Hoşgeldin Misafir ! (GirişÜye Olun)

SON DURUM İTİBARİYLE 1 NOLU KDV BEYANNAMESİNİN DÜZENLENMESİ
Konuyu Açan Kişi: Y.ERCAN
Cevap Sayısı: 0
Görüntülenme Sayısı: 4016

Cevapla 
 
Değerlendir:
  • 0 Oy - 0 Yüzde
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
SON DURUM İTİBARİYLE 1 NOLU KDV BEYANNAMESİNİN DÜZENLENMESİ
Yazar Mesaj
Y.ERCAN
YÖNETİCİ
******
Mesajlar: 18,408
Tarih: May 2008
Üye no: 4845
Nerden: İstanbul
Rep Puanı: 86
Mesaj: #1
SON DURUM İTİBARİYLE 1 NOLU KDV BEYANNAMESİNİN DÜZENLENMESİ
I-GİRİŞ:3065 sayılı KDV Kanunun (1) 1. maddesine göre, Türkiye’de yapılan ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesindeki teslim ve hizmetler ile her türlü mal ve hizmet ithalatı katma değer vergisine tabidir. Kanununda aksine bir hüküm bulunmadıkça (2) mükellefler KDV yönünden gerçek usulde vergilendirilmekte ve vergi mükelleflerin yazılı beyanları üzerinden tarh edilmektedir. (3)Buna göre, katma değer vergisi, beyana dayalı tarh yöntemi ile alınan bir vergi olup, mükelleflerin verdikleri beyanname esas alınarak tarhiyat yapılamaktadır. Süresinde verilen beyannamenin daha sonra düzeltilmesi veya değiştirilmesi, yine ek beyanname ile yapılması gerekir. Ayrıca KDV beyannameleri Eylül-2004 döneminden itibaren internet ortamında verilmeye başlanmıştır.Ayrıca, KDV Kanunun 9. maddesi gereğince vergi sorumluluğu kapsamındaki (4) beyan, vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar tarafından beyanname vermek suretiyle yapılmaktadır.Herhangi bir vergilendirme döneminde vergiye tabi işlemleri bulunmayan mükellefler de beyanname vermek mecburiyetindedirler.İthalatta alınan Katma Değer Vergisi ise, gümrük giriş beyannamesindeki beyan üzerine, gümrük giriş beyannamesi verilmeyen haller ve motorlu kara taşıtları ile Türkiye ile yabancı ülkeler arasında yapılan yük ve yolcu taşımaları ile transit taşımalara ait katma değer vergisi mükelleflerin yapacakları özel beyan üzerine tarh olunmaktadır.Maliye Bakanlığı, KDV Kanunun 17/1. fıkrasında sayılan kurum ve kuruluşlara (5) sadece vergiye tabi işlemlerinin bulunduğu dönemler için beyanname verdirmeye, beyanname yerine kaim olmak üzere işleme esas olan belgeleri kabul etmeye, bu mükelleflere ait verginin beyan ve ödeme zamanı ile tahsiline ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.Mükelleflerin ve vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanların KDV beyannameleri, vergilendirme dönemini takip eden ayın 24. günü akşamına kadar bağlı vergi dairelerine verilmesi gerekir.Katma Değer Vergisi beyanının gümrük giriş beyannamesi veya özel beyanname ile yapılması gerektiği hallerde, bu beyannameler vergi mükellefiyetinin başladığı anda ilgili gümrük idaresine verilir. İşi bırakan mükellefin Katma Değer Vergisi beyannamesi ise, işin bırakıldığı tarihi izleyen ayın 24. günü akşamına kadar verilir.KDV beyannamelerinin şekil ve muhtevası ile gümrük giriş beyannamelerinde katma değer vergisine ilişkin olarak yer alacak bilgiler, Maliye Bakanlığınca tespit ve tanzim edilmektedir.Katma değer vergisinin beyanı için Maliye Bakanlığı tarafından düzenlenen, gerçek usulde vergilendirilen mükellefler için 1 No.lu, vergi sorumluları için 2 No.lu KDV beyannameleri kullanılmaktadır. KDV beyannamesinin formatı ve bulunması gereken zorunlu bilgiler, değişen ekonomik ve sosyal şartlara göre zaman içinde yeniden belirlenmektedir.Katma değer vergisi beyannamesinin düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar, muhtelif tarihlerde yayımlanan 72 (6), 83 (7), 91 (8) 95 (9), 99 (10) 107 (11), 110 (12) KDV Genel Tebliğleri ile 24 (13) ve 33 (14) KDV Sirküleri ile yapılmıştır. Ayrıca, vergi beyannamelerinin internet ortamında E beyanname olarak verilmeye başlanması nedeniyle, beyannamelerin düzenleme kılavuzları hazırlanarak, Gelir İdaresi Başkanlığı, İnternet Vergi Dairesi sitesinde mükelleflerin kullanımına açılmıştır. Bu konu ile ilgili yapılan duyurular da söz konusu siteden yapılmaktadır. İstisnalar ve iade hakkı doğuran işlemler, işlem kodları itibariyle listeler halinde E-Beyanname Düzenleme Programında (B.d.p) (15) düzenlemiş olup, yapılan değişiklik ve ilavelere göre bu program sürekli güncelleştirilmektedir.Bu yazımızda, son durum itibariyle, gerçek usulde vergilendirilen mükellefler için kullanılan 1 Nou KDV beyannamesinin düzenlenmesine ilişkin bilgiler verilecektir.II- 1 NOLU KDV BEYANNAMESİNİN DÜZENLENMESİ:Bilindiği gibi, diğer vergi beyannameleri ile birlikte KDV beyannameleri de, Eylül/2004 döneminden itibaren internet ortamında verilmeye başlanmıştır. Beyanname formatları ve yer alması gereken bilgiler ise, mevzuattaki değişikliklere uyum sağlamak amacıyla zaman içinde yeniden düzenlenmekte ve gerekli ilaveler yapılmaktadır.Kağıt ortamında verilen beyannameler ile internet ortamında verilen beyannameler arasında esasta bir farklılık bulunmamaktadır. Sadece internet ortamında verilen beyannamelerde, tevkifatlı işlem, istisna ve diğer işlemlerin bulunmaması halinde tablolarda yer verilmemektedir.Kağıt ortamında verilen KDV beyannamesinin 1. sayfası “Matrah ve Vergi Bildirimi” başlığı altında 6 tablodan oluşmaktadır. İstisna, ihraç kaydıyla teslim ve iade hakkı doğuran işlemi bulunmayan mükellefler için, mükellefiyete ilişkin bilgilerle birlikte sadece bu sayfa doldurulacaktır.Beyannamenin 2. sayfasında “İstisnalar, İade Hakkı Doğuran İşlemler ve İhraç Kaydıyla Teslimler” başlığı altında yer alan 4 tabloda ise, tam ve kısmi istisna kapsamına giren işlemler, diğer iade hakkı doğuran işlemler ve ihraç kaydıyla teslimler beyan edilmektedir. İnternet ortamında verilen beyannamelerde de, matrah ve vergi bildirimi, indirimler, bu döneme ait indirilecek KDV tutarının oranlara göre dağılımı, tam veya kısmı istisna kapsamına giren işlemler ve diğer bilgiler tabloları yer almaktadır.Ocak-2008 vergilendirme döneminden itibaren, gerek elektronik ortamda gerekse kağıt ortamında verilecek KDV Beyannamesinin “İndirimler” başlıklı bölümüne, “Bu Döneme Ait İndirilecek KDV Tutarının Oranlara Göre Dağılımı” başlıklı yeni bir bölüm eklenmiştir. Böylece, indirilecek katma değer vergisine ilişkin matrahların vergi oranlarına gore, (%1,%8 ve %18) ayrıştırılarak beyan edilmesi zorunluluğu getirilmiştir.İstisnalar ve iade hakkı doğuran diğer işlemlere ait işlem kodu, ilgili Kanun maddesi ve işlem türü itibariyle hazırlanan listeler, Gelir İdaresi Başkanlığı İnternet Vergi Dairesi sitesinde yer alan Beyanname Düzenleme Programında (B.d.p) yer almaktadır. Ayrıca, işlem ve kodlara ilişkin açıklanmalar, 2047-a örnek No.lu Föyde yapılmıştır. Beyanname verilirken bu Föyün beyannameye eklenmesine gerek yoktur.Beyannamenin üst kısmındaki numarasız bölümlerde mükellefin bağlı bulunduğu vergi dairesi, il veya ilçe belirtilir. Bunun yanındaki bölümlerde beyannamenin verildiği döneme ait yıl, beyannamenin aylık mı, üç aylık mı olduğu ve ilgili ay ismi, kutulara “x” işareti konulmak suretiyle doldurulur. En sağdaki vergi dairesi kodu boş bırakılır.Vergi dairelerine verilen KDV beyannameleri, bilgisayarda değerlendirildiğinden beyannameye yazılan bilgiler açık, okunaklı ve hatasız olmalıdır. Her bilgi, beyannamede ait olduğu tablodaki satıra ve sütuna yazılır. Beyanname mavi veya siyah tükenmez kalemle okunaklı ve büyük harflerle doldurulmalı ve tutarlar sağa yanaşık yazılmalıdır. Beyannameler elde veya bilgisayar ortamında düzenlenebilir. Kağıt ortamında verilen beyannameler, bağlı olunan vergi dairsine elden ya da posta yolu ile, taahhütlü veya iadeli taahhütlü olarak gönderilebilir. İnternet ortamında (elektronik ortamda) verilen beyannameler ise, İnternet vergi dairesi aracılığı ile E-Beyanname şeklinde düzenlenip gönderilebilir.A- TABLOLARIN DOLDURULMASI:1. Mükellefe ait Bilgiler ve Dönem Tablosu:Bu bölüm, beyannamenin en üst bölümüdür. KDV beyannamesinin bu bölümünde: mükellefin vergi kimlik numarası bu satıra yazılır. T.C. vatandaşı olan gerçek kişi mükelleflerin T.C. kimlik numaraları bu satıra yazılır. Kurumlar için ise bu satır boş bırakılır. Varsa mükellefin e-mail adresi ve telefon numarası bu satıra yazılır. Mükellefin soyadı ve adı (mükellef gerçek kişi değilse 4. ve 5. satırlara mükellefin unvanı yazılır).2. Tevkifat Uygulanmayan İşlemler Tablosu:Bu tabloda, sadece vergiye tabi işlemler (alıcının tevkifat uyguladığı işlemler hariç) ait oldukları vergi oranları itibariyle ayrı ayrı beyan edilecektir. İhraç kaydıyla teslimler ile özel matrah şekli uygulanan işlemlerde bedelin matraha dahil olan kısmı da bu tabloya dahil edilecektir. Verginin konusuna girmeyen ve vergiden istisna olan işlemlere de bu bölümde yer verilmeyecektir.Sigara, gazete, dergi gibi vergisi tamamen önceki safha tarafından beyan edilen özel matrah şekline (16) tabi malları satan bayiler, bu satışlarını bu bölümde değil 42. satırda beyan edeceklerdir.Tam ve kısmi istisna kapsamına giren işlemler, (17) alıcının tam veya kısmi tevkifat uyguladığı işlemler, (18) özel matrah şekline tabi işlemlerde bedelin matraha dahil olmayan kısmı, bu tabloya dahil edilmeyecektir.Buna göre, 6, 8, 10 ve 12. satırlarda, beyannameye konu dönem içinde KDV hesaplanarak yapılmış olup katma değer vergisi tevkifata (kesintiye) uğramamış mal ve hizmet teslimlerinin KDV hariç tutarları (KDV matrahları), hizalarındaki KDV oranlarına göre ayrımlı olarak gösterilir. Bu durumda,- Katma değer vergisinin konusuna girmeyen işlem bedelleri,

- Katma değer vergisi istisnası uygulanan işlem bedelleri,

- 43 ve 61 numaralı KDV Genel Tebliğlerine göre (19) Türkiye’de ikamet etmeyenlere yapılmış olan teslim bedelleri ile,

- 42. satırda gösterilecek olan özel matrah şeklin tabi işlem bedelleri bu satırlarda yer almayacaktır. Ancak, özel matrah şekline tabi işlemlerin katma değer vergisi hesaplamasına konu olan kısmının bu satırlarda gösterilmesi gerekir.Beyannamenin 7, 9, 11 ve 13. satırlarda sırasıyla %1, %8, %18 oranlarında hesaplanmış ve kesintiye uğramamış olan teslim veya hizmetlere ait katma değer vergileri yazılır. Halen yürürlükte olan KDV oranları üç adet olduğundan: 12 ve 13 numaralı satırlar boş bırakılır.3. Kısmi Tevkifat Uygulanan İşlemler Tablosu:Bu tabloda, sorumlu tayin edilen alıcıların kısmi tevkifat uyguladığı işlemler beyan edilecektir. Bunlar; KDV Kanunun 9. maddesi hükmü gereğince, tevkifat kapsamına alınan teslim ve hizmetler (20) ile 91 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (A/3) bölümünde belirtilen hizmetlerdir. (21) Bu işlemler beyan edilirken “Teslim ve Hizmet Bedeli” sütununa işlem bedelinin tamamı, “KDV Oranı” sütuna işlemin tabi olduğu vergi oranı, “Tevkifat Oranı” sütununa KDV Genel Tebliğlerinde alıcı için öngörülen tevkifat oranı yazılacaktır. “Hesaplanan KDV” sütununa ise işlem bedeli üzerinden hesaplanan verginin tamamı değil, tevkifattan sonra kalan kısmının yazılması gerekir.Bu durumda, beyannamenin 14, 16, 18 ve 20. satırlarda kısmi tevkifata uğramış olan işlemlere ait KDV matrahları, hizalarında işlemin tabi olduğu KDV oranı ( %1, %8, %18) ve hesaplanan katma değer vergisinin hangi oranda kesintiye uğradığı (1/2, 1/3, 1/6, 2/3, 4/5 9/10 gibi) gösterilir. 15, 17, 19 ve 21. satırlarda ise, kısmi tevkifata konu işlemlere ait olarak hesaplanan katma değer vergisinin tevkifata uğramamış tutarı gösterilir.Buna göre, tevkifat uygulanmayan işlemlerde (matrah x KDV oranı), kısmi tevkifat uygulanan işlemlerde [(matrah x KDV oranı x (1-tevkifat oranı)] şeklinde hesaplanacaktır.4. Diğer İşlemler Tablosu:Bu tabloda, 43 ve 61 Seri No.lu KDV Genel Tebliğlerine göre Türkiye’de ikamet etmeyenlere beyannamenin ait olduğu dönemde yapılan teslimler beyan edilecektir. Bunlar istisna kapsamına girmekle birlikte istisna şartları işlemden sonra oluşan teslimlerdir. Türkiye’de ikamet etmeyenlere yapılan teslimler, istisna şartları aynı dönemde oluşsa bile bu tabloda beyan edilmelidir.- 22. Satır: 43 Seri No.lu KDV Genel Tebliği Kapsamındaki Teslimler (Yolcu İstisnası):Beyannamenin ait olduğu dönemde Türkiye’de ikamet etmeyen yolculara 43 Seri No.lu KDV Genel Tebliği kapsamında yapılan teslimler bu satırda beyan edilecektir. “Teslim ve Hizmet Bedeli” sütununa aynı veya farklı vergi oranlarına tabi teslim bedellerinin toplamı, “Hesaplanan KDV” sütununa bu teslimler üzerinden hesaplanan KDV toplamı yazılacaktır. Buna göre, 43 numaralı KDV Genel Tebliği kapsamında Türkiye’de ikamet etmeyenlere yapılan teslim bedelleri toplamı 22. satırda, bu bedeller üzerinden muhtelif oranlarda hesaplanmış olan KDV’ler toplamı 23. satırda gösterilecektir.Teslim konusu mal aynı dönemde yurt dışına çıkarılır ve KDV tutarı alıcıya intikal ettirilirse 35. satır ile beyannamenin TABLO-9 da (Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler Tablosu) 408 kodlu satır aracılığıyla istisna ve iadeye imkan veren beyanlar yapılacaktır. Hesaplanan vergi izleyen dönemlerde alıcıya intikal ettirilirse sadece 35. satır ve 408 kodlu satır aracılığıyla TABLO 9’da beyan yapılacaktır.Söz konusu teslimlerde alıcıya geri verilen KDV tutarının indirim ve iade hesaplarına dahil edilecek, bu teslimlerin bünyesine giren vergiler indirim ve iade hesaplarında yer almakla birlikte iade hesaplarına dahil edilmeyecektir.- 24. Satır: 61 Seri No.lu KDV Genel Tebliği Kapsamındaki Teslimler (Bavul Ticareti):Beyannamenin ait olduğu dönemde 61 Seri No.lu KDV Genel Tebliği Kapsamında yapılan teslimler bu satırda beyan edilecektir. “Teslim ve Hizmet Bedeli” sütununa aynı veya farklı vergi oranlarına tabi teslim bedellerinin toplamı, “Hesaplanan KDV” sütununa bu teslimler üzerinden hesaplanan KDV toplamı yazılacaktır. Buna göre, 61. numaralı KDV Genel Tebliği kapsamında Türkiye’de ikamet etmeyenlere yapılan teslim bedelleri toplamı 24. satırda, bu bedeller üzerinden muhtelif oranlarda hesaplanmış olan KDV’ler toplamı 25. satırda gösterilir. Teslim ve Hizmet Bedeli sütununa aynı veya farklı vergi oranlarına tabi teslim bedellerinin toplamı, Hesaplanan KDV sütununa bu teslim bedelleri üzerinden hesaplanan KDV toplamı yazılır.Teslimin yapıldığı döneme ait beyannamenin verileceği tarihe kadar mal yurt dışına çıkarılır ve Döviz Alım Belgesi ile Onaylı Özel Fatura temin edilirse 36. satırda ve 403 kodlu satır aracılığıyla TABLO 9’da istisna ve iadeye imkan veren beyanlar yapılacaktır. Döviz Alım Belgesi ve Onaylı Özel Fatura sonraki dönemlerde temin edilirse, bu belgelerin temin edildiği döneme ait beyannamede sadece 36. satır ve 403 kodlu satır aracılığıyla TABLO 9’da beyan edilecektir. Yolcu istisnası ve bavul ticareti kapsamındaki teslimler dolayısıyla iade almak istemeyen mükelleflerin TABLO 9’a kayıt yapmalarına gerek bulunmamaktadır.- 26 ve 27. satırlar ihtiyaten (önlem olarak) açılmış olup, bugün için işlevi yoktur.- 28. Satır: Matrah Toplamı:Tablo 1, 2 ve 3’ün “Teslim ve Hizmet Bedeli” sütunlarında yer alan tutarların toplamı bu satıra yazılacaktır. Buna göre, üzerinden KDV hesaplanmış olan 6, 8,10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 ve 26 No.lu satırlardaki matrahların toplamı bu satıra yazılacaktır.-29. Satır: Hesaplanan KDV Toplamı: Tablo 1, 2 ve 3’ün “Hesaplanan KDV” sütunlarında yer alan vergi tutarlarının toplamı bu satıra yazılacaktır. Buna göre, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 ve 27 nu.lu satırlarda yer alan KDV tutarlarının toplamı bu satıra yazılır.- 30. Satır: İlave Edilecek KDV:Bu satırda; fazla ve yersiz hesaplandığı anlaşılan vergiler, işlemin kısmi istisna kapsamına girmesi nedeniyle indirim hesaplarından çıkarılması gereken vergiler ve çeşitli nedenlerle düzeltme amacıyla “Toplam KDV” içine alınması gereken vergiler beyan edilecektir.Buna göre, daha önce katma değer vergisi indirilmiş malın iadesi (alış iadesi) önceden yapılan KDV indiriminin sonradan indirim yasağına girmesi (KDV Kanunun 30/c maddesi) (22) indirim hakkı tanınmayan işlem yapılması nedeniyle daha önce yapılmış olan KDV indiriminin gerekli olması, faturada fazla veya yersiz KDV gösterilmiş olması ve benzeri herhangi bir nedenle, bu döneme ait hesaplanan katma değer vergisine ilave edilmesi gereken tutarların toplamı bu satırda gösterilir.- 31. Satır: Toplam KDV: 29 ve 30. satırların toplamı bu satıra yazılacaktır.5. İndirimler Tablosu:- 32. Satır: Önceki Dönemden Devreden KDV: Varsa önceki dönem beyannamesinin “Sonraki Döneme Devreden KDV” satırındaki (41. satır) tutar bu satıra yazılacaktır. Buna göre, 32. satıra varsa bir önceki dönemden devren gelen KDV (190.Devreden KDV hesap bakiyesi) bu satıra yazılır. Şayet daha önceki bir beyannamede doğmuş olan ihraç kayıtlı teslimle ilgili olarak ihracat gerçekleşmiş ve mükellef söz konusu iade hakkını nakden ya da mahsuben iade yoluyla değil de indirim yoluyla gidermek isterse, ilgili ihraç kayıtlı teslim nedeniyle doğan KDV iade hakkını da dilekçe verip gümrük beyannamelerinin Noter veya YMM (Yeminli Mali Müşavir) onaylı örneklerini ekleyerek 39 seri Nolu KDV Genel Tebliğinin (D) bölümünde (23) yer alan düzenlemeye göre bu satıra ilave edebilir.- 33. Satır: Bu Döneme Ait İndirilecek KDV: İndirim hakkı bu dönemde doğan KDV tutarları yazılacaktır. Yani, beyannamenin ait olduğu dönemde indirilen katma değer vergisinin toplamı bu satırda gösterilecektir.- 34. Satır: Mal İadeleri Veya Gerçekleşmeyen İşlemler Nedeniyle Düzeltilecek KDV: Mükellefler arasındaki mal iadeleri ile vazgeçilen veya gerçekleşmeyen hizmetler nedeniyle KDV Kanunun 35. maddesine göre (24) düzeltme işlemine konu olan KDV tutarları bu satıra yazılacaktır. Diğer bir ifade ile, satılan ve katma değer vergisi daha önce beyan olunan mal ve hizmetin iadesi (fatura iptali veya iade fatura gelmesi) nedeniyle, indirim suretiyle düzeltilmesi gereken KDV tutarı bu satıra yazılır.- 35. Satır: 43 Seri No.lu KDV Genel Tebliği Kapsamındaki Teslimlerle İlgili Düzeltilecek KDV:Beyannamenin ait olduğu dönemde veya önceki dönemlerde yapılan 43 No.lu KDV Genel Tebliği (yolcu istisnası) kapsamındaki satışlarla ilgili olup beyannamenin ait olduğu dönemde alıcıya iade edilen KDV tutarı bu satıra yazılacaktır. Buna göre, 43. No.lu KDV Genel Tebliğ çerçevesinde Türkiye’de ikamet etmeyen kişilere yapılan ve katma değer vergisi beyan olunan satışlarla ilgili olarak, bu kişilerin malı yurtdışına çıkarmaları üzerine (aynı anda veya daha sonra) söz konusu alıcılara mükellef tarafından yapılan KDV iadeleri, bu satırda indirim olarak gösterilir.Yurtdışına çıkışın tevsik edilmesi halinde, indirim yapıldığı ayda indirimle giderilemeyen katma değer vergisi varsa ve istenirse, Tablo 9’da gösterilmek suretiyle iade talebine konu edilebilir. Ancak, iade edilecek vergi, bu kapsamda satılan malın bünyesine giren vergi değil, yurt dışındaki müşteriye iade edilen vergi olacaktır.- 36. Satır: 61 Seri No.lu KDV Genel Tebliği Kapsamındaki Teslimlerle İlgili Düzeltilecek KDV:Beyannamenin ait olduğu dönemde veya önceki dönemlerde yapılan 61 No.lu KDV Genel Tebliği (Bavul Ticareti) kapsamındaki teslimlerden istisna şartları bu dönemde oluşan (Döviz Alım Belgesi ve Onaylı Özel Faturası bu dönemde temin edilen) kısmına ait hesaplanan KDV yazılacaktır.Bilindiği gibi, 61. seri Nolu KDV Genel Tebliğine göre yapılan satışlarda özel fatura kullanılmakta ve bu faturalar katma değer vergisiz düzenlenmektedir. Özel faturalarda katma değer vergisi gösterilmemesine rağmen bu faturalar katma değer vergili düzenlenmiş gibi ilgili oranları üzerinden hesaplanan KDV beyan edilmektedir. Başka bir deyişle; bu satışa ait olan faturada hesaplanmamış bulunan KDV, beyannamenin 25. satırında gösterilmektedir. Satıcı onaylı fatura ve döviz alım belgesi temin edildiğinde, daha önce bir anlamda gereksiz olarak beyan edilen bu KDV tutarı, 36. satırda indirim olarak gösterilmektedir. Beyanname verilinceye kadar olan sürede onaylı fatura ve döviz alım belgesi temin edilen satışlara ait olup, 25. satırda fazladan gösterilmiş bulunan KDV tutarı, aynı aya ait beyannamenin 36. satırında gösterilerek (+/-) birbirini götürecektir. Ancak onaylı fatura ve döviz alım belgesinin daha sonra temin edilmesi halinde bu gösterim şekli KDV ödemesine yol açabileceğinden, onaylı fatura ve döviz alım belgesinin temin edilmesine bağlı olarak daha sonraki aylara ait beyannamenin 36. satırında gösterilmek suretiyle indirim konusu yapılmaktadır. Bu ayda indirimle giderilemeyen KDV varsa ve istenirse 9 numaralı tablo doldurulmak suretiyle iade talebine konu edilebilir.37. satıra 32, 33, 34, 35 ve 36 numaralı satırlardaki indirim unsurlarının toplamı bu satıra yazılır.Ayrıca, Ocak-2008 vergilendirme döneminden itibaren, gerek elektronik ortamda gerekse kağıt ortamında verilen KDV Beyannamesinin “İndirimler” başlıklı bölümüne, “Bu Döneme Ait İndirilecek KDV Tutarının Oranlara Göre Dağılımı” başlıklı yeni bir bölüm eklenmiştir. Böylece, indirilecek Katma değer vergisi matrahlarının vergi oranlarına gore, (%1, %8 ve %18) ayrıştırılarak beyan edilmesi zorunluluğu getirilmiştir. KDV Beyannamesinin hazırlanması esnasında güçlüklerle karsılaşılmaması için, hesap planında “191 İndirilecek Katma Değer Vergisi” hesabının191.01.001 (%1 İndirilecek KDV)191.01.02 (%8 İndirilecek KDV)191.01.003 (%18 indirilecek KDV) lark alt hesaplarda takip edilmesinde yarar bulunmaktadır.6. Sonuç Hesapları Tablosu:38. satıra 31. satırdaki toplam hesaplanan katma değer vergisinden 37. satırdaki indirimler toplamı düşüldüğünde bulunan fark pozitif ise bu fark 89. satırda yazılı rakam ile karşılaştırılır. Bunlardan küçük olan rakam (31-37 farkı veya 89 dan hangisi küçükse) 38. satıra yazılır.39. satıra, 31 numaralı satırdaki rakamdan 37 ve 38 No.lu satırlardaki rakamlar çıkarıldığında bulunan sonuç pozitif ise bu tutar ödenecek olan katma değer vergisi tutarı olarak bu satıra yazılır. Yani (31–37) – 38 = Pozitif ise 39’a yazılır, negatif ise 39. satır boş bırakılır.40. satıra 37. satırdaki indirimler toplamı, 31. satırdaki hesaplanan katma değer vergisi toplamından büyükse (indirimle giderilemeyen KDV durumu varsa), bu indirimle giderilemeyen katma değer vergisi, önce 82 numaralı satırdaki tutarla karşılaştırılır, bunlardan küçük olana, varsa 83 numaralı satırdaki rakam ilave edilerek bulunan tutar 40. satıra yazılır. Yani 40. satır ihraç kayıtlı teslimlerle ilgili iade tutarları ile diğer iade hakkı doğuran işlemlerden kaynaklanan iade tutarının toplamını ifade eder.41. satıra yazılacak rakamı bulabilmek için 37. satırdaki indirimler toplamına 83. satırdaki rakam ilave edilir, bulunan tutardan 31. ve 40. satırlardaki rakamlar çıkarılır. 41 = (37+83) – (31+40) Böylelikle bulunan rakam pozitif ise sonraki döneme devreden KDV olarak bu satıra yazılır.6. Diğer Bilgiler Tablosu:42. Satır, Özel matrah şekline tabi işlemlerde matraha dahil olamayan bedel satırına, vergisi önceki safha tarafından beyan edilen özel matrah şekline tabi işlemlerde (Spor toto, milli piyango ve diğer şans oyunları, at yarışları, telefon kartı,hazır kart,telefon jetonu, tekel maddeleri, altın gümüş ihtiva eden maddeler, gazete, dergi vb.) perakendeci bayiler, tüketiciye satış bedellerinin KDV dahil toplamını bu satıra yazacaktır. Bu işlemler beyannamenin başka bir yerinde beyan edilmeyecektir. Altın, gümüş ve kıymetli taştan yapılmış eşya teslimlerinde matraha dahil olmayan tutar bu satırda, bedelin matraha dahil kısmı ise TABLO 1'de beyan edilecek ve ikisinin toplamı teslim bedeline eşit olacaktır.43. Teslim ve hizmetlerin karşılığını teşkil bedel (Aylık) satırına, teslim ve hizmet bedelinin aylık tutarı yazılacaktır.44. Teslim ve hizmetlerin karşılığını teşkil bedel (Kümülatif) satırındaki tutarların her yıl Ocak ayından başlayarak kümülatif toplamı yazılacaktır. Kümülatif toplam, izleyen yılın Ocak ayında yeniden başlatılacaktır. Özel hesap dönemine tabi gelir/kurumlar vergisi mükelleflerinde de kümülatif toplam, her takvim yılının Ocak ayında başlatılacaktır. Yıl içinde işe başlayanlar için, başladıkları aydan itibaren kümülatif alınacaktır.45. Kredi kartı ile tahsil edilen teslim ve hizmetlerin KDV dahil karşılığını teşkil eden bedel; Bu dönemde gerçekleştirilen teslim ve hizmetlere ait bedelin, kredi kartı ile tahsil edilen kısmı yazılacaktır. Beyannamenin (6) No.lu satırda (Mal ve hizmet teslim bedeli) beyan edilen toplam bedel içindeki kredi kartı ile yapılan satışlara ilişkin tutar yazılacaktır. Kredi kartı ile yapılan satışlar arasında farklı vergi oranına tabi teslim ve hizmet bedelleri ile vergiye tabi olmayan veya vergiden istisna edilen işlem bedelleri de bulunabileceğinden, bu satıra kredi kartı ile yapılan satışların, varsa vergi dahil brüt tutarı yazılacaktır.- İSTİSNALAR VE İADE HAKKI DOĞURAN İŞLEMLER İLE İHRAÇ KAYDIYLA TESLİMLER:7.Kısmi İstisna Kapsamına Giren İşlemler Tablosu:KDV Kanununa göre kısmi istisna kapsamına giren işlemler bu tabloda beyan edilecektir. İşlem kodu, ilgili Kanun maddesi, işlem bedeli ve yüklenilen vergi tutarı yazılacaktır. Bu kapsama giren istisna işlemlerin kodu, Kanun maddesi ve işlem türü aşağıdaki gibidir.

İşlem

Kodu
KDVK

Mad. No
İşlemin Türü

201
17/1
Kültür ve eğitim amacı taşıyan işlemler

202
17/2-a
Sağlık, çevre ve sosyal yardım amaçlı teslimler

226
17/2-b
Özel okullarca bedelsiz verilen eğitim ve, öğretim hizmetleri

227
17/2-b
Kanunların gerektirdiği gerek üzerine bedelsiz olarak yapılan

teslim ve hizmetler

228
17/2-b
Kanunun 1. maddesinde belirtilen kurum ve kuruluşlara bedelsiz

olarak yapılan Her türlü mal teslimi ve hizmet ifaları

229
17/2-b
Gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara yapılan

bağışlar

204
17/2-c
Yabancı diplomatik ve hayır kurum, bağışları ile ilgili mal ve hizmet

alışları

205
17/2-d
Taşınmaz kültür varlıklarına ilişkin teslimler ve mimarlık hizmetleri

206
17/2-e
Kamu kurumu niteliğindeki mesleki kuruluşların görevleri gereği

yaptığı işlemleri

207
17/3
Askeri fabrika, tersane ve atölyelerin işlemleri

208
17/4-c
GVK’ nun 81. maddesine göre birleşme, devir, dönüşüm ve bölünme

işlemleri

209
17/4-e
Banka ve sigorta muameleleri vergisi kapsamına giren işlemler

230
17/4-g
Külçe altın, külçe gümüş ve kıymetli taşların teslimi

231
17/4-g
Metal plastik, lastik, kauçuk, kağıt, cam hurda ve atıkların teslimi

232
17/4-g
Döviz, para, damga pulu, değerli kağıtlar, hisse senedi ve tahvil

211
1774-h
Zirai amaçlı su teslimleri

212
17/4-ı
Serbest bölgelerde verilen hizmetler

213
17/4-j
Boru hattı ile yapılan petrol ve gaz taşımacılığı

214
17/4-k
Organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi siteleri arsa ve işyeri teslimleri

215
17/4-l
Varlık yönetim şirketlerinin işlemleri

216
17/4-m
Tasarruf mevduatı sigorta fonunun işlemleri

217
17/4-n
Basın -Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğüne verilen haber hizmetleri

218
17/4-o
Gümrük antrepoları, geçici depolama yerleri, gümrüklü sahalar ve vergisiz satış yapılan mağazalarla ilgili hizmetler

219
17/4-p
Hazinece yapılan taşınmaz teslimi ve kiralamaları, irtifak hakkı tesisi, kulanım izni ve ön izin verilmesi işlemleri ile TKİ tarafından yapılan arsa ve arazi teslimi

220
17/4-r
İştirak hisseleri ile taşınmazların satış ve devir işlemleri

234
17/4-ş
Konut finansmanı işlemleri

235
16/1-c
Transit ve gümrük antreposu ile geçici depolama ve serbest bölgelerde teslim

236
19/2
Usulüne göre yürürlüğe girmiş olan uluslar arası anlaşmalar

221
Geçici 15
Konut yapı kooperatifleri, belediyeler ve sosyal güvenlik kuruluşlarına verilen inşaat taahhüt hizmetleri

223
Geç-20/1
Teknoloji geliştirme bölgelerinde yapılan işlemler

225
Geçici 23
Milli Eğitim Bakanlığına yapılan bilgisayar bağışları ile ilgili teslimler

237
Geçici 26
B.M Teşkilatı ve OECD resmi kullanımları için yapılacak mal teslimi ve hizmetler

250

Diğerleri


8. Tam İstisna Kapsamına Giren İşlemler:KDV Kanununa göre tam istisna kapsamına giren işlemler, işlem kodu, ilgili Kanun maddesi, işlem bedeli ve yüklenilen vergi tutarı bu bölüme yazılacaktır. Bu kapsama giren istisna işlemlerin kodu, Kanun maddesi ve işlem türü Beyanname Düzenleme Programında yer alan listelere göre aşağıdaki gibidir.Bu işlemler dolayısıyla iade almak istemeyen mükelleflerin “Teslim ve Hizmet Bedeli” sütununa işlem bedelini, “Yüklenilen KDV” sütununa “ ProductID="0”" w:st="on">0” (sıfır) yazmaları gerekmektedir.
İşlem

Kodu
KDVK

Mad. No
İşlem Türü

301
11/1-a
Mal ihracatı

302
11/1-a
Hizmet ihracatı

316
11/1-a
Serbest bölgelere yapılan ihracat

303
11/1-a
Roaming hizmetleri

304
13/a
Deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının teslimi, inşa,tadil,bakım ve onarımları

305
13/b
Deniz ve hava taşıma araçları için liman ve hava meydanlarında yapılan hizmetler

306
13/c
Türk Petrol Kanununa göre petrol arama faaliyetlerine ilişkin teslim ve hizmetler ile petrol boru hatların inşası ve modernizasyonu için yapılan teslim ve hizmetler

307
13/c
Altın, gümüş, platin arama, zenginleştirme ve rafinaj faaliyetleri

308
13/d
Yatırım teşvik belgesi kapsamındaki makine ve teçhizat teslimleri

309
13/e
Liman ve hava meydanlarının inşası, yenilenmesi ve genişletilmesi

310
13/f
Ulusal güvenlik amaçlı teslim ve hizmetler

311
14
Uluslararası taşımacılık

315
14/3
İhraç malı taşıyanlara yurt dışı çıkışlarında yapılan motorin teslimleri

312
15/a
Diplomatik organ ve misyonlara yapılan teslim ve hizmetler

313
15/b
Uluslararası kuruluşlara yapılan teslim ve hizmetler

317
1774-s
Özürlülerin eğitimleri, meslekleri, günlük yaşamlarına yönelik araç-gereçler

314
19/2
Usulüne göre yürürlüğe girmiş uluslar arası anlaşmalara göre yapılan teslimler

350

Diğerleri

9. Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler:Diğer iade hakkı doğuran işlemler bu tabloda beyan edilecek ve Beyanname Düzenleme Programındaki listeye uygun olarak doldurulacaktır. Bu işlemler dolayısıyla iade almak istemeyen mükellefler “İadeye Konu Olan KDV” sütununa “ ProductID="0”" w:st="on">0” (sıfır) yazmalıdırlar.Bu kapsama giren istisna işlemlerin kodu, ilgili Kanun maddesi ve işlem türü Beyanname düzenleme programında yer alan listeye göre aşağıdaki gibidir.
İşlem

Kodu
KDVK

Mad. No
İşlem Türü

401
8/2
Fazla ve yersiz ödenen vergiler

409
9/1
İstisnadan vazgeçen mükelleflerden yapılan tevkifat işlemleri

410
9/1
Yapım işleri ve bu işlere ilişkin mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetleri

411
9/1
Temizlik işleri

412
9/1
Bahçe ve çevre bakım hizmetleri

413
9/1
Özel güvenlik hizmetleri

414
9/1
Makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım hizmetleri

415
9/1
Her türlü yemek servisi

416
9/1
Danışmanlık ve denetim hizmetleri

417
9/1
Diğerleri

418
9/1
Bakır, çinko ve alüminyum ürünlerin teslimi

419
9/1
Bakır, çinko ve alüminyum külçelerin teslimi

420
9/1
Yapı denetim hizmetleri

421
9/1
İşgücü hizmetleri

422
9/1
Özel güvenlik hizmetleri

423
9/1
Fason tekstil ve konfeksiyon işleri

424
9/1
Diğer kısmi istisnalar

428
9/1
Pamuk tiftik, yün ve yapağı ile ham post ve deri teslimleri

429
9/1
Büyük ve küçükbaş hayvan etlerinin teslimi

430
9/1
Hurda metalden elde edilen külçe teslimleri

431
9/1
Turizm acentesi, rehber ve benzerleri tarafından yapılan hizmetler

403
11/1-a
61 No.lu KDV Genel Tebliği kapsamındaki satışlarla ilgili yüklenilen KDV

405
11/1-c

Geç-17
İhracatı bu dönemde gerçekleşen indirimli orana tabi malların ihraç kaydıyla teslimleri ile ilgili yüklenilen katma değer vergisi farkı

406
29/2
İndirimli orana tabi işlemler

408
11/ 1-b
43 No.lu KDV Genel Tebliği kapsamda bu dönemde alıcıya iade edilen KDV

425
13/a
Sipariş vererek deniz taşıtı imal ve inşa ettirenlerin mal ve hizmet alımları

426
13/c
Kıymetli madenlerin arama, zenginleştirme ve rafinaj faaliyetleri

427
13/f
Ulusal güvenlik amaçlı teslim ve hizmetler

450

Diğerleri

Tablo ile ilgili açıklama:*401 işlem kodu, indirim hakkına sahip olanlara iade edilecek fazla ve yersiz vergilerle ilgilidir. TABLO ProductID="9'" w:st="on">9' a aktarılırken "Teslim ve Hizmet Bedeli" sütununa fazla ve yersiz verginin kaynaklandığı işlem bedelinin KDV hariç tutarı, "iadeye Konu Olan KDV" sütununa ise ilgili KDV Genel Tebliğlerine göre belirlenecek KDV tutarı yazılacaktır.*402- 431 arasındaki işlem kodları, alıcının kısmi tevkifat uyguladığı teslim ve hizmetlerle ilgili olup, satıcılar tarafından doldurulacaktır. TABLO 9'a aktarılırken "Teslim ve Hizmet Bedeli" sütununa işlem bedelinin KDV hariç tutarı, "İadeye Konu Olan KDV" sütununa alıcının sorumlu sıfatıyla beyan etmek üzere tevkif ettiği katma değer vergisi tutarı yazılacaktır.*403 kodlu işlem, TABLO 9'a aktarılırken, bu dönemde veya önceki dönemlerde yapılan 61 No. lu KDV Genel Tebliği kapsamındaki satışların, istisna şartları bu dönemde oluşan (Onaylı Özel Faturası ve Döviz Alım Belgesi bu dönemde temin edilen) kısmı ve bu kısma isabet eden yüklenilen KDV tutarı yazılacaktır.*405 işlem koduna, indirimli orana tabi malların ihraç kaydıyla teslim edildiği dönemde bu fark 91. satıra yazılmaktadır. Mallar ihraç edildiğinde farkın gerçekleşen ihracata isabet eden kısmı 405. satırı aracılığıyla TABLO 9'a aktarılacaktır. KDV Kanunun 29/4. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden Maliye Bakanlığı, 64 seri No.lu KDV Genel Tebliği ile, indirimli orana tabi malların ihraç kaydıyla teslimlerinde iade edilecek verginin hesabına, ihraç kaydıyla teslim bedelinin genel vergi oranıyla çarpılması ile bulunacak tutardan fazla olmamak kaydıyla, teslimin bünyesine giren vergilerin esas alınması uygun bulunmuş olup, indirimli orana tabi işlem bedeli üzerinden hesaplanan vergi ile yüklenilen vergi arasındaki fark bu bölümde gösterilecektir.*406 işlem koduna, indirimli orana tabi işlemlerle ilgili aylık veya yıllık mahsuben iade talep edenler tarafından doldurulacaktır. TABLO 9'a aktarılırken "Teslim ve Hizmet Bedeli" sütununa iadesi talep edilen indirimli orana tabi işlemlere ait bedel, "İadeye Konu Olan KDV" sütununa ise ilgili Genel Tebliğlere göre belirlenecek aylık veya yıllık nakden veya mahsuben iade tutarı yazılacaktır.*408 işlem koduna, bu dönemde veya önceki dönemlerde yapılan 43 No.lu KDV Genel Tebliği kapsamındaki satışlarla ilgili olup alıcıya bu dönemde iade edilen vergi tutarı yazılacaktır.*409 işlem koduna, istisnadan vazgeçen mükelleflerden yapılan tevkifat işlemleri yazılacaktır. Bilindiği gibi, KDV Kanunun 17/4-g maddesinde, 5035 sayılı Kanunla yapılan değişiklik sonucu metal, plastik, kağıt, cam hurda ve atıkların teslimi 1.1.2004 tarihinden itibaren katma değer vergisinden istisna edilmiştir. Buna göre, 1.1.2004 tarihinden itibaren yapılan hurda veya atık metal, plastik, kağıt, cam teslimlerinde katma değer vergisi uygulanmamaktadır. Ayrıca, KDV Kanunun 17/4-g maddesi uyarınca hurda veya atık maddelere ilişkin katma değer vergisi üzerinden yapılan tevkifat (istisnadan vazgeçen mükellefler dışında) sona ermiş bulunmaktadır. Ancak, KDV Kanunun 17/4-g maddesindeki istisnadan aynı Kanunun 18/1 maddesi uyarınca vazgeçen mükelleflere ait işlemler üzerinden hesaplanan katma değer vergisi daha önce yayımlanan KDV Genel Tebliğlerindeki esaslar dahilinde tevkifata tabi tutulmaktadır.*410-417 işlem kodlarına, 91 seri No.lu KDV Genel Tebliğine göre tevkifat kapsamına alınan hizmetler yazılacaktır. Ancak, listede bunlar tek tek sayılmamış, sadece 91 No.lu KDV Genel Tebliği olarak belirtilmiştir. Söz konusu Tebliğde yer alan düzenlemeye göre, tevkifat kapsamında olan hizmetler düzenleme sırasına göre yazılmıştır.*420 işlem kodunda yer alan yapı denetim hizmetleri, danışmanlık ve denetim hizmetleri kapsamında 91 seri No.lu KDV Genel Tebliği kapsamında iken, 99 seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (5.1) bölümünde yapılan düzenleme ile, 14.07.2006 tarihinden geçerli olmak üzere, yapı denetim kuruluşlarının 91 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (A/2) bölümünde sayılan kurum ve kuruluşların yanı sıra bütün KDV mükelleflerine verdikleri yapı denetim hizmetlerinde aynı Tebliğin (A/5-f) bölümü kapsamında 1/2 oranında KDV tevkifatı uygulanması uygun görülmüş olup, bu kapsamdaki tevkifat işlemler ibu bölümde gösterilecektir.*422 işlem kodunda yer alan özel güvenlik hizmetleri yapı denetim hizmetleri, 91 seri No.lu KDV Genel Tebliği kapsamında iken, 104 seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (2.3) bölümünde yapılan düzenleme ile, 01.05.2007 tarihinden geçerli olmak üzere, 91 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (A/2) bölümünde sayılan kurum ve kuruluşların yanı sıra bütün KDV mükelleflerine verilen yapı denetim hizmetlerinde aynı Tebliğin (A/5-f) bölümü kapsamında 1/2 oranında KDV tevkifatı uygulanması uygun görülmüş olup, bu kapsamdaki tevkifat işlemler bu bölümde gösterilecektir.425. Bilindiği gibi, deniz, hava ve demiryolu taşıma araçları ile ilgili istisna, önceki bölümde açıklanan beyannamenin “Tam istisna kapsamına giren işlemler” tablosunun 304. işlem kodunda yer almaktadır. Ancak, sipariş üzerine araç imal ve inşa ettirilmesinde, sipariş verenin, aracın imal ve inşasında kullanılacak mal ve hizmetleri kısmen veya tamamen kendisinin temin etmesi halinde, bu mal ve hizmetlerin alımlarında genel esaslara göre katma değer vergisi uygulanmaktadır. Sipariş veren mükellefin bu şekilde yüklendiği katma değer vergisi, siparişin bitmesi beklenmeden aylık dönemler halinde kendisine nakden veya mahsuben iade edilmekte olup, bu işlemlere bu bölümde beyan edilmektedir. Bu döneme ait KDV beyannamesinde yer alan “İstisnalar” kulakçığının “Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler” tablosunda beyan edilecektir. Tablonun “Teslim ve Hizmet bedeli” sütununa istisnaya konu alışların KDV hariç tutarı, “İadeye Konu Olan KDV” sütununa bu alışlara ilişkin belgelerde gösterilen toplam KDV tutarı yazılacaktır.426 ve 427. kodlarında yer alan kıymetli madenlerin arama, zenginleştirme ve rafinaj faaliyetlerine ilişkin istisna ile ulusal güvenlik amaçlı teslim ve hizmetler deki istisna, “Tam istisna kapsamına giren işlemler” tablosunun 307 ve 310 işlem kodlarında yer almaktadır. Bu kapsama girmeyen işlemler,bu tabloda gösterilecektir.10. İhraç Kaydıyla Satışlar Tablosu:İhraç kaydıyla teslimlere ilişkin beyan, teslimin yapıldığı döneme ait 1 No.lu KDV Beyannamesinin 1 ve 10 numaralı Tablolarına (internet ortamında verilen beyannamenin “Tevkifat Uygulanmayan İşlemler” ile “İhraç Kaydıyla Teslimlere İlişkin Bildirim”Wink dahil edilmek suretiyle yapılmaktadır.TABLO- ProductID="1’" w:st="on">1’ de yapılan kayıt ile bu teslimler üzerinden hesaplanan katma değer vergisinin beyanı sağlanmakta, “Tablo- ProductID="10”" w:st="on">10” da (internet ortamında verilen beyannamenin “İndirimler ve İhraç Kaydıyla Teslimler” kulakçığının “İhraç Kaydıyla Teslimlere İlişkin Bildirim” Tablosunda) yapılan beyan neticesinde de “Tecil Edilebilir KDV”, “Tecil Edilecek KDV” ve “İhracatın Gerçekleştiği Dönemde İade Edilecek Tecil Edilemeyen KDV” tutarları belirlenmektedir.Buna göre, beyannamenin 84, 86, 88 No.lu satırlara ihraç kaydıyla yapılan teslim bedelleri KDV oranlarına göre ayrımlı olarak gösterilecek ve hizalarına hesaplanan KDV tutarları yer alacaktır. 85, 87 No.lu satırlara %1 veya %8 oranlı olup ihraç kaydıyla teslim edilmiş mallar için yüklenilmiş olan ve teslim katma değer vergisinden daha fazla tutarda olan KDV tutarı yazılacak, böyle bir durum yoksa boş bırakılacaktır. 89 No.lu satıra 84, 86, 88 No.lu satırlarda yazılı olan ihraç kayıtlı teslimlerle ilgili olarak hesaplanmış katma değer vergisi tutarının toplamı yazılır.Beyannamenin *90 No.lu satırına, (İhracatın gerçekleştiği dönemde iade edilecek tecil edilemeyen KDV) 89. satırdaki (Tecil edilebilir vergi)rakamdan 38. satırdaki (Tecil edilecek vergi) rakam çıkarıldığında bulunan fark yazılacaktır. 38. satıra yazılacak rakam, 31. satır (Hesaplanan toplam KDV) ile, 37. satırdaki indirimler toplamı arasındaki fark pozitif ise bu fark 89. satırda yazılı olan tutar ile karşılaştırılacak, bunlardan küçük olan rakam 38. satıra yazılacaktır.Beyannamenin 40 No.lu satırda yer alan iade edilmesi gereken KDV tutarına, ihraç kayıtlı teslimden kaynaklanan iade tutarı dahil edilmez. İhraç kayıtlı teslimden kaynaklanan iade tutarı sadece beyannamenin 90 No.lu satıra yazılır. Bu satır bu dönemde ihraç kaydıyla teslim edilmiş olan mallarla ilgili olarak, ihracat gerçekleştiğinde yüklenim ve vergi farkı olarak ne kadar iade yapılacağını göstermektedir.91 No.lu (İhracatın gerçekleştiği dönemde iade edilecek yüklenilen vergi farkı) satırına yazılacak rakamı bulmak için 85 ve 87. satırdaki (%1 ve %8 indirimli oranlı ihraç kaydıyla teslimler için yüklenilen vergi) rakamlar toplanır bundan 84 ve 86. satırlardaki (%1 ve %8 indirimli oranlı ihraç kaydıyla teslimlerde hesaplanan vergi) rakamların toplamı indirilir.Bilindiği gibi, ihraç kaydıyla teslimlerde tecil edilemeyen katma değer vergisinin iadesi, ihracatın gerçekleştiği dönemde yapılabilmekte, ihracatın kısmen gerçekleşmesi halinde, gerçekleşen kısma isabet eden tutar iade edilmektedir. İade talepleri bir veya birden fazla gümrük beyannamesine istinaden farklı zamanlarda ve parça parça yapılabilmekte ayrıca aynı ayda hem ihraç kayıtlı teslimden doğan iade hem de tecil olunan KDV varsa mükellef ilk olarak gerçekleşen ihracatları iade talebi için kullanıp terkin işlemini daha sonraki ihracatlara dayanarak yaptırabilmektedir.Buna göre, ihraç kaydıyla teslim edilen malların kısmen veya tamamen ihraç edilmesi halinde, iade talep dilekçesi ve gerekli belgelerle vergi dairesine başvurularak ihracatı gerçekleşen kısma isabet eden tutarın nakden veya mahsuben iadesini talep edilecektir. Vergi dairesi beyanname verilmesini beklemeden talebi değerlendirerek genel hükümler çerçevesinde talebi sonuçlandıracaktır. İade, ihraç kaydıyla teslimin yapıldığı dönem beyannamesine (Beyannamenin 90. satırına) dayandırılacaktır.İhraç kaydıyla teslimin gerçekleştiği dönem beyannamesinin 90. satırında bir tutar yer alması ve iade başvurusunun gerekli belgelerle birlikte usulüne uygun olarak yapılması, iade talebinin yerine getirilmesi için yeterli bulunmaktadır.Kağıt ve internet ortamında verilen 1 No.lu KDV Beyannameleri, yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda değişiklikler yapılarak mükelleflerin kullanımına sunulmuştur.Ayrıca, ihraç kayıtlı teslimden sonra döviz kurunun düşmesi nedeniyle imalatçı aleyhine oluşan kur farkının, ihraç kayıtlı teslimden kaynaklanan iade hakkını azaltmayacaktır.1 No.lu KDV Beyannamesi Ekleri:1. İndirilecek KDV listesi,2. KDV Kanunun 13/f maddesi kapsamında yapılacak teslim ve hizmetlerin üretiminde kullanılacak mal ve hizmetlere ait liste (EK-3) yine Kanunun 13/f maddesi kapsamında yüklenici firmalara yapılan teslim v e hizmetlere ait liste, (EK-5)3. İhracat istisnası ile ilgili gümrük beyannamesi ve satış faturaları listesi,4. İade hakkı doğuran işlemlerle ilgili yüklenilen KDV listesi,DİP NOTLAR :(1) 02.11.1984 tarih ve 18563 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.(2) Aksine hüküm Götürü Usulde Vergilendirme olup, 4369 sayılı Kanun ile, 01.01.1999 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır. Ancak, verginin önceki safhalarda beyan edilmesine yönelik özel matrah şekline göre vergilendirme uygulaması devam etmektedir.(3) Verginin tarhı, vergi kanunlarında gösterilen matrah ve nispetler üzerinden vergi dairesi tarafından ödenecek vergi miktarının hesaplanması ve bu alacağın miktar itibariyle tespit edilmesi muamelesidir. Vergi sistemlerinde, beyan usulü, idarece taktir usulü, götürü usul, kaynakta vergilendirme (Stopaj) usulü karine veya dış belirtilere göre tarh usulleri mevcuttur.(4) KDV Kanunun 9. maddesi ile, gerekli görülen hallerde vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutma konusunda Maliye Bakanlığı’na yetki verilmiştir. Bakanlık, bu yetkiye istinaden bu güne kadar değişik mal ve hizmet grupları için sorumluluk kapsamında tevkifat uygulaması getirmiştir.(5) Belirtilen Kanun maddesinde sayılan kurum ve kuruluşlar, Genel ve katma bütçeli daireler, il özel idareleri, belediyeler, köyler, bunların teşkil ettikleri birlikler, üniversiteler, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, siyasî partiler ve sendikalar, kanunla kurulan veya tüzelkişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları, kamu menfaatine yararlı dernekler, tarımsal amaçlı kooperatifler ve Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflardır.(6) 24.02.1999 tarih ve 23621 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

(7) 20.06.2001 tarih ve 21447 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

(8) 28.02.2004 tarih ve 25387 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

(9) 02.05.2005 tarih ve 25743 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

(10) 11.07.2006 tarih ve 26225 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

(11) 04.01.2008 tarih ve 26746 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

(12) 11.07.2008 tarih ve 26933 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

(13) 14.01.2005 tarih ve KDV-24 /2005-3 sıra numarası ile yayınlanmıştır.

(14) 14.10.2005 tarih ve KDV-33/2005-12 sıra numarası ile yayınlanmıştır.

(15) Gelir İdaresi Başkanlığının internet vergi dairesi sitesinde yer almaktadır.(16) Özel matrah şekli, vergisi önceki safhalarda beyan edilip ödenmesine ilişkin vergilendirme şeklidir. Özel matrah şekline tabi malları satın alanlarca, katma değer vergisi açısından herhangi bir işlem yapılmamakta, satışlar için düzenlenen fatura ve benzeri belgelerde ise katma değer vergisi gösterilmemektedir. Bu malları diğer işletmelerde kullanılmak üzere satın alanlar ise, tarife, bilet veya fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen bedel üzerinden iç yüzde oranı uygulamak suretiyle katma değer vergisini hesaplayıp vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan vergiden indirmektedirler. Özel matrah şekline tabi olan teslim ve hizmetler, KDV Kanunun 23. maddesinde sayılmıştır. Ancak, maddenin (f) bendindeki “Maliye Bakanlığı işin mahiyetini göz önünde tutarak özel matrah şekilleri tespit etmeye yetkilidir” hükmü gereğince, zaman içinde bazı mal ve hizmetlerin özel matrah şekline göre vergilendirilmesi uygun bulunmakta veya bu kapsamdan çıkartılmaktadır.(17) Tam İstisna; KDV Kanunun 32.maddesinde sayılan ve yüklenilen vergilerin indirim ve iadesine imkan sağlayan istisnadır. Kısmi İstisna ise; istisna kapsamında yüklenilen vergilerin indirimi ve iadesine imkan tanımayan ve işin mahiyetine göre maliyet veya gider unsuru olarak dikkate alınmasını öngören istisnadır.(18) KDV Kanunun 9. maddesine göre, Maliye Bakanlığı, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutulabilmektedir. Sorumluluk kapsamında uygulanan KDV tevkifatı, hesaplanan verginin tamamı için veya tespit edilen belli oranlarda yani kısmi olarak da uygulanmaktadır.(19) Katma Değer Vergisi Kanununun 11/1-b maddesinde Türkiye'de ikamet etmeyen yolculara yapılan teslimler ihracat istisnası kapsamına alınmış ve bu istisnanın uygulamasına ilişkin usul ve esaslar, aynı maddenin Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye dayanılarak 28.07.1994 tarihinde yayımlanan 43 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinde açıklanmış olup, yapılan düzenlemeye göre istisna, verginin satış sırasında tahsil edilip, malın yurt dışına çıkarılışını müteakip alıcıya iade edilmesi şeklinde uygulanmaktadır. Ayrıca, 3065 sayılı KDV Kanunun 11/2. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak, Türkiye'de ikamet etmeyenlere döviz karşılığı yapılan satışlarda katma değer vergisi ihracat istisnası kapsamda değerlendirilmiş ve uygulamaya ilişkin usul ve esaslar, 01.03.1997 tarihinde yayımlanan 61 seri Notu KDV Genel Tebliğinde açıklanmıştır.(20) Son durum itibariyle KDV tevkifatı uygulanan teslim ve hizmetler ile tevkifat oranları aşağıdaki gibidir.

- Hurda metal, atık kağıt, hurda plastik ve hurda cam alımları (İstisnadan vazgeçenler için) (%90)

- Hurda ve atik plastikten elde edilen ve imalat girdisi olarak kullanılan ürünlerde (%90)

- İthalatçılar,rafinericiler, akaryakıt dağıtım firmaları ve akaryakıt bayileri dışında kalan satıcılar tarafından yapılan akaryakıt ürünleri tesliminde (Mutat depo kapsamında akaryakıt ürünlei teslimi) %90

- Bakır, alüminyum ve çinko külçe teslimleri (%90)

- Bakır, alüminyum ve çinko külçe mamulleri (%90)

- İşgücü hizmetlerinde (%90)

- Fason olarak yaptırılan tekstil ve konfeksyion işleri (%50)

- Yapı denetim hizmetleri (%50)

- Pamuk, tiftik, yün ve yapağı ile ham post ve deri teslimlerinde(%90)

- Büyük ve küçükbaş hayvan etlerinin tesliminde (%50)

- Özel güvenlik hizmetleri (4/5)

- Turizm acentesi, rehber ve benzerleri tarafından turizm kafilelerinin alışveriş etmeleri için belirli dükkanlara/mağazalara götürmeleri karşılığında, bu işlemleri için alınan bedellerden (2/3)

(21) 91 seri Notu KDV Genel Tebliğine göre, sorumlu tayin edilen ve tevkifat yapacak kuruluşlar veya mükelleflerce KDV tevkifatı uygulanması gereken hizmetler ve tevkifat oranları aşağıdaki gibidir.

- Yapım işleri ile bu işlere ilişkin mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetleri (1/6)

- Temizlik hizmetleri (2/3)

- Bahçe ve çevre bakım hizmetleri (1/2)

- Özel güvenlik hizmetleri (4/5)

- Makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım hizmetleri (1/3)

- Her türlü yemek servisi (1/2)

- Danışmanlık ve denetim hizmetleri, gözetim hizmetleri ve yapım denetim şirketleri tarafından verilen denetim hizmetleri (1/2)(22) KDV Kanunun 20/c maddesine göre, deprem, sel felaketi ve Maliye Bakanlığınca yangın sebebiyle mucbir sebep ilan ettiği yerlerdeki yangın sonucu zayi olanlar hariç olmak üzere, zayi olan mallara ait katma değer vergisi, mükelleflerin vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden indirilememektedir.(23) Söz konusu Tebliğin belirtilen bölümünde yer alan düzenlemeye göre, iade hakkı doğuran işlemleri bulunan mükelleflerin bu işlemler dolayısıyla yüklendikleri vergileri nakden veya mahsuben iade olarak talep etmek yerine indirim yoluyla giderme tercihinde bulunmaları mümkündür. Tercihini bu yönde kullanan mükellefler tarafından iade hakkı doğuran işlem bedelleri Katma Değer Vergisi Beyannamesinin 8 ve 9 numaralı tablolarında beyan edilecek, ancak Tabloların “Yüklenilen KDV” veya “İadeye Konu Olan KDV” sütunlarına “ ProductID="0”" w:st="on">0” (sıfır) yazılacaktır. Bu şekilde beyanda bulunan mükelleflerin, iade için istenenler hariç, iade hakkı doğuran işlemi tevsik eden belgeleri beyanname ekinde ibraz etmeleri gerekmektedir. Ayrıca, ihraç kaydıyla teslimlerden doğan katma değer vergisi alacakları iade yerine indirim yoluyla telafi etmek isteyen mükelleflere iade edilecek katma değer vergisi, ihracatın gerçekleştiği dönem beyannamesinde indirim olarak kullanılabilecektir..(24) KDV Kanunun 35. maddesine göre, malların iade edilmesi, işlemin gerçekleşmemesi, işlemden vazgeçilmesi veya sair sebeplerle matrahta değişiklik vuku bulduğu hallerde, vergiye tabi işlemleri yapmış olan mükellef bunlar için borçlandığı vergiyi; bu işlemlere muhatap olan mükellef ise indirme hakkı bulunan vergiyi değişikliğin mahiyetine uygun şekilde ve değişikliğin vuku bulduğu dönem içinde düzeltilmektedir. Ancak, düzeltme yapılabilmesi için, iade olunan malların fiilen işletmeye girmiş olması ve bu girişin defter kayıtları ile beyannamede gösterilmesi gerekir.

Süleyman Turan
E.Vergi Dairesi Müdürü- YMM
alomaliye.com

Muhasebe ve Mevzuat Grubu

Hüseyin Ust Mevzuat Forumu Facebook Sayfası

Kişisel Blog Sayfam
08-12-2009 12:01 PM
Web Sayfasını Ziyeret Edin Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
« Önceki | Sonraki »
Cevapla Forum'a Git: