Hoşgeldin Misafir ! (GirişÜye Olun)

Vekalet verme
Konuyu Açan Kişi: hust59®
Cevap Sayısı: 2
Görüntülenme Sayısı: 4812

Cevapla 
 
Değerlendir:
  • 0 Oy - 0 Yüzde
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Vekalet verme
Yazar Mesaj
hust59®
İmtiyaz Sahibi
*******
Mesajlar: 5,540
Tarih: Jul 2007
Üye no: 4
Nerden: İstanbul / Bolu
Rep Puanı: 26
Mesaj: #1
Vekalet verme
Tasfiyeye girmiş bir A.Ş. de imza sirkülerindeki kişilerin yetkisi hala devam edermi?
tasfiye memuru seçilmesi yönetimin lav edilmesi anlamındamıdır.
Şirkete kayıtlı aracın trafikteki ruhsatının Tasfiye halinde diye değiştirilmesi için muameleciye vekalet verilecek.
Bu vekaleti imza sirkülerindeki yetkililer verebilirmi, yoksa tasfiye memuru mu vermek zorundadır.

Hüseyin ÜST
S.M.M.M.
06-10-2008 12:49 PM
Web Sayfasını Ziyeret Edin Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
Y.ERCAN
YÖNETİCİ
******
Mesajlar: 18,408
Tarih: May 2008
Üye no: 4845
Nerden: İstanbul
Rep Puanı: 86
Mesaj: #2
RE: Vekalet verme
ANONİM ŞİRKETLERDE YÖNETİM KURULU

(SEÇİLME-GÖREV-SORUMLULUK-KARAR ALMA-İSTİFA)

I-GİRİŞ

Anonim şirketler yönetim kurulu tarafından temsil ve idare olunur. Yönetim kurulu üyeliğine ancak gerçek kişiler seçilebilir. Pay sahibi olan bir tüzel kişi yönetim kurulu üyesi olamaz. Ancak, tüzel kişinin temsilcisi olan gerçek kişiler yönetim kurulu üyesi olarak seçilebilir. Hissedar olan gerçek kişiler ve tüzel kişi temsilcisi olan gerçek kişilerden oluşan yönetim kurulu niteliği gereği sürekli bir organdır.
Anonim şirket yönetim kurulu; ortakların sermayelerinin korunması ve değerlendirilmesi, şirket alacaklılarının da alacaklarını emanet ettikleri, idare ve temsile yetkili önemli bir organdır. Yönetim kurulu, anonim ortaklığın kanunla öngörülmüş zaruri bir organıdır.
Anonim şirket yönetim kurulu, anonim şirketin tüzel kişiliği kazandığı andan, feshedilip tasfiyeye girdiği ana kadar, hatta sınırlı olmakla beraber tasfiye süresinde şirketi yönetir, temsil eder, şirket alacaklılarının, şirketin ve pay sahiplerinin hak ve çıkarları üzerinde etkili olur.

II-YÖNETİM KURULUNA SEÇİLME VE ARANAN NİTELİKLER
A-Yönetim Kuruluna SeçilmeYönetim kuruluna seçilecek kişilerin pay sahibi olmaları gerekir. Pay sahibi olmayan bir kimse yönetim kurulu üyeliğine seçilmiş ise pay sahibi oluncaya kadar göreve başlayamaz ve yönetim kurulu üyelik yetkilerini kullanamaz. Ortak olmadan bu yetkileri herhangi bir şekilde kullananlar, yaptıkları işlerden şahsen sorumludurlar.


Yönetim kurulu üyeleri en fazla 3 yıllığına seçilebilirler. Yönetim kurulu üyeleri genel kurul tarafından, en fazla 3 yıl seçildikten ve yönetim kurulu süresi bittikten sonra yapılacak genel kurulda yönetim kurulu seçilmezse pay sahiplerinden veya şirket alacaklılarından birinin yahut Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın isteği üzerine, mahkeme şirketin feshine karar verebilir.


Gerek kuruluş ana sözleşmesi ile gerekse genel kurullarda seçilen ve ticaret siciline kaydedilen yönetim kurulu üyelerinin ad ve soyadları, ikametgahları ve uyrukları Ticaret Sicili Gazetesine tescil ve ilanı gerekmektedir.
Anonim şirket yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilen yollardan biri ile seçilirler.

1- Sözleşmeyle Atanma
Anonim şirketin kurulduğu andan itibaren tüzel kişilik kazanması için, ani kuruluşta ilk yönetim kurulu üyelerinin şirket sözleşmesiyle atanmaları şarttır. Tedrici kuruluşta ise ilk yönetim kurulu üyelerinin ana sözleşmeyle görevlendirilmesi mümkün olduğu gibi kuruluş genel kurallarınca da seçilmesi mümkündür.

2- Genel Kurul Tarafından SeçimGenel kurul toplantısında oy çoğunluğuna sahip olan hissedarlar kendi istedikleri kişileri yönetim kuruluna getirebilirler. Genel kurulda yönetim kuruluna üyeliği teklif edilen kişiler de pay sahibi sıfatıyla oy hakkına sahiptirler.

3- Yönetim Kurulunun Üye SeçmesiGöreve seçilmiş ve görev başındaki yönetim kurulu üyelerinden birisinin bu sıfatı herhangi bir nedenle son bulmuşsa, boşalan yere yönetim kurulu, kanunda ve sözleşmede gösterilen nitelikleri haiz bir kişiyi geçici yönetim kurulu üyesi olarak seçer. Bu şekilde seçilen üye, genel kurulun ilk toplantısına kadar görev yapar. Geçici görev ile seçilen bu üye genel kurul tarafından kabul edilmese bile yaptığı işler ve kullandığı oylar geçerli olur

B-Üye olabilecekler ve Aranan Nitelikler

1-Üye Olabilecekler:Yönetim kurulu üyeliğine ancak hissedar olan gerçek kişiler seçilebilirler. Tüzel kişiler yönetim kurulu üyesi olamazlar. Ancak tüzel kişilerin temsilcileri olan gerçek kişiler yönetim kurulu üyesi olarak atanırlar. Bu durumda tüzel kişinin temsilcisi şirket ve üçüncü kişilere karşı sorumlu olur.


Yönetim kurulu üye sayısı için ana sözleşmede belirtilen kadar genel kurul tarafından üye seçilir. Yönetim kurulu toplantılarında her üyenin tek bir oy hakkı vardır. Genel kurul, tüzel kişi temsilcisini seçerken şirkete faydalı olabilecek kimseleri düşünmek zorundadır. Tüzel kişilerin aday olarak gösterdiği kişileri seçmek zorunda değildir. Tüzel kişi genel kurul tarafından seçilen temsilciyi değiştiremez.

2- Aranan Nitelikler:Yönetim kurulu üyesi seçilebilmenin kanunda öngörülen ilk şartı, hissedar ve gerçek kişi olmaktır. Özel hükümler gereğince, bazı kişiler anonim şirket yönetim kurulu üyesi seçilemezler, seçilirlerse bu seçim geçerli olur, ancak kendilerine özel hükümlerle öngörülen müeyyideler uygulanır. Örneğin Devlet Memurları Kanununa göre memurlar görevli oldukları kurumların iştiraklerinde kurumlarını temsilen aldıkları görevler dışında ticaret veya sanayi müesseselerinde görev alamazlar. Genel olarak yönetim kurulu üyeliklerinde aranan nitelikler şöyle sıralanabilir;- Pay sahipleri arasından seçilmiş olması gerekir.

- Yetki ve sorumluluk taşıyacak, tam ehliyet sahibi olması gerekir.

- Türk vatandaşı olması şart değildir. Yabancı uyruklular da yönetim kurulu üyesi olabilir.

- Türkiye’de ikamet etmek mecburiyeti yoktur.

- Seçilme engellerinin bulunmaması gerekir.

- İflas etmemiş olması gerekir,

- Hacir altına alınmamış olması gerekir.

- Ağır para cezası ile emniyeti suistimal, hırsızlık, dolandırıcılık suçlarından dolayı mahkum edilmiş kimseler olmaması gerekir.

- Aynı şirkette denetçi (murakıbı) olmaması gerekir.
III-YÖNETİM KURULUNA SEÇİLECEK ÜYE SAYISI VE GÖREV SÜRESİTürk Ticaret Kanunu, anonim şirketlerin esas mukaveleleri ile tayin veya umumi heyetçe seçilmiş en az üç kişiden ibaret bir idare meclisi ile idare edilir hükmü getirmiştir. TTK en çok (tavan) üye sayısını göstermemiştir. Bu nedenle sözleşmeyle bu sayı artırılabileceği gibi, bir taban (enaz) ve bir tavan (ençok) rakam gösterilip bu sınırlar arasında esneklik vererek genel kurulca her seçim döneminde değişik sayıda üye seçimi yapmak mümkündür. Sözleşmeyle atanma yalnızca ilk yönetim kurulu için sözkonusudur.
Yönetim kurulu üye sayısının ana sözleşmede belirlenmesi gerekir. Üye sayısı ana sözleşmede gösterildiği kadar olmalıdır. Sözleşmede belirtilmemişse üçten fazla olamaz. Örneğin; ana sözleşmede üye sayısı 5 iken 7’ye çıkarılmışsa bu değişiklik için genel kurulun toplanarak tadili onaylaması gerekecektir. İlave iki üyenin kabulü tescil ve ilan edildikten sonra yürürlüğe girer. Ancak şirket çalışmaya başladıktan sonra gerek görülürse genel kurul ana sözleşme hükmünü değiştirerek üye sayısını azaltır veya çoğaltabilir. Örneğin; anonim şirket yönetim kurulu ihtiyaca göre genel kurul tarafından seçilecek 5 ila 11 üyeden oluşması şeklinde bir hüküm sözleşmeye konabilir.
Kuruluş da ana sözleşme ile belirlenen yönetim kurulu üyeleri yapılacak ilk genel kurula kadar görevdedirler. Ancak yapılacak ilk genel kurul ve daha sonraki genel kurularda seçilen yönetim kurulu üyeleri en az bir yıl, en çok üç yıl için seçilebilirler. Sözleşmede aksine hüküm yoksa, süresi biten yönetim kurulu üyesinin tekrar seçimi mümkündür.
IV-YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ, YETKİLERİ VE HAKLARIAnonim şirket yönetim kurulu üyelerinin başlıca görev ve yetkileri şunlardır;
- Şirketi idare ve temsil etmek.- Toplantılar yapmak ve kararlar almak.- Genel kurul toplantısını yapmak.

- Genel kurul kararlarını yerine getirmek.

- Yıllık Bilanço ve gelir tablolarını hazırlatmak.
- Kanunlar çerçevesinde gerekli defterleri tutmak veya tutulmasını sağlamak.- Yıllık rapor ve teklifleri hazırlamak.

- Memur ve müstahdemlerin tayin ve istihdamlarını sağlamak.

- Mali durum ile ilgili karar ve önlemleri almak.

- Tasfiye işlerini görmek.

- Kanun ve ana sözleşmenin yönetim kuruluna yüklediği görevleri yapmak.

- Gerekli tescil ve ilan işlemlerini yapmak.

- Şirketin iş ve işlemlerinde özenli hareket etmek.
Anonim şirket yönetim kurulu üyelerinin başlıca hakları şunlardır;
- Huzur hakkı almak.

- Ücret almak.
V-YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI VE KARARLARYönetim kurulu toplantılarının hukuki bir değer taşıması ve şirketi bağlayabilmesi için, bu kararların geçerli bir şekilde ve gündem ile yapılması ve toplantı kararlarının gerekli çoğunlukla alınmış olması gerekmektedir.
Seçilen yönetim kurulu üyelerinin yapacağı ilk toplantıda ilk evvela kendi aralarında görev dağlımı ve şirketin temsil/ilzamı konularını karar altına almaları gerekmektedir. Yönetim kurulu, kendi arasında bir başkan, bir veya iki başkan yardımcısı ile diğer üyeleri tayin eder. Daha sonra şirketin temsil ve ilzamı konusunda yetkiyi bir veya birkaç üyeye verebilir. Bu yetki münferiden (yalnız başına) veya müştereken (birlikte) olabilir. Her halükarda yönetim kurulu görev dağılımı ile temsil/ilzam kararları ivedilikle ticaret siciline tescil/ilan olunduktan sonra “imza sirküleri” çıkarılarak hukuki prosedür tamamlanır.Yönetim kurulu toplantısında, üyelerden her birinin, başkan dahil birer oy hakkı vardır. Ana sözleşmeye bunun aksine hüküm konulması mümkün değildir. Tüzel kişilerin de yönetim kurulunda kaç kişi ile temsil edildiğine bakılmaksızın birer oy hakları vardır. Yönetim Kurulu toplantılarında kararlar mevcut oyların çoğunluğuyla verilir. Oyların eşit olması halinde, konunun görüşülmesi ve oylanması gelecek toplantıya bırakılır. Gelecek toplantıda da oylar eşit olursa, söz konusu öneri reddedilmiş sayılır. Üyeler “Kabul” ya da “Red” şeklinde görüşlerini belirtirler. Çekimser oy kullanılması yerinde değildir.
Yönetim kurulu üyeliği seçiminde vekaletten oy kullanılarak (genel kurullarda) seçilmek mümkündür. Ancak, seçilmiş üyeler yönetim kurulu toplantılarına vekil (vekaletten) gönderemezler, bizzat toplantılara ve kararlara katılırlar.

Yönetim kurulu toplantılarında alınan kararların karar defterine doğrudan yazılacağı gibi, başka bir kağıda yazılarak sonradan karar defterine yapıştırılabileceği mümkündür. Yeter ki alınan kararlar usulüne uygun alınmış olsun.Sözleşmede aksine hüküm yoksa toplantı nisabı; üyelerden yarısından bir fazlasının toplantıda hazır bulunmasıdır. Kanun, toplantı nisabı için üye sayısının çoğunluğunu değil, “yarısından bir fazlasını” aramıştır. Bu nedenle örneğin; 3 kişilik bir yönetim kurulunda, toplantı yeter sayısı 3 üyedir. (3’ün yarısı 1,5 üye olamayacağından zorunlu olarak bunun bir fazlası 3 üyedir) örneğin; 5 kişilik bir yönetim kurulunda, toplantı yeter sayısı 4 üyedir. ( 5’in yarısı 2,5 üye olamayacağından zorunlu olarak bunun bir fazlası 4 üyedir.)Buna karşılık karar yeter sayısı; mevcut üyelerin mutlak çoğunluğudur. Anonim şirket yönetim kurulu üç kişiden oluşuyorsa karar yeter sayısı iki olmalıdır. Yönetim kurulu beş kişiden oluşuyorsa karar yeter sayısı için üç kişi yeterlidir.
Yönetim kurulunun toplantı zamanları hakkında Türk Ticaret Kanununda her hangi bir hüküm öngörülmemiştir. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nca hazırlanan örnek sözleşme hükümlerine göre, toplantının ayda en az bir defa yapılması zorunlu kılınmaktadır.
VI-YÖNETİM KURULUNUN TEMSİL YETKİSİAnonim şirket iç ve dış ilişkide yönetim kurulu tarafından temsil olunur. Tasfiyede ise şirketi temsil yetkisi tasfiye memurlarındadır. Bazı hallerde şirket kayyum tarafından temsil edilebilir. Ancak, tasfiye memurları sözleşmede öngörülmemiş veya genel kurulca seçilmemişse tasfiye işleri de yönetim kurulunca temsil edilir.
Anonim şirketin temsilinde, temsil yetkisi kural olarak yönetim kuruluna aittir. Anonim şirket adına tanzim edilecek evrakın muteber olması için aksine esas mukavelede hüküm olmadıkça temsile salahiyetli olanlardan ikisinin imzası kafidir. Şirket namına imzaya salahiyetli olanlar şirket unvanını altına imza etmeye mecburdurlar.
Sözleşmeyle, temsil yetkisinin kullanılmasında münferit temsil esası kabul edilebileceği gibi, ikiden çok imza da aranabilir. Hatta yönetim kurulunun bütün üyelerinin imza koyması şartı da öngörülebilir.
Birlikte temsil kuralının bir istisnası da anonim şirkete karşı yapılan ihtar, ihbar ve tebligata muhatap olma durumudur. Anonim şirketi birlikte temsile yetkili olanlar, şirkete yapılabilecek ihtar, ihbar ve tebligatlarda muhatap olarak, şirketi münferiden de temsil ederler.A-Temsil Yetkisinin Bölünmesi ve TaksimiYönetim yetkisi gibi, temsil yetkisi de, sözleşmede hüküm bulunmak kaydıyla yönetim kurulu üyeleri arasında bölünebilir. Sözleşme, bu bölünmenin yapılması yetkisini genel kurul veya bizzat yönetim kuruluna da bırakabilir.


Temsil yetkisi, murahhas üyelere veya pay sahibi olması zorunlu olmayan murahhas müdürlere taksim edilebilir. Bunun için ana sözleşmede hüküm bulunması şarttır. Bu hüküm, taksim yetkisini genel kurula veya hatta yönetim kuruluna bırakabilir. Temsil yetkisi, pay sahibi olmayan murahhas müdürlere taksim edildiği takdirde, yönetim kurulunun en az bir üyesine de temsil yetkisi verilmesi şarttır.
B-Temsil Yetkisinin SınırlarıAnonim şirketlerde temsil yetkisinin sınırlarını şirket maksat ve mevzuu ile sınırlı olarak düzenlemiştir. Şirketin işletme konusu dışında yapılan bir sözleşme, şirketi bağlamaz. Anonim ortaklık istese de bu sözleşmeye bağlı olmayacağı gibi karşı taraf da bununla bağlı değildir. Yapılan işlem geçersizdir.
VII-YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN VERGİ USUL KANUNUNDAN DOĞAN SORUMLULUKLARI213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun kanuni temsilcilerin ödevi başlığını taşıyan 10’uncu maddesine göre; tüzel kişilerle küçüklerin ve kısıtlıların, vakıflar ve cemaatler gibi tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin mükellef veya vergi sorumlusu olmaları halinde bunlara düşen ödevler kanunu temsilcileri, tüzel kişiliği olmayan teşekkülleri idare edenler ve varsa bunların temsilcileri tarafından yerine getirilir.
Yukarıda yazılı olanların bu ödevleri yerine getirmemeleri yüzünden mükelleflerin veya vergi sorumlularının varlığından tamamen veya kısmen alınamayan vergi ve buna bağlı alacaklar, kanuni ödevleri yerine getirmeyenlerin varlıklarından alınır. Bu hüküm Türkiye’de bulunmayan mükelleflerin Türkiye’deki temsilcileri hakkında da uygulanır.
Temsilciler veya teşekkülü idare edenler bu suretle ödedikleri vergiler için asıl mükelleflere rücu edebilirler. Tüzel kişilerin tasfiye haline girmiş veya tasfiye edilmiş olmaları, kanuni temsilcilerin tasfiyeye giriş tarihinden önceki zamanlara ait sorumluluklarını da kaldırmaz.
Kanun hükmüne paralel olarak; 25.11.1988 tarihli Maliye Bakanlığı yazısı ve 390 No.lu Tahsilat Genel Tebliğinde yapılan açıklamalarda görüldüğü üzere; Anonim Şirketlerde şirketin idaresi ve temsili mutlak suretle yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu şirketi temsil yetkisini tamamen başkalarına devredemez.
Ayrıca, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunu’nun mükerrer 35’inci maddesinde “Tüzel kişilerle küçüklerin ve kısıtlıların, vakıflar ve cemaatler gibi tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin mal varlığından tamamen veya kısmen tahsil edilmeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan amme alacakları, kanuni temsilcilerin ve tüzel kişiliği olmayan teşekküllü idare edenlerin şahsi mal varlıklarından bu kanun hükümlerine göre tahsil edilir” hükmü mevcuttur.
VIII-YÖNETİM KURULUNDAN İSTİFATürk Ticaret Kanununda yönetim kurulu üyelerinin seçimi ile ilgili hükümler bulunmasına rağmen istifalarıyla ilgili hükümler yoktur. Yönetim kurulu üyeleri ile şirket arasındaki münasebet esas itibariyle birinci derecede şirket akdine dayanır. Bu husus da Türk Ticaret Kanununda olmayan hükümler için Borçlar Kanunundaki vekalet hükümleri uygulanır. Borçlar kanununa göre “vekaletten” istifa her zaman caizdir. Yöneticilerin de bu istifa hakkı hiçbir sınırlamaya tabi değildir.


Yönetim kurulu üyelik süresi bittiği halde, yönetim kurulu üyesi gibi şirketi temsil ve ilzamla ilgili hukuki işlem yapan yönetim kurulu üyeleri, yaptıkları işlemlerden kendileri sorumludur.


Yönetim kurulu üyesi olanlar her zaman istifa edebilirler. Bunların yerine ana sözleşme ve yasa gereği yönetim kurulunca yeni üye (geçici) göreve atanabilir. Ancak, birden fazla üyenin birlikte istifa etmesi veya başka nedenlerle üyelik sıfatlarını aynı zamanda kaybetmeleri mümkündür. Yönetim kurulu üyeliğine atanma yazılı şekle tabi olduğundan istifanın da yazılı olması gerekir.
A- Ayrılan Üyelerin Yönetim Kurulunun Çoğunluğunu OluşturmamasıYönetim kurulu üyeliğini kaybedenlerin azınlıkta olması halinde bu üyelerin yerlerine yenilerinin seçilmesi için, kalan diğer üyelerin bir kurul halinde toplanması gerekmektedir. Birden fazla üyenin sıfatını kaybetmesi yönetim kurulunun çoğunluklu (yarıdan bir fazlası) toplanması şartını bozmuyorsa, boşalan üyeliklerin yönetim kurulunun kararı ile doldurulması mümkündür.
B- Ayrılan Üyelerin Yönetim Kurulunun Çoğunluğunu OluşturmasıYönetim kurulu üyeliğini kaybedenlerin çoğunlukta (yarıdan bir fazlası) olması halinde, kalan üyeler tarafından istifa edenlerin yerlerine yenilerinin seçilmesi mümkün olmaz. Bu durumda genel kurulun denetçiler tarafından acilen toplantıya çağırılması ve yeni üyelerin seçilmesi için genel kurul yapılması gerekmektedir. Bu durumda, genel kurul sadece boş üyelikler için seçim atama yapabileceği gibi, istifa etmeyip görevde kalan diğer üyeleri de azledebilir, bu üyeleri de yeniden yönetim kurulu üyesi olarak atayabilir.
Ancak, uygulamada bu tür (çoğunluğun) istifası halinde her defasında genel kurula gidilmesi sorunlu olmaktadır. Birden fazla üyenin istifası sözkonusu ise, üyelerin birer birer ya da yönetim kurulunun çoğunlukla toplanmasını imkansız hale getirmeyecek şekilde, sıra ile ikişer üçer istifa etmesi boşalan üyeliklerinin doldurulmasından sonra diğerlerinin istifa etmeleri daha akılcı bir yol olur.
C-Yönetim Kurulu Üyeliğinden İstifanın SonuçlarıYönetim kurulu üyelerinin istifası nedeniyle meydana gelen boşalma ve değişikliğin yönetim kurulunca ticaret siciline tescil ve ilan ettirilmesi gerekir. Şirketi temsile yetkili olan kişileri tescil edilmek üzere ticaret siciline bildirmekle yükümlü olan yönetim kurulu, istifa nedeniyle temsil yetkisi kalkan yönetim kurulu üyelerinin bu istifalarını da sicile bildirmekle yükümlüdür.

Yönetim kurulu üyelerinin istifa hakları vekiller gibi mutlak ise de bu hakkın uygun olmayan bir zamanda kullanan kişi şirketin bu nedenle uğrayacağı zararı tazminle yükümlüdür. Yönetim kurulu üyelerinin istifa tarihinden itibaren yönetim kurulu üyeliği sona erdiğinden, istifa tarihinden sonraki işlemlerden yönetim kurulu üyesi olarak sorumlu değildir. Zamansız istifa nedeniyle bu yüzden uğranılan şirket zararını tazmin yükümlülüğü müstesnadır. İstifa etmek isteyen yönetim kurulu üyelerinin bu tazmin yükümlülüğünden kurtulmak için, yönetim kurulunun toplanıp istifa edecek üyenin yerine geçici olarak birini atama imkanını sağlayacak asgari süreyi şirket yönetim kuruluna tanıması gerekir.
IX-SONUÇYapılan açıklamalarda görüldüğü üzere; özellikle Türk Ticaret Kanunu yönünden, yönetim kurulu üyeleri, kanun veya esas mukavelelerinin, kendilerine yüklediği görevleri, kusurları nedeniyle gereği gibi yerine getirmemeleri halinde, şirketle aralarındaki sözleşmenin ihlali söz konusu olduğundan müteselsil sorumlu olurlar.
Vergi Usul Kanunu, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanun ve bazı yargı kararlarına göre, yönetim kurulu üyeleri, şirketin vergi borcundan sorumludur. Ancak, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanununa göre, yönetim kurulu üyeleri hakkında takibe geçilmeden önce asıl borçlu (şirket) hakkında takibe geçilmesi, yapılan takip sonunda amme borçlusunun mal varlığından tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan amme alacaklarının kanuni temsilcilerin mal varlığından tahsili cihetine gidilir.
Anonim şirketlerin yönetim kurulları ile ilgili, uygulamada yaşanan sorunları ise şu şekilde sıralamak mümkündür;
-Yönetim kurulu üyelerinin toplantıları usulüne uygun yapmamaları,

-Gerekli toplantı ve karar nisapları sağlanmadan toplantı yapılması veya hiç toplanılamaması,

-Görev süreleri tamamlandığı halde genel kurul yapılmadığından yeni yönetim kurulu ve temsil/ilzamların yetkilerinin yenilenmediği,

-Temsil ve ilzam yetkilerinin usulüne uygun verilmediği veya kullanılmadığı, müşterek veya münferit imza yetkisi kullanımlarında hatalar yapıldığı,

-Yönetim kurulu üyelik hakkı, temsil/ilzam yetkisi ve toplantılara katılma haklarının (vekalet ile devredilemeyecek hakların) vekalet ile başkalarına kullandırılması,

-Yönetim kurulu üyeliğinden istifaların usulüne uygun yapılmaması, yerine geçici görev ile üye atanmaması, tescil/ilan ettirilmemesi,

-Hissedar olamayanların yönetim kuruluna seçilmesi veya seçtirilmesi,

-Özellikle üç üyeli yönetim kurullarında (bir üye katılmayınca) toplantıların yapılamaması ve kararların alınamaması.
Yukarıdaki benzeri hususları daha fazla sıralamak mümkün. Ancak, bu sorunların yaşanmaması için gerek şirketin kuruluşunda (yönetim kurulu maddesi) ve gerekse sonraki evrelerde (genel kurullarda) yönetim kurulu ile ilgili düzenlemelerde ve yönetim kuruluna seçilecek kişilerin görevlerinde duyarlı olmaları gerekmektedir.

Talha APAK

Yeminli Mali Müşavir

Muhasebe ve Mevzuat Grubu

Hüseyin Ust Mevzuat Forumu Facebook Sayfası

Kişisel Blog Sayfam
06-10-2008 01:44 PM
Web Sayfasını Ziyeret Edin Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
Y.ERCAN
YÖNETİCİ
******
Mesajlar: 18,408
Tarih: May 2008
Üye no: 4845
Nerden: İstanbul
Rep Puanı: 86
Mesaj: #3
RE: Vekalet verme
TİCARET ŞİRKETLERİ/ ANONİM ŞİRKET
Karar Tarihi : 30.01.1985
Karar No : 270
Karar Yılı : 1985
Esas No : 6072
Esas Yılı : 1984
Daire No : 11
Daire : HD
**************
DAVA : Taraflar arasındaki davadan dolayı (İstanbul 6. Asliye Ticaret Mahkemesi)nce verilen 12.9.1984 tarih ve 1458-208 sayılı hükmün duruşmalı olarak temyizen tetkiki davalı şirket yönetim kurulu ve ayrıca müdahil tarafından istenilmekle; dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra, işin gereği konuşulup düşünüldü:
KARAR : Davacı Celal, kendisinin de ortağı olduğu...Yapı A.Ş.nin halen tasfiye halinde bulunduğunu, önceki tasfiye memurları ile bazı ortakların şahsi çıkar çabalarına girmeleri üzerine mahkemece azledilen tasfiye memurları yerine yenilerinin tayin edildiğini, ancak anonim şirketin 26.6.1984 günlü genel kurul toplantısında şirkete ait taşınmazların satışı ile ilgili olarak gündemde bir madde olmadığı halde taşınmazların açık arttırma ile satışına gündem dışı olarak karar verildiğini ve bazı konularda ise toplantının bir aydan uzak bir güne tehir olunduğunu ileri sürerek, 26.6.1984 günlü genel kurul toplantısında şirkete ait taşınmazların satışı ile ilgili olarak gündemde bir madde olmadığı halde taşınmazların açık arttırma ile satışına gündem dışı olarak karar verildiğini ve bazı konularda ise toplantının bir aydan uzak bir güne tahir olunduğunu ileri sürerek 26.6.1984 günlü genel kurul kararının iptalini istemiştir.
Davalı anonim şirketin tasfiye memurlarından ikisi ilk oturumda davayı aynen kabul ettiklerini bildirmişler; aynı oturumda davalı anonim şirketin yönetim kurulu Başkanı A. Rıza ve Üyesi Alaattin'de hazır bulunmuşlar, sonraki dilekçelerinde de davanın reddini istemişler ve davaya müdahil olarak katılan ...El Anonim Şirketi de davalı şirketin ortağı olduğunu ve ancak genel kurul kararında bir usulsüzlük bulunmadığını beyanla davanın reddini istemiştir.
Mahkeme, tasfiye memurlarının şirketi temsile, sulh ve feragata yetkili bulunduğu ve davayı kabul etmiş oldukları nedeni ile davanın kabulüne ve 26.6.1984 günlü genel kurul kararının iptaline karar vermiştir.
Kararı, tasfiye halinde...Yapı A.Ş. adına yönetim kurulu ile müdahil... El A.Ş. vekili temyiz etmişlerdir.
Tasfiye memurları 21.9.1984 günlü dilekçeleri ile mahkeme kararını tebellüğ ettiklerini ve temyizden feraget eylediklerini bildirmişlerdir.
1 - Öncelikle gerek davada tasfiye halindeki anonim şirket adına beyanda bulunan ve davayı kabul ettiklerini bildiren tasfiye memurlarının ve gerekse aynı şirket adına duruşmada bulunan yönetim kurulu başkan ve üyelerinin ve müdahilin sıfatları ve temyiz yetkileri üzerinde durulması gerekmektedir.
Gerçekten TTK.nun 440. madde yollaması ile aynı Yasanın 219. maddesi hükmünce: (Tasfiye halinde bulunan şirketi mahkemelerde ve hariçte temsil selahiyeti, tasfiye memurlarına aittir. Tasfiye memurları, şirket için faydalı gördükleri takdirde sulh, feragat ve kabule... selahiyettardırlar). Ancak hemen belirtmek gerekir ki, tasfiye memurlarının temsil yetkisi sınırsız olmayıp ancak tasfiye işlemleri ile ilgili ve şirket menfaatleri ile sınırlı ve 3. şahıslara karşı tasfiye halindeki şirketi temsil ve ilzam edebilme yönlerinde toplanmaktadır. Zira tasfiye sona erinceye ve ticaret siciline tescil oluncaya kadar şirketin hükmi şahsiyeti devam etmektedir. Tasfiye memurlarının temsil yetkileri bu ilkeler içinde sınırlı olduğu gibi, TTK.nun 321. maddede açıklandığı üzere genel kurulca da bir kısım yetkilerinin kısıtlanması, ilan ve tescili mümkün olup esasen temsil yetkisine dayanak yapılan işlemlerin de ana sözleşmeye ve şirket kurul kararlarına aykırı olmaması gerekmektedir. Şirketin hükmi şahsiyeti ve tasfiyeye kadar organlarının faaliyetleri süreceğinden ana sözleşme ve yasa gereği genel kurul ve yönetim kurullarının görevleri ile ilgili olarak gerekli toplantıları yapıp kararları vererek yerine getirmeleri tabii bulunmaktadır. Bu davada da şirket genel kurulunun almış olduğu (taşınmazların teker açık artırma ile satışına) dair kararın iptali paydaşlardan birisi tarafından istenmiş ve davalı olarak doğrudan doğruya tasfiye halindeki anonim şirket hükmi şahsiyeti gösterilmiştir. Ancak mahkemeye şirketi temsilen hem yönetim kurulu başkan ve üyesi ve hem de iki tasfiye memuru gelmiş ve tasfiye memurları davayı kabul ettiklerini bildirmişler ve bu beyanları esas alınarak davanın kabulü ile genel kurul kararını iptaline dair mahkemece verilen kararı da temyiz etmeyeceklerini dilekçeleri ile açıklamışlardır. Duruşmalarda bulunan yönetim kurulu bu kararı temyiz etmiş; aynı tarafa iltihak eden müdahil de aynı doğrultuda temyiz isteminde bulunmuştur.
Şu duruma göre, şirket genel kurulunca alınan kararda taşınmazların teker teker açık arttırma ile satışına gidilmesi öngörülmüş iken, bir ortağın bu kararın yolsuzluğu ve yasaya aykırılığından söz ederek açtığı iptal davasında bu ortağın görüşüne katılarak davayı kabul ettiklerini bildiren tasfiye memurları ile şirket arasında menfaat çatışması ve görüş ayrılığı doğmuş bulunmaktadır. TTK.nun 440. maddede tasfiye memurlarının ancak şirket için faydalı gördükleri taktirde sulh ve feragat ve kabule selahiyattar olduklarıda belirtilmiştir. Öyle ise bu durumda tasfiye memurlarının aslında 3. şahıslara karşı ve şirket yararına var olan temsil yetkilerinin sınırının aşıldığı, şirketi ve şirket adına mahkemeyi bağlayıcı bir beyan olarak kabul edilemeyeceği ortadadır. Esasen TTK.nun 443. maddesine göre ancak A.Ş. genel kurulu aksine karar vermedikçe aktiflerin pazzarlık sureti ile satışan tasfiye kurulunca ve aktiflerin toptan satışına ise genel kurulca karar verilebilir; olayda ise genel kurulca verilmiş aktiflerin toptan satışına dair bir karar olmayıp taşınmazları teker teker açık artırma ile satışı kararlaştırılmış iken bu kararın iptali yolunda davayı kabul ettiklerini bildirmek suretiyle, tasfiye memurları sözü geçen madde hükmüne de aykırı davranmış bulunmaktadırlar. Kaldı ki, anonim şirket hükmi şahsiyeti hasım gösterilerek açılmış olan bu davada şirketi temsil ve şirket adına beyanda bulunmak şirket menfaatleri ile ters düşer. Bu, tasfiye memurlarının yetkisi içinde olmayıp yine duruşmaya gelmiş olan (yönetim kurulu)nun yetkisi içinde bulunmaktadır. Bu nedenle yetkili yönetim kurulunca dava kabul edilmeyip ayrıca iş mahkemenin iptale dair kararı temyiz edilmiş bulunduğundan, tasfiyle memurlarının ne duruşmadaki kabulleri ne de mahkeme kararını temyiz etmeyeceklerine dair beyanları temsil yetkisi sınırları dışında kaldığından şirketi bağlayıcı hukuki sonuç doğurmayacaktır. Şu hale göre, gerek şirket yönetim kurulunun, gerekse müdahilin temyiz itirazlarının incelenmesi gerekli bulunmuştur.
2 - İşin esasına gelince: Davacı, 26.6.1984 günlü şirket genel kurulu kararının iptali davasına dayanak olarak, gündemde taşınmazların satışı ile ilgili bir madde bulunmadığını ve ayrıca diğer bazı konularda karar alınamadığından bir aydan uzak güne ikinci toplantı için tehir kararı alındığını ileri sürmektedir. Sözü edilen genel kurul gündemi incelendiğinde 6. ve 7. maddelerinde (tasfiyeye tabi parseller hakkında görüşme) ve (dilekler) bölümleri aslında çok geniş kapsamlı olup tasfiye haline girmiş şirketin taşınmazlarının şu veya bu şekilde satışını da kapsar nitelikte bulunmaktadır. Buna dayanarak, genel kurul şirkete ait taşınmazların teker teker (açık artırma) ile satışını kararlaştırmıştır. Bunun dışında gündemin 5. maddesinde şirketin borçları ile ilgili olarak birinci toplantıda karara varılamadığından ikinci toplantı için Eylül'ün 2. yarısı belirlenmiştir. TTK. 377. maddede yer alan bilanço müzakereleri dışında genel kurul toplantılarının bir aydan daha uzun tarihe talik edilmesini engelleyici bir yasa hükmü bulunmamaktadır. Davada ise, bilanço müzakeresi ile ilgili gündem ve müzakere söz konusu değildir. Davacının iptalini istediği genel kurul kararı altında, dava açma şartı olan (karara muhalif kaldığına dair bir şerh) yer almadığı görülmektedir. TTK. 381. maddeye göre, bu durumda davacı ortağın iptal davası açma hakkı dahi söz konusu olamaz. Ancak davacı mutlak butlan sebebleri olduğunu ileri sürerek bu davayı açmış bulunmaktadır. Fakat incelenen genel kurul toplantısı ve kararı ile eklerinde, toplantı ve karar nisapları hakkında esasen bir itiraz bulunmadığı gibi, şirket sermayesinin tamamı 104 pay olup 26.6.1984 günlü genel kurula 81 pay sahibi katıldığı ve (taşınmazları teker teker açık artırma ile satışına) 81 mevcudun 54 oyu ile karar verildiği görülmektedir. TTK.nun 443/son maddesine göre aktiflerin toptan satılmasına dair genel kurul kararlarında aynı Yasanın 388/3. maddesindeki ağırlaştırılmış nisaplar aranacak ise de 26.6.1984 günlü genel kurulda toptan satışa ait bir karar alınmamış ve sadece taşınmaz parsellerin teker teker açık artırma ile satışına karar verilmiştir ki, bu durumda TTK. 372 ve 378. maddeler hükmünce adi nisapla yani şirket sermayesinin en az 4'te 1'ini temsil eden pay sahiplerinin huzuru ile toplanmış ve oyçokluğu ile karar alınmış bulunması nedeniyle bu yönü ile de 26.6.1984 günlü genel kurul kararı geçerli bulunmaktadır.
O halde açıklanan nedenlerle bu davada iptali istenen genel kurul kararı yasaya uygun bulunduğu halde, esasen işin esası incelenmeksizin sadece bu dava için şirketi temsile yetkili sayılamayacak ve menfaat çatışması nedeni ile temsil yetkisi kabul edilemeyecek olan tasfiye memurlarının geçersiz bulunan "davayı kabul" beyanlarına değer verilerek, davanın reddi yerine kabulüne karar verilmesi yasaya aykırı olup hükmün bozulmasını gerektirmiştir.
SONUÇ : Yukardaki nedenlerle tasfiye halinde....Yapı A.Ş. adına yönetim kurulu ve ayrıca müdahil... El A.Ş. nin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA,temyiz eden vekilleri duruşmaya gelmediğinden duruşma için avukatlık parası olmadığına,ödediği temyiz peşin harcının isteği halinde temyiz edenlere iadesine,30.1.1985 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Muhasebe ve Mevzuat Grubu

Hüseyin Ust Mevzuat Forumu Facebook Sayfası

Kişisel Blog Sayfam
06-10-2008 01:47 PM
Web Sayfasını Ziyeret Edin Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
« Önceki | Sonraki »
Cevapla Forum'a Git: