Hoşgeldin Misafir ! (GirişÜye Olun)

Kamu Kurum Ve Kuruluşlarına Yapılan Bağış Ve Yardımların Kurumlar Vergisinden İndirim
Konuyu Açan Kişi: hust59®
Cevap Sayısı: 0
Görüntülenme Sayısı: 294

Cevapla 
 
Değerlendir:
  • 0 Oy - 0 Yüzde
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Kamu Kurum Ve Kuruluşlarına Yapılan Bağış Ve Yardımların Kurumlar Vergisinden İndirim
Yazar Mesaj
hust59®
İmtiyaz Sahibi
*******
Mesajlar: 5,562
Tarih: Jul 2007
Üye no: 4
Nerden: İstanbul / Bolu
Rep Puanı: 26
Mesaj: #1
Kamu Kurum Ve Kuruluşlarına Yapılan Bağış Ve Yardımların Kurumlar Vergisinden İndirim
Kaynak : Yasin ŞEN

Tarih : 01.09.2017
Konu : Kamu Kurum Ve Kuruluşlarına Yapılan Bağış Ve Yardımların Kurumlar Vergisinden İndirimi
1. GİRİŞ
Kurumlar vergisi mükelleflerince yapılan bağış ve yardımlar ancak ilgili dönemde yeterli kazancın bulunması halinde beyanname üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla indirilebilecektir. Dönem içinde yapılan harcamalar kurum kazancının tespitinde kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınacak ve yeterli kazancın olması halinde kanunda öngörülen kısmı beyanname üzerinden indirilebilecektir. İlgili dönemde yeterli kazancın bulunmaması halinde ise indirim konusu yapılamayan bağış ve yardımlar gelecek dönemlere devredilemeyecektir.
2. KURUM KAZANCININ %5’i NİSPETİNDE YAPILABİLECEK BAĞIŞ VE YARDIMLARA İLİŞKİN İNDİRİM
2.1. Yasal Düzenleme ve Değerlendirme
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 10-1-c maddesinde “Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere, Bakanlar Kurulu’nca vergi muafiyeti tanınan vakıflara ve kamu yararına çalışan dernekler ile bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımların toplamının o yıla ait kurum kazancının %5'ine kadar olan kısmı” hükmü yer almaktadır. Bu hüküm gereğince kurumlar vergisi mükelleflerince;
-Genel bütçeli kamu idarelerine
-Özel bütçeli kamu idarelerine
-İl özel idarelerine
-Belediyelere
-Köylere
-Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara
-Kamu yararına çalışan derneklere
-Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara
makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımların toplamının o yıla ait kurum kazancının %5'ine kadar olan kısmı kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla indirim konusu yapılabilecektir. Bu indirim hakkından faydalanabilmek için gereken ilk şart bağış ve yardımın mutlaka yukarıda yer alan kurum ve kuruluşlara yapılması gerektiği şartıdır. Kanunda zikredilen kurum ve kuruluşların dışındaki diğer kişi veya kuruluşlara yapılacak bağış ve yardımlar için indirim hakkından faydalanılamayacaktır. İndirim hakkından faydalanmak için gereken ikinci şart ise bağış ve yardımların mutlaka makbuz karşılığında yapılması gerektiğidir. Makbuz kurumlar vergisi mükelleflerince yukarıda yer alan kurum ve kuruluşlara yapılacak bağış ve yardımların tevsik edilmesini sağlamakla beraber bağış ve yardımın bu kuruluşlara yapılıp yapılmadığını kontrol etmek açısından da önem arz etmektedir. Makbuz karşılığı yapılmayan ve dolayısıyla belgelendirilemeyen bağış ve yardımlar kanunda yazılı kurum ve kuruluşlara yapılsa dahi beyanname üzerinden indirim konusu yapılamayacaktır. İndirim hakkından faydalanmak için gereken üçüncü şart bağış ve yardımın karşılıksız yapılmış olması şartıdır. Kurumlar vergisi mükellefleri kanunda sayılan kurum ve kuruluşlara yapacakları bağış ve yardım neticesinde karşı taraftan herhangi bir menfaat temin etmeyecek ve karşılığında herhangi bir fayda sağlamayacaktır. Aksi takdirde yapılan işlem bağış ve yardım maksadını yitirecek ve ticari bir hüviyet kazanacaktır. İndirim hakkından istifade edebilmek için gereken diğer şart ise yapılan bağış ve yardımın kanun tarafından indirimine cevaz verilen kısmının kurumlar vergisi beyannamesinin ilgili satırında ayrıca gösterilmesi gerektiği şartıdır. Diğer şartları taşımakla beraber beyanname üzerinde gösterilmeyen bağış ve yardımların indirim konusu yapılmasına olanak yoktur. Bağış ve yardımların beyanname üzerinden indirilebilmesi için ilgili dönemde yeterli kazancın bulunması gerekmektedir. Bağış ve yardımın yapıldığı dönemde kurum kazancının bulunmaması halinde yapılan harcamalar indirim konusu yapılamayacağı gibi gelecek yıllara da devredemeyecektir. Yani bağış ve yardımlar sadece ilgili bulunduğu dönemin kazancından indirilebilecektir.
Kurumlar vergisi matrahının tespitinde indirim konusu yapılabilecek bağış ve yardımların tutarı, o yıla ait kurum kazancının %5’i ile sınırlıdır. 1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nde %5 lik tutarında hesabında [Ticari bilanço kârı – (iştirak kazançları istisnası + geçmiş yıl zararları)] formülünün kullanılacağı ifade edilmiştir. Buna göre kanunda sayılan kurum ve kuruluşlara bağış ve yardımda bulunan kurumlar ilgili dönemdeki ticari bilanço karından zarar mahsubu ve iştirak kazançları istisnasını düşecek ancak indirim ve istisnaları düşmeyecektir. Bazı kaynaklarda %5 lik sınıra ilişkin hesaplamanın ilgili döneme ait kanunen kabul edilmeyen giderlerin ticari bilanço karına eklenmesi suretiyle yapıldığı görülmektedir. Ancak kanunen kabul edilemeyen giderlerin ticari bilanço karına ekleneceğine dair ne kanunda nede diğer tali düzenlemelerde herhangi bir hüküm yer almamaktadır. Bu durum ise “Verginin Kanuniliği” ilkesini zedeleyeceği gibi vergilendirme rejiminde de keyfiliğe sebebiyet verecektir. Konu ile ilgili olarak İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı’na kurum kazancınızın %5 ile sınırlı bağış ve yardımlarda bulunulduğu belirtilerek, kurumlar vergisi beyannamesinde indirim konusu yapılabilecek bağış ve yardım tutarında kurumlar vergisi matrahınıza esas tutara kanunen kabul edilmeyen giderlerin de dikkate alınıp alınmayacağı hususu sorulmuş olup, Başkanlık tarafından verilen 03.05.2010 tarih ve B.07.1.GİB. 4.34.16.01-KVK 10-66 sayılı özelgede, “kurumlar vergisi matrahının tespitinde indirim konusu yapılabilecek bağış ve yardımların tutarının, o yıla ait kurum kazancının %5'i ile sınırlı olduğu, indirilebilecek bağış ve yardım tutarının tespitinde esas alınan kurum kazancının, zarar mahsubu dahil giderler ile iştirak kazançları istisnası düşüldükten sonra, indirim ve istisnalar düşülmeden önceki [Ticari bilanço kârı - (iştirak kazançları istisnası + geçmiş yıl zararları)] tutar olduğu, şirketinizce kurumlar vergisi beyannamenizde indirim konusu yapılacak olan bağış ve yardımlara ait üst sınırının hesaplanmasında ticari bilanço karınızın dikkate alınması gerektiği…” şeklinde görüş bildirilmiştir. Bu açıklamalar ve özelge dikkate alındığında kurum kazancının %5 lik kısmı hesaplanırken ilgili döneme ait kanunen kabul edilmeyen giderlerin hesaplamaya dahil edilmemesi gerekmektedir.
Ayrıca 1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nde yer alan açıklamalarda ve formülde bahsi geçen iştirak kazançları istisnası, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5-1-a maddesinde yer alan yurtiçi iştirak kazançları istisnadır. Yapılacak hesaplamalarda kanunun 5-1-b maddesinde yer alan yurtdışı iştirak kazançları istisnası dikkate alınmayacaktır.
Örnek: ABC A.Ş. nin 2010 yılına ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinde yer alan bilgilerden bazıları aşağıdaki gibidir:
Ticari Bilanço Karı: 100.000
KKEG: 10.000
Geçmiş Yıl Zararları: 30.000
İştirak Kazançları İstisnası: 5.000
Taşınmaz Satış Kazancı İstisnası: 15.000
Yurtdışı İştirak kazançları İstisnası: 5.000
Burdur İl Özel İdaresine Yapılan Bağış: 10.000
Bu bilgilere göre mükellef kurum tarafından 2010 yılına ait kurumlar vergisi beyannamesinde indirim konusu yapılabilecek bağış ve yardım tutarı şu şekilde hesaplanacaktır:
[Ticari bilanço kârı - (iştirak kazançları istisnası + geçmiş yıl zararları)]
[100.000 - (5.000 + 30.000)] =65.000*0,05=3.250-TL
Bu hesaplamalara göre mükellef kurum 2010 yılında Burdur İl Özel İdaresi’ne yapmış olduğu 10.000-TL tutarındaki bağış ve yardımın sadece 3.250-TL lik kısmını beyanname üzerinden indirebilecektir. Ayrıca bağış ve yardım tutarı yapıldığı anda kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınacak ve kurum kazancının yeterli olması halinde beyanname üzerinden indirilebilecektir. Ancak kazancın bulunmaması nedeniyle indirilemeyen kısım ise kurum kazancının tespitinde kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınacaktır. Konu ile ilgili olarak ABC A.Ş. tarafından yapılması gereken muhasebe kaydı aşağıdaki gibi olacaktır:
-----------------------------------------------------------------------------

760-Genel Yönetim Giderleri 10.000

(KKEG)

102 Bankalar 10.000

-----------------------------------------------------------------------------
3. EĞİTİM VE SAĞLIK TESİSLERİ İLE DİNİ TESİSLERE İLİŞKİN BAĞIŞ VE YARDIMLAR
3.1. Yasal Düzenleme ve Değerlendirme
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10-1-ç maddesinde “© bendinde sayılan kamu kurum ve kuruluşlarına bağışlanan okul, sağlık tesisi, 100 yatak (kalkınmada öncelikli yörelerde 50 yatak) kapasitesinden az olmamak kaydıyla öğrenci yurdu ile çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi ve bakım ve rehabilitasyon merkezi ile mülki idare amirlerinin izni ve denetimine tabi olarak yaptırılacak ibadethaneler ve Diyanet İşleri Başkanlığı denetiminde yaygın din eğitimi verilen tesislerin ve Gençlik ve Spor Bakanlığı’na ait gençlik merkezleri ile gençlik ve izcilik kamplarının inşası dolayısıyla yapılan harcamalar veya bu tesislerin inşası için bu kuruluşlara yapılan her türlü bağış ve yardımlar ile mevcut tesislerin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için yapılan her türlü nakdî ve aynî bağış ve yardımların tamamı.” hükmü yer almaktadır. Madde hükmünden de anlaşılacağı üzere, bağış ve yardımın yapılacağı kurum ve kuruluşların kapsamı © bendine nazaran daha dar tutulmuştur. © bendinde Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara ve kamu yararına çalışan dernekler ile bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara yapılan bağış ve yardımlar beyanname üzerinden indirilebilmekte iken (ç) bendinde ise sadece kamu kurum ve kuruluşlarına bağışlanan okul, sağlık tesisi, öğrenci yurdu, çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi, bakım ve rehabilitasyon merkezi, mülki idare amirlerinin izni ve denetimine tabi olarak yaptırılacak ibadethaneler, Diyanet İşleri Başkanlığı denetiminde yaygın din eğitimi verilen tesisler, Gençlik ve Spor Bakanlığı’na ait gençlik merkezleri ile gençlik ve izcilik kamplarının inşası dolayısıyla yapılan harcamalar veya bu tesislerin inşası için bu kuruluşlara yapılan her türlü bağış ve yardımlar beyanname üzerinden indirilebilecektir. Bu durumda bağış ve yardımın yapılacağı kurum ve kuruluşlar önem arz etmektedir. Bu bent kapsamında yapılacak tesislere ilişkin bağış ve yardımların;
- Genel bütçeli kuruluşlara
-Özel bütçeli kuruluşlara
-İl özel idarelerine
-Belediyelere
-Köylere
yapılması gerekmektedir. © bendinde yer alıp (ç) bendinde yer almayan Bakanlar Kurulu’nca vergi muafiyeti tanınan vakıflara, kamu yararına çalışan derneklere ve bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara bu bent kapsamında yapılan bağış ve yardımların tamamı değil © bendi kapsamında belirtilen kurum kazancının %5 lik kısmını aşmayan tutarı beyanname üzerinden indirilebilecektir.
Kurumlar vergisi mükellefleri eğitim, sağlık ve bakım hizmetleri ile dini hizmetleri geliştirmek ve devam ettirmek amacıyla yapmış oldukları harcamaları kurum kazancının tespitinde indirim unsuru olarak dikkate alınabileceklerdir. Madde kapsamına giren bağış ve yardımlar ise kurumlar vergisi mükellefleri tarafından inşa edilerek genel bütçeli kuruluşlara, özel bütçeli kuruluşlara, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere bağışlanan okul, sağlık tesisi, öğrenci yurdu, çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi, bakım ve rehabilitasyon merkezi, bu kamu kuruluşları tarafından inşa edilmekte olan ve yukarıda sayılan tesisler için yapılan bağış ve yardımlar ile mevcut tesislerin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için yapılan her türlü nakdî ve aynî bağış ve yardımların tamamı ilgili dönemde yeter ki kazancın bulunması halinde beyanname üzerinden indirilebilecektir. Düzenlemedeki “okul” ifadesinden, doğrudan eğitim-öğretim hizmetlerinin verildiği temel birimlerin anlaşılması gerekmekte olup rehberlik ve araştırma merkezi, mesleki eğitim merkezi, iş eğitim merkezi, mesleki ve teknik eğitim merkezi ve akşam sanat okulları da bu kapsamda değerlendirilecektir. Düzenlemedeki “sağlık tesisi” ifadesinden ise Sağlık Bakanlığı’nca sağlık tesisi kapsamında değerlendirilen kurum ve kuruluşların anlaşılması gerekmektedir.
Kurumlar vergisi mükellefleri ayrıca mülki idare amirlerinin izni ve denetimine tabi olarak yaptırılacak ibadethaneler ile Diyanet İşleri Başkanlığı denetiminde yaygın din eğitimi verilen tesislerin inşa için yapmış oldukları bağış ve yardımları ve mevcut tesislerin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için yapmış oldukları her türlü nakdî ve aynî bağış ve yardımların tamamını ilgili dönemde yeterli kazancın bulunması halinde beyanname üzerinden indirilebileceklerdir. Düzenlemedeki "ibadethane" ve "yaygın din eğitimi verilen tesis" ifadelerinden Diyanet İşleri Başkanlığınca ibadethane sayılan yerler ile Diyanet İşleri Başkanlığı denetimine tabi olan ve din eğitimi verilen tesislerin anlaşılması gerekmektedir. Mülki idare amirlerinin izni ve denetimine tabi olarak yaptırılacak ibadethanelerin umuma açık olması, inşasının mülki idare amirlerinin iznine istinaden gerçekleştirilmesi, inşa ve faaliyetine devam etmesi için yapılan bağış ve yardımların da yine mülki idare amirlerinin denetiminde gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Yaygın din eğitimi verilen tesisler için yapılan harcamaların da Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilatınca denetlenmesi gerektiği tabiidir. Konu ile ilgili olarak Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından verilen 04.02.2014 tarih ve 38418978-125[10-14/2]-57 sayılı özelgede, … “Buna göre; gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince derneğiniz tarafından yaptırılacak camilerin inşasında kullanılmak üzere derneğinize makbuz mukabili yapılan ya da bu amaçla açtırılan banka hesabınıza yatırılan bağış ve yardımlar, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi ile Gelir Vergisi Kanunu'nun 89'uncu maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendi çerçevesinde, vergi matrahının tespitinde indirim unsuru olarak dikkate alınabilecektir. Öte yandan, söz konusu bağış ve yardımların derneğiniz tarafından yine mülki idare amirlerinin izin ve denetimine tabi olarak yaptırılacak ibadethanelerin inşası ve/veya faaliyetine devam etmesi amacıyla kurulmuş bulunan diğer derneklere bu amaçla kullanılmak şartıyla aktarılması, gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından derneğinize yapılmış olan bağış ve yardımların vergi matrahlarının tespitinde indirim konusu yapılmasına engel teşkil etmeyecektir.” şeklinde görüş bildirilmiştir. Buna göre ibadethane ve yaygın din eğitimi verilecek yerlerin inşası için kurulan derneklere bu amaçla makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımlar da beyanname üzerinden indirilebilecektir.
4. BAĞIŞ VE YARDIMLARIN BELGELENDİRİLMESİ
Ayni veya nakdi olarak yapılan bağış ve yardımların kurumlar vergisi mükelleflerince indirim olarak dikkate alınabilmesi için makbuz karşılığı yapılmış olması gerekli ve yeterlidir. Ayni bağış ve yardımın, işletmenin aktifinden veya stokundan çekilerek bağışlanmış olması durumunda, mükelleflerin işletmeden çekip bağışladıkları değerler için fatura düzenlemesi; düzenlenen faturanın arka yüzüne faturada belirtilen değerlerin ilgili kamu kurum ve kuruluşu tarafından bağış veya yardım olarak alındığına ilişkin şerh konularak yetkili kimseler tarafından imzalanmış olması yeterlidir.
Ayni değerlerin, mükelleflerce dışarıdan alınarak kamu kurum ve kuruluşuna bağışlanmış olması durumunda ise bu kurum ve kuruluş tarafından teslim alınacak değerler için teslime ilişkin bir belge düzenlenmiş olması yeterli olup, düzenlenen belgede bağışlanan kıymetin değerinin, cinsinin ve miktarının tereddüde mahal bırakmayacak şekilde belirtilmiş olması gerekmektedir. Ayrıca, bağışlanan değerlere ilişkin olarak düzenlenmiş olan faturaların arka yüzünde yukarıda belirtilen açıklamalar dahilinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yetkililerinin imzası bulunacaktır.
Nakdi bağışların indirilebilmesi, bağışı kabul eden kuruluşlarca verilecek makbuzla veya bu amaçla bankalarda açtırılan hesaplara yatırıldığına ilişkin banka dekontlarıyla belgelendirilmesi şartıyla mümkündür.
Kamu kurum ve kuruluşları ile imzalanan protokol gereğince kamu arazisi üzerine okul yaptırılması halinde, söz konusu okul inşasına ilişkin olarak yapılan harcamalar, harcamanın yapıldığı yıla ilişkin kazancın tespitinde indirim konusu yapılabilecektir.
Mülki idare amirlerinin izni ve denetimine tabi olarak yaptırılacak ibadethaneler ve Diyanet İşleri Başkanlığı denetiminde yaygın din eğitimi verilen tesislerin inşası ve/veya faaliyetine devam etmesi amacıyla kurulmuş bulunan vakıf veya derneklere yapılan bağışlar, anılan kurumlardan alınan makbuzlara veya bunlar tarafından bankalarda açılan hesaplara yatırıldığına ilişkin alınan banka dekontlarına istinaden kurum kazancından indirim konusu yapılabilecektir.
Ancak, bunlar dışındaki diğer dernek veya vakıflara bu amaçla yapılan bağış ve yardımların ise; mülki idare amirlerinin izni ve denetimine tabi olarak yaptırılacak ibadethaneler ve Diyanet İşleri Başkanlığı denetiminde yaygın din eğitimi verilen tesislerin inşası ve/veya faaliyetine devam etmesi amacıyla gerekli harcamaları finanse etmek üzere bağış ve yardım toplama amacıyla bir organizasyon oluşturulması ve bu hususta mülki idare amirleri ile bir protokol yapılması, nakdi olarak yapılacak bağış ve yardımlar için sadece protokol kapsamındaki işte kullanılmak üzere bir hesap açılması ve yapılan bağış ve yardımların bu hesaba yatırılması, ayni olarak yapılan bağış ve yardımların protokol kapsamındaki işte kullanılmak üzere şartlı olarak makbuz karşılığında yapılması, banka dekontu ile makbuzda hangi amaçla yapıldığına ilişkin bir açıklamanın yer alması, yapılan bağış ve yardımların, sadece yapılacak o işle ilgili olarak mülki idare amirleri gözetim ve denetimi altında kullanılması şartlarıyla, tamamının kurum kazancından indirim konusu yapılabilmesi mümkün olacaktır.
Örnek: ABC A.Ş. 2013 yılında Burdur Belediyesi tarafından inşasına devam olunan Çok Programlı Lise inşaatına 100.000-TL tutarında nakdi yardım yapılmıştır. ABC A.Ş. tarafından yapılması gereken muhasebe kaydı aşağıdaki gibi olacaktır:

-----------------------------------------------------------------------------

770-Genel Yönetim Giderleri 100.000

(KKEG)

102-Bankalar 100.000

-----------------------------------------------------------------------------
Dönem içinde KKEG olarak dikkate alınan 100.000-TL ilgili dönemde yeterli kazancın bulunması halinde ve kurumlar vergisi beyannamesinin ilgili satırında gösterilmek şartıyla indirilebilecektir.
Örnek: ABC A.Ş. 2013 yılında Burdur Belediyesi tarafından inşasına devam olunan Çok Programlı Lise inşaatına ticaretini yaptığı ve stoklarında bulunan 100.000-TL değerindeki inşaat malzemesini bağışlamıştır. ABC A.Ş. tarafından yapılması gereken muhasebe kaydı aşağıdaki gibi olacaktır:

-----------------------------------------------------------------------------

770-Genel Yönetim Giderleri 118.000

(KKEG)

153-Ticari Mallar 100.000

391-Hesaplanan KDV 18.000

-----------------------------------------------------------------------------
Örnek: ABC A.Ş. 2013 yılında Burdur Belediyesi tarafından inşasına devam olunan Çok Programlı Lise inşaatına KDV dahil 118.000-TL değerindeki inşaat malzemesini dışarıdan satın almak suretiyle bağışlamıştır. ABC A.Ş. tarafından yapılması gereken muhasebe kaydı aşağıdaki gibi olacaktır:
-----------------------------------------------------------------------------

770-Genel Yönetim Giderleri 118.000

(KKEG)

320-Satıcılar 118.000

(102-Bankalar)

-----------------------------------------------------------------------------
5. SONUÇ
Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 10’uncu maddesinde yer alan bağış ve yardımları gerçekleştiren mükellefler yapmış oldukları bağış ve yardımları kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmiş olmaları, ilgili dönemde yeterli kazançlarının bulunması ve belgelendirilmesi şartıyla indirim konusu yapabileceklerdir. Ancak bağış ve yardımlar dönem içinde yapıldığında ise kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınacaktır.
KAYNAKÇA
1-5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu.
2-1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği.
3-www.gib.gov.tr.
Madde Dizini

Hüseyin ÜST
S.M.M.M.
23-10-2017 05:41 PM
Web Sayfasını Ziyeret Edin Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
« Önceki | Sonraki »
Cevapla Forum'a Git: