Hoşgeldin Misafir ! (GirişÜye Olun)

İstirahatli İken Yapılan Ücret Dışındaki Ödemelerin Prime Tabi Tutulması
Konuyu Açan Kişi: hust59®
Cevap Sayısı: 0
Görüntülenme Sayısı: 562

Cevapla 
 
Değerlendir:
  • 0 Oy - 0 Yüzde
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
İstirahatli İken Yapılan Ücret Dışındaki Ödemelerin Prime Tabi Tutulması
Yazar Mesaj
hust59®
İmtiyaz Sahibi
*******
Mesajlar: 5,638
Tarih: Jul 2007
Üye no: 4
Nerden: İstanbul / Bolu
Rep Puanı: 26
Mesaj: #1
İstirahatli İken Yapılan Ücret Dışındaki Ödemelerin Prime Tabi Tutulması
Kaynak : Faruk YÜKSEL


Tarih : 01.09.2017
Konu : İstirahatli İken Yapılan Ücret Dışındaki Ödemelerin Prime Tabi Tutulması
GİRİŞ
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu(*) 80. maddesi ile işverenler tarafından sigortalılara ödenen kazançların nasıl prime tabi tutulacağını düzenlemiştir. Düzenlemeye göre sigortalıların kazançları üç grupta değerlendirilmiştir: Tamamı prime tabi kazançlar, kısmen prime tabi kazançlar ve prime tabi olmayan kazançlar. İşveren Uygulama Tebliği 01/09/2012 tarih ve 28398 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve aynı tarih itibariyle yürürlüğe girmiştir. Tebliğ prime tabi kazançlara ilişkin düzenlemeler de getirmiştir.
Yazımızda yukarıda açıklanan düzenlemeler çerçevesinde sigortalılara istirahatli oldukları ve çalışmadıkları aylarda ödenen ücret dışı ödemelerin nasıl bildirileceği açıklanmıştır.
1. SİGORTALILARIN PRİME ESAS KAZANÇLARI
Bilindiği üzere işverenler hizmet akdi ile çalıştırdıkları sigortalılar adına bildirimde bulunmak ve sigortalıların kazançları üzerinden hesap edilecek sigorta primi işveren ve sigortalı paylarını Sosyal Güvenlik Kurumu’na ödemek ile yükümlüdür. Sigortalıların prime esas kazançlarının nasıl belirleneceği 5510 sayılı Kanunun 80. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre sigortalıların prime esas kazançlarının hesabında;
a) Hak edilen ücretlerin,
b) Prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkaktan o ay içinde yapılan ödemelerin ve işverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen tutarların,
c) İdare veya yargı mercilerince verilen karar gereğince yukarıdaki (a) ve (b) numaralı maddelerinde belirtilen kazançlar niteliğinde olmak üzere sigortalılara o ay içinde yapılan ödemelerin,
Brüt toplamı esas alınır.
Ayrıca;
- Ayni yardımlar ve ölüm, doğum ve evlenme yardımları, görev yollukları, seyyar görev tazminatı, kıdem tazminatı, iş sonu tazminatı veya kıdem tazminatı mahiyetindeki toplu ödeme, keşif ücreti, ihbar ve kasa tazminatları ile Kurum’ca tutarları yıllar itibarıyla belirlenecek yemek, çocuk ve aile zamları, işverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen ve aylık toplamı asgari ücretin %30’unu geçmeyen özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payları tutarları, prime esas kazanca tabi tutulmaz.
- Yukarıda belirtilen istisnalar dışında her ne adla yapılırsa yapılsın tüm ödemeler ile ayni yardım yerine geçmek üzere yapılan nakdi ödemeler prime esas kazanca tabi tutulur.
2. KISMEN PRİME TABİ TUTULACAK KAZANÇLAR
2.1.Yemek Paraları (Yardımı)
Sigortalılara yemek parası adı altında yapılan ödemelerin bir kısmı sigorta priminin hesabında dikkate alınmayacaktır. Ödenen yemek paralarının, fiilen çalışılan ve yemek parası ödenen gün sayısı ile 16 yaşından büyükler için belirlenen günlük asgari ücretin %6’sının çarpımı sonucu bulunacak tutarı prime esas kazançların tespitinde dikkate alınmayacak, dolayısıyla bu tutardan prim kesilmeyecektir.
2.2. Çocuk Zammı ( Yardımı)
İşverenler tarafından çalıştırdıkları sigortalılara çocuk yardımı veya zammı adı altında ödeme yapılması sık karşılaşılan bir durumdur. Bu ödemelerin de bir kısmı sigorta primine esas kazanca dahil edilmeyecektir.
Çocuk yardımının kısmen prime tabi tutulmaması için sigortalının yardım ödenen çocuğunun;
a- Sigortalı veya isteğe bağlı sigortalı olmaması,
b- Kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olması,
c- 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim veya 05/06/1986 tarihli ve 3308 sayılı Meslekî Eğitimi Kanunu’nda belirtilen aday çırak, çırak ya da işletmelerde meslekî eğitim görmesi halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim görmesi halinde 25 yaşını doldurmamış ve evli olmaması,
d- Yaşına bakılmaksızın malul olması ve evli olmaması
Şartlarını taşıması gerekir.
Bu şartların gerçekleşmesi halinde ödenen çocuk yardımlarının, her bir çocuk için 16 yaşından büyükler için belirlenen aylık asgari ücretin %2'si oranındaki tutarı prime esas kazançların tespitinde dikkate alınmayacak yani bu tutardan prim kesilmeyecektir. Ancak çocuk yardımı ödemelerinden prime tabi tutulmayacak tutar hesaplanırken en fazla iki çocuk dikkate alınacaktır. Sigortalının ikiden fazla çocuğu olsa da sadece iki çocuğu işin istisna tutar hesaplanacaktır.
2.3. Aile Zammı (Yardımı)
Sigortalılara aile zammı adı altında yapılacak ödemelerin16 yaşından büyükler için belirlenen aylık asgari ücretin %10'u oranındaki tutar aylık prime esas kazançların hesaplanmasında dikkate alınmayacaktır. Çocuk yardımında olduğu gibi aile yardımında da istisnanın hesap edilmesi için sigortalının hizmet akdinin devam etmesi şartıyla fiilen çalışmasının olup olmadığı üzerinde durulmayacaktır. Ayrıca sigortalının eşinin 5510 sayılı Kanuna tabi zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışmaması ve Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan gelir veya aylık almaması gerekmektedir.
2.4. İşverenler Tarafından Sigortalılar İçin e Ödenen Özel Sağlık Sigortası Primi ve Bireysel Emeklilik Katkı Payları Tutarları
5510 sayılı Kanunun 80. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde, “… işverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen ve aylık toplamı asgarî ücretin %30’unu geçmeyen özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payları tutarları, prime esas kazanca tâbi tutulmaz.” denilmektedir.
Sigortalı adına ay içinde özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payı adı altında işverence yapılan ödemeler toplamının aylık asgari ücretin %30’una isabet eden kısmı prime esas kazanca dahil edilmeyecek, kalan tutar ise ödendiği ayın prime esas kazancına dahil edilecektir.
3. İSTİRAHATLİ İKEN YAPILAN ÜCRET DIŞINDAKİ ÖDEMELERİN BİLDİRİLMESİ
Sigortalılar iş kazası ve meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinde sağlık kuruluşlarından aldıkları raporlara istinaden istirahatli sayılabilmektedir. Sigortalıların istirahatli sayıldıkları bu durumlar bazen uzun sayılabilecek süre boyunca devam edebilmektedir. Bu sürelerde yapılan ücret dışındaki ödemelerin prime tabi tutulmasında sorunlar yaşanmakta ve işverenler yaptırımlar ile karşılaşabilmektedir. Çünkü sigortalıların istirahatli oldukları aylarda çalışma gün sayısı bulunmamaktadır.
Bu durumda yapılması gereken işlemler şöyle özetlenebilir: Yukarıda açıklanan prime esas kazançlardan ücret ödemeleri ödendiği ayın kazancına dahil edilir. Diğer ödemeler ise öncelikle ödendiği ayın kazancına, ödeme yapılan ayda sigorta primine esas kazancın üst sınırının aşılması halinde ödemenin yapıldığı ayı takip eden aydan başlanarak iki ayı geçmemek üzere sonraki ayların kazancına dahil edilerek prime tabi tutulur. Bu uygulama yapılırken sigorta primine esas kazancın üst sınırı İş Kanununa(*) göre belirlenen asgari ücretin 7,5 katıdır.
Açıklanan uygulamada sorun çıkmasına yola açan karışıklık tüm ay boyunca istirahatli olunması halinde çalışma gün sayısının ve dolayısıyla sigorta primine esas kazancın 0(sıfır) olmasından kaynaklanmaktadır. Aşağıdaki örneklerle soruna açıklama getirelim:
Örnek-1 – 2017 yılı Eylül ayında hiç çalışmayan ancak 1.000.-TL. ikramiye ödemesi yapılan (A) sigortalısının 2017 yılı Ekim ayında sigorta primine esas kazancı 5.200.-TL.’dir. Bu durumda 2017 yılı Eylül ayında yapılan 1.000.TL.’lik ikramiye ödemesinin tamamı Ekim ayındaki bildirim tutarına eklenecek ve toplam 6.200.-TL. karşılığı bildirimde bulunulacaktır. Şayet Ekim ayında sigortalının prime esas kazancı üst sınırdan fazla olsa idi 1.000.-TL.’lik ikramiye Kasım ayının prime esas kazancına dahil edilecekti.
Örnek-2 – 2017 yılı Eylül ve Ekim aylarında hiç çalışmayan ancak her iki ayda da 300.-TL. sosyal yardım zammı ödemesi yapılan (A) sigortalısının 2017 yılı Kasım ayında sigorta primine esas kazancı 2.500.-TL.’dir. Bu durumda 2017 yılı Eylül ve Ekim aylarında yapılan 300.TL.’lik ikramiye ödemelerinin tamamı Kasım ayındaki bildirim tutarına eklenecek ve toplam 3.100.-TL. karşılığı bildirimde bulunulacaktır.
Örnek-3 – 2017 yılı Eylül, Ekim ve Kasım aylarında hiç çalışmayan ancak Eylül ayında 400.-TL. prim ödemesi yapılan (A) sigortalısının söz konusu her üç ay için de prime esas kazancının üst sınırı 0(sıfır)’dır. Bu nedenle Eylül ayından sonra en fazla iki ay içinde prime tabi tutulabilecek bu ödeme ile ilgili olarak herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.
SONUÇ
İşverenler tarafından sigortalılara yapılan ücret ödemeleri ödendikleri ay ile diğer ödemeler ise öncelikle ödendikleri ayla ilişkilendirilerek prime tabi tutulur. Ücret dışındaki ödemelerin yapıldığı aylarda sigortalının kazancı prime esas kazancın üst sınırını aşıyorsa, aşan tutar, takip eden iki ayın prime esas kazancına ilave edilerek bildirimde bulunulur.
Sigortalıların istirahatli oldukları ve hiç çalışmadıkları aylarda yapılan ücret dışındaki ödemelerin tamamı, çalışılmayan ayların sigorta primine esas kazancı 0(sıfır) olduğundan, takip eden en fazla iki ayın sigorta primine esas kazancına dahil edilerek bildirimde bulunulur. Eğer ödemenin yapıldığı ayı takip eden her iki ayın prime esas kazancı üst sınırı aşıyorsa yapılan bu ödeme prime tabi tutulmayacaktır.
Madde Dizini

Hüseyin ÜST
S.M.M.M.
23-10-2017 05:42 PM
Web Sayfasını Ziyeret Edin Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
« Önceki | Sonraki »
Cevapla Forum'a Git: