomi C)Makro ekonomi D)İçsel ekonomi
E) Genel denge ekonomisi

2-) Tüketicinin tükettiği mallardan birinin fiyatının düşmesi aşağıdakilerden hangisine neden olmaz?
A) Fiyatı düşen malın tüketiminin artması B) Tüketici dengesinin değişmesine
C) Marjinal ikame oranının değişmesine D) Tüketicinin reel gelirinin azalmasına
E) Tüketicinin bütçe doğrusunun değişmesine

3-) Birim değişken girdi başına sağlanan üretime ne ad verilir?
A) Marjinal fiziki ürün B) Ortalama fiziki ürün C) Toplam fiziki ürün
D) Ortalama maliyet E) Marjinal maliyet

4-) Üretim faktörü fiyatlarının düşmesi arz eğrisi üzerinde nasıl bir değişiklik yaratır?
A) Aynı eğri üzerinde hareket oluşur B) Sağa kayan yeni bir eğri oluşur
C)Sola kayan yeni bir eğri oluşur D) Orijine yaklaşan yeni bir eğri oluşur
E) Hiçbir değişiklik yaratmaz

5-) Kısa döneme ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Üretim miktarı arttırılabilir B)Üreticilerin kapasite kullanım kararını verdikleri dönemdir
C) Üretim konuları değiştirilemez D) Yeni tesisler kurulabilir E) Üretim olanakları arttırılamaz

6-) Aşağıdakilerden hangisi bir firmanın kısa dönemde en düşük maliyetle gerçekleştirebildiği üretim miktarını ifade eder?
A) Tam kapasite B) Atıl kapasite C)Eksik kapasite D) Aşırı kapasite
E) Maksimum kapasite

7-) Tam rekabet piyasasındaki bir firmanın toplam gelir doğrusunun eğimi aşağıdakilerden hangisine eşittir?
A) Toplam gelire B) Fiyata C) Marjinal maliyete D) Toplam kara E)Üretim miktarına

8-) Ücretlerin yükselmesi sonucunda daha fazla emeğin daha fazla emeğin daha az çalışması hangi etkinin bir sonucudur?
A) İkame etkisi B)Gelir ve ikame etkisi C) Gelir etkisi D) Faktör etkisi E) Diferansiyel rant etkisi

9-) Devletin vergiler, kamu harcamaları ve borçlanma yoluyla ekonomiye müdahale etmesine ne ad verilir?
A) Para politikası B)Maliye politikası C)Dış ekonomi politikası D)Gelirler politikası
E) Büyüme politikası

10-) Tasarruf fonksiyonu S=-5+0,2Y ve yatırım fonksiyonu I= 5+0,1Y olan bir ekonomide denge gelir (Y) seviyesi kaçtır?
A) 50 B) 100 C) 150 D) 200 E) 250

11-) Yeni iş aramalarına, iş değiştirmelerine ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan işsizlik türüne ne ad verilir?
A) Friksiyonel işsizlik B) Yapısal işsizlik C) Mevsimlik işsizlik D) Gönüllü işsizlik
E) Gayri iradi işsizlik


12-) Zorunlu rezerv oranı(rr) % 25 olan bir ekonomide 10 milyon TL başlangıç mevduatı ile yaratılabilecek kaydi para miktarı kaç milyon TL dir?
A) 10 B) 20 C) 30 D) 40 E) 50

13-) Ani mevduat çıkışlarını karşılamak ve karlı yatırım fırsatlarını değerlendirebilmek amacıyla bir emniyet unsuru olarak bankaların ellerinde tuttukları rezervlere ne ad verilir?

A) Mutlak rezervler B) Serbest rezervler C) Zorunlu rezervler D) Kaydi rezervler E) Kısmi rezervler

14-) Aşağıdakilerden hangisi IS eğrisini sağa kaydıran nedenlerden biri değildir?
A) Kamu harcamalarının artması B) Otonom tüketim harcamalarının artması
C) Otonom yatırım harcamalarının artması D) Vergilerin artması E) Teknolojik ilerlemeler

15-) Fiyatların arttığı ve üretimin azaldığı ekonomik durum aşağıdakilerden hangisidir?
A) Staflasyon B) Resesyon C) Deflasyon D) Enflasyon E) Ekonomik canlanma

16-) Aşağıdakilerden hangisi emek piyasasında dengenin değişmesine neden olan faktörlerden biri değildir?
A) Nüfus artışı B) Fiyat düzeyinin değişmesi C) Emek arz ve talep eğrilerinin yer değiştirmesi
D) Teknolojik gelişme E) Zevk ve tercihlerin değişmesi

17-) Fonksiyonel gelir dağılımının mikro analizine ne ad verilir?
A) Faktör fiyat analizi B) Sektörel analiz C) Fonksiyonel analiz D) Kişisel analiz
E) Cebirsel analiz

18-) Ödemeler bilançosu eğrisi ( BP ) hangi durumda gelir eksenine paralel bir şekil alır?
A) Esnek kur sisteminde
B) Sabit kur sisteminde
C) Tam kapital mobilitesi durumunda
D) Eksik sermaye hareketliliği durumunda
E) Maliye politikasının uygulandığı durumda


19-) Uzun dönem Philips eğrisinin şekli nasıldır?
A)Yatay eksene paralel B)Yatay eksene dik doğru C)Yatay ekseni iki noktada kesen azalan bir eğri
D)Yatay ekseni kesmeyen pozitif eğimli doğru E)Yatay ekseni 45 derecelik açı ile kesen doğru

20-) Duruma göre saptanmış politikalar daha çok hangi görüş çatısı altında yer alır?
A) Moneterist B) Fizyokrat C) Klasik D) Merkantalist E) Keynesyen

21-) Esas inceleme konusu ulusal ekonomi olan, az sayıda ve toplulaştırılmış değişkenlerin analiziyle ilgili ekonomi dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dinamik analiz B) Mikro ekonomi C) Ekonomi tarihi D) Makro ekonomi
E) Kalkınma ekonomisi

22-) Bir zaman boyutuna bağlı olarak değişen değişkenlere ne ad verilir?
A) İçsel değişken B) Stok değişken C) Akım değişken D)Dışsal değişken
E) Bağımsız değişken

23-) Toplam fayda ve marjinal fayda ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?
A) Tüketim miktarı arttıkça marjinal fayda azalır B) Toplam fayda azalırken marjinal fayda negatiftir
C) Tüketim miktarı arttıkça toplam fayda azalır D) Marjinal faydaların toplamıyla toplam faydaya ulaşılır
E) Toplam fayda maksimum iken marjinal fayda sıfıra eşittir

24-) Tüketici gelirinin sürekli değişmesi durumunda oluşan tüketici denge noktalarının geometrik yerine ne ad verilir?
A) Fiyat tüketim eğrisi B) Genişleme yolu C) Gelir tüketim eğrisi D) Tüketici paftası
E) Bütçe doğrusu

25-) Toplam fiziki ürün eğrisine orijinden çizilen teğetin eğimi aşağıdakilerden hangisi
verir?
A) Marjinal fiziki ürünü B) Ortalama fiziki ürünü C) Ortalama maiyeti D) Üretim miktarını
E) Toplam fiziki ürünü

26-) Girdiler arasında azalan ikâme söz konusu ise eşürün eğrilerinin hangi şekilde olacagı, aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Orijine göre dış bükey B) Orijine göre iç bükey C) Yatay eksene paralel bir doğru
D) Azalan eğilimli bir doğru E) Artan eğilimli bir doğru

27-) Üretim teknolojisi değiştiğinde aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?
A) Eşürün eğrileri sistemi yer değiştirir B) Eş maliyet doğrusu paralel kayar
C) Eş maliyet doğrusu yatay eksende sağa kayar D) Eş maliyet doğrusu yatay eksende sola kayar
E) Üretici dengesi değişmez

28-) Bir mala ait talep eğrisinin sağa doğru kaymasının nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Malın fiyatının düşmesi B) Gelirin azalması C) Zevk ve alışkanlıkların ilgili malın aleyhine değişmesi
D) İkâme malın fiyatının düşmesi E) Tamamlayıcı malın fiyatının düşmesi

29-) Gelir artığında talebi azalan bir malın, gelir esneklik katsayısı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) e>0 B) e<0 C) e=1 D) e=0 E) e>1

30-) Arz sabitken talebin artması denge fiyatı ve miktarını ne yöne etkiler?
A) Denge fiyatı ve miktarı artar B) Denge fiyatı artar miktar değişmez C) Denge fiyatı düşer miktar artar
D) Denge fiyatı değişmez, miktar artar E) Fiyat artar miktar bilinemez

31-) İşçilerin haklarını korumak için devletin müdahalesi aşağıdakilerden hangisine neden olur?
A) Tavan fiyat B) Asgari ücret C) Kapasiteye ücret tayini
D) İşçilerin iş yerine ortak edinmesi E) İşçilere teşvik primi ödenmesi


1.) Kesin hesap kanun tasarısı nerede incelenip genel kurula gönderilir?
A) Sayıştay komisyonu B) Genel kurul C) Danıştay komisyonu
D) Başbakanlığa E) TBMM bütçe komisyonu

2.) Hükümeti denetleme yetkisi hangi anayasa ile TBMM'ye verilmiştir?
A) 1876 B) 1921 C) 1924 D) 1961 E) 1982

3.) Hangi Anayasa ile kuvvetler ayrılığına gidilmiştir?
A) 1961 B) 1982 C) 1876 D) 1921 E) 1924

4.) Bütçede değişiklikleri gerektiren tasarıların nedenlerini hangi birim inceler?
A) Sayıştay B) Bütçe komisyonu
C) Danıştay
D) Muhasebat genel müdürlüğü
E) TBMM genel kurulu

5.) Aşağıdaki kuruluşlardan hangisi katma bütçeli bir kuruluş değildir?
A) Anadolu Üniversitesi
B) Ege Üniversitesi
C) Vakıflar Genel Müdürlüğü
D) Karayolları Genel Müdürlüğü
E) TC Merkez Bankası

6.) Aşağıdakilerden hangisi genel ve katma bütçe harcamalarının toplanması ve katma bütçelere yapılan hazine yardımının düşülmesi ile oluşturulan bütçenin adıdır?
A) Program bütçe
B) Fon
C) Özerk bütçe
D) Özel bütçe
E) Konsolide bütçe

7.) Aşağıdakilerden hangisi giderlerini özel gelirleriyle karşılayan ve genel bütçe dışında yönetilen kamu kuruluşlarının bütçesidir?
A) Konsolide bütçe
B) Katma bütçe
C) Özel bütçe
D) Özerk bütçe
E) Fon

8.) Üniversiteler hangi yıla kadar katma bütçeli statüde kalmışlardır?
A) 1927
B) 1930
C) 1932
D) 1933
E) 1936

9.) Aşağıdaki yönetimlerden hangisi il düzeyinde ortak ihtiyaçları karşılar ve genel karar organları seçmenler tarafından seçilir?
A) İl encümeni
B) Valilik
C) Sayıştay
D) İl özel idaresi
E) İlçe10.) Aşağıdakilerden hangisi il özel idaresinin idari denetimini üstlenmiştir?
A) İçişleri Bakanlığı
B) Belediye
C) Bakanlar Kurulu
D) Vali
E) İl genel meclisi


11.) İl bütçesinin ita amirliğini aşağıdaki memurlardan hangisi yapar?
A) Belediye Başkanı
B) Vali
C) İl özel idaresi saymanlık müdürü
D) İl daimi encümeni
E) İl genel meclisi üyesi

12.) Aşağıdaki giderlerden hangisine öncelikli olarak il özel idare fonundan pay ayrılır?
A) Cari
B) Yatırım
C) Transfer
D) Personel giderleri
E) Genel yönetim

13.) Hangi tarihte belediye bütçe tasarısı belediye meclisine verilir?
A) 16 Mart
B) 27 Aralık
C) 18 Kasım
D) 30 Aralık
E) 1 kasım

14.) Aşağıdaki birimlerden hangisi belediye bütçesini denetlemekle yükümlü değildir?
A) Belediye meclisi
B) Danıştay
C) Sayıştay
D) İçişleri bakanlığı
E) Maliye ve Gümrük Bakanlığı

15.) Belediye bütçesini vali ne kadarlık bir sürede onaylar?
A) Bir hafta
B) İki hafta
C) Bir ay
D) İki ay
E) Üç gün

16.) Belediye bütçesinde vesayet makamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Vali
B) Bakanlar Kurulu
C) DPT
D) Başbakanlık
E) Maliye Bakanlığı17.) Aşağıdakilerden hangisi köy gelirlerinden değildir?
A) İmece
B) Salma
C) Bağış
D) Emlak vergisi
E) Bakaya


18.) Aşağıdakilerden hangisi KİT'lerin özelliklerinden değildir?
A) Tüzel kişiliğe sahip olmaları
B) Tek düzen muhasebe sistemini uygulamaları
C) Sorumluluklarının sermayeleri ile sınırlı olması
D) Karlılık amacı gütmeleri
E) Genelde özel hukuk hükümlerine tabi olmaları

19.) Kamu iktisadi teşebbüslerinin kesinleşen yıllık genel yatırım programları birer örnek halinde hangi kurumlara sunulur?
A) Başbakanlık
B) Hazine müsteşarlığı
C) Devlet planlama teşkilatı
D) Yüksek denetleme kurulu
E) Diğer bakanlıklar

20.) Aşağıdakilerden hangisi finansman kaynaklarının kapsamı dışındadır?
A) Kaynak-ödeme fazlası
B) Genel bütçe yardımları
C) Devlet yatırım bankası kredileri
D) Toplam yatırım tutarı
E) Dış proje kredisi ve fonları


PARA VE BANKA
Aşağıdaki finansal aktiflerden hangisi en yüksek likiditeye sahiptir ?
A) Mevduat sertifikası
B) Tahvil
C) Vadesiz mevduat
D) Hisse senedi
E) Varlığa dayalı

2-) Kasa ve uzun vadeli faiz oranlarının, ilgili piyasadaki arz ve talep tarafından belirlendiği ve diğer vadelere ait piyasalardaki beklenen faiz oranından etkilenmediğini varsayan teori aşağıdakilerden hangisidir ?
A) Portföy teorisi
B) Bekleyişler teorisi
C) Likidite primi teorisi
D) Doğrudan yatırım teorisi
E) Bölünmüş piyasalar teorisi
3-) Yerel yasa ve düzenlemelerine bağlı olarak, yabancı bir ülkede kurulmuş olan bağımsız bankacılık kuruluşuna ne ad verilir ?
A) Bağlı kuruluş
B) Yan kuruluş
C) Acenta
D) Temsilcilik
E) Şube

4-) Finansal aracı kurumların finansman konusundaki uzmanlıkları nedeniyle, tasarruf sahiplerine ve fon ihtiyacında olanlara portföy yönetimi piyasa araştırmasını ve finansmanla ilgili diğer faaliyetleri daha düşük maliyetle sağladıkları varsayılan, finansal aracıların etkisi aşağıdakilerden hangisidir ?
A) Vadeleri ayarlayıcı etki
B) Riski azaltıcı ve dağıtıcı etki
C) Fon maliyetleri azaltıcı etki
D) Miktar ayarlama etkisi
E) Potansiyel faiz oranlarını düşürücü etki

5-) Şirket varlığının zorunlu satışı ile sağlanabilecek değerden, tüm borçlar ödendikten sonra kalan miktarın, hisse senedi sayısına bölünmesi ile bulunan değer aşağıdakilerden hangisidir ?
A) Alternatif gelir değeri
B) Net aktif gelir değeri
C) İşleyen teşebbüs değeri
D) Tasfiye değeri
E) Defter değeri

6-) Bir bankanın her lira mevduat için ödemek zorunda olduğu ek faize ne ad verilir ?
A) Marjinal maliyet
B) Marjinal gelir
C) Ortalama maliyet
D) Açık faiz masrafı
E) Marjinal mevduat harcaması

7-) Gerçek kişilerin, vakıfların dernek ve birliklerin, tasarruf sandıklarının yatırdıkları mevduat türü aşağıdakilerden hangisidir ?
A) Tasarruf mevduatı
B) Resmi mevduat
C) Bankalar mevduatı
D) Ticari mevduat
E) İhbarlı mevduat

8-) Bankaların, maddi varlığı, ahlaki durumu ve işlerin gidişine göre, krediyi vadesinde ödeyeceğine kesin olarak inandıkları kişilere açılan kredi türü aşağıdakilerden hangisidir ?
A) İpotek kredisi
B) Açık kredi
C) Röpor
D) Kişisel kredi
E) Borçlu cari hesap kredisi

9-) Açılan kredilerin, ödünç alanlarının gelecekte elde edeceği gelirlerle geri ödeneceğini savunan ve kredi portföyüne önceki itibarlı durumunu sağlayan kuram aşağıdakilerden hangisidir ?
A) Beklenen gelir kuramı
B) Ticari kredi kuramı
C) Değiştirilebilirlik kuramı
D) Pasif yönetimi kuramı
E) Aktif yönetmi

10-) Merkez Bankasının açık piyasada tyahvil satın alması sonucunda, klaydi para miktarı bundan nasıl etkilenir ?
A) Banka rezervleri ve kaydi para etkilenmez
B) Bankaların rezerleri artacağı için kaydi para azalır
C) Bankaların rezerleri artacağı için kaydi para artar
D) Bankaların rezerleri azalacağı için kaydi para artar
E) Bankaların rezerleri azalacağı için kaydi para azalır

11-) T.C. Merkez Bankası'nın en geniş yetkilere sahip organı aşağıdakilerden hangisidir ?
A) Guvernör
B) Yönetim Komitesi
C) Denetleme Kurulu
D) Genel Kurul
E) Şubeler

12-) Aşağıdakilerden hangisi parasal tabanın arzını oluşturmaz ?
A) Altın ve döviz varlıkları
B) Altın ve döviz yükümlülükleri
C) Merkez Bankasının kamu kesimine açtığı krediler
D) Halkın elindeki nakit mevcudu
E) Özel kesime açılan reeskont kredileri

13-) Say Yasasına göre para hangi amaçla talep edilir ?
A) Spekülasyon
B) Değişim
C) Tasarruf
D) İhtiyat
E) Değer saklama

14-) Friedman'a göre, para politikasının ara hedefi aşağıdakilerden hangisidir ?
A) Parasal büyüklüklerin kontrolü
B) Fiyatlar genel düzeyinin kontrolü
C) Kamu harcamalarının kontrolü
D) Toplam talebin kontrolü
E) Büyüme oranının kontrolü

15-) Keynesgil analizde, kurulu kapasitenin tam olarak kullanılmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir ?
A) Yatırım yetersizliği
B) Gayri iradi işsizlik
C) Ücretlerin esnek olmaması
D) Talep yetersizliği
E) İşlem amaçlı para talebi

16-) I-İşlem
II-İhtiyat
III-Spekülasyon
Aktif para balanslarını temsil eden ve gelirin doğru yönlü fonksiyonu olan para talebi yukarıdakilerden hangisidir ?

A) I-III
B) II-III
C) I-II-III
D) I-II
E) Yalnız I

17-) Para talebinde meydana gelen otonom bir artışın yaratacağı etki aşağıdakilerden hangisidir ?
A) Sadece faiz oranının arttırılması
B) Sadece toplam hasılayı arttırması
C) Faiz oranı arttırırken, toplam hasılayı azaltması
D) Faiz oranını ve toplam hasılayı arttırılması
E) Faiz oranı azaltırken, toplam hasılayı arttırılması

18-) Kamu harcamalarındaki bir artış ve vergilerdeki bir azalışın yaratacağı etki aşağıdakilerden hangisidir ?
A) IS Eğrisi sola kaydırarak faiz oranının düşmesi
B) IS Eğrisini sağa kaydırarak milli gelirin düşmesi
C) LM Eğrisini sağa kaydırarak faiz oranının düşmesi
D) LM Eğrisini sağa kaydırarak milli gelirin düşmesi
E) IS Eğrisini sağa kaydırarak faiz oranının yükselmesi

19-) Gerişlemeci maliye politikasının üretimi arttırıcı etkiye sahip olmadığı duruma ne ad verilir ?
A) Doğal üretim düzeyi
B) Paranın yansızlığı
C) Tanzi etkisi
D) Tam dışlama durumu
E) Keynes etkisi

20-) Yeni Klasik Monetarist görüşe, göre en iyi iktisat politikası aşağıdakilerden hangisidir ?
A) Sıkı para politikası
B) Duruma göre para politikası
C) Politikasızlık politikası
D) Kurala gören para politikası
E) Konjonktüre göre para politikası
EKONOMİK KALKINMA
1. Bir ülkede belli bir dönemde var olan iş gücü, sermaye ve doğal kaynakların cari teknik ileri bilgi çerçevesinde tam ve etkin bir biçimde kullanılmasıyla elde edilebilecek GSMH düzeyine ne ad verilir?
A) Fiili GSMH
B) Potansiyel GSMH
C) GSMH açığı
D) Nominal GSMH
E) Reel GSMH

2. Azgelişmiş ülkelerde hizmet kesiminin normalin üstünde büyük olmasının sebebi nedir?
A) Ekonomik etkinliğinin fazla olması
B) Sermaye hasıla katsayısının yüksek olması
C) Tarım kesiminden yaşanan göçler
D) Sanayi kesimini desteklemesi
E) Verimliliğinin yüksek olması

3. Hızlı nüfus artışının kalkınmayı engelleyeceğini söyleyenler bunu hangi orana bağlamaktadırlar?
A) Sanayileşmenin az olmasına
B) Teknoloji gelişmenin yavaşlığına
C) Tarımsal tekniklere
D) Azalan verimler kanununa
E) Ölüm oranın düşüklüğüne

4. Azgelişmiş ülkelerde aşağıdaki gruplardan hangisi tasarruf gücüne sahiptir?
A) Tüccar
B) Sanayiciler
C) Esnaf
D) Toprak sahipleri
E) Kamu çalışanları

5. Aşağıdakilerden hangisi azgelişmiş ülkelerin geleneksel kesiminin özelliği değildir?
A) Nüfus artışının sürekli ve hızlı olması
B) Değişim sürecinin gelişmemiş olması
C) Üretim ve tüketimin ayrı birimlerce yapılması
D) Sermaye birikiminin düşük olması
E) Geleneksel davranış biçimlerinin egemen olması

6.
I. Talep yapısı
II. Başlangıç koşulları
III. Üretim fonksiyonları
Yukarıdakilerden hangileri milli gelir artışını etkileyen faktörlerdir?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

7. Kırsal nüfusun aşırı kalabalık olması azgelişmiş ülkelerin hangi özellikleri içerisinde yer alır?
A) Demografik
B) Kültürel
C) Siyasal
D) Teknolojik
E) Ekonomik

8. Aşağıdakilerden hangisi bir ekonomide kalkınma hızını belirleyen unsurlardan biridir?
A) Sermayenin marjinal verimliliği
B) Faktör artışı
C) Hukuk kuralları
D) Ortalama tüketim eğilimi
E) Nüfusun yaş bileşimi

9. Aşağıdakilerden hangisi azgelişmiş ülkeler için uygun bir vergi politikası değildir?
A) Gelişmiş bölgelere yönelen sermayenin vergilendirilmesi
B) Varislere intikal edecek hisse senetlerinin vergiden muaf tutulması
C) Kurumlar vergisine istisnalar getirilmesi
D) Banka mevduatının vergiden muaf tutulması
E) Arazi mülkiyetinin vergilendirilmesinde vergi matrahının arazi sahibinin gerçek gelirine göre tespit edilmesi

10. Aşağıdakilerden hangisi tüketimi kısmadan tasarrufu artırmanın yollarından biridir?
A) Yatırım imkanlarını artırmak
B) Tasarruf teşviklerinin artırmak
C) Marjinal prodüktivitesi sıfıra yakın olan emeği kullanmak
D) Tasarruf meyli yüksek sektörleri geliştirmek
E) Toplumu tasarruf yapmaya ikna etmek

11. Aşağıdakilerden hangisi azgelişmiş ülkelerin vergi sisteminin özelliklerinden biri değildir?
A) Vasıtalı vergilerin yaygın olarak kullanılması
B) Tarihi gelişim içinde alışılmış vergilerin kullanılması
C) Vergi teşkilatının köklü bir değişime uğramasının gerekmesi
D) Tüketim vergisinin yüksek olması
E) Toplam vergi gelirleri içinde vasıtasız vergilerin oranını yüksek olması

12. Aşağıdakilerden hangisi yabancı özel sermayenin ulusal ekonomiye katkılarından biri değildir?
A) Reel ücretlerin artması
B) Üretimin ucuzlaması
C) Vergi gelirlerinin azaltması
D) Dışsal ekonomiler yaratması
E) Yeni mal ve hizmet getirmesi

13. Faktör fiyatları değişmediği halde, bir üretim düzeyinin daha az emek kullanılarak sağlandığı teknolojik gelişmeye ne ad verilir?
A) Nötr teknolojik gelişme
B) Sermaye yoğun teknolojik gelişme
C) Emek yoğun teknolojik gelişme
D) Etkin teknolojik gelişme
E) Optimal teknolojik gelişme

14. Bir ülkenin teknolojik düzeyleri arasındaki farka ne ad verilir?
A) Yenilik
B) Teknolojik gelişme
C) Teknolojik açık
D) Keşif
E) Teknolojik buluş

15. Yüksek doğurganlığın ve yüksek ölüm oranlarının hakim olduğu durumdan düşük doğurganlık ve ölüm oranlarına geçilmesine ne ad verilir?
A) Nüfus artışı
B) Optimum nüfus
C) Denge nüfus artışı
D) Demografik geçiş süresi
E) Yaş bileşeni

16. Hızlı nüfus artışı yüzünden dünyanın açlıkla karşı karşıya kalacağını açıklayan iktisatçı kimdir?
A) Malthus
B) Smith
C) Schultz
D) Keynes
E) Singer


17. İnsan sermayesinin geliştirilmesinde temel amaç nedir?
A) Üretimi arttırmak
B) Büyümeyi sağlamak
C) Verimliliği arttırmak
D) İnsan davranışlarını değiştirmek
E) Tüketimi arttırmak

18. Eğitim yatırımlarının artan verimler kanununa tabi olduğunun ileri süren iktisatçı kimdir?
A) Haggins
B) Singer
C) Kindleberger
D) Schultz
E) Adelman

19. Nüfus artışı ile gelir artışı arasındaki ilişkiyi açıklayan teoriyi ne ad verilir?
A) Optimum nüfus
B) Azalan verimler yasası
C) Düşük düzeyli denge tuzağı
D) Likidite tuzağı
E) King yasası

20. Aşağıdakilerden hangisi sendikalardan kalkınma üzerindeki olumsuz etkilerinden biridir?
A) Yüksek ücret artışlarına yol açmaları
B) İşçilerin işbaşında eğitilmelerini sağlamaları
C) İşçilerin geleneksel tavır ve davranışlarını değiştirmesi
D) İş dünyasında sosyal ve siyası huzuru sağlamaları
E) Sosyal sigorta fonlarının yatırımların finansmanında kullanılmasında yardımcı olması

21. Emeğin marjinal verimliliğin negatif olması” ne demektir?
A) Gizli işsizliğin olmaması
B) Yeterince emek kullanılmaması
C) Emeğin bir kısmı çekildiğinde, üretimin değişmemesi
D) Emeğin bir kısmı çekildiğinde, üretimin artması
E) Emeğin bir kısmı çekildiğinde, üretimin azalması

22. Emek arzının sonsuz esnekliğe sahip olduğu durumda, daha fazla emek istihdamı neye bağlı değildir?
A) Sanayide sermaye birikiminin artmasına
B) Emeğin marjinal verimliliğinin yükselmesine
C) Sanayide ücretlerin yükseltilmesine
D) Sanayide teknolojik ilerlemelere
E) Kârların tüketime gitmemesine

CEVAPLAR
1. c
2. d
3. b
4. b
5. d
6. a
7. b
8. c
9. b
10. b
11. a
12. d
13. b
14. d
15. a
16. d
17. a
18. c
19. b
20. e
21. d
22. c
23. c
24. c
25. b
26. a
27. a
28. e
29. b
30. a
31. b

DEVLET BÜTÇESİ
1. e
2. c
3. a
4. b
5. e
6. e
7. b
8. e
9. d
10. a
11. b
12. b
13. e
14. b
15. a
16. a
17. d
18. e
19. b
20. d

PARA VE BANKA
1. c
2. e
3. b
4. c
5. d
6. e
7. d
8. b
9. a
10. c
11. d
12. d
13. b
14. a
15. d
16. d
17. c
18. e
19. d
20. c

EK. KALKINMA
1. a
2. c
3. d
4. d
5. c
6. e
7. a
8. a
9. e
10. c
11. a
12. c
13. b
14. c
15. d
16. a
17. c
18. b
19. c
20. a
21. d
22. c

LİNKEDİN
http://www.linkedin.com/profile/edit?trk...b_pro_top]

Zaman kimseyi beklemez...
18-01-2012 12:46 AM
Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
« Önceki | Sonraki »
Cevapla Forum'a Git: