Hoşgeldin Misafir ! (GirişÜye Olun)

Organize Sanayi Bölgeleri ile Küçük Sanayi Sitelerinin İnşasına İlişkin İstisna
Konuyu Açan Kişi: hust59®
Cevap Sayısı: 0
Görüntülenme Sayısı: 383

Cevapla 
 
Değerlendir:
  • 0 Oy - 0 Yüzde
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Organize Sanayi Bölgeleri ile Küçük Sanayi Sitelerinin İnşasına İlişkin İstisna
Yazar Mesaj
hust59®
İmtiyaz Sahibi
*******
Mesajlar: 5,638
Tarih: Jul 2007
Üye no: 4
Nerden: İstanbul / Bolu
Rep Puanı: 26
Mesaj: #1
Organize Sanayi Bölgeleri ile Küçük Sanayi Sitelerinin İnşasına İlişkin İstisna
MADDE 10- Aynı Tebliğin (II/B) kısmının 12 nci bölümünden sonra gelmek üzere
sırasıyla aşağıdaki bölümler eklenmiş ve bu bölümlerden sonra gelen bölümün numarası buna
göre teselsül ettirilmiştir.
“13. Organize Sanayi Bölgeleri ile Küçük Sanayi Sitelerinin İnşasına İlişkin
İstisna
21/3/2018 tarihli ve 7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla 3065 sayılı Kanunun 13 üncü
maddesine eklenen (j) bendine göre, organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin su,
kanalizasyon, arıtma, doğalgaz, elektrik, haberleşme tesisleri ile yol yapımına ve küçük
sanayi sitelerindeki işyerlerinin inşasına ilişkin, bunlara veya bunlar tarafından oluşturulan
iktisadi işletmelere yapılan mal teslimleri ile hizmet ifaları 1/4/2018 tarihinden itibaren
geçerli olmak üzere KDV’den istisnadır.
13.1. İstisnanın Kapsamı
13.1.1. İstisnadan Yararlanacak Alıcılar
Söz konusu istisnadan;
-12/4/2000 tarihli ve 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununa göre kurulan
organize sanayi bölgeleri ile bunlar tarafından oluşturulan iktisadi işletmeler,
- Küçük sanayi siteleri ile bunların oluşturdukları iktisadi işletmeler
faydalanır.
24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu ile küçük sanayi sitesi yapı
kooperatifi ana sözleşmesi hükümlerine göre kurulmuş küçük sanayi sitesi yapı
kooperatiflerinin yanında, belediyeler, il özel idareleri ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı gibi
kurum ve kuruluşlar da küçük sanayi sitesi kurmaları halinde bu istisnadan
faydalanabilecektir.
Küçük sanayi siteleri ile bunların oluşturdukları iktisadi işletmelerin bu istisnadan
faydalanabilmesi için, küçük sanayi sitesi inşa edilecek arsanın tapu sicilinin küçük sanayi
sitesi veya bunun iktisadi işletmesi adına tescil edilmiş olması ve bu arsanın küçük sanayi
sitesi inşa edilmesine uygun olduğunun uygulama imar planı veya yetkili idarelerce verilecek
ruhsat veya onay ile tevsik edilmesi gerekmektedir.
13.1.2. İstisna Kapsamına Giren İşlemler
İstisna kapsamına;
- Organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin içme ve kullanma suyu,
kanalizasyon ve yağmur suyu şebekesi, içme, kullanma ve atık su arıtma tesisi, doğalgaz,
elektrik ve haberleşme tesislerine ilişkin altyapı işleri ile yolların yapımına ilişkin organize
sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri ve bunların iktisadi işletmelerine yapılan teslim ve
hizmetler,
- Küçük sanayi sitelerindeki işyerlerinin inşasına ilişkin küçük sanayi siteleri ve
bunların iktisadi işletmelerine yapılan teslim ve hizmetler
girmektedir.
İdari bina, sosyal tesisler, spor tesisleri ve benzeri tesislerin yapım işlerine ilişkin
organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerine yapılan teslim ve hizmetler istisna
kapsamına girmez.
Organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi siteleri veya bunların oluşturdukları iktisadi
işletmelerin makina, teçhizat, demirbaş, mobilya, mefruşat ve benzeri alımları istisna
kapsamında değerlendirilmez.
Organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi siteleri veya bunların oluşturdukları iktisadi
işletmelerin su, kanalizasyon, arıtma, doğalgaz, elektrik, haberleşme tesisleri ile yolların ve
küçük sanayi sitelerindeki işyerlerinin yeniden inşasına yönelik mal ve hizmet alımları bu
istisna kapsamına girmekle birlikte, bunların tamir, bakım ve onarımına ilişkin mal ve hizmet
alımları istisna kapsamında değerlendirilmez.
Örnek: Başkent Organize Sanayi Bölgesi, mevcut kapasiteyi artırmak amacıyla arıtma
tesisinin yıkılarak yeniden inşa edilmesine, doğalgaz tesislerinin ise yıllık bakım ve
onarımının yapılmasına karar vermiştir. Söz konusu arıtma tesisinin yeniden inşasına yönelik
olarak Başkent Organize Sanayi Bölgesine yapılacak teslim ve hizmetler KDV’den istisna
olup, doğalgaz tesislerinin yıllık bakımı ile onarımına ilişkin teslim ve hizmetler bu istisna
kapsamına girmez.
13.2. İstisnanın Uygulanması
Organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi siteleri veya bunlar tarafından oluşturulan
iktisadi işletmeler, hazırlanan proje kapsamında istisna uygulanarak alınacak mal ve
hizmetlere ilişkin bir liste hazırlarlar. Söz konusu proje ve bu proje kapsamındaki mal ve
hizmetlere ilişkin liste elektronik ortamda sisteme girilir. Mükellef mal ve hizmetlere ilişkin
listeyi elektronik ortamda sisteme girdikten sonra bağlı olduğu/bulunduğu vergi dairesine
istisna belgesi almak için başvuruda bulunur. Vergi dairesi (EK:26)’da yer alan belgeyi
düzenleyerek mükellefe verir. Vergi dairesinden alınan istisna belgesinin bir örneği mal ve
hizmetin alımı sırasında satıcılara verilir ve istisna kapsamında işlem yapılması talep edilir.
Bu belge satıcılar tarafından 213 sayılı Kanunun muhafaza ve ibraz hükümlerine uygun olarak
saklanır.
İstisna belgesinin ekinde, istisnalı olarak alınacak mal ve hizmet miktarı ve tutarı yer
alır. Söz konusu istisna belgesi kapsamında teslim veya hizmette bulunan satıcı, istisna
belgesinin ilgili mal veya hizmete ilişkin bölümünü fatura tarihi, numarası, mal veya hizmet
miktarı ve tutarını belirtmek suretiyle onaylar ve bir örneğini alır. Mal/hizmet teslimi
gerçekleştikçe alıcı ve satıcı alım/satım bilgilerini projeye uygun olarak sisteme girerler.
Satıcı mükellefin iade talebi bu istisna belgesi esas alınmak suretiyle, iade için gerekli
diğer belgeler de aranarak sonuçlandırılır.
Projenin sonradan revize edilmesi, güncellenmesi veya ek proje düzenlenmesi halinde
proje kapsamındaki mal ve hizmetlere ilişkin liste de elektronik ortamda revize edilir. Revize
sonrası istisna kapsamına giren alışların istisna kapsamında alınabilmesi için istisna
belgesinin revize ettirilmesi gerekir.
İstisna belgesi projede öngörülen süreyle sınırlı olarak verilir. Projedeki sürenin revize
edilmesi durumunda, istisna belgesindeki süre de revize edilir.
Tek satıcıdan alınan proje maliyetinin binde 5’ine kadar olan birden fazla mal ve
hizmete ilişkin harcamalar listeye tek satır olarak girilebilir. Birden fazla binde 5’lik toplu
satır yazılabilir. Bu şekilde toplu yazılacak satırlarda yer alan tutarların toplamının proje
maliyetinin yüzde 10’unu aşmaması gerekir. Bu durumda da mal ve hizmetin cinsi, miktarı,
tutarı gibi hususlar, bu kapsamdaki alışları anlaşılır bir şekilde açıklayacak detayda yazılır. Bu
alımlara ilişkin fatura tarih ve numarasının listede yer alması gerektiği tabiidir.
İstisna kapsamındaki malların ithalat yoluyla temin edilmesi halinde söz konusu belge,
ilgili gümrük idaresine ibraz edilir. İstisna belgesindeki istisna kapsamında ithal edilen mala
ilişkin bölüm doldurulduktan sonra ilgili gümrük idaresi tarafından bu bölüm de onaylanır.
İstisna kapsamında mal ve hizmet alanlar istisna belgesinin bittiği tarih itibarıyla
istisna belgesini vergi dairesine ibraz ederek kapattırmak zorundadır. Vergi dairesi istisna
belgesinde yer alan mal ve hizmet bölümlerinin satıcılar tarafından doldurulup
doldurulmadığını ve faturalarla uyumunu kontrol ederek istisna belgesini kapatır.
Satıcılar, yaptıkları teslim ve hizmet ifalarına ilişkin faturada, Tebliğin bu
bölümündeki açıklamaları da göz önünde bulundurmak suretiyle KDV hesaplamazlar.
Ayrıca, organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerine veya bunlar tarafından
oluşturulan iktisadi işletmelere istisna kapsamında teslimde bulunan veya hizmet ifa eden
mükelleflerin mal ve hizmet alımları genel hükümlere göre KDV'ye tabidir.
İstisna hükmünün yürürlüğe girdiği 1/4/2018 tarihinden önce başlayan istisna
kapsamındaki projelere ilişkin, 1/4/2018 tarihinden sonra yapılan mal ve hizmet alımları
istisna kapsamında olup, bu kapsamda istisnadan faydalanılabilmesi için istisna belgesi
alınması ve yukarıda yer verilen usul ve esaslar çerçevesinde hareket edilmesi gerekir.
13.3. İstisnanın Beyanı
Bu istisna kapsamında yapılan teslim ve hizmetler, teslim ve hizmetin yapıldığı
vergilendirme dönemine ait KDV beyannamesinin "İstisnalar-Diğer İade Hakkı Doğuran
İşlemler" kulakçığının, "Tam İstisna Kapsamına Giren İşlemler" tablosunda, 330 kod
numaralı “Organize Sanayi Bölgeleri ile Küçük Sanayi Sitelerinin İnşasına İlişkin Teslim ve
Hizmetler” satırı aracılığıyla beyan edilir. Bu satırın "Teslim ve Hizmet Tutarı" sütununa
istisnaya konu teslim ve hizmetlerin KDV hariç tutarı, "Yüklenilen KDV" sütununa bu teslim
ve hizmetlere ilişkin alış ve giderlere ait belgelerde gösterilen toplam KDV tutarı yazılır. İade
talep etmek istemeyen mükellefler, "Yüklenilen KDV" sütununa “0” yazmalıdır.
13.4. İade
Bu istisnadan kaynaklanan iade taleplerinde aşağıdaki belgeler aranır:
- Standart iade talep dilekçesi
- İstisnanın beyan edildiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi
- İade hakkı doğuran işleme ait yüklenilen KDV listesi
- İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu
- Satış faturaları listesi
- Vergi dairesinden alınan istisna belgesinin örneği ile kendisi tarafından ilgili mal ve
hizmete ilişkin olarak proje kapsamında istisna uygulanarak alınacak mal ve hizmet listesinin
örneği
13.4.1. Mahsuben İade
Mükelleflerin bu işlemlerden kaynaklanan mahsuben iade talepleri yukarıdaki
belgelerin ibraz edilmiş olması halinde miktarına bakılmaksızın vergi inceleme raporu, YMM
raporu ve teminat aranmadan yerine getirilir.
13.4.2. Nakden İade
Mükelleflerin bu işlemlerden kaynaklanan ve 5.000 TL’yi aşmayan nakden iade
talepleri vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranmadan yerine getirilir. İade
talebinin 5.000 TL’yi aşması halinde aşan kısmın iadesi, vergi inceleme raporu veya YMM
raporuna göre yerine getirilir. Teminat verilmesi halinde mükellefin iade talebi yerine getirilir
ve teminat, vergi inceleme raporu veya YMM raporu sonucuna göre çözülür.

Hüseyin ÜST
S.M.M.M.
18-06-2018 08:39 PM
Web Sayfasını Ziyeret Edin Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
« Önceki | Sonraki »
Cevapla Forum'a Git: