Hoşgeldin Misafir ! (GirişÜye Olun)

KKTCYE KESİLEN FATURALARDAKİ KDV VE GÜMRÜK İŞLEMLERİ
Konuyu Açan Kişi: GÜLDENN
Cevap Sayısı: 0
Görüntülenme Sayısı: 8924

Cevapla 
 
Değerlendir:
  • 0 Oy - 0 Yüzde
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
KKTCYE KESİLEN FATURALARDAKİ KDV VE GÜMRÜK İŞLEMLERİ
Yazar Mesaj
GÜLDENN
ADMİN SAĞ KOL
Mesajlar: 3,440
Tarih: Jul 2007
Üye no: 15
Nerden: Dünyalı
Rep Puanı: 40
Mesaj: #1
KKTCYE KESİLEN FATURALARDAKİ KDV VE GÜMRÜK İŞLEMLERİ
T.C.
ADANA VALİLİĞİ
İL DEFTERDARLIĞI
Vasıtalı Vergiler Gelir Müdürlüğü
SAYI :B.07.4.DEF.0.01.12/2004-54 09.01.2004

KONU : Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yapılan ve kargo şirketleriyle ile nakledilen malların Gümrük ve KDV Kanunları karşısındaki durumu. KDV-11.Md.

İLGİ : a) …………,

b) …………. tarihli dilekçeleriniz.

İlgide kayıtlı dilekçelerinizde özetle; “………. Vergi Dairesi’nin …………. sicil numarasında kayıtlı mükellefi olduğunuz, tekstil işi ile iştigal ettiğiniz , Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne kargo şirketi vasıtasıyla tekstil ürünleri ihraç etmek istediğiniz, söz konusu kargo şirketinin G.Ç.B. düzenlemeden 1996/10 bedelsiz ihracata ilişkin tebliğin 2/D maddesine istinaden çıkış işlemi yaptıracağını, işlem sonucunda firmanıza G.Ç.B. yerine “SÖZLE BEYAN EDİLEN EKLİ LİSTE” nin aslı gibidir onaylı fotokopisini vereceğini beyan ettiği,

Bu durumda, Maliye Bakanlığı’nın 03.07.1995 tarih ve 35958 nolu özelgesiyle, “posta yoluyla gönderilen ticari nitelikteki gazete, dergi, mecmua ve kitap gibi mamuller için G.Ç.B. aranamaz” şeklindeki özelgeye göre veya;

Maliye Bakanlığı’nın 17.03.1994 tarih ve 79-113 sayılı İç Genelge ile yayınladığı, “Sınır ticareti çerçevesinde teslimlerden doğan iade,mahsup, tecil ve terkin işlemlerinin yapılabilmesi için Gümrük Çıkış Beyannamesi yerine düzenlenen tahakkuk varakalarının ilgili vergi dairesine ibrazı zorunludur.”görüşüne dayanarak firmanızın yapmayı düşündüğü yukarıdaki işlemin ihracat sayılıp sayılmayacağı veya ihracat sayılmayacak ise faturanızda hesaplanan katma değer vergisinin gösterilip gösterilmeyeceği konusunda görüş” istenmektedir.

Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 10’uncu maddesine göre, mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde, malın teslimi veya hizmetin yapılması halinde vergiyi doğuran olay meydana gelmektedir. İhracat işlemlerinde de aynı şekilde malın teslimi veya hizmetin yapılması halinde vergiyi doğuran olay meydana gelmekte, ancak Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 11’inci maddesi çerçevesinde ihracat işlemleri katma değer vergisinden istisna edildiğinden, söz konusu işlemlerden katma değer vergisi hesaplanmamaktadır.

Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 11/1-a maddesiyle ihracat teslimlerinin katma değer vergisinden istisna olacağı belirtilmiş, 12’nci maddesinde de bir teslimin ihracat teslimi sayılabilmesi için;

- Teslimin yurt dışındaki bir müşteriye yapılması,

- Teslim konusu malın T.C. gümrük hattından geçerek bir dış ülkeye vasıl olması,
gerekmektedir.
4 Seri No’lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği’nde, bir dış ülkeye vasıl olma deyiminin, malın gümrük hattından geçmesi şeklinde uygulanacağı belirtilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti gümrük hattını geçen bir mal dış ülkeye ulaşmış sayılarak ihracat istisnasından yararlanacaktır. Malın gümrük hattından geçtiğinin “Gümrük Beyannamesi” ile tevsik edilmesi gerekmektedir.

./..

-2-

Diğer taraftan, 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 150’nci maddesinde;
“1. İhracat rejimi, serbest dolaşımda bulunan eşyanın ihraç amacıyla Türkiye Gümrük Bölgesi dışına çıkışına ilişkin hükümlerin uygulandığı rejimdir.

İhracat, ticaret politikası önlemleri ve gerektiği takdirde ihracat vergileri de dahil olmak üzere çıkış işlemlerine ilişkin hükümlerin uygulanmasıyla gerçekleşir.

2. Türkiye Gümrük Bölgesinden ihraç edilecek eşya, ihracata ilişkin gümrük beyannamesi ile yetkili gümrük idaresine beyan edilir.

3. Türkiye Gümrük Bölgesinden çıkacak eşyanın gümrük beyannamesine tabi olmayacağı hal ve şartlar yönetmelikle belirlenir.

4. Müsteşarlık, gerektiğinde ihraç eşyasının cinsine, niteliklerine ve ihracatın özelliğine göre ihracatın daha kolay yapılmasını sağlayacak usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.” hükmüne yer verilmiştir.

4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 172’nci maddesinde “Türkiye ile komşu ülkeler arasında coğrafi durum ve bölge ihtiyaçları göz önünde bulundurularak yapılacak sınır ticaretinin kapsamı Bakanlar Kurulu’nca belirlenir.” hükmü yer almaktadır. Ayrıca madde de sınır ticaretine ilişkin gümrük işlemlerinin yönetmelikle belirleneceği ifade edilmiştir.

4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 16’ncı ve 172’nci maddelerince verilen yetkiye istinaden Bakanlar Kurulu tarafından sınır ticaret merkezleri kurulmasına ilişkin 2003-5048 sayılı karar alınmış ve söz konusu karar 10.04.2003 tarih ve 25075 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Kararın 2’nci maddesinde; “Bu karar, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri’ne komşu ülkelere sınırı bulunan Artvin, Ardahan, Kars, Iğdır, Ağrı, Van, Hakkari, Şırnak, Mardin, Şanlıurfa, Kilis, Gaziantep ve Hatay illerinde kurulacak sınır ticaret merkezlerinde yapılacak ihracat ve ithalat ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri’nde bu illere komşu olan Erzurum, Muş, Bitlis, Siirt, Batman, Diyarbakır ve Adıyaman illerinde yapılacak ticarete ilişkin esasları kapsamaktadır.” denilerek kapsam belirlenmiştir. Madde metninde görüldüğü üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınır ticareti yapılabilecek ülkeler arasında yer almamaktadır. Dolayısıyla bu ülkeye yapılan ihracatın sınır ticareti kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır.

Yine Gümrük Kanunu’nun 175’inci maddesinde; “1.Posta yoluyla Türkiye Gümrük Bölgesine gelen veya Türkiye’den gönderilecek olan ticari mahiyetteki eşya, 58 ila 71’inci madde hükümleri uyarınca Gümrük İdarelerine beyan edilir.

2.Ticari mahiyette olmayan eşyanın Gümrük idaresine sunulması sırasında, ibraz edilen uluslar arası kabul görmüş belgeler beyanname hükmünde olup ayrıca beyanname aranmaz.” denilmektedir.

Öte yandan Gümrük Yönetmeliği’nin “Ticari Nitelikteki Eşyanın Beyanı” başlıklı 588’inci maddesinde de “Gerek kesin olarak gerek geçici ihracat işlemlerine tabi tutularak yurt dışına posta yolu ile gönderilecek ticari ve gayri ticari nitelikteki eşya posta idaresi tarafından kabul edilir. Bu eşya gümrük idaresinin gözetim ve denetimi altındadır.

Yurt dışına posta yoluyla gönderilecek ticari nitelikteki eşya ihracat rejimi kapsamında gümrük beyannamesi ile beyan olunur ve bu rejim çerçevesinde işlemleri tamamlanır.”şeklinde düzenleme yapılmıştır.

Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği’nin yukarıda yer alan ilgili hükümlerinde belirtildiği üzere posta ile yurt dışına gönderilecek ticari nitelikteki eşyaların ihracat rejimi kapsamında gümrük beyannamesi ile beyan edilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla KKTC’ye kargo şirketlerince taşınan ve “sözle beyan edilen liste” ile bildirilen (gönderilen) ticari nitelikteki eşya satışlarınızın gümrük beyannamesi ile beyan edilmedikçe ihracat kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır

./..

-3-

Aynı Yönetmeliğin 165’inci maddesinde ise;

“a) Yolcu ve turistlerin beraberlerindeki zat eşyası,

b) Devamlı görevli veya yerleşmek üzere yabancı ülkelere giden Türk memur ve vatandaşlarının ve Türkiye’deki devamlı görevleri ve işleri sona eren yabancıların beraberinde götürecekleri veya gidişlerinden 2 ay evvel veya 6 ay sonra gönderecekleri zat ve ev eşyası,
c) Bilim adamı, sanatçı ve işçilerin mesleklerini icra için beraberinde götürdükleri aletleri ile takımları ve ticari kıymette olmayan numuneleri,

d) Nakil vasıtaları hizmetlilerinin beraberinde götürecekleri zat eşyası,

e) Kara sınırı bölgesindeki köy ve kasabalar ile pazarlardan sınırın diğer tarafındaki halkın kendi ihtiyaçları için alıp götürecekleri eşya ve hayvanlar ve Türkiye sınır bölgesi halkının sınırın diğer taraf bölgesindeki köy, kasaba ve pazarlara satmak üzere birlikte götürecekleri kendi eşya ve hayvanları,

f) İçinde ölü veya ölünün kül ve kemikleri bulunan tabut, vazo ve diğer kaplar ile çelenk çiçekler,

g) Türkiye’de vefat eden yabancıların ülkelerindeki kanuni mirasçılarına intikal eden zat ve ev eşyası”nın ihracında beyanın sözlü olarak yapılacağı belirlenmiştir.

Yönetmelik maddesinde beyanın sözlü olarak yapılacağı durumlar sıralanmıştır. Maddede kargo şirketleri tarafından taşınan ticari nitelikteki eşyalara ilişkin düzenleme yer almamaktadır.

Öte yandan, 23 Kasım 2001 tarih ve 24592 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 84 Seri No’lu Katma Değer Vergisi Kanunu Genel Tebliğ ile Katma Değer Vergisi Kanununun 11’inci maddesinin 1’inci fıkrasının;

(a) bendi kapsamında;

- Mal ve hizmet ihracından,
(b) bendi kapsamında 43 Seri No’lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği uyarınca Türkiye’de ikamet etmeyen yolcuların satın alarak yurt dışına götürdükleri mallara ait verginin iadesinden (yolcu beraberi eşya ihracı) doğan katma değer vergisi iadesi taleplerinin değerlendirilmesi ve sonuçlandırılmasına ilişkin esaslar yeniden belirlenmiştir.

Aynı Tebliğin 1. Genel Esaslar 1.1.3.Mahsup Talebinde Aranan Belgeler bölümünün son paragrafında, nakden veya mahsuben iade taleplerinde dilekçenin yanı sıra iade hakkı doğuran işlem itibariyle aşağıdaki belgelerinde vergi dairesine ibrazı şarttır, denilerek,

i. bendinde gümrük beyannameli mal ihracında, gümrük beyannamesinin,

iii. bendinde de yolcu beraberi eşya ihracında, gümrükçe onaylı satış faturası veya fatura/çek aslı veya fotokopisi,

vi. bendinde ise, sınır kıyı ticaretinde, tahakkuk varakası aranacağı açıklanmıştır.

KKTC’ye kargo şirketi vasıtasıyla sevk ettiğiniz mallar gümrüğe beyan edilmesi gereken mallardır. Dolayısıyla bu mallarla ilgili nakden veya mahsuben iade taleplerinizde “gümrük beyannamesi” aranılacak belgelerden biridir.

Dilekçeleriniz ve eklerinden, firmanızın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde mukim ………….’a Lefkoşe’de …………. adı altında perakende satış mağazası açma ve işletme yetkisi verildiği ve buraya bedeli peşin veya vadeli ticari mal sevkiyatının sözlü beyanla yapıldığı anlaşılmaktadır.

Sonuç olarak;

1.Yapılan işlem Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 11’inci maddesi kapsamında değerlendirilecek türden bir ihracat değildir. Dolayısıyla yapılan işlemin ihracat istisnası kapsamında değerlendirilmemesi ve bu işleme ilişkin düzenlenen faturalarda katma değer vergisi hesaplanması gerekmektedir.

2.Yapılan işlem sonrasında düzenlenen “sözlü beyan edilen liste”ye istinaden, yüklenilen katma değer vergilerinin iadesi mümkün bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.


Yazının orjinal hali için;
http://www.adanadefterdarligi.gov.tr/muk...2004/muk54

[Resim: iloveaccountinght4.gif]
05-06-2008 11:41 AM
Web Sayfasını Ziyeret Edin Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
« Önceki | Sonraki »
Cevapla Forum'a Git: