Hoşgeldin Misafir ! (GirişÜye Olun)

Site yönetimine ait havuz işletmesi ve büfe - cafe kiralamasının nasıl vergilendirile
Konuyu Açan Kişi: hust59®
Cevap Sayısı: 0
Görüntülenme Sayısı: 4224

Cevapla 
 
Değerlendir:
  • 0 Oy - 0 Yüzde
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Site yönetimine ait havuz işletmesi ve büfe - cafe kiralamasının nasıl vergilendirile
Yazar Mesaj
hust59®
İmtiyaz Sahibi
*******
Mesajlar: 5,649
Tarih: Jul 2007
Üye no: 4
Nerden: İstanbul / Bolu
Rep Puanı: 26
Mesaj: #1
Site yönetimine ait havuz işletmesi ve büfe - cafe kiralamasının nasıl vergilendirile
0193
GVK. Özelgeleri
T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı
Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

TARİH : 13.10.2005
SAYI : Site yönetimine ait havuz işletmesi ve büfe - cafe kiralamasının nasıl vergilendirileceği Hk.
KONU : B.07.1.GİB.4.34.16.01/GVK-37

İLGİ: … sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınız ekinde yer alan Vergi Dairesi Müdürlüğü’nün tarafından verilen şikayet dilekçesine istinaden adresinde yapılan yoklamada belirtilen adreste Dairenizin vergi numarasında kayıtlı … ’ın 04.06.2005 tarihinden itibaren şube işyeri olarak büfe - cafe işletmeye başladığı, kira ödemesinin olmadığı, havuz ve çevrenin temizliği karşılığı büfe ve cafe işlettiği, aynı adreste sosyal tesislerde bulunan havuzun, site yönetimi tarafından kullanıldığı, site sakinlerinin ücretsiz kart karşılığı girdiği, ancak misafirlerden havuza giriş karşılığı aidat makbuzu düzenlenerek ücret alındığının tespit edildiğinden bahisle, adı geçen … 2.etap yönetiminin daire sakinleri dışında havuza girenlerden elde ettiği gelirinden dolayı mükellefiyet tesis edilip edilmeyeceği hususunda tereddüt hasıl olduğundan görüşümüz sorulmakta olup, Müdüriyet görüşümüz aşağıda yer almaktadır.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesinde;

"kamu idare ve müesseseleri, iktisadi kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleri, menkul kıymetler yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya zirai işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler aşağıdaki bentlerde sayılan ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecbur oldukları"

belirtilmiştir.

Aynı Kanun’un 70. maddesinde;

"gayrimenkul sermaye iradının tarifi yapılmıştır. Buna göre maddede yazılı mal ve hakların sahipleri, mutasarrıfları, zilyetleri, irtifak ve intifa hakkı sahipleri veya kiracıları tarafından kiraya verilmesinden elde edilen iratların gayrimenkul sermaye iradı olduğu belirtilmiş ve gayrimenkul sermaye iratları maddeler halinde sıralanmıştır."

Yine Gelir Vergisi Kanunu’nun “Toplama Yapılmayan Haller” başlıklı 86. maddesinde,

"aşağıda belirtilen gelirler için yıllık beyanname verilmez, diğer gelirler için beyanname verilmesi halinde bu gelirler beyannameye dahi edilemez.


Tam mükellefiyette;

Gerçek usulde vergilendirilmeyen zirai kazançlar, bu kanunun 75’inci maddesinin (15) numaralı bendinde yazılı menkul sermaye iratları, kazanç ve iratların istisna hadleri içinde kalan kısmı,

Tek işverenden alınmış ve tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücretler (birden fazla işverenden ücret almakla beraber, birden sonraki işverenden aldıkları ücretlerinin toplamı, 103’üncü maddede yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı aşmayan mükelleflerin, tamamı tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücretleri dahil)

Vergiye tabi gelir toplamının ((a) ve (b) bentlerinde belirtilenler hariç) 103’üncü maddede yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı aşmaması koşuluyla, Türkiye’de tevkifata tabi tutulmuş olan; birden fazla işverenden elde edilen ücretler, menkul sermaye iratları ve gayrimenkul sermaye iratları

Bir takvim yılı içinde elde edilen ve toplamı (01.01.2005 tarihinden geçerli olmak üzere) 800 YTL’yi aşmayan, tevkifata ve istisna uygulamasına konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratları”
hükmü yer almaktadır.

Yine aynı kanunun “Gayrisafi Hasılat” başlıklı 72. maddesinde;

"Gayrimenkul sermaye iratlarında, gayrisafi hasılat, 70. maddede yazılı mal ve hakların kiraya verilmesinden bir takvim yılı içinde o yıla veya geçmiş yıllara ait olarak nakden veya aynen tahsil edilen kira bedellerinin tutarıdır.

Ayın olarak tahsil edilen kiralar, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre emsal bedeli ile paraya çevrilir.

Gayrimenkul iradı sahipleri için,


Ittıla hasıl etmeleri kaydiyle, namlarına, kamu müessesesine, icra dairesine, bankaya, notere veya postaya para yatırılması;

Kira olarak doğan alacağın başka bir şahsa temliki (Temlikin ivazlı olup olmadığına bakılmaz. İvazlı temliklerde ivazın tahsil şartı aranmaz) veya kiracısına olan borcu ile takası; tahsil hükmündedir.
…"

hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 37/1. maddesinde,

"her türlü ticari ve sınai faaliyetten doğan kazançların ticari kazanç olduğu"

hükme bağlanmıştır.

Ticari faaliyet, bir tür emek - sermaye organizasyonuna dayanmakta olup, kazanç sağlama niyet ve kastının bulunup bulunmaması böyle bir organizasyon tarafından icra edilen faaliyetin “ticari faaliyet” olma niteliğine etki etmemektedir. Ancak bir faaliyetin ticari faaliyet sayılabilmesi için, kazanç sağlama niyet ve kastı gerekmemekle birlikte faaliyeti icra eden organizasyonunun bütün unsurlarıyla birlikte değerlendirildiğinde kazanç sağlama potansiyeline sahip olması gerektiği ortaya çıkmaktadır.

Bu hüküm ve açıklamalara göre, site yönetiminin ortak mülkiyetine ait büfenin kira ödemesi olmasa bile havuz ve çevrenin temizliği karşılığında kiralanması niteliği bakımından gayrimenkul sermaye iradıdır. Dolayısıyla ortak mülkiyet olan siteye ait bu büfenin işyeri olarak kiraya verilmesi ile elde edilen kira geliri o yılda elde edilmiş gayrimenkul sermaye iradı olduğundan, sözü edilen iratları sağlayanlarca (kiracıların) tevkifat yapma zorunluluğunun bulunması halinde Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesinin 5/a bendi uyarınca tevkifat yapılması ve muhtasar beyanname ile beyan edilmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan tevkif suretiyle vergilendirilen işyeri kira gelirine ilişkin gayrimenkul sermaye iradının Gelir Vergisi Kanunu’nun gelirin toplanması ve beyanı ile ilgili 85 ve 86. maddeleri çerçevesinde (ilgili yıllar geçerli olan hüküm ve miktarlar dikkate alınarak; 2005 yılında elde edilen ve başkaca bir geliri de bulunmayan kat maliklerinin tutarı 15.000 YTL.’yi aşmayan işyeri kira gelirleri için beyanname verilmeyecektir.) değerlendirilerek maliklerce beyan edilmesi gerekmektedir.

Ayrıca, site ortak alanlarını kiralayan mükelleflerin Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesinin ilk fıkrasında belirtilen stopaj yapma sorumluluğunda bulunan kişi ve kuruluşlardan olmaması durumunda kat maliklerince hisselerine düşen ve tevkif suretiyle vergilendirilmemiş gayrimenkul sermaye iratlarının 800 YTL.’yi aşması durumunda yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyanı gerekmektedir.

Öte yandan sitenin ortak ihtiyaçlarını karşılamak üzere binaların bağımsız bölümünde yapılan havuzun giderlerini karşılamak üzere site yönetim kurulu kararı ile hizmetten yararlanan malik ve kiracılar ile misafirleri arasında aidat veya başka adla paylaştırılması faaliyetinin ticari faaliyet olarak nitelendirilmesi söz konusu değildir.

Bu açıklamalara göre, site yönetimince siteye ait havuzun ihtiyaçlarının karşılanması ve bu amaçla sadece malik veya kiracılar ile misafirlerine yönelik olarak verilen hizmet dolayısı ile gider karşılığı olarak tahsil edilen bedellerin ticari kazanç olarak değerlendirilmesi mümkün değildir.

Ancak havuzdan site sakini olmayan ve misafiri de olmayan 3. şahısların ücret mukabili faydalandırıldığının tespit edilmesi halinde ise faaliyet ve organizasyon kazanç sağlama potansiyeline sahip olduğundan bu şekilde icra edilen faaliyetler ticari faaliyet olarak

Hüseyin ÜST
S.M.M.M.
15-02-2009 09:39 PM
Web Sayfasını Ziyeret Edin Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
« Önceki | Sonraki »
Cevapla Forum'a Git: