Hoşgeldin Misafir ! (GirişÜye Olun)

karar pulu ve taahhüt pulu hakk
Konuyu Açan Kişi: SUAT KOÇAK
Cevap Sayısı: 6
Görüntülenme Sayısı: 12182

Cevapla 
 
Değerlendir:
  • 0 Oy - 0 Yüzde
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
karar pulu ve taahhüt pulu hakk
Yazar Mesaj
SUAT KOÇAK
Unregistered / Not Logged In
 
Mesaj: #1
karar pulu ve taahhüt pulu hakk
mrb arkadaşalar özellik bir sorum olucak ....

şimdi x firmamız 10/09/2008 tarihinde karayolarında bir ihaleye giriyor ve ihale kendisinde kalıyor ihale makamı mükellefe karar pulu (binde%4,5) ve taahhüt pullarını(binde%7,5) oranlarında kesintileri yaprak ziraat bankasına yatırılıyor aradan çok kısa zaman gectikten sonra ihale gereksiz nedenlerden iptal ediliyor. mükelef yatırmış olduğu karar pulu ve tahhüt pulunu geri ödemesi için kuruma başvuruyor gelzaman git zamandan sonra kurum bunu ödemiyor.... sorunm şuu...

1)ödenen bu pulların muhasebeleştirilmesi varmı varsa hangi nasılü

2)kurumun bu parayı ödememekte ne kadar haklı ve uyguladığı yöntem dogrumu bizce bu paranın geri dönüşümü olması gerekiyor damga vergisi kanuna göre (elektronik ortamda ödenen para (ziraat bankaı dekontu)ve karayoları ödeme talimatı mevcut)

şimdiden herkese teşekkürler....
21-11-2008 09:55 PM
Alıntı Yaparak Cevapla
Y.ERCAN
YÖNETİCİ
******
Mesajlar: 18,408
Tarih: May 2008
Üye no: 4845
Nerden: İstanbul
Rep Puanı: 86
Mesaj: #2
RE: karar pulu ve taahhüt pulu hakk
T.C.

BURSA VALİLİĞİ

DEFTERDARLIK

Vasıtalı Vergiler Gelir Müdürlüğü

TARİH : 23.05.2003

SAYI : B.07-4.DEF.0.16.12

DOSYA : GEL.DMG.320.03.4/

KONU : Tasfiye Sözleşmelerinin damga vergisine tabi tutulacağı hk.İLGİ : Defterdarlığımız Muhasebe Müdürlüğüne yazdığınız …….. tarih ve …… sayılı dilekçeniz.

İlgide kayıtlı dilekçenizle Köy Hizmetleri ……….. Bölge Müdürlüğüne bağlı …….. İl Müdürlüğünce ……. tarihinde yapılan ……………. tesisi onarım inşaatı işinin tarafınıza ihale edildiği, bu işinizle ilgili olarak ihale bedeli üzerinden binde 4.5 oranında Damga Vergisinin ………... Vergi Dairesi Müdürlüğüne yatırılarak işlemlere devam edildiği, kafi teminatında Saymanlık Müdürlüğüne yatırılıp Bursa ….. Noterinde işin sözleşmesinin tamamlandığı,

Daha sonra ise İş mahallinde şahsen ve yetkililerle yapılan tetkik incelemeler sonucunda işin rantabl olmayacağı kanaatine varılarak tasfiye edileceğinin bildirildiği, adı geçen idare ile yaptığınız görüşmeler sonucunda bu iş için ihaleye müracaat dosyası hazırlanması aşamasında, ihaleye katılma işlemleri ve sözleşme yapılma safhalarında tarafınızdan yapılan masrafların talep edilmemesi durumunda işin tasfiye edilerek kat'i teminatınızın hemen iade edileceğinin bildirilmesi üzerine sizin bu masraflardan feragat ettiğiniz,

Söz konusu bu işle ilgili olarak yapılan formalite ve bürokratik işlemler dışında iş mahallinde herhangi bir fiziki iş ve imalat yapılmadığı halde ihale makamı tarafından "artan işlere ait ihale bedelinin binde 7.5'i oranında damga pulu" talep edildiği fakat bu işin arta kalan bir iş olmayıp idare tarafından yapılmasından vazgeçilen bir iş olduğu ve bunun da Damga Vergisinin başında ödenmiş olduğu, dolayısıyla tarafınızdan sözleşme aşamasında ödenen Damga Vergisinin bir kez daha talep edilerek mağduriyetinize sebep olacağından bahisle söz konusu mağduriyetinizin giderilmesi talep edilmiştir.

Öte yandan konuyla ilgili olarak Köy Hizmetleri …………… İl Müdürlüğü ile yapılan yazışma sonucu alınan ………..tarih ve ……… sayılı yazıda; inşaata herhangi bîr imalat ve ihrazat söz konusu olmadığından hakediş olarak alacağınızın bulunmadığı ve kesin teminat dışında hiçbir hak ve tazminat talebinde bulunmayacağınıza dair tasfiye sözleşmesinin imzalandığı bildirilmiştir.

Bilindiği gibi 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu'nun 1. maddesine göre; yazılıp imzalanmak veya imza yerine geçen bir işaret konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilecek belgeler Damga Vergisine tabidir. (l Sayılı Tablo'ya göre belli parayı ihtiva eden mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler de binde 7.5)

Ayrıca aynı Kanunun 3. maddesine göre "Resmi dairelerle kişiler arasındaki işlemlere ait kağıtların damga vergisini kişiler öder." hükümleri mevcuttur.

Buna göre; Köy Hizmetleri …………… İl Müdürlüğü ile imzalamış olduğunuz "tasfiye sözleşmesi" hüküm doğuran yeni bir işlem olduğundan adı geçen Müdürlükçe tarafınızdan talep edilen binde 7.5 oranında ki Damga Vergisi, Kanun gereğidir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Muhasebe ve Mevzuat Grubu

Hüseyin Ust Mevzuat Forumu Facebook Sayfası

Kişisel Blog Sayfam
22-11-2008 08:18 PM
Web Sayfasını Ziyeret Edin Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
Y.ERCAN
YÖNETİCİ
******
Mesajlar: 18,408
Tarih: May 2008
Üye no: 4845
Nerden: İstanbul
Rep Puanı: 86
Mesaj: #3
RE: karar pulu ve taahhüt pulu hakk
Danıştay Yedinci Daire

Tarih : 26.05.1998

Esas No : 1997/2574

Karar No : 1998/2036

Vergi uygulaması bakımından tereddüte düşülen hususlarla ilgili olarak yapılan başvurular üzerine verilen 'açıklama'lara karşı dava açılamaz.

istemin Özeti: Cebri icra yoluyla davacı banka tarafından satın alınan taşınmazın ihalesinde ödenen damga vergisinin, ihalenin feshi nedeniyle iadesi istemiyle yapılan başvuruya ilişkin olarak .............. Valiliği Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğünce tesis edilen işlemin iptali istemiyle açılan davayı; 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 3. ve 19. maddeleri ile 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu'nun 1. maddesinden bahisle bir kağıdın damga vergisine tabi tutulabilmesi için, kağıdın hukuken tekemmül etmiş ve herhangi bir hususu ispat veya belli edecek nitelik kazanmış olması gerektiği, olayda, cebri icra yoluyla satın alınan taşınmazın ihalesinde ödenen damga vergisinin, ihalenin sonradan feshi üzerine iadesi talep edilmişse de, taraflarca imzalanmak suretiyle tekemmül eden kağıdın sonradan hükmünden yararlanılmış olmasının, o kağıdın belli bir hususu ispat ve belli edecek belge olma vasfım ortadan kaldırmayacağı, bu nedenle, vergiyi doğuran olayla birlikte tahakkuk etmiş olan damga vergisinin iadesi isteminin reddedilmesinde hukuka aykırılık görülmediği gerekçesiyle reddeden Vergi Mahkemesi kararının; ihalenin feshi nedeniyle kağıda bağlanan işlem hukuken tekemmül etmediği gibi bu durumdaki bir kağıdın belli bir hususu ispat ve belli etme özelliğinin de bulunmadığı Meri sürülerek bozulması ve duruşma yapılması istenilmektedir.

Karar: Dosyanın incelenmesinden,.............. 2, icra Müdürlüğünce ihalesi yapılan taşınmazın 10.12.1995 tarihinde davacı banka tarafından satın alındığı ve ihaleye ilişkin damga vergisinin 10.12.1995 ve 13.02.1995 tarihli makbuzlarla ödendiği, ihalenin iptali istemiyle açılan dava üzerine .............. icra Tetkik Mercii Hakimliğinin kararı ile ihalenin feshine karar verildiği, sözkonusu kararın Yargıtay Hukuk Dairesi kararı ile onanmasını müteakip, davacı banka tarafından ihale esnasında ödenen damga vergisinin iadesi istemiyle İcra Müdürlüğüne başvurulduğu, icra Müdürlüğünce ........ Valiliği Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğünden konu hakkında görüş istenildiği ve defterdarlığın iadenin mümkün olmadığı yolunda görüş bildiren işleminin iptali istemiyle dava açıldığı anlaşılmaktadır.

213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 413. maddesinde, mükelleflerin Maliye Bakanlığından veya Maliye Bakanlığının bu hususta yetkili kıldığı makamlardan vergi durumları ve vergi uygulaması bakımından müphem ve tereddütü mucip gördükleri hususlar hakkında izahat isteyebilecekleri; 8. maddesinin dördüncü fıkrasında da, bu Kanunu'nun müteakip maddelerinde geçen 'mükellef tabirinin vergi sorumlularına da şamil olduğu hükme bağlanmıştır.

Bilindiği üzere, idari davaya konu olabilecek işlemlerin idarenin tek yanlı, kesin ve yürütülmesi zorunlu işlemleridir. Belirli konularda bilgi edinmek için idareye soruları sorular ve yapılan başvurulara karşılık olarak idarenin verdiği cevap ve açıklamalar, belirli bir hukuki durumu ya da olguyu belirtmekle yetinen 'icrailik' niteliğinden yoksun işlemlerdir. Bu itibarla bu türden bir işlemin idari bir davaya konu edilmesi mümkün değildir.

Olayda, davacı banka tarafından iptali istenilen ......... Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü işleminin, 213 sayılı Kanunun 124. maddesi kapsamında 'düzeltme talebinin' reddine ilişkin bir işlem değil, aynı kanun yukarıda anılan 413. maddesi uyarınca, .............. 2. icra Müdürlüğünün vergi sorumlusu sıfatıyla yaptığı başvuru üzerine davacı bankanın iade istemi hakkında verilen bir 'mütalaa' niteliğinde olduğu anlaşılmakla, kesin ve yürütülmesi zorunlu olmayan sözkonusu işleme karşı açılan davanın, bu yönden reddi gerekirken, mahkemece işin esasına girilerek yazılı gerekçe ile hüküm tesisinde isabet bulunmamakla birlikte, davanın reddi yolunda verilen mahkeme kararı sonucu itibariyle yerinde görülmüştür.

Açıklanan nedenlerle, temyiz isteminin reddine, mahkeme kararının onanmasına oybirliği ile karar verildi.

Muhasebe ve Mevzuat Grubu

Hüseyin Ust Mevzuat Forumu Facebook Sayfası

Kişisel Blog Sayfam
22-11-2008 08:19 PM
Web Sayfasını Ziyeret Edin Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
Y.ERCAN
YÖNETİCİ
******
Mesajlar: 18,408
Tarih: May 2008
Üye no: 4845
Nerden: İstanbul
Rep Puanı: 86
Mesaj: #4
RE: karar pulu ve taahhüt pulu hakk
T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı

(Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

Sayı : B.07.1.GİB.4.06.17.02/

Konu : Damga vergisi.……………………………. TİCARET SERVİS LTD. ŞTİ

/ANKARAİlgi : 00.00.2005 tarih ve ………… sayılı evrak kayıtlı dilekçeniz.İlgide kayıtlı dilekçenizde, ……….. Üniversitesi Rektörlüğü tarafından …….. tarihinde ihalesi yapılan ve firmanızın uhdesinde kalan 1 adet tabaka ofset baskı sistemi alımı işi ile ilgili olarak yapılan ihalenin …… Üniversitesi Rektörlüğü tarafından iptal edilmiş olması nedeniyle, ihale bedeli üzerinden ödenen binde 4,5 karar pulu tutarı olan……...-YTL damga vergisi ile ……….-YTL sözleşme damga vergisinin firmanıza iade edilip edilmeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşü istenilmektedir.

Bilindiği üzere, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1. maddesinde; bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olacağı, bu Kanundaki kağıtlar teriminin yazılıp imzalanmak veya imza yerine geçen bir işaret konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat ve veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan belgeler ile elektronik imza kullanılmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan belgeleri ifade edeceği, 3. maddesinde; damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu, resmi dairelerle kişiler arasındaki işlemlere ait kağıtların damga vergisinin kişiler tarafından ödeneceği, hükümlerine yer verilmiştir.

Yine, 488 sayılı Damga Vergisi Kanuna ekli (1) sayılı Tablonun I. Akitlerle ilgili kağıtlar başlıklı bölümünün A/1 fıkrasında, belli bir parayı ihtiva eden mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknamelerin binde 7,5 nispetinde, II- Kararlar ve mazbatalar bölümünün 2. fıkrasında ise, İhale kanunlarına tabi olan veya olmayan daire ve kurumların yetkili organlarınca verilen her türlü ihale kararlarının (Maliye Bakanlığı’nın veya Sayıştay’ın vizesine tabi ihale kararlarının vize edilmemesi durumunda bu karara ilişkin vergi red ve iade olunur.) binde 4,5 oranında damga vergisine tabi tutulacağı, hüküm altına alınmıştır.

Buna göre, bir kağıdın damga vergisine tabi tutulabilmesi için kağıdın herhangi bir hususu ispat veya belli edecek nitelik kazanmış, yani hukuken tekemmül etmiş olması gerekmektedir. İmzalanmak suretiyle hukuken tekemmül eden ve verginin konusuna giren bir kağıdın hükmünden istifade edilmemiş olması veya kısmen istifade edilmiş olması, o kağıdın bir hususu ispat ve belli edebilecek belge olma vasfını ortadan kaldırmaz. Yine 488 sayılı Damga Vergisi Kanununda, herhangi bir hususu ispat ve hukuken tekemmül edecek biçimde düzenlenen kağıtların daha sonra hükümlerinden tamamen veya kısmen yararlanılmaması halinde bu kağıtlar için ödenmiş bulunan verginin iade edileceğine dair bir hüküm mevcut değildir.

Dilekçeniz ve eklerinin incelenmesi neticesinde; ……… Üniversitesi Rektörlüğü tarafından ……tarihinde ihalesi yapılan ve firmanızın uhdesinde kalan 1 adet tabaka ofset baskı sistemi alımı işi ile ilgili olarak yapılan ihalenin, Maliye Bakanlığı veya Sayıştay tarafından vize edilmemesi gibi bir durumun bulunmadığı, ihalenin ……. Üniversitesi Rektörlüğü tarafından iptal edildiği anlaşılmıştır.

Bu nedenle, ihale bedeli üzerinden ödenen binde 4,5 karar pulu damga vergisi ile binde 7,5 sözleşmeden doğan damga vergisinin firmanıza iade edilmesi mümkün bulunmamaktadır.

Ancak, ……… Üniversitesi Rektörlüğü tarafından …….. tarihinde ihalesi yapılan ve firmanızın uhdesinde kalan 1 adet tabaka ofset baskı sistemi alımı işi ile ilgili olarak, ……r Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü tarafından …….. tarih ve Seri D.B-……… sayılı vezne alındısı karşılığında tahsil edilen ……..YTL karar pulu damga vergisi ile birlikte, ……… … Noterliği tarafından …… tarih ve ….. yevmiye numarası ile tahsil edilen sözleşmeye ait ………-YTL damga vergisinin vergilendirme işlemleri ……… İlinde yapılmış olmasından dolayı, konuya ilişkin özelgenin………. Defterdarlığından alınmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Muhasebe ve Mevzuat Grubu

Hüseyin Ust Mevzuat Forumu Facebook Sayfası

Kişisel Blog Sayfam
22-11-2008 08:19 PM
Web Sayfasını Ziyeret Edin Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
Y.ERCAN
YÖNETİCİ
******
Mesajlar: 18,408
Tarih: May 2008
Üye no: 4845
Nerden: İstanbul
Rep Puanı: 86
Mesaj: #5
RE: karar pulu ve taahhüt pulu hakk
Düzenlenen ihale kararının iptal edimesi nedeniyle tahsil edilen damga vergisinin iadesinin mümkün olmadığı
T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı

Mükellef Hizmetleri Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü
Sayı : B.07.1.GİB.4.34.18.01/2.1.1187.249/9388.3228 10.09.2008

………………………. VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE

İlgi: …………………. tarih B.07.4.GİB.4.34.80-19/………………. yazınız.

Yazınızda; daireniz …………………….. vergi kimlik numaralı mükellefi …………………………………………... tarafından dairenize verilen …………………. tarih ve ……………. sayılı dilekçesinde, Doç.Dr.Mustafa Kalemli Tavşanlı Devlet Hastanesi’nin Kalorifer Yakıtı Alım İhalesini devir almak isteyen ilgili şirketin devir işlemi eksik evrak nedeniyle gerçekleşmediğinden dairenize yatırmış olduğu 2.673.26-YTL tutarındaki damga vergisinin mükellefin talebine göre ilgili firmaya iade edilip edilmeyeceği konusunda bilgi verilmesi istenilmektedir.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 19 uncu maddesinde vergi alacağının vergi kanunlarının vergiyi bağladıkları olayın vukuu veya hukuki durumun tekemmülü ile doğacağı belirtilmiş, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde de, bu Kanuna ekli (1) sayılı Tablo’da yazılı kağıtların damga vergisine tabi tutulacağı, bu Kanundaki kağıtlar teriminin yazılıp imzalanmak veya imza yerine geçen bir işaret konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan belgeler ile elektronik imza kullanılmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan belgeleri ifade edeceği hükme bağlanmıştır.

Anılan hükümlerin incelenmesinde de anlaşılacağı gibi, bir kağıdın damga vergisine tabi tutulabilmesi için o kağıdın, (1) sayılı Tablo’da yer alması ve hukuken tekemmül etmiş ve herhangi bir hususu ispat veya belli edecek nitelik kazanmış olması gerekmektedir.

Aynı Kanuna ekli (1) sayılı Tablo’nun (5766 sayılı Kanunun 10 uncu maddesiyle değişen c fıkrasında) “II.Kararlar ve mazbatalar” başlıklı bölümünün 2 nci fıkrasında, " İhale Kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararları binde 4,5 nispetinde damga vergisine tabi tutulacağı belirtilmiştir.

Damga Vergisinde imzalanmak suretiyle tekemmül eden bir kağıdın daha sonra hükmünden yararlanılmaması halinde, bu kağıt için ödenmiş bulunan verginin iade edileceğine dair bir hüküm de bulunmamaktadır.

Daireniz ………………… vergi kimlik numaralı mükellefi …………………………………………… ’nin Doç. Dr. Mustafa Kalemli Tavşanlı Devlet Hastanesine ait Kalorifer Yakıtı Alım İhalesi’nin devralınması ile ilgili olarak sözleşme ve ihale karının imzalanmış olması durumunda damga vergisini doğuran olay meydana gelmiş demektir. Söz konusu ihalenin, iptal edilerek sözleşme ve kararın hükmünden yararlanılmaması, sözleşme ve kararın bir hususu ispat veya belli edilecek belge olma niteliğini ortadan kaldırmayacağından, bu kağıtlara istinaden ödenen damga vergisinin iade edilmesi mümkün bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.Başkan a.

Grup Müdür V.

Muhasebe ve Mevzuat Grubu

Hüseyin Ust Mevzuat Forumu Facebook Sayfası

Kişisel Blog Sayfam
22-11-2008 08:53 PM
Web Sayfasını Ziyeret Edin Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
SUAT KOÇAK
Unregistered / Not Logged In
 
Mesaj: #6
RE: karar pulu ve taahhüt pulu hakk
bununla ilgili muhasebeleştirme varmı yoksa nazımlardamı tutulmalı
24-11-2008 01:40 PM
Alıntı Yaparak Cevapla
Y.ERCAN
YÖNETİCİ
******
Mesajlar: 18,408
Tarih: May 2008
Üye no: 4845
Nerden: İstanbul
Rep Puanı: 86
Mesaj: #7
RE: karar pulu ve taahhüt pulu hakk
Hayır Nazım hesaplara gerek yok teminat mektubu komisyonu gibi takip etmeden sonuçta bir gider oluşmuş bunu giderleştirebilirsiniz aynı ihale konusu işlerle ilgili kurumun istihkak ödemelerindeki damga vergisi kesintisi gibi...

Muhasebe ve Mevzuat Grubu

Hüseyin Ust Mevzuat Forumu Facebook Sayfası

Kişisel Blog Sayfam
24-11-2008 02:10 PM
Web Sayfasını Ziyeret Edin Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
« Önceki | Sonraki »
Cevapla Forum'a Git: