Hoşgeldin Misafir ! (GirişÜye Olun)

Ödenmeyen İşyeri Kirasında 360
Konuyu Açan Kişi: Hakan
Cevap Sayısı: 6
Görüntülenme Sayısı: 6438

Cevapla 
 
Değerlendir:
  • 0 Oy - 0 Yüzde
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Ödenmeyen İşyeri Kirasında 360
Yazar Mesaj
Hakan
MÜDAVİM ÜYE
Mesajlar: 166
Tarih: Jul 2007
Üye no: 17
Nerden: Sivas
Rep Puanı: 1
Mesaj: #1
Ödenmeyen İşyeri Kirasında 360
değerli meslektaşlar bir şirketimiz var kira stopajını yani muhtasarını yaptık aralık 2011 de ama kiralarda banka zorunluluğunu oldu için yatırmamışlardı ocak 2012 de yatırdılar ben 2011 aralık ayında 360 nolu hesap ile muhtasarı tuttura bilmem için nasıl bir kayıt yapa bilirim ?

770 borçlu 250
360 alacaklı 50
100 alacaklı 200 yapamıyorum ocak 2012 de para yattığı için gider yazamam

280 borçlu 250
360 alacaklı 50
100 alacaklı 200 de yapa mıyorum bu seferde elden vermiş oluyoruz ceza yeme olasılığımız var


ben söle düşündüm ama tek düzene uygunmudur acaba :
280 borçlu 250
360 alacaklı 50
336 alacaklı 200

280 ile bir sonraki seneye gideri attıktan sonra
ocak 2012 kayıtları
770 borçlu 250
280 alacaklı 250 hesap kapanıyor

336 borçlu 200
102 alacaklı 200 hesap kapanıyor

Dekonta istinaiden muhtasarı 2012 ocak ayında yapsak iyi olurdu ama bir kere yapmış bulunduk
19-01-2012 02:54 AM
Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
ParaderevoLT
Administrators
*******
Mesajlar: 10,681
Tarih: Jul 2007
Üye no: 1
Nerden: İstanbuL
Rep Puanı: 33
Mesaj: #2
RE: Ödenmeyen İşyeri Kirasında 360
Tahakkuk Esası

Tahakkuk esası, vergiye tabi gelirin veya giderin mahiyet ve miktar itibariyle kesin olarak hesaplanabilir olmasını ifade eder.

GVK’nun 39.maddesinde ticari kazancın işletme hesabı esasına göre tespitinin tahakkuk esasına göre gerçekleştirileceği belirtildiği halde bilanço usulünde kazancın tespitinin tahakkuk esasına göre yapılacağına ilişkin açık bir hüküm yoktur. Bununla birlikte özkaynak kıyaslaması ve VUK’nundaki değerleme hükümlerinin varlığı bilanço usulünde de ticari kazancın tahakkuk esasına göre tespit edileceğini göstermektedir.

Bir Danıştay Kararında da belirtildiği gibi, Türk Vergi Sisteminde ticari kazançta elde etme tahakkuk esasına bağlanmıştır. Tahakkuk esasının ne olduğu tanımlanmamış olmasına rağmen genel kabul görmüş tanımı ile tahakkuk esası; gelir veya giderin mahiyet veya tutar itibariyle kesinleşmesidir. Bu durumda gelirin tahsil edilmiş veya giderlerin ödenmemiş olup olmamasının tahakkuk esasına etkisi olmayacaktır. (Danıştay 4.Dairesinin 30.1.2003 tarih ve E:2001/279; K:2003/663 sayılı Kararı)Tahakkuk ilkesinden sapmalar;
SSK primlerinin fiilen ödenmesi (506 sayılı Kanunun 80.maddesi)
Telefon, elektrik, su, doğalgaz faturalarının ödeme vadesinde ödenmesi.
Vazgeçilen alacaklarda borçlunun sulh yoluyla ödemekten kurtulduğu borcu üç yıl fonda tutması,
Yenileme fonunun üç yıl bekletilmesi,
Sermayede meydana gelen eksilmelerin (Hırsızlık, yangın, kaza v.b. nedenlerle olan kayıplar ile işletme sahiplerinin işletmeden çektiği değerlerin ) mali karın tespitinde dikkate alınmaması,

Giderlerin Tespiti Yönünden Temel İlkeler
Giderle kazancın elde edilmesi veya sürdürülmesi arasında bir nedensellik bağı olmalıdır.
Harcamanın yapıldığı faaliyet sonucunda elde edilen gelir vergiye tabi bir gelir olmalıdır.
Yapılan gider aktifleştirilmesi gereken maliyet unsuru niteliğinde olmamalıdır. (Değer artırıcı giderler aktifleştirilmelidir.) (VUK,272)
Gider hesap dönemi ile ilgili olmalıdır.
Gider gelirin harcanması şeklinde yapılmamalıdır. (Giderin keyfilikten uzak ve gelirle uyumlu olma ilkesi)
Yapılan harcama karşılığında maddi veya gayrımaddi bir kıymet iktisap edilmiş olmamalıdır. (ATİK mahiyetindeki iktisaplar giderleştirilmemeli amortisman yoluyla itfa edilmelidir.)

Tahsilat Esası
Tahsilat esasında gelirin nakden veya hesaben elde edilmesi esastır. Serbest meslek kazançlarında gelir tahsil edildiği tarihte elde edilmiş kabul edilir. Hizmet verilmeden avans mahiyetindeki tahsilatlar da gelir sayılır. Buna karşılık giderlerin de ödenmiş olması esastır. Ödenmeyen personel ücreti veya kira, serbest meslek kazancın tespitinde gider kabul edilmez. Gelirin çek veya senet karşılığı tahsil edilmesi gelirin elde edildiğini gösterir.

Serbest meslek faaliyeti yürüten mali müşavirle tacir arasında yapılan sözleşmeye göre ücretin miktar ve mahiyet itibariyle kesin olarak hesaplanması mümkündür. Tacir dönemsellik ilkesi gereği mali müşavire ödeme yapmasa dahi gider kaydı yapabilir. Ancak giderin tahakkuk ettirilmesi serbest meslek kazancına ilişkin gelir vergisi stopajının yapılmasını da zorunlu kılar.

Tacir tahakkuk esasına göre gider kaydı yaparken serbest meslek erbabı fiili tahsil gerçekleşmediği için geliri elde etmiş sayılmaz. Ancak, fiili tahsilin daha sonra gerçekleştiği dönemde kesilen stopaj meslek mensubunca mahsup edilebilir.
Kazancın tespit usulündeki farklılık, aynı faaliyetin iki tarafında dönem farklılığına neden olmaktadır. Bu vergi uygulamasındaki tahakkuk esası ile tahsil esasının tipik bir çatışmasıdır.

GVK’nun 68.maddesinde mesleki giderlerle ilgili 10 bentten 7’sinde “ödeme” kelimesi kullanılmış, seyahat ve ikamet giderleri ile taşıt giderlerinde ödeme kelimesi kullanılmamıştır. Buna karşılık ticari kazançla ilgili 40 ncı maddenin bazı bentlerinde de “ödeme” kelimesi kullanılmıştır. Sigorta primleri, zarar ziyan ve tazminatlar, sendika aidatlarında “ödeme” kelimesi kullanılmıştır.

Technical support unit Ofline

New Personal Website =>>> SMMM Selahattin Şahin
19-01-2012 10:12 AM
Web Sayfasını Ziyeret Edin Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
ParaderevoLT
Administrators
*******
Mesajlar: 10,681
Tarih: Jul 2007
Üye no: 1
Nerden: İstanbuL
Rep Puanı: 33
Mesaj: #3
RE: Ödenmeyen İşyeri Kirasında 360
Ödenmeyen İşyeri Kirasına İlişkin Stopaj Beyan Edilecek mi?
İşyeri kira ödemelerine ilişkin yapılması gereken gelir vergisi stopajının sınırları çalışmamızın önceki bölümünde ayrıntılı olarak açıklanmaya çalışılmıştır. Bu kapsamda GVK’nın 94’üncü maddesinin birinci fıkrasında sayılan kişiler, gerçek kişilere ait olup iktisadi bir işletmeye dahil olmayan gayrimenkulleri işyeri olarak kiralamaları karşılığında nakden veya hesaben yapacakları ödemelerden anılan maddenin 5’inci bendinin (a) alt bendi hükmü uyarınca ve 2006/11449 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit edildiği üzere %20 oranında gelir vergisi stopajı yapmak durumundadırlar.
Bununla beraber mükellefler çeşitli nedenlerle işyeri kira ödemesini zamanında yapamayıp bu yükümlülüklerini takip eden dönemlerde yerine getirebilmektedirler.
Bu durumda gelir vergisi stopajı yönünden nasıl bir işlem yapılması gerektiği özellik göstermektedir.
Örnek: Bir ticaret şirketi, bir işyerini 01.06.2010 tarihinde aylık brüt 7.000 TL bedelle bir gerçek kişiden kiralamış ve Haziran 2010 dönemine ilişkin kira bedelini 2006/11449 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince %20 oranında tevkifat yaparak aynı ay içerisinde ödemiştir. Mükellef bu ödemeye ilişkin (7.000 * %20=) 1.400 TL gelir vergisi stopajı yapmıştır.
Mükellefin GVK’nın 98’inci maddesi hükmüne göre aylık dönemler halinde muhtasar beyanname verdiğini kabul ettiğimizde, işyeri kirasına ilişkin yapılan 1.400 TL tutarındaki tevkifat, varsa kesilen diğer vergilerle beraber Temmuz ayının 23’üncü günü akşamına kadar bağlı olunan vergi dairesine bildirilecektir.
Aynı mükellefin Temmuz 2010 dönemine ilişkin kira bedelini Temmuz ayı içinde ödemediğini veya ödeyemediğini kabul edelim. Bu durumda gelir vergisi stopajı yönünden nasıl bir işlem yapılacaktır? Kira bedeli mükellef tarafından henüz ödenmemiş olmasına rağmen tevkifat yapılıp muhtasar beyanname ile beyan edilecek midir?
Konuya ışık tutması ve vergi idaresinin konuya yaklaşımı görebilmek açısından …… Gelir ve Kurumlar Vergileri Müdürlüğü’nün 27.04.2009 tarih ve 176200-ÖZ/1263-3851 sayılı özelgesi aşağıya alınmıştır.
“İlgide kayıtlı e-postanızda, ………. Vergi Dairesi Müdürlüğü’nün ………. vergi kimlik numaralı mükellefi olduğunuzu Ocak, Şubat ve Mart ayları na ait kiranızı Nisan ayında banka aracılığı ile ödediğinizi, Nisan ayında ödemiş olduğunuz bu üç aylık kira tutarını 01-03/2009 dönemine ait muhtasar beyannamesi ile beyan edip edemeyeceğinizi, ödemiş olduğunuz kirayı gider yazıp yazamayacağınızı ve bundan sonra aylık dönemler halinde ödeyemediğiniz ve üç aylık muhtasar dönemi geçtikten sonra ödeyeceğiniz kiraların nasıl giderleştirileceği, kirayı ödemeden defterinize kaydederek stopajını beyan edip daha sonra kira ödemesi yapıp yapamayacağınız hususunda 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında bilgi verilmesi istenilmektedir.
………
Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalara göre;
- Kiraladığınız işyerine ait herhangi bir kira ödemesi yapılmadığı halde, defterlerinize kira tutarının gider olarak kaydedilmesi, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 96’ncı maddesine göre hesaben ödeme olarak kabul edildiğinden, söz konusu kira tutarları üzerinden 94’üncü madde gereğince gelir vergisi tevkifatı yapılarak bağlı olduğunuz vergi dairesine beyan edilmesi gerekmekte olup, kira borcunun sonradan ödenmesi mümkün bulunmaktadır.
- Öte yandan söz konusu kira bedellerinin nakden veya aynen ödenmemesi ve aynı zamanda defter kayıtlarında da gider olarak yer almaması halinde herhangi bir tevkifat yapılmayacaktır.
- Diğer taraftan gerek nakden veya aynen ve gerekse hesaben yapılan kira ödemelerinde 94’üncü madde gereğince yapılan tevkifatların 98’inci madde uyarınca bağlı olduğunuz vergi dairesine beyan edileceği tabidir.”
Görüleceği üzere vergi idaresi henüz ödenmeyen kira bedelinin gider olarak defterlere kaydedilmesi durumunu hesaben ödeme olarak değerlendirmiş ve bu kapsamda henüz ödenmemiş olsa dahi gider olarak kayıtlara intikal ettirilmiş kira bedeli üzerinden gelir vergisi tevkifatı yapılması ve bunun bağlı olunan vergi dairesine bildirilmesi gerektiğini belirtmiştir. Bu kapsamda henüz ödenmeyen kira bedelinin daha sonra ödenip ödenmediğinin gelir vergisi stopajı açısından bir önemi bulunmamaktadır.
Bu durumda henüz ödenmeyen (nakden veya aynen) kira bedelinin gider olarak yasal defter kayıtlarına intikal ettirilmediği durumlarda tevkifat yapılmayacak, tevkifat söz konusu kira bedelinin nakden veya hesaben ödendiği dönemde yapılacaktır.
Bu açıklamalar ışığında Örnek’ te dönecek olursak, Temmuz 2010 dönemine
ilişkin Temmuz ayı içinde ödenmeyen kira bedelinin mükellef tarafından defter kayıtlarına gider olarak intikal ettirilmesi durumunda bu işlem GVK’nın 96’ncı maddesine göre hesaben ödeme olarak değerlendirilecek ve mükellefin (7.000 * %20=) 1.400 TL gelir vergisi stopajı yapıp Ağustos ayının 23’üncü günü akşamına kadar bağlı olunan vergi dairesine bildirilmesi gerekecektir.
Şayet mükellef Temmuz 2010 dönemine ilişkin kira bedelini Temmuz ayı içinde ödememekle beraber defter kayıtlarına da intikal ettirmediyse Temmuz 2010 döneminde tevkifat yapılmayacak, tevkifat söz konusu kira bedelinin nakden veya hesaben ödendiği dönemde yapılacaktır.
MALİ ÇÖZÜM Sayı: 93

Technical support unit Ofline

New Personal Website =>>> SMMM Selahattin Şahin
19-01-2012 10:14 AM
Web Sayfasını Ziyeret Edin Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
Hakan
MÜDAVİM ÜYE
Mesajlar: 166
Tarih: Jul 2007
Üye no: 17
Nerden: Sivas
Rep Puanı: 1
Mesaj: #4
RE: Ödenmeyen İşyeri Kirasında 360
Sayın paraderevolt; anladığım kadarı ile aralık 2011 de gider yazabiliyoruz.
770 7000
360 1400
??? 5600 burada alacaklı hesapta beni düşündürüyor buradada 336 yı kullanmayı düşünüyorum kasadan ödeme yapsam kiraların bankadan ödeme zorunluluğu var ama bu hesabı ocak 2012yılında karşılaştırır kapatırım
19-01-2012 11:39 AM
Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
ParaderevoLT
Administrators
*******
Mesajlar: 10,681
Tarih: Jul 2007
Üye no: 1
Nerden: İstanbuL
Rep Puanı: 33
Mesaj: #5
RE: Ödenmeyen İşyeri Kirasında 360
Zaten Hakan bey önce tahakkuk ettırmenız sonra ödemenız gerekıyordu

yapdıgınız ıslem dogru sıkıntı olmaz ama bundan sonra once tahakkuk kaydı atın sonra ödeme kaydı atın

Technical support unit Ofline

New Personal Website =>>> SMMM Selahattin Şahin
19-01-2012 11:42 AM
Web Sayfasını Ziyeret Edin Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
Hakan
MÜDAVİM ÜYE
Mesajlar: 166
Tarih: Jul 2007
Üye no: 17
Nerden: Sivas
Rep Puanı: 1
Mesaj: #6
RE: Ödenmeyen İşyeri Kirasında 360
Cevaplarınızdan Dolayı Teşekkür ederim Selahattin Bey..


SAYGILAR
19-01-2012 12:14 PM
Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
ParaderevoLT
Administrators
*******
Mesajlar: 10,681
Tarih: Jul 2007
Üye no: 1
Nerden: İstanbuL
Rep Puanı: 33
Mesaj: #7
RE: Ödenmeyen İşyeri Kirasında 360
(19-01-2012 12:14 PM)Hakan Yazılan:  Cevaplarınızdan Dolayı Teşekkür ederim Selahattin Bey..


SAYGILAR

Rica ederim Üstadım , Hayırlı işler.

Dualarınızı desteğinizi eksik etmeyin bizim için yeterli...

Technical support unit Ofline

New Personal Website =>>> SMMM Selahattin Şahin
19-01-2012 12:19 PM
Web Sayfasını Ziyeret Edin Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
« Önceki | Sonraki »
Cevapla Forum'a Git: