Hoşgeldin Misafir ! (GirişÜye Olun)

TAM MÜKELLEFİYETE TABİ VE BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTAN GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ
Konuyu Açan Kişi: hust59®
Cevap Sayısı: 0
Görüntülenme Sayısı: 242

Cevapla 
 
Değerlendir:
  • 0 Oy - 0 Yüzde
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
TAM MÜKELLEFİYETE TABİ VE BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTAN GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ
Yazar Mesaj
hust59®
İmtiyaz Sahibi
*******
Mesajlar: 5,602
Tarih: Jul 2007
Üye no: 4
Nerden: İstanbul / Bolu
Rep Puanı: 26
Mesaj: #1
TAM MÜKELLEFİYETE TABİ VE BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTAN GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ
KAYNAK : http://turmob.org.tr/ebulten/mevzuatsirk...2-2018.pdf

TAM MÜKELLEFİYETE TABİ VE BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTAN GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİNE
TAŞINMAZLARINI DEĞERLEME OLANAĞI GETİRİLDİ


ÖZET :
7144 sayılı BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
ile VUK’na eklenen Geçici 31’inci maddede tam mükellefiyete tabi ve
bilanço esasına göre defter tutan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine
25 Mayıs 2018 tarihi itibarıyla aktiflerine kayıtlı bulunan taşınmazlarının
kıymetlerini 30 Eylül 2018 tarihine kadar yeniden değerleme olanağı
getirilmiştir.
Pasifte özel bir fon hesabında gösterilen değer artışı tutarı üzerinden %5
oranında hesaplanan verginin yeniden değerleme işleminin yapıldığı tarihi
izleyen ayın 25’inci günü akşamına kadar bir beyanname ile gelir veya
kurumlar vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairesine beyan edilecek ve
aynı süre içerisinde ödenmesi gerekmektedir.
Taşınmazlarını bu madde kapsamında yeniden değerlemeye tabi tutan
mükellefler bu kıymetlerini, yapılan yeniden değerleme sonrasında
bulunan değerleri üzerinden amortismana tabi tutmaya devam
edeceklerdir.


25 Mayıs 2018 tarihli ve 30431 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7144 sayılı BAZI
KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN’un 5’nci maddesi ile 213 sayılı Vergi
Usul Kanunu’na eklenen Geçici 31’inci maddede tam mükellefiyete tabi ve bilanço esasına
göre defter tutan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine 228.05.2018/82-2
• Sat-kirala-geri al işlemine veya kira sertifikası ihracına konu edilen taşınmazlar söz
konusu düzenlemeden yararlanamazlar.
• Mükellefler 25 Mayıs 2018 tarihi itibarıyla aktiflerine kayıtlı bulunan taşınmazlarının
kıymetlerini 30 Eylül 2018 tarihine kadar aşağıdaki şartlarla yeniden değerleyebilirler.
a) Yeniden değerlemede, taşınmazların ve bunlara ait amortismanların, bu Kanunda yer
alan değerleme hükümlerine göre tespit edilen ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih
itibarıyla yasal defter kayıtlarında yer alan değerleri dikkate alınır. Amortismana tabi
taşınmazlar için amortismanın herhangi bir yılda yapılmamış olması durumunda yeniden
değerlemeye esas alınacak tutar bu amortismanlar tam olarak ayrılmış varsayılarak
belirlenir.
b) Taşınmazların (a) bendine göre tespit edilen değerleri ve bunlara ilişkin amortismanların
yeniden değerleme oranı ile çarpılması suretiyle yeniden değerleme sonrası değerleri
bulunur. Yapılacak değerlemede esas alınacak yeniden değerleme oranı olarak bu
Kanunun mükerrer 298 inci maddesine göre enflasyon düzeltmesine tabi tutulan;
✓ En son bilançoda yer alan taşınmazlar ve bunların amortismanları için, bu maddenin
yürürlüğe girdiği tarihten bir önceki aya ilişkin Yİ-ÜFE değerinin, söz konusu bilançonun
ait olduğu tarihi takip eden aya ilişkin Yİ-ÜFE değerine bölünmesi ile bulunan oran,
✓ En son bilanço tarihinden sonra iktisap edilen taşınmazlar ve bunların amortismanları
için, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten bir önceki aya ilişkin Yİ-ÜFE değerinin,
taşınmazın iktisap edildiği ayı izleyen aya ilişkin Yİ-ÜFE değerine bölünmesi ile bulunan
oran,
dikkate alınır. Bu bent uyarınca dikkate alınacak Yİ-ÜFE ibaresi; Türkiye İstatistik Kurumu’nun
her ay için belirlediği 1/1/2005 tarihinden itibaren üretici fiyatları endeksi (ÜFE) değerlerini,
1/1/2014 tarihinden itibaren yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) değerlerini ifade eder.
c) Yeniden değerleme neticesinde taşınmazların değerinde meydana gelecek değer artışı,
yeniden değerlemeye tabi tutulan taşınmazların her birine isabet eden değer artışları
ayrıntılı olarak gösterilecek şekilde, bilançonun pasifinde özel bir fon hesabında
gösterilir. Değer artışı, taşınmazların yeniden değerleme sonrası ve yeniden değerleme
öncesi net bilanço aktif değerleri arasındaki farktır. Net bilanço aktif değeri,
taşınmazların bilançonun aktifinde yazılı değerlerinden, pasifte yazılı amortismanların
tenzili suretiyle bulunan değeri ifade eder.28.05.2018/82-3
• Taşınmazlarını bu madde kapsamında yeniden değerlemeye tabi tutan mükellefler bu
kıymetlerini, yapılan yeniden değerleme sonrasında bulunan değerleri üzerinden
amortismana tabi tutmaya devam ederler.
• Pasifte özel bir fon hesabında gösterilen değer artışı tutarı üzerinden %5 oranında
hesaplanan vergi, yeniden değerleme işleminin yapıldığı tarihi izleyen ayın 25 inci günü
akşamına kadar bir beyanname ile gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olunan
vergi dairesine beyan edilir ve aynı süre içerisinde ödenir.
• Ödenen vergi; gelir ve kurumlar vergisinden mahsup edilmez, gelir ve kurumlar vergisi
matrahının tespitinde gider olarak kabul edilmez. Beyanın zamanında yapılmaması ya da
tahakkuk eden verginin süresinde ödenmemesi halinde madde hükümlerinden
faydalanılamaz.
• Pasifte özel bir fon hesabında gösterilen değer artışı tutarının, sermayeye ilave edilme
dışında herhangi bir şekilde başka bir hesaba nakledilen veya işletmeden çekilen kısmı,
bu işlemin yapıldığı dönem kazancı ile ilişkilendirilmeksizin bu dönemde gelir veya
kurumlar vergisine tabi tutulur.
• Yeniden değerlemeye tabi tutulan taşınmazların elden çıkarılması halinde, pasifte özel bir
fon hesabında gösterilen değer artışları, kazancın tespitinde dikkate alınmaz.
• Yeniden değerlemeye tabi tutulan taşınmazların elden çıkarılmasından önce bu Kanunun
mükerrer 298 inci maddesi uyarınca enflasyon düzeltmesi yapılmasına ilişkin şartların
oluşması halinde, bu madde gereğince oluşan değer artışı fonu öz sermayeden düşülmek
suretiyle enflasyon düzeltmesi yapılır.
Maliye Bakanlığı maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkili kılınmış
olup; söz konusu düzenleme yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Saygılarımızla…

Hüseyin ÜST
S.M.M.M.
29-05-2018 11:57 AM
Web Sayfasını Ziyeret Edin Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
« Önceki | Sonraki »
Cevapla Forum'a Git: