Hoşgeldin Misafir ! (GirişÜye Olun)

TEK DÜZEN HESAP PLANI AÇIKLAMALARI
Konuyu Açan Kişi: SİNAN
Cevap Sayısı: 2
Görüntülenme Sayısı: 3977

Cevapla 
 
Değerlendir:
  • 0 Oy - 0 Yüzde
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
TEK DÜZEN HESAP PLANI AÇIKLAMALARI
Yazar Mesaj
SİNAN
ÜSTAD
******
Mesajlar: 10,128
Tarih: May 2008
Üye no: 4866
Nerden: Türkiye
Rep Puanı: 39
Mesaj: #1
TEK DÜZEN HESAP PLANI AÇIKLAMALARI
1. DÖNEN VARLIKLAR
Bu ana hesap grubu; nakit olarak elde ve bankada tutulan varlıklar ile normal koşullarda en fazla bir yıl veya işletmenin normal faaliyet dönemi içinde paraya çevrilmesi veya tüketilmesi öngörülen varlık unsurlarını kapsar.
Dönen Varlıklar; hazır değerler menkul kıymetler, ticari alacaklar, diğer kısa vadeli alacaklar, stoklar, gelecek döneme ait giderler ve gelir tahakkukları ile diğer dönen varlıklar şeklinde bölümlenir.
10. HAZIR DEĞERLER
Bu grup, nakit olarak elde veya bankada bulunan varlıklar ile istenildiği zaman değer kaybına uğramadan paraya çevirme imkânı bulunan varlıkları (Menkul kıymetler hariç) kapsar. Bu grup aşağıdaki hesaplardan oluşur.
100. KASA
Bu hesap, işletmenin elinde bulunan ulusal ve yabancı paraların TL. karşılığının izlenmesi için kullanılır.
İşleyişi :
Tahsil olunan para tutarları borç, ödemeler ve bankaya yatırılan para tutarları alacak kaydedilir. Hesap daima borç bakiyesi verir veya sıfır olur. Hiçbir şekilde alacak bakiyesi vermez.
101. ALINAN ÇEKLER
Bu hesap gerçek ve tüzel kişiler tarafından işletmeye verilmiş olup, henüz tahsil için bankaya verilmemiş veya ciro edilmemiş olan çeklerin izlenmesini sağlar.
İşleyişi :
Alınan çeklerin yazılı değerleri ile borç, bankadan tahsil veya ciro edildiğinde alacak kaydedilir.
102. BANKALAR
Bu hesap, işletmece yurt içi ve yurt dışı banka ve benzeri finans kurumlarına yatırılan ve çekilen paraların izlenmesini kapsar.
İşleyişi :
Bankalara para olarak veya hesaben yatırılan değerler borç, çekilen tutarlar ile üçüncü kişilerce tahsil edildiği anlaşılan çek ve ödeme emirleri alacak kaydedilir.
103. VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-)
İşletmenin üçüncü kişilere bankalardan çekle veya ödeme emri ile yapacağı ödemeler bu hesapta izlenir.
İşleyişi :
Kişilere çek ve ödeme emri verildiğinde hesaba alacak; çek ve ödeme emirlerinin bankadan tahsil edildiği anlaşıldığında bu hesaba borç, bankalar hesabına alacak kaydedilir.
104.
105.
106.
107.
108. DİĞER HAZIR DEĞERLER
Nitelikleri itibarıyla hazır değer sayılan pullar, vadesi gelmiş kuponlar, tahsil edilecek banka ve posta havaleleri (yoldaki paralar gibi) değerleri kapsar.
İşleyişi :
Bu değerler elde edildiğinde hesabın borcuna, elden çıkarıldığında da hesabın alacağına kaydedilir.
109.
11. MENKUL KIYMETLER
Bu grup, faiz geliri veya kâr payı sağlamak veya fiyat değişmelerinden yararlanarak kârlar elde etmek amacı ile geçici bir süre elde tutulmak üzere alınan hisse senedi, tahvil, hazine bonosu, finansman bonosu, yatırım fonu katılma belgesi, kâr-zarar ortaklığı belgesi, gelir ortaklığı senedi gibi, menkul kıymetler ile bunlara ait değer azalma karşılıklarının izlenmesi amacıyla kullanılır. Bu grup aşağıdaki hesaplardan oluşur.
110. HİSSE SENETLERİ
Geçici olarak, elde tutulan hisse senetleri bu hesapta izlenir.
111. ÖZEL KESİM TAHVİL, SENET VE BONOLARI
Özel sektörün çıkartmış bulunduğu tahvil, senet ve bonolar bu hesapta izlenir.
112. KAMU KESİMİ TAHVİL, SENET VE BONOLARI
Kamu tarafından çıkartılmış bulunan tahvil, senet ve bonolar bu hesapta izlenir.
113.
114.
115.
116.
117.
118. DİĞER MENKUL KIYMETLER
Hisse senetleri, kamu ve özel sektör tarafından çıkarılmış bulunan tahvil, bono ve senetlerin dışındaki diğer menkul kıymetlerin takip edildiği hesaptır.
Menkul Kıymetler Hesaplarının İşleyişi:
Menkul kıymetler edinildiğinde alış bedeli üzerinden yukarıdaki hesaplara borç, elden çıkartıldığında ise, aynı bedel ile alacak kaydedilir.
Menkul kıymetlerin satınalma giderleri "65. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider Ve Zararlar" grubundaki ilgili gider hesabında izlenir. Menkul kıymetlerin satışından doğan zararlar "Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar" grubundaki ilgili hesapta; kârlar ise "64. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Kârlar" grubundaki ilgili hesapta izlenir.
119. MENKUL KIYMETLER DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIGI (-)
Menkul kıymetlerin borsa veya piyasa değerlerinde önemli ölçüde ya da sürekli olarak değer azalması olduğu tespit edildiğinde ortaya çıkacak zararların karşılanması amacı ile ayrılması gereken karşılıkların izlendiği hesaptır.
İşleyişi :
Değer azalışları için azalışın tamamını karşılayacak olan tutar bu hesaba alacak "65. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar" grubunda yer alan "654. Karşılık Giderleri" hesabına borç kaydedilir. Kendisine karşılık ayrılmış olan menkul kıymet elden çıkarıldığında veya değer düşüklüğünün gerçekleşmemesi halinde bu hesaba borç kaydedilerek, karşılık tutarı "644. Konusu Kalmayan Karşılıklar Hesabı"na aktarılarak kapatılır.
12. TİCARİ ALACAKLAR
Bir yıl içinde paraya dönüşmesi öngörülen ve işletmenin ticari ilişkisi nedeniyle ortaya çıkan senetli ve senetsiz alacaklar bu hesap grubunda gösterilir. Ticari ilişkilerden dolayı ana kuruluş, iştirak ve bağlı ortaklıklardan olan alacaklar varsa, bu grupda ki ilgili hesapların ayrıntılarında açıkça gösterilir. Bu grupta aşağıdaki hesaplar yer alır.
120. ALICILAR
Bu hesap, işletmenin faaliyet konusunu oluşturan mal ve hizmet satışlarından kaynaklanan senetsiz alacaklarının izlenmesi için kullanılır.
İşleyişi :
Senetsiz alacağın doğması ile bu hesaba borç, tahsil edilmesi halinde (ödemeler, aktarmalar ve hesaben mahsuplar dahil) alacak kaydedilir.
121. ALACAK SENETLERİ
Bu hesap, işletmenin faaliyet konusunu oluşturan mal ve hizmet satışlarından kaynaklanan senede bağlanmış alacaklarını kapsar.
İşleyişi :
Alınan senet tutarları bu hesaba borç, tahsilinde ise alacak kaydedilir.
122. ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-)
Bilanço gününde, senetli alacakların tasarruf değeri ile değerlenmesini sağlamak üzere alacak senetleri için ayrılan reeskont tutarlarının izlenmesinde kullanılır.
İşleyişi :
Hesaplanan reeskont tutarları bu hesaba alacak, "65. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar" grubundaki "652. Reeskont Faiz Giderleri Hesabı"na gider yazılır. İzleyen dönemde bu hesap "65. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Kârlar" grubundaki "642. Faiz Gelirleri Hesabı"na aktarılarak kapatılır.
123.
124.
125.
126. VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR
İşletmece üçüncü kişilere karşı bir işin yapılmasının üstlenilmesi veya bir sözleşmenin ya da diğer işlemlerin karşılığı olarak geri alınmak üzere verilen depozito ve teminat niteliğindeki değerlerin izlendiği hesaptır.
İşleyişi :
Verilen depozito ve teminatlar bu hesabın borcuna, geri alınanlar veya hesaba sayılanlar alacağına kaydedilir.
127.
128. ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR
Ödeme süresi geçmiş bu nedenle vadesi bir kaç defa uzatılmış veya protesto edilmiş, yazı ile birden fazla istenmiş ya da dava veya icra safhasına aktarılmış senetli ve senetsiz alacakları kapsar.
İşleyişi :
Tahsili şüpheli hale gelmiş olan alacaklar ilgili hesapların alacağı karşılığında bu hesaba borç yazılarak bu durumdaki alacaklar normal alacaklardan çıkarılır. Alacağın tahsili veya tahsil edilemeyeceğinin kesinleşmesi durumunda bu hesaba alacak kaydedilir.
129. ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)
"128. Şüpheli Ticari Alacaklar" için ayrılacak karşılıklarla, perakende satış yöntemi kullanarak bilanço gününden önceki iki hesap döneminde vadesinde tahsil edilemeyen alacakların ilgili dönemlerdeki toplam vadeli satışlara oranlarının ortalamasının değerleme dönemindeki vadeli satışlara uygulanması suretiyle bulunacak şüpheli alacaklar için ayrılan karşılıkları kapsar. Teminatlı alacaklarda karşılık teminatı aşan kısım için ayrılır.
Bu hesap amaca uygun olarak bölümlenebilir.
İşleyişi :
Hesaplanan karşılık tutarı bu hesaba alacak, "654. Karşılık Giderleri" hesabına borç kaydedilir. Şüpheli alacağın tahsiline bağlı olarak, tahmin olunan zararın kısmen ya da tamamen gerçekleşmemesi halinde, gerçekleşmeyen kısım "644. Konusu Kalmayan Karşılıklar Hesabı" alacağına devredilerek bu hesaba borç kaydedilir. Şüpheli alacağın tahsilinin imkansız olduğu kesinleştiği takdirde bu hesaba borç, ilgili hesaba da alacak kaydedilir. Gerçekleşen zararın ayrılan karşılıklardan fazla olması halinde, ayrılan karşılık kadar bu hesaba borç, zarar fazlası ise "681. Önceki Dönem Gider ve Zararları" hesabına borç, tahsil edilemeyen tutar, ilgili alacak hesabına alacak kaydolunur.
Perakende satış yönteminin uygulanması sonucunda bulunan, dönemin karşılık tutarının o tarihteki şüpheli alacaklar karşılığı tutarından az olması durumunda, aradaki fark "644. Konusu Kalmayan Karşılıklar Hesabı"na aktarılmak üzere bu hesaba borç yazılır.
Daha önce alacaklardan düşülen ve bu hesaba borç kaydedilen alacakların tahsili söz konusu olduğu takdirde, oluşlarına göre "671. Önceki Dönem Gelir ve Kârlar" hesabına alınır.
13. DİĞER ALACAKLAR
Bu hesap grubu; herhangi bir ticari nedene dayanmadan meydana gelmiş ve en çok bir yıl içinde tahsil edilmesi düşünülen senetli, senetsiz alacaklar ile bu gruba ait şüpheli alacak ve şüpheli alacak karşılığının izlenmesini sağlar. Bu grup aşağıdaki hesaplardan oluşur.
130.
131. ORTAKLARDAN ALACAKLAR
İşletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısı ile (ödünç verme ve benzer nedenlerle ortaya çıkan) ortaklarından alacaklı bulunduğu tutarların izlendiği hesaptır.
İşleyişi :
Alacağın doğması halinde hesaba borç, tahsili halinde ise alacak kaydedilir.
132. İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR
İşletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısı ile (ödünç verme ve benzer nedenlerle ortaya çıkan) iştiraklerinden olan alacaklarını kapsar.
İşleyişi :
Bu hesaba; alacağın doğması halinde borç, tahsili halinde ise alacak kaydedilir.
133. BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR
İşletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısı ile (ödünç verme ve benzer nedenlerle ortaya çıkan) bağlı ortaklıklardan olan alacaklarını içerir.
İşleyişi :
Bu hesaba; alacağın doğması halinde borç, tahsili halinde ise alacak kaydedilir.
134.
135. PERSONELDEN ALACAKLAR
İşletmeye dahil personel ve işçinin işletmeye olan çeşitli borçlarını kapsar.
İşleyişi :
Bu hesaba, alacağın doğması halinde borç; tahsili halinde ise alacak kaydedilir.
136. DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR
Ticari olmayıp yukarıda sayılan hesaplardan herhangi birine dahil edilemeyen alacakların izlendiği hesaptır.
İşleyişi :
İşletme lehine doğan alacaklar bu hesaba borç; tahsilatlar alacak kaydedilir.
137. DİĞER ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-)
Bilanço gününde, bu grupta belirtilen senetli alacakların tasarruf değeri ile değerlenmesini sağlamak üzere alacak senetleri için ayrılan reeskont tutarları bu hesapta izlenir.
İşleyişi :
Hesaplanan reeskont tutarları bu hesaba alacak, "652. Reeskont Faiz Giderleri Hesabı"na gider yazılır. İzleyen dönemde bu hesap "642. Faiz Gelirleri Hesabı"na aktarılarak kapatılır.
138. ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR
Ödeme süresi geçmiş bu nedenle vadesi bir kaç defa uzatılmış veya protesto edilmiş, yazı ile birden fazla istenmiş ya da dava veya icra safhasına aktarılmış senetli ve senetsiz diğer alacakları kapsar.
İşleyişi :
Tahsili şüpheli hale gelen diğer alacaklar ilgili hesapların alacağı karşılığında bu hesaba borç yazılarak, sağlam alacaklardan çıkarılması sağlanır. Alacağın tahsili veya tahsil edilemeyeceğinin kesinleşmesi durumunda bu hesaba alacak kaydedilir.
139. ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)
Senetli ve senetsiz şüpheli diğer alacakların tahsil edilememe ihtimalinin kuvvetlenmiş olması halinde, bu tür risklerin giderilmesini sağlamak üzere ayrılan karşılıkları kapsar. Teminatlı alacaklarda karşılık, teminatı aşan kısım için kullanılır.
İşleyişi :
Hesaplanan karşılık tutarı bu hesaba alacak, "654. Karşılık Giderleri Hesabı"na borç kaydedilir. Şüpheli alacağın tahsiline bağlı olarak, tahmin olunan zararın kısmen ya da tamamen gerçekleşmemesi halinde; gerçekleşmeyen kısım "644. Konusu Kalmayan Karşılıklar Hesabı"na alacak kaydolunarak bu hesaba borç yazılır. Şüpheli alacağın tahsilinin imkansız olduğu kesinleştiği takdirde bu hesaba borç, ilgili hesaba da alacak kaydedilir. Gerçekleşen zararın ayrılan karşılıklardan fazla olması halinde, ayrılan karşılık kadar bu hesaba, zarar fazlası ise "681. Önceki Dönem Gider ve Zararları Hesabı"na borç yazılır. Tahsil edilemeyen tutar ise ilgili alacak hesabına alacak kaydolunur.
Daha önce alacaklardan düşülen ve bu hesaba borç kaydedilen alacakların tahsili söz konusu olduğu takdirde, oluşlarına göre "671. Önceki Dönem Gelir ve Kârları Hesabı"na alınır.
14.
15. STOKLAR
Bu grup, işletmenin satmak, üretimde kullanmak veya tüketmek amacıyla edindiği, ilk madde ve malzeme, yarı mamul, mamul, ticari mal, yan ürün, artık ve hurda gibi bir yıldan az bir sürede kullanılacak olan veya bir yıl içerisinde nakde çevrilebileceği düşünülen varlıklardan oluşur. Faturası gelmemiş stoklar ilgili bulundukları kalemin içinde gösterilir. Bu grupta yer alan hesaplar aşağıdaki gibidir.
150. İLK MADDE VE MALZEME
Üretimde veya diğer faaliyetlerde kullanılmak üzere işletmede bulundurulan hammadde, yardımcı madde, işletme malzemesi, ambalaj malzemesi ve diğer malzemelerin izlendiği hesaptır.
İşleyişi :
Satın alındıkları ya da üretildikleri maliyet bedelleri ile bu hesabın borcuna, üretime verildiğinde, tüketildiğinde, satıldığında veya devredildiğinde ise hesabın alacağına kaydedilir.
151. YARI MAMULLER-ÜRETİM
Henüz tam mamul haline gelmemiş ancak direkt ilk madde ve malzeme ile direkt işçilik ve genel üretim giderlerinden belli oranlarda pay almış üretim aşamasındaki mamullerin izlendiği hesaptır.
İşleyişi :
Maliyet dönemi sonunda direkt ilk madde ve malzeme, direkt işçilik ve genel üretim giderleri tutarları kadar bu hesap borçlandırılır. Üretimi tamamlananların maliyet tutarı bu hesabın alacağı karşılığında ilgili stok hesaplarına aktarılır.
152. MAMULLER
Üretim çalışmaları sonunda elde edilen ve satışa hazır hale gelmiş bulunan mamullerin izlendiği hesaptır.
İşleyişi :
Bu hesap, üretimi tamamlanan mamullerin ambarlara alınmasıyla borçlandırılır. Satılması veya herhangi bir nedenle ambardan çekilmesi ile alacaklandırılır.
153. TİCARİ MALLAR
Herhangi bir değişikliğe tabi tutulmadan satmak amacı ile işletmeye alınan ticari mallar (emtia) ve benzeri kalemler bu hesapta yer alır.
İşleyişi :
Satın alınan ticari mallar (emtia) maliyet bedeli ile bu hesaba borç, satılması veya herhangi bir nedenle ambardan çekilmesinde ise maliyet bedeli ile alacak kaydedilir.
154.
155.
156.
157. DİĞER STOKLAR
Yukarıdaki stok kalemlerinin hiç birinin kapsamına alınmayan ürün, artık ve hurda gibi kalemler bu hesap grubunda yer alır.
İşleyişi :
Elde edilen bu stoklar maliyet bedeli ile hesaba borç, satıldığında, devredildiğinde veya kullanıldığında alacak kaydedilir.
158. STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)
Bu hesap, yangın, deprem, su basması gibi doğal afetler ve bozulmak, çürümek, kırılmak, çatlamak, paslanmak, teknolojik gelişmeler ve moda değişiklikleri nedenleriyle stokların fiziki ve ekonomik değerlerinde önemli azalışların ortaya çıkması veya bunların dışında diğer nedenlerle stokların piyasa fiyatlarında düşmelerin meydana gelmesi dolayısıyla, kayıpları karşılamak üzere ayrılan karşılıkların izlendiği hesaptır.
İşleyişi :
Stok değer düşüklüğü tespit edildiğinde "654. Karşılık Giderleri Hesabı"nın borcu karşılığında bu hesaba alacak kaydedilir. Karşılık ayrılan stok kaleminin işletme içinde kullanılması ya da satılması halinde; ilgili stok hesabının alacağı ile karşılaştırılarak daha önce ayrılan karşılık "644. Konusu Kalmayan Karşılıklar Hesabı"na aktarılarak kapatılır.
159. VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI
Yurt içinden ya da yurt dışından satın alınmak üzere siparişe bağlanan stoklarla ilgili olarak yapılan avans ödemelerinin izlendiği hesaptır.
İşleyişi :
Yapılan ödemeler bu hesaba borç, malın teslimi üzerine alacak kaydedilir.
16.
17.
18. GELECEK AYLARA AİT GİDERLER
Bu grup, içinde bulunulan dönemde ortaya çıkan, ancak gelecek dönemlere ait olan giderler ile faaliyet dönemine ait olup da kesin borç kaydı hesap döneminden sonra yapılacak gelirlerden oluşur. Bu grup hesapları aşağıdaki gibidir.
180. GELECEK AYLARA AİT GİDERLER
Bu hesap, peşin ödenen ve cari dönem içinde ilgili gider hesaplarına kaydedilmemesi gereken, gelecek döneme ait giderleri izlemek için kullanılır.
İşleyişi :
Gelecek aylarda ilgili gider ve maliyet hesaplarına borç kaydedilecek peşin olarak ödenen giderler, bu hesabın borcuna kaydedilir. Gelecek aylarda bu hesaba alacak verilmek suretiyle ilgili gider hesabına aktarılır.
181. GELİR TAHAKKUKLARI
Üçüncü kişilerden tahsili ya da bunlar hesabına kesin borç kaydı hesap döneminden sonra yapılacak gelirlerin, içinde bulunan döneme ait olan kısımlarının izlendiği hesaptır.
İşleyişi :
Dönem sonlarında, döneme ait olarak hesaplanacak tutarlar ilgili hasılat ve gelir hesapları karşılığında bu hesaba borç kaydedilir. Sonraki dönemde, alacakların kesinleşmesiyle hesaptaki tutarlar bu hesabın alacağına karşılık ilgili hesapların borcuna geçirilerek kapatılır.
19. DİĞER DÖNEN VARLIKLAR
Yukarıda belirtilen bölümlere girmediği için özellikle kendi bölümlerinde, tanımlanmamış olan diğer dönen varlık kalemleri bu grupta yer alır. Bu grupta yer alan hesaplar aşağıdaki gibidir.
190.
191. İNDİRİLECEK KDV
Her türlü mal ve hizmetin satın alınması sırasında satıcılara ödenen katma değer vergisinin kaydedildiği ve izlendiği hesaptır.
İşleyişi :
Mal ve hizmet alımlarında indirilecek katma değer vergisi bu hesaba borç, mevzuat gereği yapılabilecek indirimler ve hesaba yapılan düzeltmeler alacak kaydedilir(1).
192. DİĞER KDV
Teşvikli yatırım mallarının ithalinde ödenmesi gerektiği halde ödenmeyip, fiilen indirilmesinin mümkün olacağı tarihe kadar ertelenen katma değer vergisinin, ertelemenin bir yıl içinde olması halinde kaydedildiği ve izlendiği hesaptır.
İşleyişi :
Teşvikli yatırım mallarının ithalinde, gümrük idareleri tarafından tarh ve tahakkuk ettirilerek ertelenen katma değer vergisi pasifteki ilgili hesabın alacağı mukabili bu hesaba borç kaydedilir.
193. PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR
Mevzuat gereğince peşin ödenen gelir, kurumlar ve diğer vergiler ile fonların kayıt ve takip edildiği hesaptır(1)[SUP] [/SUP].
İşleyişi :
Mevzuatın belirlediği dönemler itibariyle peşin ödenen gelir, kurumlar ve diğer vergiler ile fonlar, bu hesaba borç yazılır. Yıl sonunda tahakkuk edecek gelir veya kurumlar vergisi ile fon karşılıklarından yapılacak olan indirimi teminen "37. Borç ve Gider Karşılıkları" grubunda bulunan "371. Dönem Kârının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri Hesabı" borcuna aktarılır. Ancak aktarılacak tutar "370. Dönem Kârı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları Hesabı"nın tutarından fazla olamaz. Aktarılamayan tutar, dönem sonunda bu hesabın bakiyesi olarak kalır.
194.
195.
196. PERSONEL AVANSLARI
Personele, işletme adına yaptırılacak hizmet ve giderleri karşılamak üzere verilen iş avansları, personel ve işçilere maaş, ücret ve yolluklarına mahsuben önceden ödenen avansların izlendiği hesaptır(1).
İşleyişi :
Yapılan ödemeler bu hesaba borç; nakden iadeler ile istihkaklardan kesilen tutarlar ve tevdi edilen belgeler tutarı alacak kaydedilir.
197. SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI
Sayımlar sonucunda tespit edilen kasa, stok ve maddi duran varlıklar noksanlarıyla, tesellüm sırasında ortaya çıkan noksanların geçici olarak kayıt ve izleneceği hesaptır.
İşleyişi:
Noksanlığın ortaya çıkması ile hesaba borç, sorumlularından tahsili veya zarar kaydedilmesi halinde ise alacak kaydedilir.
198. DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR
Bu hesap grubu içerisinde sayılanların dışında kalan diğer çeşitli dönen varlıkların izlendiği hesaptır.
199. DİĞER DÖNEN VARLIKLAR KARŞILIĞI (-)
Yıl sonunda ilgili kesin hesaplarına aktarılması imkanı bulunmayan kasa, stok ve maddi duran varlık sayım noksanları tutarının, sayım fazlaları tutarının üstünde olması halinde fark kadar ayrılacak karşılıkları kapsar.
İşleyişi :
Ayrılan karşılık tutarı bu hesaba alacak "654. Karşılık Giderleri Hesabı"na borç kaydedilir, karşılık nedeninin gerçekleşmesi halinde "197. Sayım ve Tesellüm Noksanları Hesabı"karşılığında bu hesaba borç kaydedilir.
2. DURAN VARLIKLAR
Bu ana hesap grubu; bir yıldan veya bir normal faaliyet döneminden daha uzun sürelerle, işletme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için kullanılmak amacıyla elde edilen ve ilke olarak bir yılda veya normal faaliyet dönemi içinde paraya çevrilmesi veya tüketilmesi öngörülmeyen varlıkları kapsar. Duran Varlıklar, Ticari Alacaklar, Diğer Alacaklar, Mali Duran Varlıklar, Maddi Duran Varlıklar, Maddi Olmayan Duran Varlıklar, Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar, Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları ve Diğer Duran Varlıklar olarak bölümlenir.
20.
21.
22. TİCARİ ALACAKLAR
Bu grupta bir yıldan fazla uzun vadeli senetli ve senetsiz ticari alacaklar izlenir. Vadesi bir yılın altına düşenler, dönen varlıklar içerisindeki ilgili hesaplara aktarılır. Ticari ilişkilerden dolayı ana kuruluş iştirak ve bağlı ortaklıklardan olan alacaklar varsa, bu grupda ki ilgili hesapların ayrıntılarında gösterilir. Bu grupda aşağıdaki hesaplar yer alır.
220. ALICILAR
İşletmenin faaliyet konusunu oluşturan mal ve hizmet satışlarından kaynaklanan senetsiz alacakları ifade eder.
221. ALACAK SENETLERİ
İşletmenin faaliyet konusunu oluşturan mal ve hizmet satışlarından kaynaklanan senede bağlanmış alacakları ile diğer her türlü senetli alacakları ifade eder.
222. ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-)
Bilanço gününde, senetli alacakların tasarruf değeriyle değerlenmesini sağlamak amacı ile alacak senetleri için ayrılan reeskont tutarlarının izlenmesinde kullanılır. Alacak Senetleri için ayrılan reeskont tutarları, "Alacak Senetleri" hesabının altında bir indirim kalemi olarak gösterilir.
223.
224.
225.
226. VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR
İşletmede, üçüncü kişilere karşı bir işin yapılmasının üstlenilmesi ve bir akdin karşılığı olarak, geri alınmak üzere verilen, bir yıldan uzun süreli depozito ve teminat niteliğindeki değerlerin izlendiği hesaptır.
227.
228.
229. ŞÜPHELİ ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)
Perakende satış yöntemi kullanarak bilanço gününden önceki iki hesap döneminde vadesinde tahsil edilemeyen alacakların ilgili dönemlerdeki toplam vadeli satışlara oranlarının ortalamasının değerleme dönemindeki vadeli satışlara uygulanması suretiyle bulunacak şüpheli alacaklar için ayrılan karşılıkları kapsar. Teminatlı alacaklarda karşılık teminatı aşan kısım için ayrılır. "129. Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı Hesabı" gibi çalışır.
23. DİĞER ALACAKLAR
Herhangi bir ticari işleme dayanmadan meydana gelmiş ve bir yıldan uzun sürede tahsil edilmesi düşünülen alacakları kapsar. Vadesi bir yılın altına düşenler dönen varlıklar içerisindeki ilgili hesaplarına aktarılır. Bu grupta aşağıdaki hesaplar yer alır.
230. ORTAKLARDAN ALACAKLAR
İşletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısı ile (ödünç verme ve benzer nedenlerle ortaya çıkan) ortaklardan alacaklı bulunduğu tutarların izlendiği hesaptır.(1)[SUP] [/SUP]
231. İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR
İşletmenin, esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısı ile (ödünç verme ve benzer nedenlerle ortaya çıkan) iştiraklerinden olan alacaklarını içerir.
232. BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR
İşletmenin, esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısı ile (ödünç verme ve benzer nedenlerle ortaya çıkan) bağlı ortaklıklarından olan alacaklarını kapsar.
233.
234.
235. PERSONELDEN ALACAKLAR
İşletme topluluğuna dahil personel ve işçinin, işletmeye olan uzun vadeli çeşitli borçlarını kapsar. Bunlara verilen avanslar bu hesapta izlenmez.
236. DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR
Ticari olmayan ve yukarıda sayılan hesaplardan herhangi birine dahil edilemeyen alacakların izlendiği hesaptır.
237. DİĞER ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-)
Bilanço gününde, diğer alacaklar grubundaki senetli alacakların değerlenmesini sağlamak amacı ile alacak senetleri için ayrılan reeskont tutarlarının izlenmesinde kullanılır.
238.
239. ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)
Senetli ve senetsiz uzun vadeli şüpheli diğer alacakların, tahsil edilememe ihtimali-nin kuvvetlenmiş olması durumunda, bu tür risklerin giderilmesini önlemek üzere ayrılan karşılıkları kapsar. Teminatlı alacaklarda karşılık teminatı aşan kısım için kullanılır.
Ticari Alacaklar ile Diğer Alacaklar Hesap Gruplarının İşleyişleri :
Yukarıdaki alacak hesaplarının herbirinin tanımı, bölümlenmesi, işleyişi, değerlemesi dönen varlıklar içerisinde yer alan ilgili alacak hesaplarında olduğu gibidir.
24. MALİ DURAN VARLIKLAR
Uzun vadeli amaçlarla veya yasal zorunluluklar nedeniyle elde tutulan uzun vadeli menkul kıymetlerle veya paraya dönüşme niteliğini kaybetmiş uzun vadeli menkul kıymetler bu grupta izlenir. Ayrıca, diğer bir işletmeye veya bağlı ortaklığa ortak olmak amacıyla edinilen sermaye payları da bu grupta yer alır. Bu grup aşağıdaki hesapları kapsar.
240. BAĞLI MENKUL KIYMETLER
İştiraklerdeki sermaye payları hesabında aranan asgari yüzdeleri taşımadığı için iştirakler hesabında izlenemeyen, ancak uzun vadede elde tutulması amaçlanan hisse senetleri ile hisse senetleri dışında kalan ve uzun vadeli amaçlarla veya yasal zorunluluklarla veya paraya dönüşme niteliği kaybolduğu için elde tutulan menkul kıymetler bu hesapta izlenir.
İşleyişi :
Bu menkul kıymetler elde edildiğinde veya bu gruba devredilmesi gerektiğinde "240. Bağlı Menkul Kıymetler Hesabı"na borç; elden çıkarıldığında bu hesaba alacak kaydedilir.
241. BAĞLI MENKUL KIYMETLER DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)
Bağlı menkul kıymetlerin; borsa veya piyasa değerlerinde önemli ölçüde yada sürekli olarak değer azalması olduğu tespit edildiğinde; ortaya çıkacak zararların karşılanması amacı ile ayrılması gereken karşılıkların izlendiği hesaptır.
İşleyişi :
Dönen varlıklar grubundaki "119. Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı"nda açıklanmıştır.
242. İŞTİRAKLER
İşletmenin, doğrudan veya dolaylı olarak diğer şirketlerin yönetimine ve ortaklık politikalarının belirlenmesine katılmak üzere edindiği hisse senetleri veya ortaklık payları-nın izlendiği hesaptır. İştirakler hesabı, bir ortaklıktaki en fazla % 50 oranında olan sermaye payları veya oy haklarının izlenmesinde kullanılır.
İştirak edilen ortaklıklarda iştirak ilişkisinden bahsedebilmek için sermaye payı dikkate alınmaksızın sahip olunan oy hakkı veya yönetime katılma hakkının en az % 10 oranında bulunması gerekir.
İşleyişi :
İştirak için sermaye taahhüdünde bulunulduğunda veya hisse senedi edinildiğinde hesaba borç, elden çıkarılmalarında alacak kaydedilir.
243. İŞTİRAKLERE SERMAYE TAAHHÜTLERİ (-)
İştiraklerle ilgili sermaye taahhütlerinin izlendiği hesaptır.
İşleyişi :
İştirak için sermaye taahhüdünde bulunulduğunda "242. İştirakler Hesabı"ı karşılığında bu hesaba alacak, taahhüt yerine getirildikçe de hesaba borç kaydedilir.
244. İŞTİRAKLER SERMAYE PAYLARI DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)
İştirak paylarının borsa veya piyasa değerinde sürekli ya da önemli ölçüde meydana gelen değer azalmalarının izlendiği hesaptır.
İşleyişi :
Ayrılması kararlaştırılan değer azalma karşılıkları "654. Karşılık Giderleri Hesabı"na gider kaydı suretiyle bu hesaba alacak; kendisine karşılık ayrılmış olan iştirak payı elden çıkartıldığında veya değer düşüklüğünün gerçekleşmemesi halinde ise "644. Konusu Kalmayan Karşılıklar Hesabı"na gelir kaydı suretiyle hesaba borç kaydedilir.
245. BAĞLI ORTAKLIKLAR
İşletmenin doğrudan veya dolaylı olarak yüzde 50 oranından fazla sermaye ya da oy hakkına veya en az bu oranda yönetim çoğunluğunu seçme hakkına sahip olduğu iştiraklerin sermaye paylarının izlendiği hesaptır. Bağlı ortaklığın sahipliğinin belirlenmesinde yukarıdaki kıstaslardan, yönetim çoğunluğunu seçme hakkı, esas alınır.
İşleyişi :
Bağlı ortaklık için sermaye taahhüdünde bulunulduğunda veya hisse senedi edinildiğinde hesaba borç, ortaklık paylarının elden çıkarılmasıyla alacak kaydedilir.
246. BAĞLI ORTAKLIKLARA SERMAYE TAAHHÜTLERİ (-)
Bağlı ortaklıklarla ilgili sermaye taahhütlerinin izlendiği hesaptır.
İşleyişi :
Bağlı ortaklık için sermaye taahhüdünde bulunulduğunda "245. Bağlı Ortaklıklar Hesabı" karşılığında bu hesaba alacak, taahhüt yerine getirildikçe de hesaba borç kaydedilir.
247. BAĞLI ORTAKLIKLAR SERMAYE PAYLARI DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)
Bağlı ortaklığa iştirak paylarının borsa veya piyasa değerinde, sürekli ya da önemli ölçüde meydana gelen değer azalmalarının izlendiği hesaptır.
İşleyişi :
Ayrılması kararlaştırılan değer azalma karşılıkları, "654. Karşılık Giderleri Hesabı"na gider kaydı suretiyle bu hesaba alacak; kendisine karşılık ayrılmış olan bağlı ortaklık sermaye payı elden çıkartıldığında veya değer düşüklüğünün gerçekleşmemesi halinde ise "644. Konusu Kalmayan Karşılıklar Hesabı"na alacak kaydı suretiyle hesaba borç kaydedilir.
248. DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR
Yukarıda belirtilen hesapların hiçbirinin kapsamına girmeyen özellikle kendi bölümlerinde tanımlanmayan diğer mali duran varlıkların izlendiği hesaptır.
249. DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR KARŞILIĞI (-)
Diğer mali duran varlıkların değerinde, sürekli ya da önemli ölçüde meydana gelen değer azalmalarının izlendiği hesaptır.
25. MADDİ DURAN VARLIKLAR
İşletme faaliyetlerinde kullanılmak üzere edinilen ve tahmini yararlanma süresi bir yıldan fazla olan fiziki varlık kalemlerinin ve bunlarla ilgili birikmiş amortismanların izlendiği hesap grubudur. Bu grupda aşağıdaki hesaplar yer alır.
250. ARAZİ VE ARSALAR
İşletmeye ait her türlü arazi ve arsaların izlendiği hesaptır.
251. YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ
Herhangi bir işin gerçekleşmesini sağlamak veya kolaylaştırmak için; yeraltında veya yerüstünde inşa edilmiş her türlü yol, hark, köprü, tünel, bölme, sarnıç, iskele vb. yapıların izlendiği hesaptır.
252. BİNALAR
Bu hesap işletmenin her türlü binaları ve bunların ayrılmaz parçalarının izlendiği hesaptır.
253. TESİS, MAKİNA VE CİHAZLAR
Üretimde kullanılan her türlü makine, tesis ve cihazlar ile bunların eklentileri ve bu amaçla kullanılan taşıma gereçlerinin (Konveyör, Forklift vb) izlendiği hesaptır. Bu hesap kullanım amaçlarına ve makine çeşitlerine göre bölümlenebilir.
254. TAŞITLAR
İşletme faaliyetlerinde kullanılan tüm taşıtların izlendiği hesaptır. Ulaştırma sektöründe hizmet üretimi amacıyla kullanımda olan tüm taşıt araçları da bu hesapta izlenir. Ancak. ulaştırma sektöründe ana üretimde kullanılan taşıt araçlarının toplam tutarı bilanço dipnotlarında gösterilir.
255. DEMİRBAŞLAR
İşletme faaliyetlerinin yürütülmesinde kullanılan her türlü büro makine ve cihazları ile döşeme, masa, koltuk, dolap, mobilya gibi maddi varlıkların izlendiği hesaptır.
256. DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR
Yukarıda belirtilen hesapların hiçbirinin kapsamına girmeyen özellikle kendi bölümlerinde tanımlanmayan diğer maddi duran varlıkların izlendiği hesaptır.
İşleyişleri :
Maddi duran varlıklar hesapları satınalma, devir, inşa veya imal bedelleriyle borçlandırılır. Satılan, devredilen, kullanma yeteneğini kaybedenler ise, alacak kaydı ile hesaplardan çıkarılır.
257. BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)
Maddi duran varlık bedellerinin, kullanılabilecekleri süre içerisinde hesaben yokedilebilmesini sağlamak amacıyla kullanılan hesaptır.
İşleyişi :
Ayrılan amortismanlar ilgili gider hesapları karşılığında bu hesaba alacak; satılan, devredilen, kullanma yeteneğini kaybedenler ise hesaba borç, ilgili varlık hesabına da alacak kaydedilir.
258. YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR
İşletmede, yapımı süren ve tamamlandığında ilgili maddi duran varlık hesabına aktarılacak olan, her türlü madde ve malzeme ile işçilik ve genel giderlerle ilgili harcamaların izlendiği hesaptır.
İşleyişi :
Yapılmakta olan yatırım projelerine direkt ve endirekt şekilde gelen harcamalar bu hesaba borç: tamamlanan yatırım bedelleri ilgili maddi duran varlık hesabına borç kaydedilerek, bu hesaba alacak kaydedilir.
259. VERİLEN AVANSLAR
Yurt içinden veya yurt dışından satınalınmak üzere sipariş edilen maddi duran varlıklarla ilgili olarak yapılan avans ödemelerinin izlendiği hesaptır. Sipariş avansıyla ilgili giderleri de kapsar.
İşleyişi :
Ödeme yapıldığında hesaba borç: sipariş edilen malzeme teslim alındığında ilgili hesabın borcu karşılığında bu hesaba alacak kaydedilir.
26. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
Herhangi bir fiziksel varlığı bulunmayan ve işletmenin belli bir şekilde yararlandığı veya yararlanmayı beklediği aktifleştirilen giderler ile belli koşullar altında hukuken himaye gören haklar ve şerefiyelerin izlendiği hesap grubudur.
260. HAKLAR
İmtiyaz, patent, lisans, ticari marka ve ünvan gibi bir bedel ödenerek elde edilen bazı hukuki tasarruflar ile kamu otoritelerinin işletmeye belirli alanlarda tanıdığı kullanma, yararlanma gibi yetkiler dolayısıyla yapılan harcamaları kapsar.
İşleyişi :
Edinilen haklar, maliyet bedelleri ile bu hesaba borç kaydedilir. Yararlanma süreleri içerisinde, yararlanma sürelerinin belli olmaması durumunda, 5 yıllık sürede eşit taksitlerle itfa olunarak yok edilir.
261. ŞEREFİYE
Bu hesap, bir işletme devralınırken katlanılan maliyet ile söz konusu işletmenin rayiç bedelle hesaplanan net varlıklarının (öz varlık) değeri arasındaki olumlu farkların izlenmesinde kullanılır. Şerefiye hesaplanırken rayiç bedelin tespit edilmemesi halinde, net defter değeri esas alınır.
İşleyişi :
Ödenen şerefiye bedellerinin tamamı bu hesabın borcuna kaydolunur. Yok edilmeleri amortisman yoluyla 5 yıl içinde eşit taksitlerle yapılır.
262. KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERLERİ
İşletmenin kurulması, yeni bir şubenin açılması, işlerin sürekli olarak genişletilmesi için yapılan ve karşılığında maddi bir değer elde edilmeyen giderlerin aktifleştirilmeleri durumunda izlendiği hesaptır.
İşleyişi :
Maliyet değerleri ile bu hesaba borç kaydedilir. Yokedilmeleri amortisman yolu ile olur. Genelde beş yılda eşit taksitlerle itfa olunarak yok edilir.
263. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ
İşletmede yeni ürün ve teknolojiler oluşturulması mevcutların geliştirilmesi ve benzeri amaçlarla yapılan her türlü harcamalardan, aktifleştirilen kısmının izlendiği hesaptır.
İşleyişi :
Maliyet değerleri ile bu hesaba borç kaydedilir. 5 yıl içinde eşit taksitlerle itfa edilerek yok edilir.
264. ÖZEL MALİYETLER
Kiralanan gayrimenkullerin geliştirilmesi veya ekonomik değerinin sürekli olarak artırılması amacıyla yapılan giderler ile (normal bakım, onarım ve temizleme giderleri hariç) bu gayrimenkulun kullanılması için yapılıp kira süresinin sonunda mal sahibine bırakılacak olan, varlıkların bedellerini kapsar.
İşleyişi :
Yapılan harcamalar hesaba borç kaydedilir. Bu harcamalar kira süresi içerisinde, kira süresinin beş yıldan fazla olması durumunda da beş yılda eşit tutarlarla, amorti edilir.
265.
266.
267. DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
Yukarıda sayılanların dışında kalan diğer maddi olmayan duran varlık kalemlerinin izlendiği hesaptır.
268. BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)
Maddi olmayan duran varlık bedellerinin, kullanılabilecekleri süre içerisinde yokedilebilmesini sağlamak amacıyla kullanılan hesaptır.
İşleyişi :
Ayrılan amortismanlar, ilgili gider hesapları karşılığında bu hesaba alacak; kullanım hakkı sona erenler ya da elden çıkarılanlar hesaba borç, ilgili varlık hesabına alacak kaydedilir.
269. VERİLEN AVANSLAR
Maddi olmayan duran varlıklarla ilgili olarak gerek yurt içi, gerekse yurt dışındaki kişi ve kuruluşlara yapılan avans ödemelerinin izlendiği hesaptır.
İşleyişi :
Ödeme yapıldığında hesaba borç; varlıklar elde edildiğinde ilgili hesabın borcu karşılığında bu hesaba alacak kaydedilir.
27. ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR
Belirli bir maddi varlıkla çok yakından ilgili bulunan veya tamamen tüketime tabi varlıklar için yapılan, üretim çalışmalarının zaman ve yoğunluğu ile sınırlı bir ömre sahip olan giderleri içerir.
270.
271. ARAMA GİDERLERİ
[FONT=Arial TUR][COLOR=#000000][SIZE=2]Arama amacı ile yapılan ve bununla ilgili giderlerin izlendiği hesaptır. Maden yatağının işletmeye elverişli olup olmadığının belirlenmesi ve giriş noktalarının saptanması için, işletmeye geçmeden önce yapılan arama giderleri ile petrol araştırması ile ilgili olarak arazinin yerden ve havadan (topoğrafik, jeolojik, jeofizik, jeoşimik vb.) incelenmesine ve gerekl

GÜLEREK KAYBETTİKLERİNİZİ AĞLAYARAK KAZANAMAZSINIZ..
02-12-2008 12:32 PM
Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
SİNAN
ÜSTAD
******
Mesajlar: 10,128
Tarih: May 2008
Üye no: 4866
Nerden: Türkiye
Rep Puanı: 39
Mesaj: #2
RE: TEK DÜZEN HESAP PLANI AÇIKLAMALARI
4. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
Kredi kurumlarından, sermaye piyasasından ve işletmenin ilişkide bulunduğu üçüncü kişilerden sağlanan ve bir yıldan fazla vadeli olan işletme borçlarını kapsar.
Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar, Mali Borçlar, Ticari Borçlar, Diğer Borçlar, Alınan Avanslar, Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler, Borç ve Gider Karşılıkları, Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları ile Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar şeklinde bölümlenir.
40. MALİ BORÇLAR
Bilanço tarihi itibariyle vadesine bir yıldan fazla süre kalmış bulunan, banka ve diğer finans kuruluşlarından alınan krediler ile işletmece borçlanma amacıyla ihraç edilmiş, menkul değerler bu hesap grubunda yer alır.
400. BANKA KREDİLERİ
Banka ve diğer finans kuruluşlarından alınan uzun vadeli kredilerin yer aldığı hesaptır.
İşleyişi :
Alınan uzun vadeli krediler bu hesaba alacak, ödenmeleri halinde borç kaydedilir. Bilanço tarihinden itibaren bir yıl içinde ödenecek ana para taksitleri ile vadesi bir yıla düşen tutarlar "303. Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve Faizleri Hesabı" nın alacağına aktarılmak suretiyle bu hesaba borç kaydedilir.
401.
402.
403.
404.
405. ÇIKARILMIŞ TAHVİLLER
İşletme tarafından çıkarılmış bulunan tahvillerden vadesi bir yılı aşanlar bu hesapta izlenir. İşletmece hisse senedi ile değiştirilebilir ve erken paraya çevrilebilir tahviller çıkarılmış olması durumunda bunların tutar ve nitelikleri dipnotlarda ayrıca belirtilir.
İşleyişi :
Çıkarılmış tahviller nominal bedelleri ile bu hesaba alacak kaydedilir. Bilanço tarihinden itibaren bir yıl içinde ödenecek tahvil, anapara borç ve taksitleri bilanço dönemlerinde "304. Tahvil Anapara, Borç, Taksit ve Faizleri Hesabına" aktarılmak suretiyle bu hesaba borç kaydedilir.
406.
407. ÇIKARILMIŞ DİĞER MENKUL KIYMETLER
İşletmece çıkarılmış katılma intifa senedi dışındaki vadeleri bir yıldan uzun olan diğer menkul değerler bu hesap kaleminde yer alır.
Yukarıdaki hesaplarda tanımlanmış menkul kıymetler dışında kalan çıkarılmış diğer menkul kıymetler bu hesapta izlenir.
İşletmece çıkarılmış katılma intifa senetleri ve özkaynak niteliğindeki diğer menkul kıymetler bu hesapta yer almaz.
Ortakların "Katılma intifa Senedi" ihraç etmeleri halinde,"Katılma İntifa Senedi Sermayesi" özkaynaklar grubunda "Sermaye" hesabının altında; "Geri Satın Alınan Katılma İntifa Senetleri" ise dönen varlıklarda menkul kıymetler hesap grubu içinde gösterilir.
İşleyişi :
Yukarıda tanımlananlar dışında çıkarılmış diğer menkul kıymetler nominal bedelle bu hesaba alacak kaydedilir. Bilanço tarihinden itibaren bir yıl içinde ödenecek tahvil anapara borç ve taksitleri bilanço dönemlerinde "306. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler Hesabı"na aktarılmak suretiyle bu hesaba borç kaydedilir.
408. MENKUL KIYMETLER İHRAÇ FARKI (-)
Nominal değerinin altında ihraç edilen tahvil, senet ve diğer menkul kıymetlerin nominal değerleri ile satış fiyatı arasındaki farkın gelecek yıllara ait olan kısmı bu hesapta izlenir.
İşleyişi :
Nominal değerinin altında ihraç edilen tahvil, senet ve diğer menkul kıymetlerin nominal değeri ile satış fiyatı arasındaki fark bu hesabın borcuna kaydedilir. Bu satış farklarında gelecek dönemde itfa edilecek kısmı bilanço tarihinde "308. Menkul Kıymetler İhraç Farkı Hesabı"na aktarılarak bu hesaba alacak kaydedilir.
409. DİĞER MALİ BORÇLAR
Yukarıdaki hesap kalemlerinin hiçbirine girmeyen değerler bu başlık altında toplanır.
İşleyişi :
Bu hesaba, borcun doğması halinde alacak, ödenmesi halinde borç kaydedilir.
41.
42. TİCARİ BORÇLAR
Bilanço tarihinden itibaren vadelerine bir yıldan fazla süre bulunan ticari borçlar bu hesap grubunda yer alır. Bağlı ortaklıklara ve iştiraklere olan ticari borçların tutarları bilanço dipnotlarında belirtilir.
420. SATICILAR
İşletmenin faaliyet konusu i1e ilgili her türlü mal ve hizmet alımlarından kaynaklanan vadelerine bir yıldan fazla süre bulunan senetsiz borçların izlendiği hesaptır.
İşleyişi :
Senetsiz ticari borcun doğması ile bu hesaba alacak kaydedilir. Bilanço çıkarma dönemlerinde vadeleri bir yılın altına düşenler bu hesaba borç kaydedilerek "320. Satıcılar Hesabı" nın alacağına aktarılır.
421. BORÇ SENETLERİ
İşletmenin faaliyet konusu ile ilgili her türlü mal ve hizmet alımlarından kaynaklanan vadelerine bir yıldan fazla süre bulunan senetli borçlarının izlendiği hesaptır.
İşleyişi :
Borç senetleri tutarları bu hesaba alacak bilanço tarihinde vadeleri bir yılın altına düşen senetli borçlar "321. Borç Senetleri Hesabı"nın alacağına aktarılarak bu hesaba borç kaydedilir.
422. BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-)
Bilanço gününde, senetli borçların tasarruf değeriyle değerlenmesini sağlamak üzere, borç senetleri için ayrılan reeskont tutarlarının izlenmesinde kullanılır.
İşleyişi :
Hesaplanan reeskont tutarları bu hesaba borç, "64. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Kârlar" grubundaki "642. Faiz Gelirleri Hesabı"na alacak kaydedilir. İzleyen dönemde bu hesap, "65. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar" grubunun "652. Reeskont Faiz Giderleri Hesabına" aktarılarak kapatılır.
423.
424.
425.
426. ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR
"326. Alınan Depozito ve Teminatlar" hesabında alış amaçları belirtilen depozito ve teminattan vadeleri bir yıldan fazla olan kısımları bu hesap kapsamına girer.
İşleyişi :
Alınan depozito ve teminatlar bu hesabın alacağına, geri verilenler veya hesaba sayılanlarla, geri verilmemiş bilanço gününde vadeleri bir yılın altına düşenler bu hesabın borcuna yazılarak "326. Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı"na aktarılarak kapatılır.
427.
428.
429. DİĞER TİCARİ BORÇLAR
Yukarıdaki hesap kalemlerinin hiç birinin kapsamına alınamayan bir yılı aşan ticari borçların izlendiği hesaptır.
İşleyişi :
Bu hesaba borcun doğması halinde alacak, vadesi bir yılın altına düşenler "329. Diğer Ticari Borçlar Hesabı"na aktarılarak borç kaydedilir.
430.
43. DİĞER BORÇLAR
Bu hesap grubu, herhangi bir ticari nedene dayanmadan meydana gelmiş vadeleri bir yıldan fazla süreli bulunan borçların kaydedildiği hesapları kapsar.
431. ORTAKLARA BORÇLAR
İşletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla ortaklara borçlu bulunduğu vadeleri bir yıldan fazla süreli tutarların izlendiği hesaptır.
İşleyişi :
Borcun doğması halinde hesaba alacak, vadesi bir yılın altına düşmesi halinde 331 No.lu hesaba aktarılarak borç kaydedilir.
432. İŞTİRAKLERE BORÇLAR
İşletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla iştiraklerine olan vadeleri bir yıldan fazla süreli borçlarının izlendiği hesaptır.
İşleyişi :
Borcun doğması halinde hesaba alacak vadesi bir yılın altına düşmesi halinde "332. İştiraklere borçlar Hesabı"na aktarılarak borç kaydedilir.
433. BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR
İşletmenin sermaye taahhüdünden borçları hariç olmak üzere faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla bağlı ortaklıklara olan borçlarının izlendiği hesaptır.
İşleyişi :
Borcun doğması ile hesaba alacak, vadesi bir yılın altına düşenler "333. Bağlı Ortaklıklara Borçlar Hesabı"na aktarılmak suretiyle borç kaydedilir.
434.
435.
436.
437. DİĞER BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-)
Bilanço gününde, uzun vadeli diğer borçlar grubunda yer alan senetli borçların değerlemesini sağlamak amacı ile borç senetleri için ayrılan reeskont tutarlarının izlendiği hesaptır.
İşleyişi :
"337. Diğer Borç Senetleri Reeskontu Hesabı"nda açıklanmıştır.
438. KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR
Kamuya olan vergi ve benzeri borçlardan vadesinde ödenmeyip ertelenmiş veya taksite bağlanmış olup bir yıldan daha uzun bir sürede ödenecek olan kısmının izlendiği hesaptır.
İşleyişi :
Bir yıldan uzun vadeli kamuya olan ertelenmiş veya taksitlendirilmiş borçlar ile "368. Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler Hesabı"ndan vadeleri bir yılı aşan borçlar hesaba alacak; vadesi bir yılın altına düşenler kısa vadeli yabancı kaynaklarda yer alan ilgili hesaplara aktarılmak suretiyle bu hesaba borç kaydedilir.
439. DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR
Ticari olmayıp yukarıdaki hesaplardan hiç birinin kapsamına alınamayan çeşitli borçların izlendiği hesaptır.
İşleyişi :
Borcun doğması halinde alacak, bilanço tarihinde vadesi bir yılın altına düşenler "339. Diğer Çeşitli Borçlar Hesabı"na aktarılarak borç yazılır.
44. ALINAN AVANSLAR
Satış sözleşmeleri ve diğer nedenlerle alınan ve vadeleri bir yılı aşan avanslar bu bölüm kapsamına girer.
440. ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI
İşletmenin satış sözleşmesine dayanarak mal ve hizmetin tesliminden önce tahsil ettiği bir yılı aşan avansların izlendiği hesaptır.
İşleyişi :
Alıcılardan alınan avanslar bu hesaba alacak, vadesi bir yılın altına düşenler "340. Alınan Sipariş Avansları Hesabı"na aktarılmak suretiyle bu hesaba borç kaydedilir.
441.
442.
443.
444.
445.
446.
447.
448.
449. ALINAN DİĞER AVANSLAR
Yukarıda açıklanan avanslar dışında, işletmenin aldığı her türlü uzun vadeli avansların izlendiği hesaptır.
İşleyişi :
Alınan avanslar bu hesabın alacağına, vadesi bir yılın altına düşenler "349. Alınan Diğer Avanslar Hesabı"na aktarılmak suretiyle bu hesaba borç kaydedilir.
45.
46.
47. BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI
Bilanço tarihinde belirgin olarak ortaya çıkan ancak tutarının ne olacağı kesin olarak bilinemeyen veya tutarı bilinmekle birlikte ne zaman tahakkuk edeceği bilinmeyen uzun vadeli borçlar veya giderler için ayrılan karşılıkların izlendiği hesap grubudur.
Bu grupta yer alan karşılık hesapları aktifi düzenleyici nitelikte değildir.
470.
471.
472. KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI
Belirlenecek esaslar çerçevesinde ayrılacak kıdem tazminatı karşılıkları bu hesap kaleminde gösterilir.
İşleyişi :
Hesaplanan kıdem tazminatı karşılık tutarları ilgili gider hesaplarına borç bu hesaba alacak kaydedilir. İzleyen dönemde ödenmesi beklenen kıdem tazminatı karşılık tutarları bu hesabın borcuna, "37. Borç ve Gider Karşılıkları" grubundaki "372. Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı"na alacak kaydedilir.
473.
474.
475.
476.
477.
478.
479. DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI
Uzun vadeli diğer borç ve gider karşılıklarının izlendiği hesaptır.
İşleyişi :
Bu grubun yukarıda belirlenen hesaplar içinde yer almayan ve önemlilik kavramına göre de ayrı ayrı hesaplarda izlenmesi mümkün olmayan borç ve gider karşılıkları doğduğunda bu hesaba alacak, ilgili gider gruplarına borç kaydedilir. İzleyen dönemde ödenmesi beklenen borç ve gider karşılık tutarları bu hesabın borcuna, "379. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları Hesabı"nın alacağına kaydedilir.
48. GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
Bilançonun çıkarıldığı dönemi izleyen yıldan daha sonraki bilanço dönemlerine ait peşin tahsil olunan gelirler ile faaliyet dönemine ait olup da gelecek bilanço dönemlerinde ödenecek giderlerden oluşur.
480. GELECEK YILLARA AİT GELİRLER
Gelecek bilanço dönemlerine ait peşin tahsil olunan gelirlerin bir yıldan uzun süreye ait kısımlarının izlendiği hesaptır.
İşleyişi :
Peşin tahsil olunan gelirler bu hesabın alacağına kaydedilir. Kısa vadeli nitelik kazanan gelirler bu hesabın borcu mukabili "380. Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabı"na aktarılır.
481. GİDER TAHAKKUKLARI
Gelecek yıllarda ödenmesi yapılacak ve kesinlikle belgeye dayalı gider tahakkuklarının izlendiği hesaptır.
İşleyişi :
Yapılan tahakkuklar ilgili gider ve zarar hesapları mukabili bu hesaba alacak, vadesi bir yılın altına düşenler "381. Gider Tahakkukları Hesabı"na aktarılarak bu hesaba borç kaydedilir.
49. DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
Özellikle kendi bölümlerinde tanımlanmamış olan diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar bu grupta yer alır.
490.
491.
492. GELECEK YILLARA ERTELENEN VEYA TERKİN EDİLEN KDV
Bu hesap, teşvikli yatırım mallarının ithalinde ödenmesi gerektiği halde ödenmeyip, fiilen indirilmesinin mümkün olacağı tarihe kadar ertelenen katma değer vergisi ile imalatçı teşebbüsler tarafından imal ettikleri mallardan ihraç edilmek kaydı ile ihracatçılara yapılan teslimler nedeniyle hesaplanan ve düzenlenen fatura ve fatura yerine geçen belgelerde mevzuat gereği ihracatçılardan tahsil edilmeyen ve tamamının indirim konusu yapılmaması nedeniyle gelecek bilanço devrelerine kadar tecil olunan katma değer vergisinin kaydedildiği ve izlendiği hesaptır.
İşleyişi :
Bu hesap bilanço döneminde "392. Diğer Katma Değer Vergisi Hesabı"yla ilişkilendirilmek suretiyle kullanılır ve bu hesap gibi işlem görür.
493. TESİSE KATILMA PAYLARI
İşletmeye ait tesislerden yararlanmak amacıyla üçüncü kişilerin, tesis bedellerine katılma paylarının kayıt ve izlendiği hesaptır.
İşleyişi :
Katılma paylarının tahsilinde bu hesaba alacak, tesisin ömrü süresine göre belirlenecek itfa tutarları "649. Faaliyetle İlgili Diğer Gelir ve Kârlar Hesabı"na alınarak bu hesaba borç kaydedilir.
494.
495.
496.
497.
498.
499. DİĞER ÇEŞİTLİ UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
Bu hesap grubu içerisinde sayılanların dışında kalan diğer çeşitli yabancı kaynakların izlendiği hesaptır.
İşleyişi :
Tahakkuk eden tutarlar bu hesaba alacak, vadesi bir yılın altına düşenler, "399. Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar Hesabı"na aktarılarak borç kaydedilir.
5. ÖZKAYNAKLAR
İşletme sahip veya ortaklarının bilanço tarihinde işletmeye yapmış oldukları sermaye yatırımlarının tutarını gösteren ödenmiş sermaye ile, Sermaye Yedekleri, Kâr Yedekleri, Geçmiş Yıllar Kârları ve Geçmiş Yıllar Zararları ve Dönemin Net Kâr veya Zararını kapsar.
50. ÖDENMİŞ SERMAYE
500. SERMAYE
İşletmeye tahsis edilen veya işletmelerin ana sözleşmelerinde yer alan ve Ticaret Siciline tescil edilmiş bulunan sermaye tutarı bu hesapta yer alır. Kayıtlı sermaye sistemine alınan ortaklıklarda çıkarılmış sermaye gösterilir. Kayıtlı sermaye tavanı ayrıca dipnotlarda belirtilir.
İşleyişi :
Taahhüt edilen sermaye tutarı bu hesaba alacak, ödenmemiş sermaye hesabına borç kaydedilir.
501. ÖDENMEMİŞ SERMAYE (-)
İşletmeye tahsis edilen veya ortaklarca yüklenilen sermayenin henüz ödenmemiş kısmıdır.
İşleyişi :
Taahhüt edilen sermaye tutarı "500. Sermaye Hesabı" alacağı ile bu hesaba borç, ödenen tutarlar alacak kaydedilir.
52. SERMAYE YEDEKLERİ
Hisse senedi ihraç primleri, iptal edilen ortaklık payları ve yeniden değerleme değer artışları gibi sermaye hareketleri dolayısıyla ortaya çıkan ve işletmede bırakılan tutarların izlendiği hesap grubudur.
520. HİSSE SENEDİ İHRAÇ PRİMLERİ
Yeni çıkarılan hisse senetlerinin primli satışından kaynaklanan tutarlar bu hesapta izlenir.
İşleyişi :
Hisse senedinin nominal fiyatı ile satış fiyatı arasındaki fark bu hesabın alacağına satış biçimine bağlı olarak ilgili hesabın borcuna kaydedilir.
Bu tutarların sermayeye ilavesi veya başka bir amaçla kullanılması durumunda hesaba borç kaydedilir.
521. HİSSE SENEDİ İPTAL KÂRLARI
İptal edilen hisse senetlerinin bedellerine mahsuben yapılan ödemelerin, bunların yerine çıkarılan hisse senetlerinden elde edilen hasılat noksanı kapatıldıktan sonra artan kısmın izlendiği hesaptır.
İşleyişi :
Elde edilen hisse senedi iptal karları bu hesaba alacak kaydedilir. Bu tutarların sermayeye ilavesi veya başka amaçlarla kullanılması durumunda ilgili hesaplara borç kaydedilir.
522. M.D.V. YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI
İşletmenin aktifine kayıtlı maddi duran varlık kalemlerinin yeniden değerlenmesinden oluşan değer artışlarının izlendiği hesaptır.
İşleyişi :
Yeniden değerleme net değer artışı ilgili hesaplar karşılığında bu hesaba alacak kaydedilir. Bu tutarların sermayeye ilavesi veya başka bir amaçla kullanılması durumunda bu hesaba borç kaydedilir.
523. İŞTİRAKLER YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI
İşletmenin iştirakleri ile bağlı ortaklıkları bünyesinde yapılan yeniden değerleme dolayısıyla oluşan değer artışının sermayeye eklenmesi sonucunda, bu sermayeden işletmeye isabet eden kısmı gösterir.
İşleyişi :
İşletmenin iştirakleri ve bağlı ortaklıkları bünyesinde yapılan yeniden değerleme dolayısıyla oluşan değer artışları sermayeye eklenmesi sonucunda, işletmeye bedelsiz olarak verilen hisse senetleri ve payları bu hesabın alacağına, "242. İştirakler" veya "245. Bağlık Ortaklıklar Hesapları"nın borcuna kaydedilir.
524.
525.
526.
527.
528.
529. DİĞER SERMAYE YEDEKLERİ
Bu hesap grubu içerisinde sayılanların dışında kalan diğer sermaye yedeklerinin izlendiği hesaptır.
53.
54. KÂR YEDEKLERİ
Kanun, ana sözleşme hükümleri ya da ortaklıkların yetkili organları tarafından alınan kararlar uyarınca, dağıtılmamış ya da işletmede alıkonulmuş kârlar bu hesap grubunda gösterilir.
540. YASAL YEDEKLER
Kanun hükümleri uyarınca ayrılmış bulunan yedekler bu hesap kaleminde gösterilir.
İşleyişi :
Yedekler faaliyet yılı kârından mahsup edilmek suretiyle bu hesaplara alacak kaydedilir.
541. STATÜ YEDEKLERİ
Ana sözleşme hükümleri çerçevesinde ayrılan yedekler bu hesap kalemi içinde yer alır.
İşleyişi :
Bu hesap "540. Yasal Yedekler Hesabı" gibi işlem görür.
542. OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER
Sermaye şirketlerinde Genel Kurul tarafından ayrılmasına karar verilen olağanüstü yedek akçeler ile dağıtım dışı kalan kârlar bu hesapta yer alır.
İşleyişi :
Bu hesap "540. Yasal Yedekler Hesabı" gibi işlem görür.
543.
544.
545.
546.
547.
548. DİĞER KÂR YEDEKLERİ
Özellikle kendi bölümlerinde tanımlanmamış olan kârdan ayrılan diğer yedekler bu hesapta izlenir.
İşleyişi :
Kardan ayrılan tutarlar bu hesaba alacak, mahsubunda borç kaydedilir.
549. ÖZEL FONLAR
İşletmede bırakılması ve tasarrufu zorunlu yasal fonlar ile diğer maksatlarla ayrılan fonlar bu hesapta izlenir.
İşleyişi :
Kardan ayrılan tutarlar bu hesaba alacak, mahsubunda borç kaydedilir.
55.
56.
57. GEÇMİŞ YILLAR KARLARI
570. GEÇMİŞ YILLAR KARLARI
Geçmiş faaliyet dönemlerinde ortaya çıkan ve işletme sahibine veya ortaklarına dağıtılmamış bulunan kârlardan ilgili yedek hesaplarına alınmayan tutarların izlendiği hesaptır.
58. GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)
580. GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI
Geçmiş faaliyet dönemlerinde ortaya çıkan dönem net zararlarının izlendiği hesaptır.
59. DÖNEM NET KARI (ZARARI)
Bu grup işletmenin nihai faaliyet sonucunu gösteren hesapları kapsar.
590. DÖNEM NET KARI
İşletmenin faaliyet dönemine ilişkin vergi sonrası net kâr tutarının izlendiği hesaptır.
İşleyişi :
Sonuç hesaplarında yer alan "692. Dönem Net Kârı veya Zararı Hesabı"ndan aktarılan tutarlar bu hesaba alacak, aynı hesaba borç kaydedilir.
591. DÖNEM NET ZARARI (-)
İşletmenin faaliyet dönemine ilişkin net zarar tutarının izlendiği hesaptır.
İşleyişi :
Sonuç hesaplarında yer alan "692. Dönem Net Kârı veya Zararı Hesabı"ndan aktarılan tutarlar bu hesaba borç, aynı hesaba alacak kaydedilir.
6. GELİR TABLOSU HESAPLARI
İşletmenin faaliyet dönemine ilişkin brüt satışları, satış-indirimleri satışların maliyeti, faaliyet giderleri, diğer faaliyetlerden gelir ve kârlar, diğer faaliyetlerden gider ve zararlar, finansman giderleri, olağandışı gelir ve kârlar ve olağandışı gider ve zararlardan oluşur.
60. BRÜT SATIŞLAR
İşletmenin esas faaliyetleri çerçevesinde satılan mal yada hizmetler karşılığında alınan yada tahakkuk ettirilen toplam değerleri kapsar. Satılan mal ve hizmetlerle ilgili sübvansiyonlar, satış tarihindeki vade farkları, ihracatla ilgili dönem içinde ortaya çıkan kur farkları, vergi iadeleri brüt satışlar içinde gösterilir. Brüt Satışlara Katma Değer Vergisi dahil edilmez.
Brüt Satışlar; yurtiçi satışlar, yurtdışı satışlar ve diğer gelirler şeklinde bölümlenir.(2)[SUP] [/SUP]
600. YURTİÇİ SATIŞLAR
Yurt içindeki gerçek ve tüzel kişilere satılan mal ve hizmetler karşılığında alınan ya da tahakkuk ettirilen toplam değerlerin izlendiği hesaptır. Gereksinime göre bölümlenebilir.
İşleyişi :
Satış gerçekleştiğinde hasılat tutarı bu hesaba alacak kaydedilir.
601. YURTDIŞI SATIŞLAR
Yurt dışında satılan mal ve hizmetler karşılığında alınan yada alınacak olan toplam değerlerin izlendiği hesaptır.
İşleyişi :
Yurtiçi satışlarda olduğu gibidir.
602. DİĞER GELİRLER
İşletmenin korunması, ihracatı teşvik ya da hükümet politikasına uyma zorunluluğu karşısında oluşan işletmenin faaliyet hasılatındaki düşüklüğü veya faaliyet zararını gidermek için, sermaye katkısı niteliğinde olmayan, mali yardımlar (sübvansiyonlar), devletin bazı malları vergi, resim, harç ve benzeri yükümlülüklerden istisna etmesi yoluyla yaptığı yardımlar (vergi iadeleri) ve satış tarihindeki vade farkları, ihracatla ilgili fiyat istikrar destekleme primi vb.. hasılat kalemleri bu hesapta izlenir.
İşleyişi :
Dönem içindeki faaliyetlerden doğan sübvansiyon, vergi iadesi, vade farkları, (vb.) tutarları saptanarak ilgili hesaba borç, bu hesaba ise alacak kaydedilir.
61. SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)
Net satış hasılatına ulaşabilmek için brüt satışlardan indirilmesi gereken değerleri kapsar.
Satıştan iadeler, satış iskontoları ve diğer indirimler şeklinde bölümlenir.
610. SATIŞTAN İADELER (-)
Satılan malların iade edilen bölümünün fatura tutarlarını kapsar.
İşleyişi :
Daha önce yapılan satışlar ile ilgili olarak ilgili hesaplara borç, Brüt Satışlardan ilgili hesaplara alacak kaydedilmiş bulunan malın fatura tutarı, malın kısmen yada tamamen iade edilmesi durumuna göre, "610. Satıştan İadeler Hesabı"nın borcuna, buna karşılık ilgili hesaba alacak kaydedilir.
611. SATIŞ İSKONTOLARI (-)
Satışla ilgili faturanın düzenlenip satışın gerçekleşmesinden sonra yapılan her türlü kasa ve miktar iskontoları bu hesapta yer alır.
Kasa iskontosu, kredili satışlarda alıcının mal bedelini vadesinden önce ödemesi dolayısıyla, bu peşin ödeme karşılığında alıcıya belirli oranlarda indirim yapılmasıdır.
Miktar iskontosu ise alıcının belli tutarlar üzerinde alışlarda bulunarak satıcının mal sürümüne katkıda bulunmasından dolayı kendisine belli oran ya da tutarlarda yapılan indirimdir.
İşleyişi :
Uygulanan iskonto ilgili "Alacaklar" hesabına alacak kaydedilirken, "611. Satış İskontoları Hesabı"na borç kaydedilir.
612. DİĞER İNDİRİMLER (-)
Satıcı tarafından, alıcı hesabına, malın sevki sırasında ödenen giderleri ifade eden ve satılan mallara ait olan sevk giderleri, satılan malların hatalı ve noksan olması ya da taşıma sırasında hasara uğramış olması nedeniyle yapılması zorunlu indirimler ile satış vergileri, fonlar (KDV hariç) ve benzerleri bu kalemde gösterilir.
Bu hesap ihtiyaca göre bölümlenir.
İşleyişi :
Satılan mal ya da hizmet bedelinden yapılan indirim, hasılatla ilişkilendirilmeden "612. Diğer İndirimler Hesabı"na borç, ilgili hesaplara ise alacak kaydedilir.
62. SATIŞLARIN MALİYETİ (-)
İşletmenin dönem içindeki stok hareketleri ile satılan mamul, yarı mamul, ilk madde ve malzeme ile ticari mal gibi maddelerin ve satılan hizmetlerin maliyetini kapsar.
Başka bir deyişle dönem içinde alıcılara satılan ya da devredilen mal ve hizmetlerin üretimi (imalatı) ya da satın alınması için yapılan tüm giderleri içerir.
620. SATILAN MAMULLER MALİYET (-)
İşleyişi :
Satılan mamullerin maliyet tutarı 152 nolu hesaba (Mamuller Hs.) alacak, bu hesaba ise borç kaydedilir.
621. SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ (-)
Herhangi bir değişikliğe tabi olmadan satılmak amacıyla alınan ticari mallar (emtia) ve benzeri kalemlerin maliyetini kapsar.
İşleyişi :
Satılan ticari malların maliyet tutarı "153. Ticari Mallar Hesabı"na alacak, bu hesaba borç kaydedilir.
622. SATILAN HİZMET MALİYETİ (-)
Üretilen hizmetlerle ilgili olarak yapılan giderlerin kaydedildiği hesaptır.
İşleyişi :
Üretilen hizmetle ilgili giderler niteliklerine göre, eş zamanlı kayıt sistemine tabi olan ve 7/A seçeneğini uygulayan hizmet işletmeleri "741. Hizmet Üretim Maliyeti Yansıtma Hesabı" alacağı ile, 7/B seçeneğini uygulayan küçük işletmelerde "799. Üretim Maliyeti Hesabı" alacağı ile, bu hesaba borç kaydedilir.
623. DİĞER SATIŞLARIN MALİYETİ (-)
İşletmenin esas faaliyet konusu ile ilgili diğer satış gelirlerinin elde edilmesi için yapılan giderlerin izlendiği hesaptır.
İşleyişi :
Hesaplanan satışların maliyeti bu hesabın borcuna kaydedilir.
63. FAALİYET GİDERLERİ
İşletmenin esas faaliyeti ile ilgili bulunan ve üretim maliyetlerine yüklenmeyen araştırma ve geliştirme giderleri; pazarlama, satış ve dağıtım giderleri ve genel yönetim giderlerinden oluşan hesap grubudur. 7.inci grupta izlenen esas faaliyet dönem giderleri, yansıtma hesapları alacağı ile dönem sonlarında bu grupta yer alan hesaplara devredilir.
630. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ (-)
Üretim maliyetinin düşürülmesi, satışların artırılması ve yeni üretim biçim ve teknolojilerin işletmede uygulanması amacıyla yapılan giderlerden aktifleştirilmeyen araştırma ve geliştirme giderleri ile aktifleştirilmiş olanlardan bu döneme isabet eden itfa payları bu hesapta yer alır. Bu fonksiyonla ilgili olan ve 7. grupta izlenen giderler 7/A seçeneğinde "751- Araştırma ve Geliştirme Giderleri Yansıtma Hesabı", 7/B seçeneğinde "798- Gider Çeşitleri Yansıtma Hesabı" alacağı ile hu hesabın borcuna devredilir.
631. PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ (-)
Mal ve hizmetlerin pazarlama, satış ve dağıtım faaliyetleri ile ilgili olarak yapılan endirekt malzeme, endirekt işçilik, personel giderleri, dışardan sağlanan fayda ve hizmetler, çeşitli giderler, vergi resim ve harçlar, amortismanlar ve tükenme paylarından oluşur. Pazarlama fonksiyonu ile ilgili giderler 7 inci grupta izlenir ve dönem sonlarında "761- Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri Yansıtma Hesabı" alacağı ile, 7/B seçeneğinde ise "798- Gider Çeşitleri Yansıtma Hesabı" alacağı ile bu fonksiyona ait giderler bu hesaba devredilir.
632. GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-)
İşletmenin genel yönetim fonksiyonu ile ilgili olarak yapılan ve üretimle ya da satılan mal maliyeti ile doğrudan ilişkisi kurulamayan endirekt malzeme, endirekt işçilik, personel giderleri, dışardan sağlanan fayda ve hizmetler, çeşitli giderler, vergi resim ve harçlar, amortisman giderlerinden oluşur. Genel yönetim fonksiyonu ile ilgili giderler 7 inci grupta izlenir ve dönem sonlarında 7/A seçeneğinde, "771- Genel Yönetim Giderleri Yansıtma Hesabı" alacağı ile, 7/B seçeneğinde ise "798- Gider Çeşitleri Yansıtma Hesabı" alacağı ile bu hesaba devredilir.
64. DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR
İşletmenin esas faaliyeti dışında iştiraklerden ve bağlı ortaklıklardan elde edilen temettü geliri ile faiz ve diğer temettü gelirleri, temerrüt faizleri, kambiyo kârları, kira gelirleri, menkul kıymet satış kârları gibi diğer faaliyetlerden elde edilen olağan gelir ve kârlardan oluşur.
640. İŞTİRAKLERDEN TEMETTÜ GELİRLERİ
İşletmelerin sermayelerine katıldıkları iştiraklerden elde ettikleri temettü gelirlerinin izlendiği hesaptır. Hisse senedi ve tahvil gibi menkul kıymet satışından doğan kârlar ya da zararlar bu hesaba alınmaz.
641. BAĞLI ORTAKLIKLARDAN TEMETTÜ GELİRLERİ
İşletmenin bağlı ortaklıklarından elde ettikleri temettü gelirlerinin izlendiği hesaptır.
642. FAİZ GELİRLERİ
Her türlü kısa ve uzun vadeli mali yatırımlardan sağlanan faiz gelirlerinin izlendiği hesaptır.
643. KOMİSYON GELİRLERİ
Tahakkuk eden komisyon gelirleri bu hesapta izlenir.
644. KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR
Aktifle ilgili olarak ayrılan karşılıklardan iptal edilen tutarlar bu hesapta izlenir.
645.
646.
647.
648.
649. FAALİYETLE İLGİLİ DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR(1)[SUP] [/SUP]
Yukarıdaki hesaplar kapsamına girmeyen diğer olağan faaliyetlerden sağlanan gelir ve kârların izlendiği hesaptır. Bu hesapta kambiyo kârları, menkul kıymet satış kârları ve benzerleri izlenir.
65. DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)
İşletmenin esas faaliyetleri dışında kalan olağan faaliyetlerle ilgili gider ve zararları içerir.
650.
651.
652. REESKONT FAİZ GİDERLERİ (-)
İşletmenin diğer olağan faaliyetleriyle ilgili senetli alacak ve borçlarına ait reeskont giderlerinin izlendiği hesaptır.(3)[SUP] [/SUP]
653. KOMİSYON GİDERLERİ (-)
İşletmenin diğer olağan faaliyetleriyle ilgili olarak acenta, temsilci ve benzeri işletmelere ödediği komisyon giderlerinin izlendiği hesaptır.
654. KARŞILIK GİDERLERİ (-)
Aktifle ilgili olarak ayrılan karşılık giderlerinin izlendiği hesaptır.
655.
656.
657.
658.
659. DİĞER OLAGAN GİDER VE ZARARLAR (-)
Yukarıdaki hesaplar kapsamına girmeyen diğer olağan faaliyetlerle ilgili kambiyo zararları, menkul kıymet satış zararları ve benzeri gider ve zararların izlendiği hesaptır.(1)[SUP] [/SUP]
66. FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
İşletmenin borçlandığı tutarlarla ilgili olarak katlanılan ve varlıkların maliyetine eklenmemiş bulunan faiz, kur farkları, kredi komisyonları ve benzeri diğer giderleri kapsar.
660. KISA VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ (-)
Bir yıla kadar vadeli olan borçlanmalarla ilgili olarak yüklenilen ve varlıkların maliyetine eklenmeyen faiz ve benzeri diğer giderlerin izlendiği hesaptır.
7. grupta izlenen finansman giderleri 7/A seçeneğinde "781- Finansman Giderleri Yansıtma Hesabı" 7/B seçeneğinde ise "798- Gider Çeşitleri Yansıtma Hesabı"nın alacağı ile bu hesabın borcuna aktarılır.
661. UZUN VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ (-)
Bir yılı aşan vadeli borçlanmalarla ilgili faiz ve benzeri giderlerin izlendiği hesaptır.
67. OLAĞANDIŞI GELİR VE KÂRLAR
İşletmenin olağan faaliyetlerinden bağımsız olan ve bu nedenle arızi nitelik taşıyan duran varlıkların satışlarından elde edilen kârlar ile olağan dışı olay ve gelişmeler nedeniyle ortaya çıkan gelir ve kârların yer aldığı hesap grubudur.
670.
671. ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KÂRLARI
Cari dönemden önceki dönemlere ait olan ve bu dönemlerin mali tablolarına hata ya da unutulma nedenleriyle yansıtılamayan tutarların gösterildiği hesap kalemidir.
672.
673.
674.
675.
676.
677.
678.
679. DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KÂRLAR
Yukarıdaki hesap kalemleri dışında kalan ve arızi bir karakter taşıyan duran varlık satışlarından doğan kârlar gibi gelir ve kârların yer aldığı hesap kalemidir.
68. OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR
İşletmenin olağan faaliyetlerinden bağımsız olan ve bu nedenle sık sık ve düzenli olarak ortaya çıkması beklenmeyen işlem ve olaylardan kaynaklanan gider ve zararların yer aldığı hesap grubudur.
680. ÇALIŞMAYAN KISIM GİDER VE ZARARLARI (-)
Üretimle ilgili giderlerden çalışılmayan döneme ve çalışmayan kısımlara ait giderleri içerir.
681. ÖNCEKİ DÖNEM GİDER VE ZARARLARI (-)
Cari dönemden önceki döneme ait olan ve bu dönemlerin mali tablolarına hata yada unutulma nedeni ile yansıtılmayan veya sonradan ortaya çıkan tutarların gösterildiği hesaptır.
682.
683.
684.
685.
686.
687.
688.
689. DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR
Yukarıda tanımlanan hesaplar kapsamı dışında kalan diğer olağan dışı gider ve zararlardan oluşur.
69. DÖNEM NET KÂRI VE ZARARI
690. DÖNEM KÂRI VEYA ZARARI
Dönem sonlarında, sonuç hesaplarında yer alan gelir ve gider hesaplarının aktarıldığı hesaptır. Gelir hesapları bu hesabın alacağına, gider hesapları borcuna kaydedilir. Hesabın kalanı vergiden önceki dönem kârı veya zararını gösterir.
691. DÖNEM KÂRI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)
Dönem kârı üzerinden, ilgili mevzuat hükümlerine göre hesaplanan vergi ve yasal yükümlülükler bu hesabın borcuna, "370- Dönem Kârı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları Hesabı"nın alacağına kaydedilir. Bu hesap "590- Dönem Kârı veya Zararı Hesabı" ile birlikte kapatılarak "692- Dönem Net Kârı veya Zararı Hesabı"na devredilir.
692. DÖNEM NET KÂRI VEYA ZARARI
"690- Dönem Kâr veya Zararı Hesabı" ile "691- Dönem Kârı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları Hesapları"nın karşılıklı olarak kapatılması sonucu bulunan fark hu hesaba kaydedilir. Vergiden sonraki Net Dönem Kârı Hesabın alacağına, Net Dönem zararı ise borcuna kaydedilir. Bu hesap, dönem sonlarında "590- Dönem Net Kârı Hesabı"na devredilerek kapatılır.
7 MALİYET HESAPLARI
Maliyet hesapları, mal ve hizmetlerin planlanan biçim ve niteliğe getirilmesi için yapılan giderlerin toplandığı ve maliyet unsurlarına dönüştürülerek izlendiği hesaplardır.
[FONT=Arial TUR][COLOR=#000000][SIZE=2]Bu bölümde yer alan gider hesapları uygulamada esneklik sağlamak üzere iki seçenek halinde 7/A ve 7/B olarak sunulmuştur. 7/A seçeneğinde

GÜLEREK KAYBETTİKLERİNİZİ AĞLAYARAK KAZANAMAZSINIZ..
02-12-2008 12:33 PM
Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
hust59®
İmtiyaz Sahibi
*******
Mesajlar: 5,612
Tarih: Jul 2007
Üye no: 4
Nerden: İstanbul / Bolu
Rep Puanı: 26
Mesaj: #3
RE: TEK DÜZEN HESAP PLANI AÇIKLAMALARI
ÖRNEK HESAP PLANI ( 150 VE 157 HESAP İLE 740.00 GURUBU RESTORAN İŞLETMELERİ İÇİN HAZIRLANMIŞTIR )

100 KASA
100.01 MERKEZ KASA
100.01.01 Merkez TL Kasası
100.01.02 Merkez EURO Kasası
100.01.03 Merkez USD Kasası
101 ALINAN ÇEKLER
101.01 PORTFOYDEKİ ÇEKLER
101.01.01 Portföydeki TL Çekler
101.01.02 Portföydeki EURO Çekler
101.01.03 Portföydeki USD Çekler
101.02 TAHSİLE VERİLEN ÇEKLER
102 BANKALAR
102.01 BANKALAR TL
102.01.01 AKBANK TL HESAPLAR
102.01.02 İŞBANK TL HESAPLAR
102.01.03 ING BANK TL HESAPLAR
102.01.04 FİNANSBANK TL HESAPLAR
102.01.05 YAPI KREDİ TL HESAPLAR
102.01.06 GARANTİ BANKASI TL HESAPLAR
102.02 BANKALAR EURO
102.02.01 AKBANK EURO HESAPLAR
102.02.02 İŞBANK EURO HESAPLAR
102.02.03 ING BANK EURO HESAPLAR
102.02.04 FİNANSBANK EURO HESAPLAR
102.02.05 YAPI KREDİ EURO HESAPLAR
102.02.06 GARANTİ BANKASI EURO HESAPLAR
102.03 BANKALAR USD
103.03.01 AKBANK USD HESAPLAR
103.03.02 İŞBANK USD HESAPLAR
103.03.03 ING BANK USD HESAPLAR
103.03.04 FİNANSBANK USD HESAPLAR
103.03.05 YAPI KREDİ USD HESAPLAR
103.03.06 GARANTİ BANKASI USD HESAPLAR
102.06 BANKALAR VADELİ HESAPLAR
106.06.01 AKBANK VADELİ HESAPLAR
106.06.02 İŞBANK VADELİ HESAPLAR
106.06.06 ING BANK VADELİ HESAPLAR
106.06.04 FİNANSBANK VADELİ HESAPLAR
106.06.05 YAPI KREDİ VADELİ HESAPLAR
106.06.06 GARANTİ BANKASI VADELİ HESAPLAR
103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ
103.01 VERİLEN TL ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ
103.01.01 AKBANK VERİLEN ÇEKLER TL
103.01.01.01 Akbank Galata Verilen TL Çekler
103.01.02 İŞBANK VERİLEN ÇEKLER TL
103.01.02.01 İşbank Şb Verilen TL Çekler
103.02 VERİLEN EURO ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ
103.03 VERİLEN USD ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ
108 DİĞER HAZIR DEĞERLERİ
108.01 KREDİ KARTI TAHSİLATLARI
108.01.01 AKBANK KREDİ KARTI TAHSİLATLARI
108.01.01.01 Akbank Şb Kredi Kartı Tahsil Hesabı
108.01.02 İŞBANK KREDİ KARTI TAHSİLATLARI
108.01.02.01 İşbank Şb Kredi Kartı Tahsil Hesabı
110 HİSSE SENETLERİ
110.01 HİSSE SENETLERİ
111 ÖZEL KESİM TAHVİL, SENET VE BONOLARI
112 KAMU KESİMİ TAHVİL, SENET VE BONOLARI
112.01 HİSSE SENETLERİ
112.02 FON HESAPLARI
118 DİĞER MENKUL KIYMETLER
119 MENKUL KIYMETLER DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ
120 ALICILAR
120.01 YURTİÇİ MÜŞTERİLER
120.01.AB.01 Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Tic.A.Ş.
120.02 YURTDIŞI MÜŞTERİLER
120.03 HASAR TAZMİN ALICILAR
120.09. DİĞER ALICILAR
121 ALACAK SENETLERİ
121.01 PORTFÖYDEKİ SENETLER
121.01.01 Portföydeki TL Senetler
121.01.02 Portföydeki EURO Senetler
121.01.03 Portföydeki USD Senetler
121.02 TAHSİLDEKİ SENETLER
122 ALACAK SENETLERİ REESKONTU(-)
122.01 ALACAK SENETLERİ REESKONTU(-)
126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR
126.01 VERİLEN DEPOZİTOLAR
126.01.01 Kira Depozitoları
126.01.02 Resmi Kurum Depozitoları
126.01.09 Dğer Depozitolar
126.02 VERİLEN TEMİNATLAR
126.02.01 Kira Teminatları
126.02.02 Resmi Kurum Teminatları
126.02.09 Diğer Teminatları
127 DİĞER TİCARİ ALACAKLAR
128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR
128.01 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR
129 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)
129.01 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)
131 ORTAKLARDAN ALACAKLAR
131.01 ORTAKLARDAN TL ALACAKLAR
131.01.01 Umut GÖKER
132 İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR
133 BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR
135 PERSONELDEN ALACAKLAR
135.01 İŞ AVANSLARI
136 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR
136.01 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR
136.02 RESMİ DAİRELERDEN ALACAKLAR
137 DİĞER ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-)
138 ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR
139 ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)
150 İLK MADDE VE MALZEME
150.01 İLK MADEDELER- YİYECEK ALIMLARI
150.01.01 Et ve Et ürünleri ( Sığır,dana , Kuzu Vb.
150.01.02 Tavuk ve Kümes hayvanları
150.01.03 Süt ve Süt Ürünleri
150.01.04 Sebze ve Meyveler
150.01.05 Şarküteri Malzemeleri
150.01.06 Konserveler
150.01.07 Tuz,şeker,Baharat Alımları
150.01.09 Diğerleri
150.02 MALZEMELER
150.02.01
150.02.02
151 YARI MAMÜLLER VE ÜRETİM
151.01 YARI MAMÜLLER
152 MAMÜLLER
152.01 MAMÜLLER
153 TİCARİ MALLAR
153.01 İÇECEK ALIMLARI
153.01.01 Gazlı İçecekler
153.01.02 Gazsız İçecekler
153.01.03 Alkollü İçecekler
153.01.09 Diğer İçecekler
157 DİĞER STOKLAR
157.01 TEMİZLİK MALZEME ALIMLARI
157.01.01 Temizlik Malz. Stokları
157.01.02 Kağıt Peçete ve Havlu
158 STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)
159 VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI
159.01 VERİLEN YURTİÇİ SİPARİŞ AVANSLARI
159.01.01 VERİLEN YURTİÇİ TL SİPARİŞ AVANSLARI
159.01.01.İS01 İsmail Rahmi Duran
159.01.02 VERİLEN YURTİÇİ EURO SİPARİŞ AVANSLARI
159.01.03 VERİLEN YURTİÇİ USD SİPARİŞ AVANSLARI
170 YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM MALİYETLERİ
178 YILLARA YAYGIN İNŞAAT ENFLASYON DÜZELTME
179 TAŞERONLARA VERİLEN AVANSLAR
180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER
180.19 2019 YILI GELECEK AY GİDERLERİ
180.19.01 OCAK 2019 GİDERLERİ
180.19.02 ŞUBAT 2019 GİDERLERİ
180.19.03 MART 2019 GİDERLERİ
180.19.04 NİSAN 2019 GİDERLERİ
180.19.05 MAYIS 2019 GİDERLERİ
180.19.06 HAZİRAN 2019 GİDERLERİ
180.19.07 TEMMUZ 2019 GİDERLERİ
180.19.08 AĞUSTOS 2019 GİDERLERİ
180.19.09 EYLÜL 2019 GİDERLERİ
180.19.10 EKİM 2019 GİDERLERİ
180.19.11 KASIM 2019 GİDERLERİ
180.19.12 ARALIK 2019 GİDERLERİ
181 GELİR TAHAKKUKLARI
181.01 GELİR TAHAKKUKLARI
181.01.01 Gelecek Aylar Fatura Edilecek Kira Gelirleri
190 DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ
190.28 Devreden Katma Değer Vergisi
191 İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ
191.01 İndirilecek KDV % 1
191.08 İndirilecek KDV % 8
191.18 İndirilecek KDV % 18
191.24 Satışlardan İade KDV
192 DİĞER KATMA DEĞER VERGİSİ
192.01 DİĞER KATMA DEĞER VERGİSİ
193 PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR
193.01 GEÇİCİ VERGİ
193.01.19 2015 Yılı Ödenen Geçici Vergi
193.02 MENKUL KIYMET STOPAJLARI
193.02.01 Akbank Peşin Ödenen Faiz Gelir Stopaj Vergi
195 İŞ AVANSLARI
195.01 PERSONEL İŞ AVANSLARI
195.09 DİĞER İŞ AVANSLARI
196 PERSONEL ÜCRET AVANSLARI
196.01 PERSONEL ÜCRET AVANSLARI
197 SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI
198 DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR
199 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR KARŞILIĞI (-)
220 ALICILAR
221 ALACAK SENETLERİ
222 ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-)
224 KAZANILMAMIŞ FİNANSAL KİRALAMA FAİZ
226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR
226.01 VERİLEN DEPOZİTOLAR
226.01.01 VERİLEN KİRA DEPOZİTOLARI
226.01.02 VERİLEN RESMİ KURUM DEPOZİTOLARI
226.01.02.01 BEDAŞ Depozitoları (Maslak Servisler)
226.01.02.02 İSKİ Depozitoları (Maslak Servisler)
226.02 VERİLEN TEMİNATLAR
226.02.01 VERİLEN KİRA TEMİNATLARI
226.02.02 VERİLEN RESMİ KURUM TEMİNATLARI
229 ŞÜPHELİ ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)
231 ORTAKLARDAN ALACAKLAR
232 İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR
233 BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR
235 PERSONELDEN ALACAKLAR
236 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR
237 DİĞER ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-)
239 ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)
240 BAĞLI MENKUL KIYMETLER
241 BAĞLI MENKUL KIYMETLER DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ
242 İŞTİRAKLER
243 İŞTİRAKLERE SERMAYE TAAHHÜTLERİ (-)
244 İŞTİRAKLER SERMAYE PAYLARI DEĞER
245 BAĞLI ORTAKLIKLAR
246 BAĞLI ORTAKLIKLARA SERMAYE TAAHHÜTLERİ (-)
247 BAĞLI ORTAKLIKLAR SERMAYE PAY DEĞER
248 DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR
249 DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR KARŞILIĞI (-)
250 ARAZİ VE ARSALAR
251 YER ALTI VE YER ÜSTÜ DÜZENLERİ
251.01 YER ALTI DÜZENLERİ
251.02 YER ÜSTÜ DÜZENLERİ
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR
253.01 TESİSLER
254 TAŞITLAR
254.01 TİCARİ TAŞITLAR
254.01.01 Ticari Araçlar
254.02 BİNEK TAŞITLAR
254.02.01 Binek Taşıtlar
254.09 TAŞITLAR FİNANSMAN GİDERLERİ
255 DEMİRBAŞLAR
255.01 OFİS DEMİRBAŞLARI
255.01.01 Ofis Mobilya ve Mefruşat Demirbaşları
255.01.02 Ofis Diğer Demirbaşları
255.02 BİLGİ İŞLEM DEMİRBAŞLARI
255.02.01 Bilgi İşlem Ofis Demirbaşları
255.02.02 Bilgi İşlem Genel Demirbaşları
255.02.09 Bilgi İşlem Diğer Demirbaşları
255.09 DİĞER DEMİRBAŞLAR
256 DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR
256.01 DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)
257.51 YER ALTI VE YER ÜSTÜ DÜZN BİRİKMİŞ AMORTİSMANLARI
257.54 TAŞITLAR BİRİKMİŞ AMORTİSMANLARI
257.54.01 Ticari Taşıtlar Birikmiş Amortisman
257.54.02 Binek Taşıtlar Birikmiş Amortisman
257.55 DEMİRBAŞ AMORTİSMANLARI
257.55.01 Ofis Demirbaş Amortismanları
257.55.02 Bilgi İşlem Demirbaş Amortismanları
257.55.08 Servisler Demirrbaş Amortismanları
257.55.09 Diğer Demirbaş Amortismanları
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR
258.01 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR
259 VERİLEN AVANSLAR
259.01 VERİLEN YURTİÇİ SİPARİŞ AVANSLARI
259.01.01 VERİLEN YURTİÇİ TL SİPARİŞ AVANSLARI
259.01.01.İS01 İsmail Rahmi Duran
259.01.02 VERİLEN YURTİÇİ EURO SİPARİŞ AVANSLARI
259.01.03 VERİLEN YURTİÇİ USD SİPARİŞ AVANSLARI
260 HAKLAR
260.01 BİLGİSAYAR VE YAZILIM HAKLARI
261 ŞEREFİYE
261.01 ŞEREFİYE
262 KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERLERİ
262.01 KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERLERİ
263 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ
263.01 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ
264 ÖZEL MALİYETLERİ
264.01 ÖZEL MALİYETLERİ
267 DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)
268.60 HAKLAR BİRİKMİŞ AMORTİSMANLARI
268.60.01 Bilgisayar ve Yazılım Hakları Birikmiş Amortisman
268.61 ŞEREFİYE BİRİKMİŞ AMORTİSMANLARI
268.62 KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİD BİRİKMİŞ AMORT
268.63 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİD BİRİKMİŞ AMORT
268.64 ÖZEL MALİYETLER BİRİKMİŞ AMORTİSMANLARI
269 VERİLEN AVANSLAR
269.01 VERİLEN YURTİÇİ SİPARİŞ AVANSLARI
269.02 VERİLEN YURTDIŞI SİPARİŞ AVANSLARI
271 ARAMA GİDERLERİ
272 HAZIRLIK VE GELİŞTİRME GİDERLERİ
277 DİĞER ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR
278 BİRİKMİŞ TÜKENME PAYLARI (-)
279 VERİLEN AVANSLAR
280 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER
280.01 OCAK GELECEK AYLARA AİT GİDERLER
280.02 ŞUBAT GELECEK AYLARA AİT GİDERLER
280.03 MART GELECEK AYLARA AİT GİDERLER
280.04 NİSAN GELECEK AYLARA AİT GİDERLER
280.05 MAYIS GELECEK AYLARA AİT GİDERLER
280.06 HAZİRAN GELECEK AYLARA AİT GİDERLER
280.07 TEMMUZ GELECEK AYLARA AİT GİDERLER
280.08 AĞUSTOS GELECEK AYLARA AİT GİDERLER
280.09 EYLÜL GELECEK AYLARA AİT GİDERLER
280.10 EKİM GELECEK AYLARA AİT GİDERLER
280.11 KASIM GELECEK AYLARA AİT GİDERLER
280.12 ARALIK GELECEK AYLARA AİT GİDERLER
281 GELİR TAHAKKUKLARI
291 GELECEK YILLARDA İNDİRİLECEK KDV
292 DİĞER KDV
293 GELECEK YILLAR İHTİYACI STOKLAR
294 ELDEN ÇIKARI. STOKLAR VE MADDİ DUR. VAR.
295 PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR
297 DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR
298 STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)
299
300 BANKA KREDİLERİ
300.01 TL KREDİLER
300.02 TAŞIT KREDİLERİ EURO
300.09 DİĞER KREDİLER
300.10 KMH HESAPLARI
303
304 TAHVİL ANAPARA BORÇ, TAKSİT VE FAİZLERİ
305 ÇIKARILMIŞ BONOLAR VE SENETLER
306 ÇIKARILMIŞ DİĞER MENKUL KIYMETLER
308 MENKUL KIYMETLER İHRAÇ FARKLARI (-)
309 DİĞER MALİ BORÇLAR
320 SATICILAR
320.01 YURTİÇİ SATICILAR
320.02 YURTDIŞI SATICILAR
321 BORÇ SENETLERİ
322 BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-)
326 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR
329 DİĞER TİCARİ BORÇLAR
331 ORTAKLARA BORÇLAR
332 İŞTİRAKLERE BORÇLAR
333 BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR
335 PERSONELE BORÇLAR
335.01 Personel Ücret Borçları
335.02 Diğer Personel Borçları
336 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR
336.01 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR
336.02 KİRA BORÇLARI
337 DİĞER BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-)
340 ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI
349 ALINAN DİĞER AVANSLAR
350 YIL.YAYGIN İNŞ. VE ONARIM HAKEDİŞ BEDEL.
360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR
360.01 PERSONELLE İLGİLİ ÖD.VERGİ VE KESİNTİLE
360.01.01 Personel Gelir Vergisi
360.01.02 Personel Damga Vergisi
360.02 MÜKELLEF OLARAK ÖD.VERGİ VE KESİNTİLER
360.02.00 Öd.Kurumlar Vergisi
360.02.01 Öd.Katma Değer Vergisi
360.02.02 Öd.Serbest Meslek Stp Vergisi
360.02.03 Öd.Kira Stp Vergisi
360.02.04 Öd.Geçici Vergi
360.02.05 Öd% 10 Gider Pusulası Stp gelir Vergisi
360.02.06 Öd.Makbuz Mukabili Damga Vergisi
360.02.07 Öd.Sorumlu Sıfatı İle KDV
3601.02 ÖDENECEK İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMLERİ
361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ
361.01 ÖDENECEK SSK PRİMLERİ
361.01.01 Normal Öd.SSK Primleri
361.01.02 Normal Öd.İşsizlik Sigortası Primleri
361.02 ÖDENECEK SGD PRİMLERİ
361.02.01 Normal Em.SSK Primleri
368 VAD.GEÇ., ERT. VEYA TAKS. VERGİ VE Dİ.YÜ
369 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
370 DÖNEM KARI VERGİ VE Dİ.YAS.YÜK.KARŞILIK.
370.01 Öd.Kurumlar Vergisi
371 DÖN.KARININ PEŞ.ÖD.VER.VE DİĞ.YÜKÜM.(-)
371.01 Öd.Kurumlar Vergisi
372 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI
373 MALİYET GİDERLERİ KARŞILIĞI (-)
373.60 AMORTİSMAN GİDERLERİ KARŞILIĞI
373.60.54 Taşıt Araçları Amortisman Gider Karşılığ
373.60.55 Demirbaş Amort Gider Karşılığı
373.70 FİNANSMAN GİDERLERİ KARŞILIĞI
379 DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI
380 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER
381 GİDER TAHAKKUKLARI
381.01 PERSONELLE İLGİLİ GİDER TAHAKKUKLAR
381.01.01 Ödenecek Net Ücretler
381.01.02 Ödenecek Prim ve İkramiyeler
381.01.03 Ödenecek Kıdem Tazminatları
381.01.04 Ödenecek İhbar Tazminatları
381.02 FATURASI BEKLENEN GİDER TAHAKKUKLARI
391 HESAPLANAN KDV
391.01 MAL VE HİZMET TESLİMLERİ KDV
391.01.01 % 1 Mal ve Hizmet Teslimleri KDV
391.01.08 % 8 Mal ve Hizmet Teslimleri KDV
391.01.18 % 18 Mal ve Hizmet Teslimleri KDV
391.07 ALIŞ İADESİ İŞL VAZGEÇİLEN KDV
391.07.18 % 18 Mal ve Hizmet Teslimleri KDV
391.08 İLAVE EDİLEN KDV
391.08.01 İlave Edilen KDV
392 DİĞER KDV
393 MERKEZ VE ŞUBELER CARİ HESABI
397 SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI
399 DİĞER ÇEŞİTLİ YABANCI KAYNAKLAR
400 BANKA KREDİLERİ
405 ÇIKARILMIŞ TAHVİLLER
407 ÇIKARILMIŞ DİĞER MENKUL KIYMETLER
408 MENKUL KIYMETLER İHRAÇ FARKLARI (-)
409 DİĞER MALİ BORÇLAR
420 SATICILAR
421 BORÇ SENETLERİ
422 BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-)
426 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR
429 DİĞER TİCARİ BORÇLAR
431 ORTAKLARA BORÇLAR
432 İŞTİRAKLERE BORÇLAR
433 BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR
436 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR
437 DİĞER BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-)
438 KAMUYA OLAN ERT.VEYA TAKS. BORÇLAR
440 ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI
449 ALINAN DİĞER AVANSLAR
472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI
479 DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI
480 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER
481 GİDER TAHAKKUKLARI
492 GELECEK YIL. ERT. VEYA TERK. EDİLE. KDV
493 TESİSE KATILMA PAYLARI
499 DİĞER ÇEŞ. UZUN VAD. YABANCI KAYNAKLAR
500 SERMAYE
501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE (-)
502 Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları
503 SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMSUZ FARKLARI (-)
520 HİSSE SENETLERİ İHRAÇ PRİMLERİ
521 HİSSE SENEDİ İPTAL KARLARI
522 MADDİ DURAN VARLIK YENİ. DEĞ. ARTIŞLARI
523 İŞTİRAKLER YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI
524 MALİYET ARTIŞ FONU
525 KAYDA ALINAN EMTİA KARŞILIĞI
526 DEMİRBAŞ MAKİNE VE TEÇHİZAT KARŞILIĞI
529 DİĞER SERMAYE YEDEKLERİ
540 YASAL YEDEKLER
540.01 I.Tertip Yedek Akçe
541 STATÜ YEDEKLERİ
542 OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER
542.01 2005 Yılı Dağıtılacak Kar
544 SERMAYEYE EKL.İŞTİ.HİS.VE GAYRİ.SAT.KAZ.
548 DİĞER KAR YEDEKLERİ
549 ÖZEL FONLAR
570 GEÇMİŞ YILLAR KARLARI
570.19 2019 Yılı Kar'ı
580 GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)
580.19 2019 Yılı Zarar'ı
590 DÖNEM NET KARI
590.01 Dönem Net Karı
591 DÖNEM NET ZARARI (-)
591.01 Dönem Net Zarar'ı
600 YURTİÇİ SATIŞLAR
600.01 OPERASYON SATIŞLARI
600.02 DİĞER SATIŞLAR
600.99 ALIŞ İADE SATIŞLARI
601 YURTDIŞI SATIŞLAR
602 DİĞER GELİRLER
602.01 DİĞER GELİRLER
602.02 İADE SATIŞ GELİRLERİ
602.09 DİĞER GELİRLER
602.09.01 Ciro Primleri
602.09.02 SGK 5510 Sayılı Kanun İndirimleri
602.09.03 Asgari Ücret Teşviği
DİĞER GELİRLER
610 SATIŞTAN İADELER (-)
610.01 OPERASYON SATIŞLARI İADELERİ
610.02 DİĞER SATIŞLAR
611 SATIŞ İSKONTOLARI (-)
611.01 OPERASYON SATIŞ İSKONTOLARI
611.02 DİĞER SATIŞ İSKONTOLARI
612 DİĞER İNDİRİMLER (-)
620 SATILAN MAMÜLLER MALİYETİ (-)
621 SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ (-)
622 SATILAN HİZMET MALİYETİ (-)
623 DİĞER SATIŞLARIN MALİYETİ (-)
630 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ (-)
631 PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ (-)
632 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-)
640 İŞTİRAKLERDEN TEMETTÜ GELİRLERİ
641 BAĞLI ORTAKLIKLARDAN TEMETTÜ GELİRLERİ
642 FAİZ GELİRLERİ
642.01 BANKA FAİZ GELİRLERİ
642.01.01 Akbank Faiz Gelirleri
642.02 BANKA FON SATIŞ GELİRLERİ
643 KOMİSYON GELİRLERİ
644 KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR
645 MENKUL KIYMET SATIŞ KARLARI
646 KAMBİYO KARLARI
646.01 KAMBİYO KARLARI ( KDV Lİ )
646.01.01 Dvz Kasası Ve Dvz Banka Kur Farkı Gelirleri
646.01.02 Alıcı ve Satıcı Kur Farkı Gelirleri
646.01.03 Banka Kredi Kur Farkı Gelirleri
646.01.09 Diğer Kur Farkı Gelirleri
646.02 KAMBİYO KARLARI ( KDV SİZ )
646.02.01 Dvz Kasası Ve Dvz Banka Kur Farkı Gelirleri
646.02.02 Alıcı ve Satıcı Kur Farkı Gelirleri
646.02.03 Banka Kredi Kur Farkı Gelirleri
646.02.09 Diğer Kur Farkı Gelirleri
647 REESKONT FAİZ GELİRLERİ
648 ENFLASYON DÜZELTMESİ KARLARI
649 DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR
649.01 DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR
649.01.01 Damga Vergisi 1/2 Gelirleri
649.01.09 Diğer Olağan Gelir ve Karlar
653 KOMİSYON GİDERLERİ (-)
654 KARŞILIK GİDERLERİ (-)
655 MENKUL KIYMET SATIŞ ZARARLARI (-)
656 KAMBİYO ZARARLARI (-)
656.01 KAMBİYO ZARARLARI (
656.10.01 Dvz Kasası Ve Dvz Banka Kur Farkı Giderleri
656.10.02 Alıcı ve Satıcı Kur Farkı Giderleri
656.10.03 Banka Kredi Kur Farkı Giderleri
656.10.09 Diğer Kur Farkı Giderleri
656.10.01 Dvz Kasası Ve Dvz Banka Kur Farkı Giderleri
656.10.02 Alıcı ve Satıcı Kur Farkı Giderleri
656.10.03 Banka Kredi Kur Farkı Giderleri
656.10.09 Diğer Kur Farkı Giderleri
657 REESKONT FAİZ GİDERLERİ (-)
658 ENFLASYON DÜZELTMESİ ZARARLARI (-)
659 DİĞER GİDER VE ZARARLAR (-)
659.01 Diğer Gider ve Zararlar
660 KISA VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ (-)
661 UZUN VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ (-)
671 ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KARLARI
679 DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR
679.10 DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR
679.10.01 Bakiye Tashih Gelirleri
679.10.09 Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar
680 ÇALIŞMAYAN KISIM GİDER VE ZARARLARI (-)
681 ÖNCEKİ DÖNEM GİDER VE ZARARLARI (-)
689 DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)
689.01 Motorlu Taşıt Vergisi
689.02 Gecikme Cezası
689.03 Vergi Ziyaı Cezası
689.04 Trafik Cezası
689.05 Bakiye Tashih Giderleri
689.06 Özel İşlem Vergisi
689.07 Mal Sayım Eksiği
689.08 Bağkur Primleri
689.09 Diğer K.K.E.Giderler
689.10 K.K.E.G Enflasyon Düzeltmesi
690 DÖNEM KARI VEYA ZARARI
691 DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ.YAS.YÜK.KAR. (-)
692 DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
698 Enflasyon Düzeltmesi Hesabı
700 MALİYET MUHASEBESİ BAĞLANTI HESABI
701 MALİYET MUHASEBESİ YANSITMA HESABI
710 DİREKT İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ
710.00 İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ
711 DİREKT İLK MADDE VE MALZEME GİD.YAN.HES.
712 DİREKT İLK MADDE VE MALZEME FİYAT FARKI
713 DİREKT İLK MADDE VE MALZEME MİKTAR FARKI
720 DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ
730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ
730.10 İŞÇİ ÜCRET GİDERLERİ
730.10.01 ESAS ÜCRETLER
730.10.01.01 Normal Ücret
730.10.01.02 İkramiyeler
730.10.01.03 Fazla Mesai Ücreti
730.10.01.04 Yıllık İzin Ücreti
730.10.01.05 Primler
730.10.02 İŞVEREN PAYLARI
730.10.02.01 SSK Primi İşveren Hissesi
730.10.02.02 İşsizlik Fonu İşveren Hissesi
730.10.03 SOSYAL YARDIMLAR
730.10.03.01 Yemek Yardımı
730.10.03.02 Yol Yardımı
730.10.03.03 Sağlık Sigortası Yardımları
730.10.03.04 İş Elbisesi Yardımları
730.10.04 TAZMİNATLAR
730.10.04.01 İhbar Tazminatı
730.10.04.02 Kıdem Tazminatı
730.10.04.03 Kasa Tazminatı
730.30 DIŞARDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER
730.30.01 ENERJİ YAKIT SU GİDERLERİ
730.30.01.01 Elektrik Giderleri
730.30.01.02 Su Giderleri
730.30.02 BAKIM ONARIM GİDERLERİ
730.30.02.01 Çevre Düzenlemesi Bakım Onarim Giderleri
730.30.02.52 Binalar Bakım Onarım Giderleri
730.30.02.53 Tesis ve Makinalar Bakım Onarım Giderleri
730.30.02.54 Taşıt Araçları Bakım Onarım Giderleri
730.30.02.55 Demirbaşlar Bakım Onarım Giderleri
730.30.02.64 Özel Maliyet Bakım Onarım Giderleri
730.30.03 HABERLEŞME GİDERLERİ
730.30.03.01 Telefon Giderleri
730.30.03.02 Telefax Giderleri
730.30.03.03 Posta ve Kargo Giderleri
730.30.03.04 İnternet ,Adsl ve Web Giderleri
730.30.04 MÜŞAVİRLİK GİDERLERİ
730.30.04.01 Mali Müşavirlik Giderleri
730.30.04.02 Tam Tasdik YMM Giderleri
730.30.04.03 Hukuki Müşavirlik Giderleri
730.30.04.04 Gümrük Müşavirlik Giderleri
730.30.04.05 Tercüme Giderleri
730.30.04.06 Teknik Müşavirlik Giderleri
730.30.05 DIŞARIDAN ALINAN İŞÇİLİK GİDERLERİ
730.30.05.01 Taşıma ve Hammaliye Giderleri
730.30.05.02 Stand Hizmet Gideri
730.30.05.03 İşçilik Gideri
730.30.05.04 Teknik Hizmet Gideri
730.30.06 NAKLİYE GİDERLERİ
730.30.06.01 Şehiriçi Nakliye Giderleri
730.30.06.02 Yurtiçi Nakliye Giderleri
730.30.06.03 Yurtdışı Kargo Giderleri
730.30.07 TAŞIT GİDERLERİ
730.30.07.01 Taşıt Araçları YAKIT Giderleri
730.30.07.02 Taşıt Araçları BAKIM ONARIM Giderleri
730.30.07.03 Taşıt Araçları OGS VE KGS Giderleri
730.30.07.04 Taşıt Araçları KİRALAMA Giderleri
730.30.07.05 Taşıt Araçları MTV Giderleri
730.30.08 İŞLETME SARF GİDERLERİ
730.30.08.01 İşletme Malzemeleri
730.40 ÇEŞİTLİ GİDERLER
730.40.01 BÜRO GİDERLERİ
730.40.01.01 Kırtasiye Giderleri
730.40.01.02 Fotokopi Giderleri
730.40.01.03 Temizlik Giderleri
730.40.01.04 Bilgi İşlem Malzeme Giderleri
730.40.01.05 Kıymetli Evrak Basım Giderleri
730.40.01.06 Güvenlik Giderleri
730.40.01.07 Yemek Giderleri
730.40.01.09 Çeşitli Büro Giderleri
730.40.02 SOSYAL GİDERLER
730.40.02.01 Temsil ve Ağırlama Giderleri
730.40.02.02 Çayocağı Giderleri
730.40.02.03 Mutfak Giderleri
730.40.02.04 Bağış ve Yardımlar
730.40.02.05 Abone ve Aidat Giderleri
730.40.02.06 Ş.İçi Yemek Giderleri
730.40.02.07 Gazete ,Mecmua ve Kitap Giderleri
730.40.02.08 Sağlık-İlaç Giderleri
730.40.02.09 Diğer Sosyal Giderler
730.40.02.10 Personel Kıyafet Giderleri
730.40.03 SEYAHAT GİDERLERİ
730.40.03.01 Şehiriçi Seyahat Giderleri
730.40.03.02 Yurtiçi Seyahat Giderleri
730.40.03.03 Yurtdışı Seyahat Giderleri
730.40.04 SİGORTA GİDERLERİ
730.40.04.01 Yangın Sigortası Giderleri
730.40.04.02 Taşıt Araçları Kasko Sigortası Giderleri
730.40.04.03 Taşıt Araçları Trafik Sigortası Giderleri
730.40.04.04 Nakliye Sigortası Giderleri
730.40.04.05 Hırsızlık Sigortası Giderleri
730.40.04.10 Diğer Sigorta Giderleri
730.40.05 KİRA GİDERLERİ
730.40.05.01 İşyeri Kira Giderleri
730.40.05.02 Taşıt Araçları Kira Giderleri
730.40.05.03 Servis Kiralama Giderleri
730.40.05.04 Depo Kiralama Giderleri
730.40.05.09 Diğer Kiralama Giderleri
730.40.06 DAVA İCRA VE NOTER GİDERLERİ
730.40.06.01 Dava ve İcra Giderleri
730.40.06.02 Noter Giderleri
730.40.06.03 Mahkeme Giderleri
730.40.07 REKLAM VE TANITIM GİDERLERİ
730.40.07.01 Reklam Giderleri
730.40.09 DİĞER ÇEŞİTLİ GİDERLER
730.40.09.01 Gider Yazılan Küçük Demirbaşlar
730.40.09.02 Gider Yazılan Kuruluş Giderleri
730.40.09.03 Bina Giderlerine Katılma Payı
730.40.09.04 Muhtelif Giderler
730.40.09.05 Gider Yazılan Hak'lar
730.40.10 KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER
730.40.10.01 Motorlu Taşıt Vergisi
730.40.10.02 Gecikme Cezası
730.40.10.03 Vergi Ziyaı Cezası
730.40.10.04 Trafik Cezası
730.40.10.05 Bakiye Tashih Giderleri
730.40.10.06 Özel İşlem Vergisi
730.40.10.07 Mal Sayım Eksiği
730.40.10.10 Diğer K.K.E.Giderler
730.40.11 SATIŞ GİDERLERİ
730.40.11.01 Satış Kom Hizm Giderleri
730.50 VERGİ RESİM VE HARÇLAR
730.50.01 VERGİLER
730.50.01.01 Emlak Vergileri
730.50.01.02 Damga Vergisi
730.50.01.03 Mkz Mukabili Damga Vergisi
730.50.01.04 Temizlik ve Çöp Vergisi
730.50.02 RESİMLER
730.50.02.01 Belediye Resimleri
730.50.03 HARÇLAR
730.50.03.01 Tapu Harçları
730.60 AMORTİSMAN VE TÜKENME PAYLARI
730.60.01 MADDİ DURAN VARLIK AMORTİSMAN GİDERLERİ
730.60.01.52 Binalar Amortisman Giderleri
730.60.01 53 Makine ve Tesis Amortisman Giderleri
730.60.01.54 Taşıtlar Amortisman Giderleri
730.60.01.55 Demirbaşlar Amortisman Giderleri
730.60.02 MADDİ OLMAYAN VARLIK AMORTİSMAN GİDERLER
730.60.02.60 Haklar İtfa Payları
730.60.02.62 Kuruluş ve Örgütlenme Gid.Amortisman Pay
730.60.02.64 Özel Maliyet Tükenme Payları
730.70 FİNANSMAN GİDERLERİ
730.70.01 BANKA GİDERLERİ
730.70.01.01 Havale EFT Giderleri
730.70.01.02 Çek Provizyon Giderleri
730.70.01.03 Extre Giderleri
730.70.01.04 Komisyon Giderleri
730.70.01.05 Hesap İşletim Ücret Giderleri
731 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ YANSITMA HESABI
732 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ BÜTÇE FARKLARI
733 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ VERİMLİLİK FARK.
734 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ KAPASİTE FARKLARI
740 HİZMET ÜRETİM MALİYETİ
740.00 İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ
740.00.01 Et ve Et ürünleri ( Sığır,dana , Kuzu Vb.
740.00.02 Tavuk ve Kümes hayvanları
740.00.03 Süt ve Süt Ürünleri
740.00.04 Sebze ve Meyveler
740.00.05 Şarküteri Malzemeleri
740.00.06 Konserveler
740.00.07 Tuz,şeker,Baharat Alımları
740.00.09 Diğerleri
740.02 MALZEMELER
740.02.01
740.02.02
740.03 İÇECEK ALIMLARI
740.03.01 Gazlı İçecekler
740.03.02 Gazsız İçecekler
740.03.03 Alkollü İçecekler
740.03.09 Diğer İçecekler
740.57 DİĞER STOKLAR
740.57.01 Temizlik Malz. Stokları
740.57.02 Kağıt Peçete ve Havlu
740.20 MEMUR ÜCRET GİDERLERİ
740.20.01 ESAS ÜCRETLER
740.20.01.01 Normal Ücret
740.20.01.02 İkramiyeler
740.20.01.03 Fazla Mesai Ücreti
740.20.01.04 Yıllık İzin Ücreti
740.20.01.05 Primler
740.20.02 İŞVEREN PAYLARI
740.20.02.01 SSK Primi İşveren Hissesi
740.20.02.02 İşsizlik Fonu İşveren Hissesi
740.20.03 SOSYAL YARDIMLAR
740.20.03.01 Yemek Yardımı
740.20.03.02 Yol Yardımı
740.20.03.03 Sağlık Sigortası Yardımları
740.20.03.04 İş Elbisesi Yardımları
740.20.04 TAZMİNATLAR
740.20.04.01 İhbar Tazminatı
740.20.04.02 Kıdem Tazminatı
740.20.04.03 Kasa Tazminatı
740.30 DIŞARDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER
740.30.01 ENERJİ YAKIT SU GİDERLERİ
740.30.01.01 Elektrik Giderleri
740.30.01.02 Su Giderleri
740.30.02 BAKIM ONARIM GİDERLERİ
740.30.02.01 Çevre Düzenlemesi Bakım Onarim Giderleri
740.30.02.52 Binalar Bakım Onarım Giderleri
740.30.02.53 Tesis ve Makinalar Bakım Onarım Giderleri
740.30.02.54 Taşıt Araçları Bakım Onarım Giderleri
740.30.02.55 Demirbaşlar Bakım Onarım Giderleri
740.30.02.64 Özel Maliyet Bakım Onarım Giderleri
740.30.03 HABERLEŞME GİDERLERİ
740.30.03.01 Telefon Giderleri
740.30.03.02 Telefax Giderleri
740.30.03.03 Posta ve Kargo Giderleri
740.30.03.04 İnternet ,Adsl ve Web Giderleri
740.30.03.05
740.30.04 MÜŞAVİRLİK GİDERLERİ
740.30.04.01 Mali Müşavirlik Giderleri
740.30.04.02 Tam Tasdik YMM Giderleri
740.30.04.03 Hukuki Müşavirlik Giderleri
740.30.04.04 Gümrük Müşavirlik Giderleri
740.30.04.05 Tercüme Giderleri
740.30.04.06 Teknik Müşavirlik Giderleri
740.30.05 DIŞARIDAN ALINAN İŞÇİLİK GİDERLERİ
740.30.05.01 Taşıma ve Hammaliye Giderleri
740.30.05.02 Stand Hizmet Gideri
740.30.05.03 İşçilik Gideri
740.30.05.04 Teknik Hizmet Gideri
740.30.06 NAKLİYE GİDERLERİ
740.30.06.01 Şehiriçi Nakliye Giderleri
740.30.06.02 Yurtiçi Nakliye Giderleri
740.30.06.03 Yurtdışı Kargo Giderleri
740.30.07 TAŞIT GİDERLERİ
740.30.07.01 Taşıt Araçları YAKIT Giderleri
740.30.07.02 Taşıt Araçları BAKIM ONARIM Giderleri
740.30.07.03 Taşıt Araçları OGS VE KGS Giderleri
740.30.07.04 Taşıt Araçları KİRALAMA Giderleri
740.30.07.05 Taşıt Araçları MTV Giderleri
740.30.07.06 Taşıt Araçları MÜŞAVİRLİK Giderleri
740.30.07.07 Taşıt Araçları TRAFİK TESCİL Giderleri
740.30.07.08 Taşıt Araçları LASTİK DEĞİŞİM Giderleri
740.30.07.09 Taşıt Araçları ARAÇ TAKİP Giderleri
740.30.07.10 Taşıt Araçları TRAFİK SETİ,ZİNCİR VS.Giderleri
740.30.07.11 Taşıt AraçlarıLARI ÇEKİCİ Giderleri
740.30.07.12 Taşıt Araçları ARAÇ MUAYENE Giderleri
740.30.08 İŞLETME SARF GİDERLERİ
740.30.08.01 İşletme Malzemeleri
740.40 ÇEŞİTLİ GİDERLER
740.40.01 BÜRO GİDERLERİ
740.40.01.01 Kırtasiye Giderleri
740.40.01.02 Fotokopi Giderleri
740.40.01.03 Temizlik Giderleri
740.40.01.04 Bilgi İşlem Malzeme Giderleri
740.40.01.05 Kıymetli Evrak Basım Giderleri
740.40.01.06 Güvenlik Giderleri
740.40.01.07 Yemek Giderleri
740.40.01.09 Çeşitli Büro Giderleri
740.40.02 SOSYAL GİDERLER
740.40.02.01 Temsil ve Ağırlama Giderleri
740.40.02.02 Çayocağı Giderleri
740.40.02.03 Mutfak Giderleri
740.40.02.04 Bağış ve Yardımlar
740.40.02.05 Abone ve Aidat Giderleri
740.40.02.06 Ş.İçi Yemek Giderleri
740.40.02.07 Gazete ,Mecmua ve Kitap Giderleri
740.40.02.08 Sağlık-İlaç Giderleri
740.40.02.09 Diğer Sosyal Giderler
740.40.02.10 Personel Kıyafet Giderleri
740.40.03 SEYAHAT GİDERLERİ
740.40.03.01 Şehiriçi Seyahat Giderleri
740.40.03.02 Yurtiçi Seyahat Giderleri
740.40.03.03 Yurtdışı Seyahat Giderleri
740.40.04 SİGORTA GİDERLERİ
740.40.04.01 Yangın Sigortası Giderleri
740.40.04.02 Taşıt Araçları Kasko Sigortası Giderleri
740.40.04.03 Taşıt Araçları Trafik Sigortası Giderleri
740.40.04.04 Nakliye Sigortası Giderleri
740.40.04.05 Hırsızlık Sigortası Giderleri
740.40.04.10 Diğer Sigorta Giderleri
740.40.05 KİRA GİDERLERİ
740.40.05.01 İşyeri Kira Giderleri
740.40.05.02 Taşıt Araçları Kira Giderleri
740.40.05.03 Servis Kiralama Giderleri
740.40.05.04 Depo Kiralama Giderleri
740.40.05.09 Diğer Kiralama Giderleri
740.40.06 DAVA İCRA VE NOTER GİDERLERİ
740.40.06.01 Dava ve İcra Giderleri
740.40.06.02 Noter Giderleri
740.40.06.03 Mahkeme Giderleri
740.40.07 REKLAM VE TANITIM GİDERLERİ
740.40.07.01 Reklam Giderleri
740.40.07.02 İlan Giderleri
740.40.07.03 Numune Giderleri
740.40.07.04 Fuar-Sergi Giderleri
740.40.07.05 Kampanya Giderleri
740.40.07.06 El İlanı Flayer Giderleri
740.40.08 ETKİNLİK-ORGANİZASYON GİDERLERİ
740.40.08.13 Taşıt Kiralama Gideri
740.40.08.14 Reklam Giderleri
740.40.09 DİĞER ÇEŞİTLİ GİDERLER
740.40.09.01 Gider Yazılan Küçük Demirbaşlar
740.40.09.02 Gider Yazılan Kuruluş Giderleri
740.40.09.03 Bina Giderlerine Katılma Payı
740.40.09.04 Muhtelif Giderler
740.40.09.05 Gider Yazılan Hak'lar
740.40.10 KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER
740.40.10.01 Motorlu Taşıt Vergisi
740.40.10.02 Gecikme Cezası
740.40.10.03 Vergi Ziyaı Cezası
740.40.10.04 Trafik Cezası
740.40.10.05 Bakiye Tashih Giderleri
740.40.10.06 Özel İşlem Vergisi
740.40.10.07 Mal Sayım Eksiği
740.40.10.08 Bağkur Primleri
740.40.10.10 Diğer K.K.E.Giderler
740.40.10.11 K.K.E.G Enflasyon Düzeltmesi
740.40.11 SATIŞ GİDERLERİ
740.40.11.01 Satış Kom Hizm Giderleri
740.50 VERGİ RESİM VE HARÇLAR
740.50.01 VERGİLER
740.50.01.01 Emlak Vergileri
740.50.01.02 Damga Vergisi
740.50.01.03 Mkz Mukabili Damga Vergisi
740.50.01.04 Temizlik ve Çöp Vergisi
740.50.02 RESİMLER
740.50.02.01 Belediye Resimleri
740.50.03 HARÇLAR
740.50.03.01 Tapu Harçları
740.50.03.02 Tescil Belge Harçları
740.50.03.03 İhale ve Şartname Giderleri
740.50.03.04 Mesleki Teşekkül Aidat Giderleri
740.50.03.05 Ticaret Odası Aidatları
740.60 AMORTİSMAN VE TÜKENME PAYLARI
740.60.01 MADDİ DURAN VARLIK AMORTİSMAN GİDERLERİ
740.60.01.52 Binalar Amortisman Giderleri
740.60.01 53 Makine ve Tesis Amortisman Giderleri
740.60.01.54 Taşıtlar Amortisman Giderleri
740.60.01.55 Demirbaşlar Amortisman Giderleri
740.60.02 MADDİ OLMAYAN VARLIK AMORTİSMAN GİDERLER
740.60.02.60 Haklar İtfa Payları
740.60.02.62 Kuruluş ve Örgütlenme Gid.Amortisman Pay
740.60.02.64 Özel Maliyet Tükenme Payları
740.70 FİNANSMAN GİDERLERİ
740.70.01 BANKA GİDERLERİ
740.70.01.01 Havale EFT Giderleri
740.70.01.02 Çek Provizyon Giderleri
740.70.01.03 Extre Giderleri
740.70.01.04 Komisyon Giderleri
740.70.01.05 Hesap İşletim Ücret Giderleri
741 HİZMET ÜRETİM MALİYETİ YANSITMA HESABI
742 HİZMET ÜRETİM MALİYETİ FARK HESAPLARI
750 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ
751 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİD. YANSITMA H.
752 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDER FARKLARI
760 PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ
760.20 MEMUR ÜCRET GİDERLERİ
760.20.01 ESAS ÜCRETLER
760.20.01.01 Normal Ücret
760.20.01.02 İkramiyeler
760.20.01.03 Fazla Mesai Ücreti
760.20.01.04 Yıllık İzin Ücreti
760.20.01.05 Primler
760.20.02 İŞVEREN PAYLARI
760.20.02.01 SSK Primi İşveren Hissesi
760.20.02.02 İşsizlik Fonu İşveren Hissesi
760.20.03 SOSYAL YARDIMLAR
760.20.03.01 Yemek Yardımı
760.20.03.02 Yol Yardımı
760.20.03.03 Sağlık Sigortası Yardımları
760.20.03.04 İş Elbisesi Yardımları
760.20.04 TAZMİNATLAR
760.20.04.01 İhbar Tazminatı
760.20.04.02 Kıdem Tazminatı
760.20.04.03 Kasa Tazminatı
760.30 DIŞARDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER
760.30.01 ENERJİ YAKIT SU GİDERLERİ
760.30.01.01 Elektrik Giderleri
760.30.01.02 Su Giderleri
760.30.02 BAKIM ONARIM GİDERLERİ
760.30.02.01 Çevre Düzenlemesi Bakım Onarim Giderleri
760.30.02.52 Binalar Bakım Onarım Giderleri
760.30.02.53 Tesis ve Makinalar Bakım Onarım Giderleri
760.30.02.54 Taşıt Araçları Bakım Onarım Giderleri
760.30.02.55 Demirbaşlar Bakım Onarım Giderleri
760.30.02.64 Özel Maliyet Bakım Onarım Giderleri
760.30.03 HABERLEŞME GİDERLERİ
760.30.03.01 Telefon Giderleri
760.30.03.02 Telefax Giderleri
760.30.03.03 Posta ve Kargo Giderleri
760.30.03.04 İnternet ,Adsl ve Web Giderleri
760.30.04 MÜŞAVİRLİK GİDERLERİ
760.30.04.01 Mali Müşavirlik Giderleri
760.30.04.02 Tam Tasdik YMM Giderleri
760.30.04.03 Hukuki Müşavirlik Giderleri
760.30.04.04 Gümrük Müşavirlik Giderleri
760.30.04.05 Tercüme Giderleri
760.30.04.06 Teknik Müşavirlik Giderleri
760.30.05 DIŞARIDAN ALINAN İŞÇİLİK GİDERLERİ
760.30.05.01 Taşıma ve Hammaliye Giderleri
760.30.05.02 Stand Hizmet Gideri
760.30.05.03 İşçilik Gideri
760.30.05.04 Teknik Hizmet Gideri
760.30.06 NAKLİYE GİDERLERİ
760.30.06.01 Şehiriçi Nakliye Giderleri
760.30.06.02 Yurtiçi Nakliye Giderleri
760.30.06.03 Yurtdışı Kargo Giderleri
760.30.07 TAŞIT GİDERLERİ
760.30.07.01 Taşıt Araçları YAKIT Giderleri
760.30.07.02 Taşıt Araçları BAKIM ONARIM Giderleri
760.30.07.03 Taşıt Araçları OGS VE KGS Giderleri
760.30.07.04 Taşıt Araçları KİRALAMA Giderleri
760.30.07.05 Taşıt Araçları MTV Giderleri
760.30.08 İŞLETME SARF GİDERLERİ
760.30.08.01 İşletme Malzemeleri
760.40 ÇEŞİTLİ GİDERLER
760.40.01 BÜRO GİDERLERİ
760.40.01.01 Kırtasiye Giderleri
760.40.01.02 Fotokopi Giderleri
760.40.01.03 Temizlik Giderleri
760.40.01.04 Bilgi İşlem Malzeme Giderleri
760.40.01.05 Kıymetli Evrak Basım Giderleri
760.40.01.06 Güvenlik Giderleri
760.40.01.07 Yemek Giderleri
760.40.01.09 Çeşitli Büro Giderleri
760.40.02 SOSYAL GİDERLER
760.40.02.01 Temsil ve Ağırlama Giderleri
760.40.02.02 Çayocağı Giderleri
760.40.02.03 Mutfak Giderleri
760.40.02.04 Bağış ve Yardımlar
760.40.02.05 Abone ve Aidat Giderleri
760.40.02.06 Ş.İçi Yemek Giderleri
760.40.02.07 Gazete ,Mecmua ve Kitap Giderleri
760.40.02.08 Sağlık-İlaç Giderleri
760.40.02.09 Diğer Sosyal Giderler
760.40.02.10 Personel Kıyafet Giderleri
760.40.03 SEYAHAT GİDERLERİ
760.40.03.01 Şehiriçi Seyahat Giderleri
760.40.03.02 Yurtiçi Seyahat Giderleri
760.40.03.03 Yurtdışı Seyahat Giderleri
760.40.04 SİGORTA GİDERLERİ
760.40.04.01 Yangın Sigortası Giderleri
760.40.04.02 Taşıt Araçları Kasko Sigortası Giderleri
760.40.04.03 Taşıt Araçları Trafik Sigortası Giderleri
760.40.04.04 Nakliye Sigortası Giderleri
760.40.04.05 Hırsızlık Sigortası Giderleri
760.40.04.10 Diğer Sigorta Giderleri
760.40.05 KİRA GİDERLERİ
760.40.05.01 İşyeri Kira Giderleri
760.40.05.02 Taşıt Araçları Kira Giderleri
760.40.05.03 Servis Kiralama Giderleri
760.40.05.04 Depo Kiralama Giderleri
760.40.05.09 Diğer Kiralama Giderleri
760.40.06 DAVA İCRA VE NOTER GİDERLERİ
760.40.06.01 Dava ve İcra Giderleri
760.40.06.02 Noter Giderleri
760.40.06.03 Mahkeme Giderleri
760.40.07 REKLAM VE TANITIM GİDERLERİ
760.40.07.01 Reklam Giderleri
760.40.07.02 Satış Komisyonları
760.40.07.04 Fuar Sergi Giderleri
760.40.07.05 İhaleye Katılım Bedeli
760.40.07.06 El İlanı Flayer Giderleri
760.40.08 ETKİNLİK-ORGANİZASYON GİDERLERİ
760.40.08.13 Taşıt Kiralama Gideri
760.40.08.14 Reklam Giderleri
760.40.09 DİĞER ÇEŞİTLİ GİDERLER
760.40.09.01 Gider Yazılan Küçük Demirbaşlar
760.40.09.02 Gider Yazılan Kuruluş Giderleri
760.40.09.03 Bina Giderlerine Katılma Payı
760.40.09.04 Muhtelif Giderler
760.40.09.05 Gider Yazılan Hak'lar
760.40.10 KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER
760.40.10.01 Motorlu Taşıt Vergisi
760.40.10.02 Gecikme Cezası
760.40.10.03 Vergi Ziyaı Cezası
760.40.10.04 Trafik Cezası
760.40.10.05 Bakiye Tashih Giderleri
760.40.10.06 Özel İşlem Vergisi
760.40.10.07 Mal Sayım Eksiği
760.40.10.08 Bağkur Primleri
760.40.10.10 Diğer K.K.E.Giderler
760.40.10.11 K.K.E.G Enflasyon Düzeltmesi
760.40.11 SATIŞ GİDERLERİ
760.40.11.01 Satış Kom Hizm Giderleri
760.50 VERGİ RESİM VE HARÇLAR
760.50.01 VERGİLER
760.50.01.01 Emlak Vergileri
760.50.01.02 Damga Vergisi
760.50.01.03 Mkz Mukabili Damga Vergisi
760.50.01.04 Temizlik ve Çöp Vergisi
760.50.02 RESİMLER
760.50.02.01 Belediye Resimleri
760.50.03 HARÇLAR
760.50.03.01 Tapu Harçları
760.50.03.02 Tescil Belge Harçları
760.50.03.03 İhale ve Şartname Giderleri
760.50.03.04 Mesleki Teşekkül Aidat Giderleri
760.50.03.05 Ticaret Odası Aidatları
760.60 AMORTİSMAN VE TÜKENME PAYLARI
760.60.01 MADDİ DURAN VARLIK AMORTİSMAN GİDERLERİ
760.60.01.52 Binalar Amortisman Giderleri
760.60.01 53 Makine ve Tesis Amortisman Giderleri
760.60.01.54 Taşıtlar Amortisman Giderleri
760.60.01.55 Demirbaşlar Amortisman Giderleri
760.60.02 MADDİ OLMAYAN VARLIK AMORTİSMAN GİDERLER
760.60.02.60 Haklar İtfa Payları
760.60.02.62 Kuruluş ve Örgütlenme Gid.Amortisman Pay
760.60.02.64 Özel Maliyet Tükenme Payları
760.70 FİNANSMAN GİDERLERİ
760.70.01 BANKA GİDERLERİ
760.70.01.01 Havale EFT Giderleri
760.70.01.02 Çek Provizyon Giderleri
760.70.01.03 Extre Giderleri
760.70.01.04 Komisyon Giderleri
760.70.01.05 Hesap İşletim Ücret Giderleri
761 PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM GİD.YAN.HES.
762 PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM GİD.FARK HES
770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
770.20 MEMUR ÜCRET GİDERLERİ
770.20.01 ESAS ÜCRETLER
770.20.01.01 Normal Ücret
770.20.01.02 İkramiyeler
770.20.01.03 Fazla Mesai Ücreti
770.20.01.04 Yıllık İzin Ücreti
770.20.01.05 Primler
770.20.02 İŞVEREN PAYLARI
770.20.02.01 SSK Primi İşveren Hissesi
770.20.02.02 İşsizlik Fonu İşveren Hissesi
770.20.03 SOSYAL YARDIMLAR
770.20.03.01 Yemek Yardımı
770.20.03.02 Yol Yardımı
770.20.03.03 Sağlık Sigortası Yardımları
770.20.03.04 İş Elbisesi Yardımları
770.20.04 TAZMİNATLAR
770.20.04.01 İhbar Tazminatı
770.20.04.02 Kıdem Tazminatı
770.20.04.03 Kasa Tazminatı
770.30 DIŞARDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER
770.30.01 ENERJİ YAKIT SU GİDERLERİ
770.30.01.01 Elektrik Giderleri
770.30.01.02 Su Giderleri
770.30.02 BAKIM ONARIM GİDERLERİ
770.30.02.01 Çevre Düzenlemesi Bakım Onarim Giderleri
770.30.02.52 Binalar Bakım Onarım Giderleri
770.30.02.53 Tesis ve Makinalar Bakım Onarım Giderleri
770.30.02.54 Taşıt Araçları Bakım Onarım Giderleri
770.30.02.55 Demirbaşlar Bakım Onarım Giderleri
770.30.02.64 Özel Maliyet Bakım Onarım Giderleri
770.30.03 HABERLEŞME GİDERLERİ
770.30.03.01 Telefon Giderleri
770.30.03.02 Telefax Giderleri
770.30.03.03 Posta ve Kargo Giderleri
770.30.03.04 İnternet ,Adsl ve Web Giderleri
770.30.04 MÜŞAVİRLİK GİDERLERİ
770.30.04.01 Mali Müşavirlik Giderleri
770.30.04.02 Tam Tasdik YMM Giderleri
770.30.04.03 Hukuki Müşavirlik Giderleri
770.30.04.04 Gümrük Müşavirlik Giderleri
770.30.04.05 Tercüme Giderleri
770.30.04.06 Teknik Müşavirlik Giderleri
770.30.05 DIŞARIDAN ALINAN İŞÇİLİK GİDERLERİ
770.30.05.01 Taşıma ve Hammaliye Giderleri
770.30.05.02 Stand Hizmet Gideri
770.30.05.03 İşçilik Gideri
770.30.05.04 Teknik Hizmet Gideri
770.30.06 NAKLİYE GİDERLERİ
770.30.06.01 Şehiriçi Nakliye Giderleri
770.30.06.02 Yurtiçi Nakliye Giderleri
770.30.06.03 Yurtdışı Kargo Giderleri
770.30.07 TAŞIT GİDERLERİ
770.30.07.01 Taşıt Araçları YAKIT Giderleri
770.30.07.02 Taşıt Araçları BAKIM ONARIM Giderleri
770.30.07.03 Taşıt Araçları OGS VE KGS Giderleri
770.30.07.04 Taşıt Araçları KİRALAMA Giderleri
770.30.07.05 Taşıt Araçları MTV Giderleri
770.30.07.06 Taşıt Araçları MÜŞAVİRLİK Giderleri
770.30.08 İŞLETME SARF GİDERLERİ
770.30.08.01 İşletme Malzemeleri
770.40 ÇEŞİTLİ GİDERLER
770.40.01 BÜRO GİDERLERİ
770.40.01.01 Kırtasiye Giderleri
770.40.01.02 Fotokopi Giderleri
770.40.01.03 Temizlik Giderleri
770.40.01.04 Bilgi İşlem Malzeme Giderleri
770.40.01.05 Kıymetli Evrak Basım Giderleri
770.40.01.06 Güvenlik Giderleri
770.40.01.07 Yemek Giderleri
770.40.01.09 Çeşitli Büro Giderleri
770.40.02 SOSYAL GİDERLER
770.40.02.01 Temsil ve Ağırlama Giderleri
770.40.02.02 Çayocağı Giderleri
770.40.02.03 Mutfak Giderleri
770.40.02.04 Bağış ve Yardımlar
770.40.02.05 Abone ve Aidat Giderleri
770.40.02.06 Ş.İçi Yemek Giderleri
770.40.02.07 Gazete ,Mecmua ve Kitap Giderleri
770.40.02.08 Sağlık-İlaç Giderleri
770.40.02.09 Diğer Sosyal Giderler
770.40.02.10 Personel Kıyafet Giderleri
770.40.03 SEYAHAT GİDERLERİ
770.40.03.01 Şehiriçi Seyahat Giderleri
770.40.03.02 Yurtiçi Seyahat Giderleri
770.40.03.03 Yurtdışı Seyahat Giderleri
770.40.04 SİGORTA GİDERLERİ
770.40.04.01 Yangın Sigortası Giderleri
770.40.04.02 Taşıt Araçları Kasko Sigortası Giderleri
770.40.04.03 Taşıt Araçları Trafik Sigortası Giderleri
770.40.04.04 Nakliye Sigortası Giderleri
770.40.04.05 Hırsızlık Sigortası Giderleri
770.40.04.10 Diğer Sigorta Giderleri
770.40.05 KİRA GİDERLERİ
770.40.05.01 İşyeri Kira Giderleri
770.40.05.02 Taşıt Araçları Kira Giderleri
770.40.05.03 Şube Kiralama Giderleri
770.40.05.04 Depo Kiralama Giderleri
770.40.05.09 Diğer Kiralama Giderleri
770.40.06 DAVA İCRA VE NOTER GİDERLERİ
770.40.06.01 Dava ve İcra Giderleri
770.40.06.02 Noter Giderleri
770.40.06.03 Mahkeme Giderleri
770.40.07 REKLAM VE TANITIM GİDERLERİ
770.40.07.01 Reklam Giderleri
770.40.07.02 İlan Giderleri
770.40.07.03 Numune Giderleri
770.40.07.04 Fuar-Sergi Giderleri
770.40.07.05 Kampanya Giderleri
770.40.07.06 El İlanı Flayer Giderleri
770.40.08 ETKİNLİK-ORGANİZASYON GİDERLERİ
770.40.08.13 Taşıt Kiralama Gideri
770.40.08.14 Reklam Giderleri
770.40.09 DİĞER ÇEŞİTLİ GİDERLER
770.40.09.01 Gider Yazılan Küçük Demirbaşlar
770.40.09.02 Gider Yazılan Kuruluş Giderleri
770.40.09.03 Bina Giderlerine Katılma Payı
770.40.09.04 Muhtelif Giderler
770.40.09.05 Gider Yazılan Hak'lar
770.40.10 KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER
770.40.10.01 Motorlu Taşıt Vergisi
770.40.10.02 Gecikme Cezası
770.40.10.03 Vergi Ziyaı Cezası
770.40.10.04 Trafik Cezası
770.40.10.05 Bakiye Tashih Giderleri
770.40.10.06 Özel İşlem Vergisi
770.40.10.07 Mal Sayım Eksiği
770.40.10.08 Bağkur Primleri
770.40.10.10 Diğer K.K.E.Giderler
770.40.10.11 K.K.E.G Enflasyon Düzeltmesi
770.40.11 SATIŞ GİDERLERİ
770.40.11.01 Satış Kom Hizm Giderleri
770.50 VERGİ RESİM VE HARÇLAR
770.50.01 VERGİLER
770.50.01.01 Emlak Vergileri
770.50.01.02 Damga Vergisi
770.50.01.03 Mkz Mukabili Damga Vergisi
770.50.01.04 Temizlik ve Çöp Vergisi
770.50.02 RESİMLER
770.50.02.01 Belediye Resimleri
770.50.03 HARÇLAR
770.50.03.01 Tapu Harçları
770.50.03.02 Tescil Belge Harçları
770.50.03.03 İhale ve Şartname Giderleri
770.50.03.04 Mesleki Teşekkül Aidat Giderleri
770.50.03.05 Ticaret Odası Aidatları
770.60 AMORTİSMAN VE TÜKENME PAYLARI
770.60.01 MADDİ DURAN VARLIK AMORTİSMAN GİDERLERİ
770.60.01.52 Binalar Amortisman Giderleri
770.60.01 53 Makine ve Tesis Amortisman Giderleri
770.60.01.54 Taşıtlar Amortisman Giderleri
770.60.01.55 Demirbaşlar Amortisman Giderleri
770.60.02 MADDİ OLMAYAN VARLIK AMORTİSMAN GİDERLER
770.60.02.60 Haklar İtfa Payları
770.60.02.62 Kuruluş ve Örgütlenme Gid.Amortisman Pay
770.60.02.64 Özel Maliyet Tükenme Payları
770.70 FİNANSMAN GİDERLERİ
770.70.01 BANKA GİDERLERİ
770.70.01.01 Havale EFT Giderleri
770.70.01.02 Çek Provizyon Giderleri
770.70.01.03 Extre Giderleri
770.70.01.04 Komisyon Giderleri
770.70.01.05 Hesap İşletim Ücret Giderleri
771 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ YANSITMA HESABI
772 GENEL YÖNETİM GİDER FARKLARI HESABI
780 FİNANSMAN GİDERLERİ
780.70 FİNANSMAN GİDERLERİ
780.70.01 SONUÇ HESAPLARINA YANS. FİN.GİDERLERİ.
780.70.01.01 Kısa Vadeli Banka Kredi Faizleri
780.70.01.02 Kısa Vadeli Mali Borç Kredi Faizleri
780.70.01.03 Uzun Vadeli Banka Kredi Faizleri
780.70.01.04 Uzun Vadeli Mali Borç Kredi Faizleri
780.70.01.05 Kur Farkı Giderleri
780.70.01.06 Finansal Kiralama Giderleri
780.70.01.07 Leasing Giderleri
780.70.01.08 Teminat Mektubu Komisyon Giderleri
780.70.01.09 Kambiyo Giderleri
780.70.01.10 Temdit Komisyonları
780.70.01.11 Komisyon Giderleri
780.70.01.12 Çek Provizyon Giderleri
780.70.01.13 Hesap Giderleri
780.70.02 MALİYET HESAPLARINA YANS.FİN.GİDERLERİ
780.70.02.01 Kısa Vadeli Banka Kredi Faizleri
780.70.02.02 Kısa Vadeli Mali Borç Kredi Faizleri
780.70.02.03 Uzun Vadeli Banka Kredi Faizleri
780.70.02.04 Uzun Vadeli Mali Borç Kredi Faizleri
780.70.02.05 Kur Farkı Giderleri
780.70.02.06 Finansal Kiralama Giderleri
780.70.02.07 Leasing Giderleri
780.70.02.08 Teminat Mektubu Komisyon Giderleri
780.70.02.09 Kambiyo Giderleri
780.70.02.10 Temdit Komisyonları
780.70.02.11 Komisyon Giderleri
780.70.02.12 Çek Provizyon Giderleri
780.70.02.13 Hesap Giderleri
780.70.03 YATIRIM HESAPLARINA YANS.FİN.GİDERLERİ
780.70.03.01 Kısa Vadeli Banka Kredi Faizleri
780.70.03.02 Kısa Vadeli Mali Borç Kredi Faizleri
780.70.03.03 Uzun Vadeli Banka Kredi Faizleri
780.70.03.04 Uzun Vadeli Mali Borç Kredi Faizleri
780.70.03.05 Kur Farkı Giderleri
780.70.03.06 Finansal Kiralama Giderleri
780.70.03.07 Leasing Giderleri
780.70.03.08 Teminat Mektubu Komisyon Giderleri
780.70.03.09 Kambiyo Giderleri
780.70.03.10 Temdit Komisyonları
780.70.03.11 Komisyon Giderleri
780.70.03.12 Çek Provizyon Giderleri
780.70.03.13 Hesap Giderleri
781 FİNANSMAN GİDERLERİ YANSITMA HESABI
782 FİNANSMAN GİDERLERİ FARK HESABI
790 İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ
791 İŞÇİ ÜCRET VE GİDERLERİ
792 MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ
793 DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER
794 ÇEŞİTLİ GİDERLER
795 VERGİ RESİM VE HARÇLAR
796 AMORTİSMANLAR VE TÜKENME PAYLARI
797 FİNANSMAN GİDERLERİ
798 GİDER ÇEŞİTLERİ YANSITMA HESABI
799 ÜRETİM MALİYET HESABI
900 TEMİNAT MEKTUBUNDAN ALACAKLAR
901 TEMİNAT MEKTUBUNDAN BORÇLAR
902 KKEG
903 Bns Emanet
950 KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER
951 KANUNEN KAB.ED.GİD.ALACAKLARI HESABI
952 VERGİYE TABİ OLMAYAN GELİRLER
953 VERGİYE TABİ OLMAYAN GEL ALACAKLI HESABI
954 KKEG
960 MENKUL KIYMETLER CÜZDANI
961 MENKUL KIYMETLER ALACAKLI HESABI
980 YABANCI PARA MEVCUTLARI
981 YABANCI PARA YÜKÜMLÜLÜKLERİ
982 YABANCI PARA VAZİYETLERİ
990 DİĞER BORÇLU NAZIM HESAPLAR
991 DİĞER ALACAKLI NAZIM HESAPLAR

Hüseyin ÜST
S.M.M.M.
03-02-2019 01:21 PM
Web Sayfasını Ziyeret Edin Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
« Önceki | Sonraki »
Cevapla Forum'a Git: