Muhasebe-SMMM-Yeni TTK-Yeni Borçlar Kanunu-AGİ-2012-Pratik Bilgiler-SGK-Bağ-Kur-Emekli Sandığı-Beyanname Rehberi-Transfer Fiyatlandırması-Özelgeler-Yönetmelikler-Sirküler-Soru-Cevap-SMMM Staj Rehberi-Ücretsiz SMMM Sınavları-Mali Takvim-Basel II-YMM-Ekonomi-Finans-Maliye-Güncel Bilgi Kaynağı
ŞİRKET BİRLEŞME, BÖLÜNME VE TÜR DEĞİŞİKLİĞİNDE MÜLKİYET DEĞİŞİKLİĞİNE KONU OLAN MAL - Yazdırılabilir Sürüm

+- Muhasebe-SMMM-Yeni TTK-Yeni Borçlar Kanunu-AGİ-2012-Pratik Bilgiler-SGK-Bağ-Kur-Emekli Sandığı-Beyanname Rehberi-Transfer Fiyatlandırması-Özelgeler-Yönetmelikler-Sirküler-Soru-Cevap-SMMM Staj Rehberi-Ücretsiz SMMM Sınavları-Mali Takvim-Basel II-YMM-Ekonomi-Finans-Maliye-Güncel Bilgi Kaynağı (http://huseyinust.com)
+-- Forum: Mesleki Kariyer Bölümü (/forum-mesleki-kariyer-bolumu)
+--- Forum: 3568 Sayili Kanun ve kararlar (/forum-3568-sayili-kanun-ve-kararlar)
+--- Konu: ŞİRKET BİRLEŞME, BÖLÜNME VE TÜR DEĞİŞİKLİĞİNDE MÜLKİYET DEĞİŞİKLİĞİNE KONU OLAN MAL (/konu-sirket-birlesme-bolunme-ve-tur-degisikliginde-mulkiyet-degisikligine-konu-olan-mal.html)ŞİRKET BİRLEŞME, BÖLÜNME VE TÜR DEĞİŞİKLİĞİNDE MÜLKİYET DEĞİŞİKLİĞİNE KONU OLAN MAL - Selahattin ŞAHİN - 06-11-2012 10:22 AM

ŞİRKET BİRLEŞME, BÖLÜNME VE TÜR DEĞİŞİKLİĞİNDE
MÜLKİYET DEĞİŞİKLİĞİNE KONU OLAN MAL VE HAKLARIN
TESPİTİNİ SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER’DE
YAPABİLECEKLER
ŞİRKET BİRLEŞME, BÖLÜNME VE TÜR DEĞİŞİKLİĞİNDE
MÜLKİYET DEĞİŞİKLİĞİNE KONU OLAN MAL VE HAKLARIN
TESPİTİNİ SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER’DE
YAPABİLECEKLER
Değerli üyemiz, 31/10/2012
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı bu günkü Resmi Gazetede “ ŞİRKETLERDE YAPI
DEĞİŞİKLİĞİ VE AYNİ SERMAYE KONULMASINDA SİCİLLER ARASI
İŞBİRLİĞİNE İLİŞKİN TEBLİĞİ ”ni yayımlamıştır. Söz Konusu Genel tebliğin Madde 5(1)
b hükmüne göre ; Bölünme ve tür değişikliğinde ise mülkiyet değişikliğine konu olan mal
ve hakların değer tespiti SMMM tarafından da yapılabilecektir. Tebliğin hazırlanması
aşamasında Odalarımızın ve Türmob’un girişimi ile SMMM’lerin yetkilendirilmesi
sağlanmıştır. Konuya duyarlılık gösteren Bakanlık yetkililerine teşekkür ederiz.
İlgili tebliği aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.
Çalışmalarınızda başarılar dilerim.
Saygılarımla,
Yahya Arıkan
Başkan
31 Ekim 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28453
TEBLİĞ
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
ŞİRKETLERDE YAPI DEĞİŞİKLİĞİ VE AYNİ SERMAYE KONULMASINDA
SİCİLLER ARASI İŞBİRLİĞİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; birleşme, bölünme ve tür değiştirme gibi yapı değişiklikleri ile
ayni sermaye konulması veya ticari işletmelerin devralınması sonucunda, tapu ve gemi sicili ile
fikrî mülkiyete ilişkin sicillerde ve benzeri sicillerde kayıtlı bulunan mal ve hakların sahipliklerinde
meydana gelen değişikliklerin ilgili sicillere bildirilmesini ve sicil kayıtları ile belgelerindeki gerekli
değişikliklerin yapılmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemek, başvuruda bulunacak kişiler ve gerekli
belgeleri belirlemektir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 14/1/2011 tarihli ve 6103 sayılı Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve
UygulamaŞekli Hakkında Kanunun 17 nci maddesi ile 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 210 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,
b) İlgili siciller: Tapu ve gemi sicilini, fikrî mülkiyete ilişkin sicilleri ve benzeri sicilleri,
c) Kanun: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,
ç) Müdürlükler: Ticaret sicili müdürlüklerini,
d) Şirket sözleşmesi: Anonim ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde esas
sözleşmeyi; kollektif, komandit ve limited şirketlerde şirket sözleşmesini ve kooperatiflerde ana
sözleşmeyi,
ifade eder.
Müdürlüklerin ve ilgili sicilleri tutan kurumların bildirim yükümlülükleri
MADDE 4 – (1) Ticaret şirketlerinin Kanun hükümlerine göre birleşmelerinde devralan şirketin,
bölünmelerinde ise bölünen şirket dışındaki bölünmeye katılan diğer şirketlerin kayıtlı olduğu müdürlükler
tarafından; devrolunan veya bölünen şirketin malvarlığına dahil olan tapu, gemi ve fikri mülkiyet sicilleri
ile benzeri sicillerde kayıtlı bulunan mal ve hakların, devralan şirketlerin adına tescilinin gecikmeksizin
yapılması amacıyla, birleşme veya bölünme kararının tescili ile eş zamanlı olarak ilgili sicillere 5 inci
maddede düzenlenen hususlar bildirilir.
(2) Ticaret şirketlerinin Kanun hükümlerine göre tür değiştirmelerinde, tür değiştiren şirketin
malvarlığına dahilolan tapu, gemi ve fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde kayıtlı bulunan mal ve
hakların yeni tür adına tescilinin gecikmeksizin yapılması amacıyla, tescili yapan müdürlük tarafından
yeni türün tescili ile eş zamanlı olarak ilgili sicillere 5 inci maddede düzenlenen hususlar bildirilir.
(3) Kanun hükümlerine göre ticari işletmenin devrinde devredilen ticari işletmeye sürekli
olarak özgülenmişbulunan malvarlığına dahil olan; tapu, gemi ve fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri
sicillerde kayıtlı bulunan mal ve hakların devralan adına tescilinin gecikmeksizin yapılması amacıyla,
tescili yapan müdürlük tarafından ticari işletmenin devrinin tescili ile eş zamanlı olarak ilgili sicillere 5
inci maddede düzenlenen hususlar bildirilir.
(4) Kanun hükümlerine göre bir ticaret şirketinin bir ticari işletmeye dönüştürülmesi
halinde, şirketin malvarlığınadahil olan; tapu, gemi ve fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde
kayıtlı bulunan mal ve hakların ticari işletme işletecek kişi veya kişiler adına tescilinin gecikmeksizin
yapılması amacıyla, tescili yapan müdürlük tarafından ticari işletmenin tescili ile eş zamanlı olarak ilgili
sicillere 5 inci maddede düzenlenen hususlar bildirilir.
(5) Kanunun 128 inci maddesine göre bir ticaret şirketine ayni sermaye olarak konulan ve tapu,
gemi ve fikri mülkiyet ile benzeri sicillerde kayıtlı bulunan mal ve hakların şirket adına tescilinin
gecikmeksizin yapılması amacıyla; tescili yapan müdürlük tarafından şirketin tescili ile eş zamanlı olarak
ilgili sicillere 5 inci maddede düzenlenen hususlar bildirilir.
(6) Kanuna uygun olarak yapılmış bir ticaret şirketi sözleşmesinde; ayni sermaye olarak konulan
mal ve hakların ilgili sicillere şirkete ayni sermaye olarak konulduklarını belirten bir şerh verilerek
belirgin duruma getirilmesine rağmen, ilgili müdürlükçe tescil edilinceye kadar söz konusu mal ve
hakların başkasına devredilmesi veya üzerinde ayni bir sınırlama getirilmesi halinde ilgili sicilleri tutan kurumlar durumu derhal ilgili müdürlüğe bildirir. Bildirim üzerine, müdürlük bu hususu gerekçe olarak
belirterek tescil talebini reddeder.
Bildirilecek hususlar ve bildirimin şekli
MADDE 5 – (1) Müdürlüklerce ilgili sicillere 4 üncü madde uyarınca yapılacak bildirimlerde,
bildirime konu olan işlem açıkça belirtilmek suretiyle aşağıdaki hususlar yer alır:
a) Mülkiyet değişikliğine konu olan mal ve hakların ilgili sicillerdeki kayıtlarına ilişkin bilgileri,
b) Ayni sermaye konulması sonucu mülkiyet değişikliğine konu olan mal ve hakların
mahkemece atanan bilirkişi tarafından tespit edilmiş değeri; birleşme, bölünme ve tür değişikliğinde
ise mülkiyet değişikliğine konu olan mal ve hakların yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci
mali müşavir, denetime tabi şirketlerde ise denetçi tarafından tespit edilmiş değeri,
c) Sermaye şirketlerinin kuruluşu sırasında bir ticari işletmenin ve/veya bazı ayni varlıkların
devralınması halinde, mülkiyet değişikliğine konu olan mal ve hakların mahkemece atanan bilirkişi
tarafından tespit edilmiş değeri,
ç) Ticari işletmelerin bir ticaret şirketine devrolmak suretiyle birleşmeleri ile ticaret şirketlerinin
birleşme ve bölünmelerinde, mal ve hakları devralan şirketlerin unvanı, adresi, ticaret sicil numarası,
ortaklık yapısı, şirketi temsile yetkili olanların adı, soyadı ve T.C. kimlik numarası ile devrolunan ve
bölünen şirketlerin unvanı ve ticaret sicili numarası,
d) Bir ticaret şirketinin kuruluşunda ayni sermaye konulması durumunda şirketin kuruluşunun tescil
edildiği, şirketin unvanı, adresi, ticaret sicili numarası, ortaklık yapısı ile şirketi temsile yetkili olanların
adı, soyadı ve T.C. kimlik numarası,
e) Bir ticaret şirketine sermaye artırımında ayni sermaye konulması halinde sermaye artırımının
tescil edildiği,şirketin unvanı, adresi, ticaret sicili numarası, ortaklık yapısı ile şirketi temsile yetkili
olanların adı, soyadı ve T.C. kimlik numarası,
f) Bir ticaret şirketinin tür değiştirmesi durumunda yeni türün tescil edildiği, eski ve yeni türün
unvanı ile yeni türün adresi, ticaret sicili numarası, ortaklık yapısı, şirketi temsile yetkili olanların adı,
soyadı ve T.C. kimlik numarası,
g) Bir ticaret şirketinin bir ticari işletmeye dönüşmesi halinde, ticari işletmenin tescil edildiği, ticari
işletmeyi işleteceklerin adı ve soyadı, vatandaşlığı, ticari işletmenin adresi ve faaliyet konusu ile ticari
işletmeye dönüşen şirketin unvanı ve ticaret sicili numarası,
ğ) Bir ticari işletmenin bir ticaret şirketine dönüşmesi halinde, ticaret şirketinin tescil
edildiği, şirketin unvanı, adresi, ticaret sicili numarası, ortaklık yapısı ile şirketi temsile yetkili olanların
adı, soyadı ve T.C. kimlik numarası,
(2) Birinci fıkra gereğince yapılacak bildirimlere yeni hak sahibi şirketin şirket sözleşmesi ile
değerlemeye ilişkin raporların birer örneği eklenir.
(3) Bildirimler yazılı şekilde yapılır. Müdürlükler ve ilgili siciller tarafından güvenli elektronik
iletişim alt yapısı ile karşılıklı entegrasyonun sağlanması durumunda, bildirimler elektronik
ortam üzerinden de yapılabilir.
Bildirim üzerine ilgili sicillerde yapılacak işlemler
MADDE 6 – (1) Müdürlüklerin bildirimini alan ilgili sicili tutan kurum tarafından, kendi
kayıtlarında resen işlem yapılabilmesine imkan tanıyan durumlarda mal ve haklar yeni sahipleri adına tescil edilir. Resen tescilin mümkün olmadığı durumlarda ise; ilgili sicil memurluğunca bildirimin
alındığı anda kendi kayıtlarına, mal ve hakların geçişinin dayanağı olan işlemin Kanun hükümlerine göre
tamamlandığına ilişkin şerh konulur ve ilgililerin başvurusu üzerine gerekli harç ve giderler alındıktan
sonra, mal ve hakların yeni sahipleri adına tescili yapılır.
(2) İlgili sicillerde; müdürlükler tarafından bildirilen mal ve haklar üzerinde, ilgili sicili tutan
kurumların bildirimi aldığı andan itibaren, eski hak sahiplerinin, yeni hak sahipleri aleyhine
sonuç doğuracak taleplerine ilişkin işlem yapılamaz.
Yürürlük
MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.