Hoşgeldin Misafir ! (GirişÜye Olun)

kanunen kabul edilmeyen giderler
Konuyu Açan Kişi: vedatypr
Cevap Sayısı: 0
Görüntülenme Sayısı: 1745

Cevapla 
 
Değerlendir:
  • 0 Oy - 0 Yüzde
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
kanunen kabul edilmeyen giderler
Yazar Mesaj
vedatypr
Registered
Default Avatar
Mesajlar: 3
Tarih: Jun 2008
Üye no: 6420
Nerden: istanbul
Rep Puanı: 0
Mesaj: #1
kanunen kabul edilmeyen giderler
KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER
Kurumlar Vergisi Kanununun Kabul Edilmeyen İndirimler başlıklı 11. maddesi,Gelir Vergisi Kanunu’nun “gider kabul edilmeyen ödemeler” başlıklı 41. maddesinde yazılı olan giderler, kurum kazancının tespiti sırasında da gider olarak kabul edilmez.
Madde No:11
(1)Kurum kazancının tespitinde aşağıdaki indirimlerin yapılması kabul edilmez:

a-Özsermaye üzerinden ödenen veya hesaplanan faizler (KVK Md. 11/1-a)

b-Örtülü sermaye üzerinden ödenen veya hesaplanan faizler (KVK Md. 11/1-b)

c-Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılan kazançlar (KVK Md. 11/1-c)

ç-Her ne şekilde ve isimle olursa olsun vergi öncesi kardan ayrılmış olan ihtiyat akçeleri (KVK Md. 11/ç)

d-Bu Kanuna göre hesaplanan kurumlar vergisi ile her türlü para cezaları, vergi cezaları, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ödenen cezalar, gecikme zamları ve faizler ile Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ödenen gecikme faizleri. (KVK Md. 11/d)

e-Kanunlarla veya kanunların verdiği yetkiye dayanılarak tespit edilen hadler saklı kalmak kaydıyla, menkul kıymetlerin itibarî değerlerinin altında ihracından doğan zararlar ile bu menkul kıymetlere ilişkin olarak ödenen komisyonlar ve benzeri her türlü giderler(KVK Md. 11/e)

f-Kiralama yoluyla edinilen veya işletmede kayıtlı olan; yat, kotra, tekne, sürat teknesi gibi motorlu deniz taşıtları ile uçak, helikopter gibi hava taşıtlarından işletmenin esas faaliyet konusu ile ilgili olmayanların giderleri ve amortismanları. (KVK Md. 11/f)

g-Sözleşmelerde ceza şartı olarak konulan tazminatlar hariç olmak üzere kurumun kendisinin, ortaklarının, yöneticilerinin ve çalışanlarının suçlarından doğan maddî ve manevî zarar tazminat giderleri. (KVK Md. 11/g)
h-Basın yoluyla işlenen fiillerden veya radyo ve televizyon yayınlarından doğacak maddî ve manevî zararlardan dolayı ödenen tazminat giderleri. (KVK Md. 11/h)
ı-Her türlü alkol ve alkollü içkiler ile tütün ve tütün mamullerine ait ilan ve reklam giderlerinin % 50'si. Bakanlar Kurulu bu oranı % 100'e kadar artırmaya veya sıfıra kadar indirmeye yetkilidir. (KVK Md. 11/ı)
-5727 sayılı tütün mamullerinin zararlarının önlenmesine dair kanunda değişiklik yapılması hakındaki kanunu 5.maddesine göre(yürürlük 19.05.2008 ) Her türlü alkol ve alkollü içkiler ile tütün ve tütün mamullerinini tanıtımına yönelik reklam harcamalarının gider olarak dikkate alınmayacağı.(danıştay 4. dairesi 22.09.2008 tarih ve esas 2008/3758 yürütmenin durdurulması hk.)

-I Sayılı listeye göre ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisi ve trafik cezaları ile gecikme zamları(MTVK Md. 14)

-Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler için ödenmiş olan KDV (KDVK Md.30-a)

-VUK’na uygun olmayan ve fazla ayrılan amortismanlar (VUK Md. 313-321)

-VUK’na uygun olmayan ve fazla ayrılan karşılıklar, fon vb. (VUK Md. 323-329)

-Alınan vadeli çekler için hesaplanmış olan reeskontlar (VUK Md. 281-285)

-Ayrılmış, fakat ödenmemiş olan kıdem tazminatları karşılığı

-Ödenmemiş SSK primleri

-Primlerin geç ödenmesi nedeniyle nedeniyle ödenen geçikme cezaları gider kabul edilebilir.İdari para cezalarının geç ödenmesi nedeniyle ödenen gecikme zamları gider olarak kabul edilmez.

-Cari yıl giderlerine ilave edilmiş geçmiş yıl ve gelecek yıl giderleri

-Özel İletişim Vergisi -Deprem vergileri -Ek Vergiler- (4481 SK Md.10)

-Tevsik edilemeyen giderler(belgesiz) (VUK Md.227)

-Mahiyeti itibariyle ticari faaliyetle ilgili olmayan giderler (belgesiz) (VUK Md.227)

Mahiyeti itibariyle ticari faaliyetle ilgili olmayan giderler:
Vergi mevzuatımıza göre bir giderin kanunen kabul edilen veya edilmeyen gider olarak değerlendirilmesindeki temel kriter kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi çerçevesinde yapılıp yapılmadığıdır. Yapılan giderle kazancın elde edilmesi ve idamesi arasında doğrudan ve açık illiyet bağının bulunmaması halinde, yapılan gider vergi matrahının tespitinde dikkate alınamaz.
Genellikle yapılan her gider ile kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi arasında çeşitli derecelerde dolaylı bir ilişki kurmak mümkündür. İşletme adına yapılsa dahi, bir giderin işle ilgisi çok açık olarak kurulamıyorsa bu giderin matrahtan indirimi kabul olunmaz. Bir giderin kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi çerçevesinde yapıldığının kabulü yönünden önem taşıyan bir diğer husus, giderin keyfilik unsuru taşıyıp taşımadığındadır.
Uygulamada sık karşılaşılan bu tür giderlerin örnekleri aşağıda yer almaktadır.
- Dinlenme sitesi ve kamp giderleri,
- Baş sağlığı ilanları ve çelenk masrafları,
- Çalınan, kaybolan veya dolandırıcılık nedeniyle doğan zararlar,
- İşletmeye kayıtlı olan cep veya araç telefonlarına ilişkin haberleşme giderlerinden yapılan işin mahiyetine uygun olmayan ve işin hacmi ile mütenasip olmayan kısımları,
- Bazı kişi ve gruplara değişik otel ve lokantalarda verilen ziyafet, içki ve yemekler için yapılan masraflar,
- İşletme personeli için kurulmuş bulunan kulübe ait lokalin kira ve bakım masrafları,
- Eşinin iş gezisine refakat eden şahsın her türlü seyahat ve konaklama giderleri,
-İşletmede çalışan personelin ölümü nedeniyle herhangi bir kanuni zorunluluk olmaksızın verilen yardımlar.
-Bir başka kişi ya da kurum adına düzenlenmiş belgelere istinaden yapılan giderler.
-GVK ‘nun 40/8 bendinde hüküm altına alına haddin üstünde ödenen sendika aidatları
-Kanunen yasaklanmış faaliyetlerin yapılmasından kaynaklanan giderler(rüşvet, yasadışı örgütlere yapılan bağış ve yardımlar)(KVK GT 3 ile kesinleştirildi)

-Siyasipartilere ve KVK ‘nun 10 maddesine girmeyen diğer gerçek ve tüzel kişilere yapılan bağış ve yardımlar.

-Garanti gider karşılıkları.

-İstisna kazanç elde etmek için yapılan giderler.

-İstisna faaliyetlerinden doğan zararlar.

Kanunen Kabul Edilmeyen Giderlerlerin muhasebeleştirilmesi:
İşleyişte her gider deparmanın gider hesaplarının altında kanunen kabul edilmeyen giderler adı altında takip edilmesi gerekir.689- 730-740-760-770 Hesapların altında takip edilir.

Aynı zamanda Nazım hesaplarda da genelde kullanılan 950-951 karşılıklı olarak takip edilir ve yılsonu beyanname işleminden sonra 950-951 hesaplar ters kayıt yapılarak karşılıklı olarak kapatılır.
27-07-2010 12:17 PM
Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
« Önceki | Sonraki »
Cevapla Forum'a Git: