Hoşgeldin Misafir ! (GirişÜye Olun)

SMMM Staja Başlama Sınavı Deneme Testi - 100-150 soru
Konuyu Açan Kişi: Mavilim
Cevap Sayısı: 0
Görüntülenme Sayısı: 1690

Cevapla 
 
Değerlendir:
  • 0 Oy - 0 Yüzde
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
SMMM Staja Başlama Sınavı Deneme Testi - 100-150 soru
Yazar Mesaj
Mavilim
(Yönetici)
******
Mesajlar: 2,338
Tarih: Oct 2008
Üye no: 10255
Nerden: İşten
Rep Puanı: 40
Mesaj: #1
SMMM Staja Başlama Sınavı Deneme Testi - 100-150 soru
100. Ticaret işletmelerinde envanter çıkarılırken üzerinde en çok uğraşılan:
A) Malların sayımıdır B) Hisse senetlerinin sayımıdır C) Tahvillerin sayımıdır
D) Kasa sayımıdır E) Duran varlıkların sayımıdır.

101. Aşağıdakilerden hangisi "dönem sonu işlemleri" karşılığında kullanılabilmektedir? .
a. Sayım b. Değerleme c. Envanter
d. Envanter çıkarma e. Envanter işlemleri

102. Aşağıdakilerden hangisi envanter işlemlerinin konusu değildir?
a. Bir satış işleminin kayda alınması
b. Aralıklı envanter yönteminde "satılan malın maliyeti"nin hesaplanarak, kayda alınması
c. Şüpheli alacaklar için karşılık ayrılması
d. Duran varlıkların amortisman giderlerinin muhasebeleştirilmesi
e. Tahakkuk etmiş fakat henüz ödenmemiş giderler ile tahsil edilme¬miş gelirlerin kayda alınması

103. İşletme defterlerinde ilk kayıt hangi envanterle ilgili bilgilere aittir?
a. Dönem sonu envanteri b. Kuruluş envanteri c. Devir envanteri
d. Birleşme envanteri e. Tasfiye envanteri

104. Muhasebe dışı envanterde sağlanan bilgilerin değerleme sonucu en¬vanter kayıtlarına konu olabilmesi için daha önce hangi mizanın çıka¬rılmış olması gerekir? .
a Aylık mizan b Üç aylık mizan c Altı aylık mizan
d. Genel geçici mizan e. Kesin mizan

105. Envanter işlemleri sırasında en çok üzerinde durulan bilanço kalemi hangisidir?
a. Kasa b. Bankalar c. Ticari Mallar
d. Demirbaşlar e. Hisse Senetleri

106. Ticaret Kanununda, muhasebe ilkelerinde ve Vergi Usul Kanununda yer alan temel değerleme ölçüsü hangisidir?
a. Maliyet değeri b. Piyasa değeri c. Nominal değer
d. Kayıtlı değer e. Peşin değer

107. Bir iktisadi varlığın muhasebe kayıtlarında gösterilen hesap değerine ne ad verilir?
a. Alış değeri b. Mukayyet değer c. İtibari değer
d. Emsal bedeli e. Tasarruf değeri

108. Vergi Usul Kanununa göre "Ticari Mallar" hangi değerleme ölçüsü ile değerlenir?
a. Mukayyet (kayıtlı) değer b. Borsa rayici c. Emsal bedeli
d. Maliyet bedeli e. itibari değer
109. Aşağıdaki değerleme ölçülerinden hangisi Vergi Usul Kanununda yer almaz?
A) Tasarruf değeri B) Mukayyet değer c) Borsa rayici
D) İtibari değer E)Maliyet ve piyasa fiyatından düşük olan değer

110. Sizce muhasebede en çok kullanılan değerleme ölçüsü nedir?
A) Vergi değeri B) Piyasa değeri c) Maliyet bedeli
D) Emsal bedeli E) Rayiç bedel

111.Muhasebenin genel kabul görmüş ilkeleri ile hangi konudaki değerleme ölçüleri paralellik içindedir?
A) Vergi Usul Kanunu B) Gelir Vergisi Kanunu c) Kurumlar Vergisi Kanunu
D) Katma Değer Vergisi Kanunu E) Türk Ticaret Kanunu

112. Mali kar (vergi karı)hangi kanunda yer alan değerleme hükümlerine göre bulunan kardır?
A) Vergi Usul Kanunu B) Gelir Vergisi Kanunu C) Kurumlar Vergisi Kanunu
D) Katma Değer Vergisi Kanunu E) Türk Ticaret Kanunu

113.Aşağıdakilerden hangisi dönen varlıklar grubunda yer almaz?
A) Kasa B) Banka Kredileri C) Alınan Çekler
D) Hisse Senetleri E) Alacaklar

114. Para ve genellikle bir yıl veya bir faaliyet dönemi içinde paraya çevrilebilir veya satılabilir ve¬ya kullanılabilir varlıklar grubuna ne ad verilir?
A) Duran Varlıklar B) Dönen Varlıklar C) Sabit Varlıklar
D) Yatırımlar E) ÖZ Kaynaklar

115. Aşağıdaki hesaplardan hangisi hazır değerler grubunda yer alır?
A) Alınan Çekler B) Hisse Senetleri C) Kamu kesim Tahvil senet ve bonoları
D) Alacak Senetleri E) Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları

116.Aşağıdakilerden hangisi hazır değerler grubuna dahildir?
A) Alınan Çekler B) Verilen Çekler c) Hisse Senetleri
D) Alıcılar E) Satıcılar


117. Aşağıdaki hangi işlem nedeniyle Kasa Hesabı alacaklanır?
a. Bankaya para yatırılması
b. Müşterilerden alacak tahsili
c. Peşin mal satılması
d. Alacak senetlerinin iskonto ettirilmesi
e. Bankalardan kredi alınması

118. Aşağıdakilerden hangisi Kasanın fazla verme nedenidir?
a. Mizandaki kasa mevcudu, sayım sonucundan yüksek ise
b. Yapılan tahsilatın kasaya eksik işlenmesi
c. Kasanın alacak toplamı, borç toplamından yüksek ise
d. Kasa sürekli borç kalanı veriyor ise
e. Mizandaki kasa mevcudu, sayım sonucundan düşük ise

119. İşletmenin Kasa Hesabının borç toplamı. 450.000.000tl alacak toplamı 390.000.000 TL’dir. Sayım sonucu kasa mevcudu 50.000.000 TL’dir. Yapılacak düzeltme kaydı aşağıdakilerden hangi¬sidir?

a.
100 KASA HS 10.000.000
397 SAYIM VE TESEL¬LÜM FAZLALARI HS 10.000.000
- Kasa Fazlası
b.
100KASA HS 60.000.000
397 SAYIM VE TESELLUM FAZLALARI HS. 60.000.000
-Kasa Fazlası
C.
100 KASA HS. 10.000.000
197 SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI HS. 10.000.000
- Kasa Noksanı
d.
197 SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI HS. 10.000.000
- Kasa Noksanı
100 KASA HS. 10.000.000
e.
197 SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI HS. 10.000.000
- Kasa Noksanı
689 D.OLAĞANDIŞI G.. VE ZARARLAR HS. 10.000.000
- Kasa Noksanı Zararı

120. İşletme, 10.6.19.. tarihinde yaptığı sayımda kasa mevcudunun 2.800.000 lira olduğunu saptamıştır. Ancak aynı tarihte kasa ile ilgili muhasebe kayıtlarında kasa kalanının 3.000.000 lira olması gerektiği belirlenmiştir. Bu farkın nedeni anlaşılamamıştır. Buna göre yapılması gerekli kayıt hangisidir?

A) 10.6.19.
KASA Hs. 200.000
SAYIM FAZLALARI Hs. 200.000

B) 10.6.19.
KASA Hs. 200.000
DIĞER BOLAR Hs. 200.000
C) 10.6.19. -

SAYIM NOKSANLARI Hs. 200.000
KASA Hs. 200.000
D) 10.6.19.

SAYIM NOKSANLARI 200.000
KAR VE ZARAR Hs. 200.000
E) 10.6.19.

DIĞER ALACAKLAR Hs. 200.000
KASA Hs. 200.000

121.İşletme, 7.7.19.. günü yapılan sayımda ortaya çıkan ve nedeni bulunamadığı için "Sa¬yım Fazlaları Hesabına kaydedilen kasa farkının, daha önce müşteriden yapılan 1.000.000 liralık tahsilatın kayıtlara geçirilmemesinden kaynaklandığını 15.7.19.. günü yaptığı inceleme sonucunda anlamıştır.

A) 15.7.19.
SAYIM FAZLALARI Hs. 1.000.000
ALICILAR Hs. 1.000.000

B) 15.7.19.
SAYIM FAZLALARI Hs. 1.000.000
KASA Hs. 1.000.000

C) 15.7.19.
KASA Hs. 1.000.000
SAYIM FAZLALARI Hs. 1.000.000

D) 15.7.19.
SAYIM NOKSANLARI Hs. 1.000.000
SATICILAR Hs. 1.000.000

E) 15.7.19.
SAYIM NOKSANLARI Hs. 1.000.000
OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARAR Hs. 1.000.000

122. Yabancı paralar dönem sonunda hangi değerleme ölçüsü ile değerle¬nir?
a. Alış değeri
b. Satış kuru
c. Borsa rayici
d. İtibari değer
e. Maliye Bakanlığının ilan ettiği değerleme kuru
123. Yabancı paraların değerlemesi sonucu tespit edilen kar, hangi hesabın hangi tarafına kaydedilir?
a. "642-Faiz Gelirleri Hesabı"nın alacağına
b. "642-Faiz Gelirleri Hesabı"nın borcuna
c. "646-Kambiyo Karları Hesabı"nın alacağına
d. "646-Kambiyo Karları Hesabı"nın borcuna
e. "640-iştiraklerden Temettü Gelirleri Hesabı"nın alacağına
124. İşletme aldığı, ancak tahsil etmediği çekleri aşağıdaki hesaplardan hangisinde izleyebilir?
A) Alınan Çekler Hesabı B) Bankalar Hesabı C) Verilen Çekler Hesabı
D) Çek Hesabı E) Banka Kredileri Hesabı
125. İşletmenin "Alınan Çekler Hesabının" kalanı 50.000.000- ve yapılan sayımda saptanan çeklerin tutarı 40.000.000 liradır. Yapılan inceleme sonucunda, bu farkın daha önce müşteriden borcuna karşılık alınan 10.000.000 liralık çekin iki kez kaydedilmesi nedeniy¬le ortaya Çıktığı anlaşılmıştır. Yapılacak düzeltme kaydında hangi hesaba ve kaç TL ala¬cak kaydı yapılmalıdır?
A) Alıcılar Hesabı 10.000.000¬ B) Alıcılar Hesabı 20.000.000¬
C) Bankalar Hesabı 10.000.000¬ D) Alınan Çekler Hesabı 20.000.000¬
E) Alınan Çekler Hesabı 10.000.000¬

126.
BANKALAR HS.
ALICILAR HS.
Yukarıdaki yevmiye maddesi hangi işleme aittir?
A) İşletme müşterilerine çekle Ödeme yapmıştır
B) İşletme alıcılara borç vermiştir
C) İşletme satın alacağı mal için bankadan Ödeme yapmıştır
D) Alıcılar(müşteri), borçlarını işletmenin bankadaki mevduat hesabına yatırmıştır
E) Müşteriler satın alacakları mallar için işletmenin mevduat hesabına para yatırmışlardır

127. Dönem sonunda Bankalar Hesabı ile ilgili envanter işlemleri sırasın¬da, bankalardan gelen hesap özetleri neyle karşılaştırılarak kontrol yapılır?
a. Bankalar Hesabı ile b. Bankalar Hesabının yardımcı hesapları ile
c. Yevmiye Defteri ile d. Envanter Defteri ile e. Genel Geçici Mizan ile

128. İşletme, (A) Bankası'ndan aldığı bir dekontla, bankadaki mevduat hesabına 2.650.000 lira faiz tahakkuk ettirildiğini öğrenmiştir. Bu durumda borçlandırılması gereken hesap hangisidir?
A) Faiz Gelirleri B) Finansman Giderleri Hesabı
C) Kasa Hesabı D) Bankalar Hesabı E) Banka Kredileri Hesabı

129. İşletmenin İş Bankası nezdindeki A. c/h.na 50.000.000 TL faiz ta¬hakkuk etmiştir. (Stopaj oranı % 10 dur) Gelir Vergisi kesintisinden sonra işletmenin net faiz geliri ne kadardır? .
a. 45.000.000 TL b. 40.000.000 TL c. 44.500.000 TL
d. 40.500.000 TL e. 54.500.000 TL

130. İşletme, satın aldığı malın bedelini İş Bankasındaki mevduat hesabı üzerine keşide ettiği çekle ödediğinde, işlem nasıl muhasebeleştirilir?
A) TİCARİ MAL HS.
INDIRILECEK KDV HS.
ALINAN ÇEKLER HS.

B) VERILEN.ÇEKLER HS.
TİCARİ MAL HS.
HESAPLANAN KDV

C) TİCARİ MAL HS.
VERILEN ÇEKLER HS.
BANKALAR HS.

D) BANKALAR HS.
TİCARİ MAL HS.

E)TİCARİ .MAL HS.
INDIRILECEK KDV HS.
VERILEN ÇEKLER HS.

131. Anonim şirketin eşit paylara bölünmüş sermayesi karşılığında çıkarılan ve şekli kanunla belirlenmiş bulunan belgeye ne denir?
A) Alacak senedi B) Tahvil C) Bono D) Emre muharrer bono E) Hisse senedi

132. Geçici yatırım amacıyla hisse senetleri satın alan bir işletme bunları hangi hesapta izler?
A) Hazır Değer1er Hesabı B) Hisse Senetleri Hesabı c) Ortaklar hesabı
D) İştirakler Hesabı E) Yatırımlar Hesabı

133. Hisse senetleri alış bedelinden daha yüksek bir fiyatla satıldığında bu fark hangi hesaba ve hesabın hangi tarafına kaydedilir?
A) Menkul Kıymet Satış Karı Hesabının alacağına
B) Olağan Gelir ve Karlar Hesabının alacağına
C) Diğer Olağan Gelir ve Karlar Hesabının alacağına
D) Diğer Olağan Gelir ve Karlar Hesabının borcuna
E) Kar ve Zarar Hesabının borcuna

134.Dönem sonu sayımında işletmenin cüzdanında, (A) Anonim Şirketinin 750.000 TL mali¬yetli hisse senetlerinden 98 adet mevcut olduğu saptanmıştır. Hesaplarda ise (A) Anonim Şir¬ketinin hisse senetleri 100 adet olarak görülmektedir. Yapılan incelemede bu farkın nedeni be¬lirlenememiştir. Ancak işletmede menkul kıymet cüzdanından sorumlu personel Azer Çoşkun’dır. Buna göre, yapılması gerekli envanter kaydı hangisidir?
A) Hisse senetleri Hesabı borçlu, Sayım Noksanları Hesabı alacaklı
B) Tahviller Hesabı alacaklı, Sayım Noksanları Hesabı borçlu
C) Diğer Çeşitli Alacaklar Hesabı borçlu, Hisse senetleri Hesabı alacaklı
D) Personelden Alacaklar Hesabı borçlu, Sayım Fazlaları Hesabı alacaklı
E) Personelden Alacaklar Hesabı borçlu, Hisse Senetleri Hesabı alacaklı

135. Aşağıdakilerden hangi amaçla alınan hisse senetleri "110-Hisse Se¬netleri Hesabı"na kaydedilir?
a. Diğer şirketin yönetimine katılmak
b. Riski dağıtarak nispeten devamlı gelir sağlamak
c. İş ilişkileri kurmak
d. Fiyatların artmasına bağlı olarak satarak kar elde etmek
e. Özel fonlar tesis etmek

136. Hisse senetlerinin alış bedellerinde meydana gelen değer düşmeleri için yapılan kaydın bir tarafı için verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
a. "119-Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı" borçlandırılır
b. "654-Karşılık Giderleri Hesabı" alacaklandırılır
c. "110-Hisse Senetleri Hesabı" borçlandırılır
d. "110-Hisse Senetleri Hesabı" alacaklandırılır.
e. "119-Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı" alacaklandırılır


137.Aşağıdaki hesaplardan hangisi geçici bir bilanço hesabı olup, izleyen yılın başında ters kayıtla kapatılır?
a. “122-Alacak Senetleri Reeskontu Hesabı" b. "900-Borçlu Nazım Hesaplar"
c. "910-Alacaklı Nazım Hesaplar" d. "193-Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar Hesabı"
e. "108-Diğer Hazır Değerler Hesabı"
138. Tekdüzen hesap planında alacaklar hangi iki ana grupta toplanmıştır?
A) 1) Ticari Alacaklar, 2) Diğer Alacaklar B) 1) Senetli Alacaklar, 2) Senetsiz Alacaklar
c) 1) Alıcılar Hesabı, 2) Satıcılar Hesabı D) 1) Alıcılar Hesabı, 2) Alacak Senetleri Hesabı
E) 1) Alıcılar Hesabı, 2) Diğer Alacaklar

139. İşletme ile müşteri arasında borçlu-alacaklı ilişkisini doğuran ve belli bir miktar parayı alıcıdan isteme hakkı hangi hesapta gösterilmektedir?
A) Ortaklardan Alacaklar Hesabı B) İştiraklerden Alacaklar Hesabı C) Alıcılar Hesabı
D) Satıcılar Hesabı E) Diğer Alacaklar Hesabı

140. THP' na göre "120-Alıcılar Hesabı" aşağıdaki hesap gruplarının hangisi içinde yer alır?
a) Hazır Değerler b) Menkul Kıymetler c) Ticari Alacaklar
d) Diğer Alacaklar e) Diğer Dönen Varlıklar

141.İşletmelerin senetsiz ticari alacakları (Alıcılar) VUK'na göre, hangi değerleme ölçüsü ile değerlenir?
a) İtibari değer b) Mukayyet değer c) Tasarruf değeri
d) Peşin değer e) Piyasa değeri

142.
31.12.200.
120 ALICILAR HS.
642 FAİZ GELİRLERİ HS.

Yukarıdaki kayıt (31.12. tarihli) ne için yapılmıştır?
a) Alıcılara yapılan satış iskontosu
b) Alıcıların gönderdiği banka havalesi
c) Alıcılardan olan senetsiz alacaklara tahakkuk ettirilen faiz
d) Alıcılar Hesabının kapatılması
e) Alıcılar Hesabında yapılan hatanın düzeltilmesi

143. Senetlerin üzerinde yazılan değere ne ad verilir?
A) Nominal değer b) Peşin değer c) Tasarruf değeri
D) Muhasebe değeri E) Iskonto değeri

144. Aşağıdaki hesaplardan hangisi ana hesaptır?
A) Portföydeki Senetler Hesabı B) Tahsildeki Senetler Hesabı C) Takipteki Senetler Hesabı
D) Alacak Senetleri Hesabı E) Protestolu Senetler Hesabı

145. İşletmenin ıskonto ettirdiği senetlerden dolayı olan sorumluluğu hangi hesaplarda izlenir?
A) Nazım Hesaplarda B) Alacak Senetleri Hesaplarında
C) Bankalar Hesabında D) Diğer Çeşitli Alacaklar Hesabında
E) Borç Hesabında

146. Tahsil için icraya verilen alacak senetleri hangi yardımcı hesapta izlenir?
A) Portföydeki Senetler Hesabı B) Takipteki Senetler Hesabı C) Protestolu Senetler Hesabı
D) Tahsildeki Senetler Hesabı E) Alacak Senetleri Hesabı

147. Aşağıdaki madde hangi işlem için yapılmıştır?
KASA

ALACAK SENETLERİ H.
- Portföydeki senetler H.

A) Alacak senedinin banka tarafından tahsil edilmesi
B) Alacak senedinin işletme tarafından tahsil edilmesi
C) Alacak senedinin tahsile verilmesi
D) Alacak senedinin bankaya ıskonto ettirilmesi
E) Iskonto ettirilen senedin banka tarafından tahsili


¬148. Kısa Vadeli Alacak Senetleri için ayrılan 2.000.000.000 TL Reeskont işleminin dönem sonundaki kaydı aşağıdakilerden hangisidir?
a. 31.12.2002
657 REESKONT FAİZ GIDERLERI (-) 2.000.000.000
122 ALACAK SENETLERI REESKONTU (-)2.000.000.000
b. 31.12.2002'
657 REESKONT FAİZ GIDERLERI (-) 2.000.000.000
222 ALACAK SENETLERI REESKONTU (-)2.000.000.000
c. 31. 12.2002
647 REESKONT FAİZ GELIRLERI 2.000.000.000
122 ALACAK SENETLERI REESKONTU (-)2.000.000.000
d. 31.12.2002
122 ALACAK SENETLERI REESKONTU (-) 2.000.000.000j
. 647 REESKONT FAİZ GELRLERI(-) 2.000.000.000 i
e. 31.12.2002
654 KARŞILIK GIDERLERI 2.000.000.000
122 ALACAK SENETLERI REESKONTU (-)2.000.000.000

149. 120 Gün vadeli 50.000.000 lira nominal değerli bir senedin % 30 reeskont faizi üzerinden tasarruf değeri (peşin değeri) yaklaşık kaç TL dır?
a) 44.890.000 TL
b) 35.000.000 TL
c) 40.000.000 TL
d) 45.511.000 TL
e) 45.000.000 TL

150. Alacak senetlerinin tasarruf değeriyle değerlemesine bağlı olarak yapılacak envanter kaydı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Alacak Senetleri H. /Alacak Senetleri Reeskontu H.
b) Alacak Senetleri Reeskontu H./ Alacak Senetleri H.
c) Alacak Senetleri Reeskontu H. / Reeskont Faiz Gideri H.
d) Reeskont Faiz Gideri H. / Alacak Senetleri Reeskontu H.
e) Reeskont Faiz Gideri H. / Alacak Senetleri H.

CEVAPLAR
100. A) Malların sayımıdır
101. E) Envanter işlemleri
102. A) Bir satış işleminin kayda alınması
103. C) Devir envanteri
104. D) Genel geçici mizan
105. C) Ticari Mallar
106. A) Maliyet değeri
107. B) MUKAYYET değeri
108. D) Maliyet bedeli
109. E) Maliyet ve piyasa fiyatından düşük olan değer
110. C) Maliyet bedeli
111. A) Vergi Usul Kanunu
112. A) Vergi Usul Kanunu
113. B) Banka Kredileri
114. B) Dönen Varlıklar
115. A) Alınan Çekler
116. A) Alınan
117. A) Bankaya para yatırılması
118. E) Mizandaki kasa mevcudu, sayım sonucundan düşük ise
119. D)
120. C)
121. A)
122. E) Maliye Bakanlığının ilan ettiği değerleme kuru
123. C) "646-Kambiyo Karları Hesabı"nın alacağına
124. A) Alınan Çekler Hesabı
125. E) Alınan Çekler Hesabı 10.000.000¬
126. D) Müşteriler, borçlarını işletmenin bankadaki mevduat hesabına yatırmıştır
127. B). Bankalar Hesabının yardımcı hesapları ile
128. D) Bankalar Hesabı
129. A) 45.000.000 TL
130. E
131. E) Hisse senedi
132. B) Hisse Senetleri Hesabı
133. A) Menkul Kıymet Satış Karı Hesabının alacağına
134. E) Personelden Alacaklar Hesabı borçlu, Hisse Senetleri Hesabı alacaklı
135. D) Fiyatların artmasına bağlı olarak satarak kar elde etmek
136. E) "119-Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı" alacaklandırılır
137. A) “122-Alacak Senetleri Reeskontu Hesabı"
138. A) 1) Ticari Alacaklar,
139. C) Alıcılar Hesabı
140. C) Ticari Alacaklar
141. B) Mukayyet değer
142. C) Alıcılardan olan senetsiz alacaklara tahakkuk ettirilen faiz
143. A) Nominal değer
144. D) Alacak Senetleri Hesabı
145. A) Nazım Hesaplarda
146. B) Tahsildeki Senetler Hesabı
147. B) Alacak senedinin işletme tarafından tahsil edilmesi
148. A)
149. D) 45.511.000 TL
150. D) Reeskont Faiz Gideri H. / Alacak Senetleri Reeskontu H

Muhasebecilik işi kılıfına uydurmak değil;

İşin gereğini yapmaktır.
18-12-2008 12:04 PM
Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
« Önceki | Sonraki »
Cevapla Forum'a Git: