Hoşgeldin Misafir ! (GirişÜye Olun)

ÖUCZ, İNTERNETTEN TEBLİĞ EDİLEMEZ" YENİ KARAR!
Konuyu Açan Kişi: SİNAN
Cevap Sayısı: 5
Görüntülenme Sayısı: 3154

Cevapla 
 
Değerlendir:
  • 0 Oy - 0 Yüzde
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
ÖUCZ, İNTERNETTEN TEBLİĞ EDİLEMEZ" YENİ KARAR!
Yazar Mesaj
SİNAN
ÜSTAD
******
Mesajlar: 10,128
Tarih: May 2008
Üye no: 4866
Nerden: Türkiye
Rep Puanı: 39
Mesaj: #1
ÖUCZ, İNTERNETTEN TEBLİĞ EDİLEMEZ" YENİ KARAR!
T.C.
BURSA
BÖLGE İDARE MAHKEMESİ
Esas No: 2009/4092
Karar No: 2009/3946
Karar Tarihi : 09.11.2009

İTİRAZ EDEN (DAVALI) : BURSA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KARŞI TARAF (DAVACI) : ....................................

İSTEMİN ÖZETİ : Davacı hakkında .../2008 dönemine ait Katma Değer Vergisi beyannamesinin süresinde verilmemesinden dolayı kesilen özel usulsüzlük cezasının vadesinde ödenmediğinden bahisle tanzim ve tebliğ edilen 17.02.2009 tarih ve 02 sayılı ödeme emrinin iptali istemiyle açılan davada; ödeme emrinin düzenlenebilmesi için dayanağı kesinleştiği halde vadesinde ödenmemiş olan bir amme alacağının bulunmasının gerektiği, olayda ise davacının vermesi gerekli olan beyannamesini yasal süresi içinde elektronik ortamda vermemesinden kaynaklı özel usulsüzlük cezasının kesildiği, bu cezanın yine elektronik ortamda tebliğ edilmesi üzerine vadesinde ödenmediğinden dava konusu ödeme emrinin düzenlendiği, borcun kesinleşmesinin ise kesilen cezanın elektronik ortamda yapılan tebligatına dayandırıldığı, bu işleme ilişkin kanuni dayanak olarak ise 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257. maddesinin son fıkrası hükmünün esas alındığı, oysa söz konusu hükmü, elektronik ortamda gönderilen beyanname için, düzenlenen tahakkuk fişi ve/veya ihbarnamenin muhatabına tebliğ edilmiş sayılmasına ilişkin özel bir hüküm olduğu, elektronik ortamda beyannamenin geç verilmesi nedeniyle kesilecek olan özel usulsüzlük cezalarına ilişkin ihbarnamelerin yazılı olarak muhataplarına tebliğin yukarıda belirtilen 93. madde uyarınca zorunlu olması karşısında, dava konusu ödeme emrinin dayanağını oluşturan ve davacı adına özel usulsüzlük cezası kesilmesine ilişkin olarak düzenlenen ihbarname ve tahakkuk fişinin tebliğ edilmediği anlaşıldığından, dava konusu ödeme emrinin usulüne göre kesinleşmiş bir amme alacağına dayanmadığı, bu nedenle de hukuka uygun bulunmadığı gerekçesiyle davanın kabulüyle dava konusu işlemin iptaline ilişkin Bursa 2. Vergi Mahkemesi’nin 30.06.2009 gün ve E. 2009/569, K. 2009/1589 sayılı tek hakim kararının; Vergi Mahkemesinin 213 sayılı Kanunun mükerrer 257. maddesinin beşinci bendini göz önünde bulundurmadan karar verdiği, açıklanan yasal nedenlerden dolayı kesilen özel usulsüzlük cezasında dava konusu ödeme emrinin usulüne göre kesinleştiği, mezkur yasanın amir hükmüne bağlı olarak tebliğ işlemlerinin yapılmasında yasaya aykırı herhangi bir durumun bulunmadığı davalı idare tarafından ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ : Savunma verilmemiştir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Bursa Bölge İdare Mahkemesi’nce dosyadaki tüm belgeler 2577 sayılı Yasanın 45. maddesi uyarınca incelenerek işin gereği düşünüldü;

Dayandığı hukuki ve kanuni sebeplerle gerekçesi yukarıda açıklanmış Bursa 2. Vergi Mahkemesi’nin 30.06.2009 gün ve E. 2009/569, K. 2009/1589 sayılı kararı aynı gerekçe ve sebeplerle Mahkememizce de uygun görülmüş olup, dilekçede ileri sürülen iddialar kararın bozulmasını sağlayacak durumda bulunmadığından İTİRAZIN REDDİNE ve itiraz konusu KARARIN ONANMASINA, 15,00 TL. posta giderinden oluşan yargılama giderlerinin itiraz eden üzerinde bırakılmasına, artan posta ücretinin istek halinde itiraz edene iadesine, bu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde Mahkememize karar düzeltme yolu açık olmak üzere 09.11.2009 gününde oybirliği ile karar verildi.

Başkan Üye Üye

GÜLEREK KAYBETTİKLERİNİZİ AĞLAYARAK KAZANAMAZSINIZ..
11-12-2009 03:21 PM
Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
SİNAN
ÜSTAD
******
Mesajlar: 10,128
Tarih: May 2008
Üye no: 4866
Nerden: Türkiye
Rep Puanı: 39
Mesaj: #2
RE: ÖUCZ, İNTERNETTEN TEBLİĞ EDİLEMEZ" YENİ KARAR!
Kanun Ad ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARININ DÜZENLENMESİNE VE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNDA VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
Madde No 23
Kapsam
4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun;
a) Mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı bendinin sonuna aşağıdaki ibare, aynı fıkranın (5) numaralı bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (6) numaralı bent ve aynı maddenin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

kanuni süresinden sonra kendiliğinden veya pişmanlık talepli olarak verilen beyannameler üzerine düzenlenen tahakkuk fişi ve/veya ihbarnameleri mükellefe, vergi sorumlusuna veya bunların elektronik ortamda beyanname gönderme yetkisi verdiği gerçek veya tüzel kişiye elektronik ortamda tebliğ etmeye ve buna ilişkin usûl ve esasları belirlemeye,

6. Vergi güvenliğini sağlamak amacıyla niteliklerini belirleyip onayladığı elektrikli, elektronik, manyetik ve benzeri cihazlar ve sistemleri kullandırmaya, bu cihaz ve sistemler vasıtasıyla bandrol, pul, barkod, halogram, kupür, damga, sembol gibi özel etiket ve işaretlerin kullanılmasına ilişkin zorunluluk getirmeye, uygulamaya ait usûl ve esasları belirlemeye,

Kanuni süresi geçtikten sonra kendiliğinden veya pişmanlık talepli olarak verilen beyannamelerin elektronik ortamda gönderilmesi üzerine elektronik ortamda düzenlenen tahakkuk fişi ve/veya ihbarnameler mükellef, vergi sorumlusu veya bunların elektronik ortamda beyanname gönderme yetkisi verdiği gerçek veya tüzel kişiye elektronik ortamda iletilir. Bu ileti tahakkuk fişi ve/veya ihbarnamenin muhatabına tebliği yerine geçer. b) Mükerrer 355 inci maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

Elektronik ortamda beyanname verilmesi mecburiyetine uyulmaması halinde kesilmesi gereken özel usûlsüzlük cezası, beyannamenin kanuni süresinin sonundan başlayarak elektronik ortamda 15 gün içinde verilmesi halinde 1/4 oranında, bu sürenin dolmasını takip eden 15 gün içinde verilmesi halinde ise 1/2 oranında uygulanır.

GÜLEREK KAYBETTİKLERİNİZİ AĞLAYARAK KAZANAMAZSINIZ..
11-12-2009 03:25 PM
Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
Y.ERCAN
YÖNETİCİ
******
Mesajlar: 18,408
Tarih: May 2008
Üye no: 4845
Nerden: İstanbul
Rep Puanı: 86
Mesaj: #3
RE: ÖUCZ, İNTERNETTEN TEBLİĞ EDİLEMEZ" YENİ KARAR!
Ancak Anılan bu kararda hernekadar karar tarihi 09.11.2009 olarak geçiyor olsa bile dava açıldığı tarih itibariyle 2009/şubat ayı olan bu davanın ilgili tarihinde kanun maddesi açıktı yazılı tebliğ edilmedikçe ceza kesilemez denilmekteydi.
Fakat 03.07.2009 tarih ve 27277 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5904 Sayılı GELİR VERGİSİ KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN ile bu maddenin hükmü yitirilmiştir.

“Ancak, bu ödevlerin yerine getirilmesine ilişkin usul ve esasların Maliye Bakanlığınca yapılan düzenleyici idari işlemlerle duyurulması halinde, ilgililere ayrıca yazılı olarak bildirilme şartı aranmaz.”
maddesi eklenerek açılan davalarında önüne geçilmiştir.
Bu nedenlerle Bursa Bölge idare mahkemesininde almış olduğu bu karar yanlızca 03.07.2009 tarihinde yayınlanan 5904 sayılı kanun öncesi açılmış olan davalara emsal teşkil edebilir...

Muhasebe ve Mevzuat Grubu

Hüseyin Ust Mevzuat Forumu Facebook Sayfası

Kişisel Blog Sayfam
11-12-2009 04:15 PM
Web Sayfasını Ziyeret Edin Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
SİNAN
ÜSTAD
******
Mesajlar: 10,128
Tarih: May 2008
Üye no: 4866
Nerden: Türkiye
Rep Puanı: 39
Mesaj: #4
RE: ÖUCZ, İNTERNETTEN TEBLİĞ EDİLEMEZ" YENİ KARAR!
YILDIRIM 2 MESAJDA YAZILAN KANUN
3/7/2005 KABUL EDİLMİŞ VE 21/7/2005 TARİHİNDE RESMİ GAZETE İLAN EDİLMİŞTİR.

MADDE 23. — 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun;

a) Mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı bendinin sonuna aşağıdaki ibare, aynı fıkranın (5) numaralı bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (6) numaralı bent ve aynı maddenin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

kanuni süresinden sonra kendiliğinden veya pişmanlık talepli olarak verilen beyannameler üzerine düzenlenen tahakkuk fişi ve/veya ihbarnameleri mükellefe, vergi sorumlusuna veya bunların elektronik ortamda beyanname gönderme yetkisi verdiği gerçek veya tüzel kişiye elektronik ortamda tebliğ etmeye ve buna ilişkin usûl ve esasları belirlemeye,

6. Vergi güvenliğini sağlamak amacıyla niteliklerini belirleyip onayladığı elektrikli, elektronik, manyetik ve benzeri cihazlar ve sistemleri kullandırmaya, bu cihaz ve sistemler vasıtasıyla bandrol, pul, barkod, halogram, kupür, damga, sembol gibi özel etiket ve işaretlerin kullanılmasına ilişkin zorunluluk getirmeye, uygulamaya ait usûl ve esasları belirlemeye,

Kanuni süresi geçtikten sonra kendiliğinden veya pişmanlık talepli olarak verilen beyannamelerin elektronik ortamda gönderilmesi üzerine elektronik ortamda düzenlenen tahakkuk fişi ve/veya ihbarnameler mükellef, vergi sorumlusu veya bunların elektronik ortamda beyanname gönderme yetkisi verdiği gerçek veya tüzel kişiye elektronik ortamda iletilir. Bu ileti tahakkuk fişi ve/veya ihbarnamenin muhatabına tebliği yerine geçer.

b) Mükerrer 355 inci maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

Elektronik ortamda beyanname verilmesi mecburiyetine uyulmaması halinde kesilmesi gereken özel usûlsüzlük cezası, beyannamenin kanuni süresinin sonundan başlayarak elektronik ortamda 15 gün içinde verilmesi halinde 1/4 oranında, bu sürenin dolmasını takip eden 15 gün içinde verilmesi halinde ise 1/2 oranında uygulanır.

GÜLEREK KAYBETTİKLERİNİZİ AĞLAYARAK KAZANAMAZSINIZ..
11-12-2009 04:26 PM
Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
Y.ERCAN
YÖNETİCİ
******
Mesajlar: 18,408
Tarih: May 2008
Üye no: 4845
Nerden: İstanbul
Rep Puanı: 86
Mesaj: #5
RE: ÖUCZ, İNTERNETTEN TEBLİĞ EDİLEMEZ" YENİ KARAR!
c) Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci madde hükmüne uymayanlar için ceza

Kanun Ad VERGİ USUL KANUNU
Madde No Mukerrer Madde 355
Kapsam
(4369 sayılı Kanunun 13 üncü maddesiyle değişen madde) Bu Kanunun 86, 148, 149, 150, 256 ve 257 nci maddelerinde yer alan zorunluluklar ile mükerrer 257 nci madde uyarınca getirilen zorunluluklara uymayan (Kamu idare ve müesseselerinde bilgi verme görevini yerine getirmeyen yöneticiler dahil);
1. Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında (5904 sayılı Kanunun 22 inci maddesiyle değişen ibare. Yürürlük; 01.08.2009)1.000 Türk Lirası(***),
2. İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında (5904 sayılı Kanunun 22 inci maddesiyle değişen ibare. Yürürlük; 01.08.2009) 500 Türk Lirası(****), ,
3. Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında (5904 sayılı Kanunun 22 inci maddesiyle değişen ibare. Yürürlük; 01.08.2009)250 Türk Lirası(*****),
Özel usulsüzlük cezası kesilir.
Bu hükmün uygulanması için, bilgi ve ibraz ödevinin yerine getirilmesiyle ilgili olarak yapılacak tebliğlerde bilginin verilmesi için tayin olunan sürede cevap verilmemesi, eksik veya yanıltıcı bilgi verilmesi veya defter ve belge ibrazı için tayin olunan süre ile defter ve belgelerin süresinde ibraz edilmemesi durumunda haklarında Kanunun ceza hükümlerinin uygulanması cihetine gidileceğinin ilgililere yazılı olarak bildirilmesi şarttır.
Özel usulsüzlük cezası kesilmesine rağmen mecburiyetleri yerine getirmeyenlere yeniden süre verilerek bu mecburiyetleri yerine getirmeleri tebliğ olunur. Verilen sürede bu mecburiyetlerin yerine getirilmemesi halinde yukarıda yazılı özel usulsüzlük cezaları bir kat artırılarak uygulanır.(**)

(5904 sayılı Kanunun 22 inci maddesiyle eklenen fıkra. Yürürlük; 01.08.2009) Ancak, bu ödevlerin yerine getirilmesine ilişkin usul ve esasların Maliye Bakanlığınca yapılan düzenleyici idari işlemlerle duyurulması halinde, ilgililere ayrıca yazılı olarak bildirilme şartı aranmaz.
(5228 sayılı Kanunun 10'uncu maddesiyle eklenen fıkra) Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayan mükelleflerden her birine, her bir işlem için bu maddeye göre uygulanan cezalardan az olmamak üzere işleme konu tutarın % 5'i nispetinde özel usulsüzlük cezası kesilir. Bu şekilde ceza kesilen mükellefler hakkında üçüncü fıkra hükmü uygulanmaz.

(5398 sayılı Kanunun 23'üncü maddesiyle eklenen fıkra Yürürlük; 21.07.2005) Elektronik ortamda beyanname verilmesi mecburiyetine uyulmaması halinde kesilmesi gereken özel usûlsüzlük cezası, beyannamenin kanuni süresinin sonundan başlayarak elektronik ortamda 15 gün içinde verilmesi halinde 1/4 oranında, bu sürenin dolmasını takip eden 15 gün içinde verilmesi halinde ise 1/2 oranında uygulanır.
(5904 sayılı Kanunun 22 inci maddesiyle eklenen fıkra. Yürürlük; 01.08.2009) Elektronik ortamda verilme zorunluluğu getirilen bildirim veya formlara ilişkin olarak süresinden sonra düzeltme amacıyla verilen bildirim ve formların, belirlenen sürelerin sonundan itibaren 10 gün içinde verilmesi halinde özel usulsüzlük cezası kesilmez, takip eden 15 gün içinde verilmesi halinde ise kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezası 1/2 oranında uygulanır.(5904 sayılı Kanunun 22 inci maddesiyle eklenen fıkra. Yürürlük; 01.08.2009)Elektronik ortamda beyanname ile bildirim ve form verme mecburiyetine uymayanlara bu maddeye göre ceza kesilmesi halinde, 352 nci maddenin birinci derece usulsüzlüklerle ilgili (1) numaralı bendi ile ikinci derece usulsüzlüklerle ilgili (7) numaralı bendi uyarınca ayrıca ceza kesilmez.


(*) (Değişmeden önceki şekli) Bilgi vermekten çekinenler ile 257'nci madde hükmüne uymayanlar için:
Mükerrer Madde 355 _ (2365 sayılı Kanunun 80'inci maddesiyle eklenen madde) Bu Kanunun 86, 148 ve 257'nci maddeleriyle 150'nci maddesinin 4 numaralı bendi hükümlerine çekinme sebebi olmaksızın riayet etmeyenlerde (Kamu İdare ve Müesseseleri hariç)
(3946 sayılı Kanunun 1'inci maddesiyle artırılan miktarlar) (95/7595 sayılı B.K.K. ile artırılan miktarlar Kanundaki miktarların yanına parantez içinde siyah ile yazılmıştır. Yürürlük: 30.12.1995 Geçerlilik: 1.1.1996)
1. Birinci sınıf tüccarlar ve bilanço esasına göre defter tutan çiftçiler ile serbest meslek erbabı (Götürü usulde vergilendirilenler hariç) hakkında 1.000.000 (10.000.000) lira,
2. İkinci sınıf tüccarlar ile zirai işletme hesabı esasına göre defter tutan çiftçiler hakkında 500.000 (5.000.000)
(**) 3. (Değişmeden önceki şekli) Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında (3946 sayılı Kanunun 1'inci maddesiyle artırılan miktar) 330.000 (97/10345 Sayılı B.K.K. ile 3.300.000) lira.
Özel usulsüzlük cezası kesilir.
Bu hükmün uygulanması için 148'inci madde gereğince bilgi istenilirken yapılacak tebliğlerde bilginin verilmesi için tayin olunan süre ile süresinde cevap verilmediği veya eksik veya yanıltıcı bilgi verildiği takdirde haklarında kanunun ceza hükümlerinin uygulanması cihetine gidileceğinin ilgililere yazılı olarak bildirilmesi şarttır.
(**) (Değişmeden önceki şekli)100.000.000 lira
(***) (Değişmeden önceki şekli)50.000.000 lira
(****) (Değişmeden önceki şekli)25.000.000 lira

Muhasebe ve Mevzuat Grubu

Hüseyin Ust Mevzuat Forumu Facebook Sayfası

Kişisel Blog Sayfam
11-12-2009 04:53 PM
Web Sayfasını Ziyeret Edin Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
Y.ERCAN
YÖNETİCİ
******
Mesajlar: 18,408
Tarih: May 2008
Üye no: 4845
Nerden: İstanbul
Rep Puanı: 86
Mesaj: #6
RE: ÖUCZ, İNTERNETTEN TEBLİĞ EDİLEMEZ" YENİ KARAR!
Konuda yanlışlık yok sinan
Mükerrer 355.maddede yukarıda kırmızı ile işaretledigim yer nedeniyle bu cezaların iptal edilmesi normaldir diyorum ancak 5904 sayılı kanunla bunun önüne geçmiş ve yazılı tebliğ gerekmez denilmektedir bildirim ve formlar için

Muhasebe ve Mevzuat Grubu

Hüseyin Ust Mevzuat Forumu Facebook Sayfası

Kişisel Blog Sayfam
11-12-2009 04:55 PM
Web Sayfasını Ziyeret Edin Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
« Önceki | Sonraki »
Cevapla Forum'a Git: